Zákon č. 692/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 265/2006
Platnosť od 30.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007
01.01.2007

692

01.01.2007

ZÁKON

01.01.2007

zo 6. decembra 2006,

01.01.2007

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2007

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2007

Čl. I

01.01.2007

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z. a zákona č. 1/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2007

1. V § 1 písm. c) sa za slová „cudzincov1)“ vkladá čiarka a slová „ktorým sa poskytla doplnková ochrana, cudzincov“.

01.01.2007

2. V § 1 písm. d) sa za slovo „azylu“ vkladá čiarka a slová „doplnkovej ochrany“.

01.01.2007

3. § 2 vrátane nadpisu znie:

01.01.2007

㤠2

01.01.2007

Vymedzenie pojmov

01.01.2007

Na účely tohto zákona sa rozumie

01.01.2007

a) medzinárodnou ochranou udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany,

01.01.2007

b) azylom ochrana cudzinca pred prenasledovaním z dôvodov uvedených v medzinárodnej zmluve2) alebo v osobitnom predpise,3)

01.01.2007

c) doplnkovou ochranou ochrana pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu,

01.01.2007

d) prenasledovaním závažné alebo opakované konanie spôsobujúce vážne porušovanie základných ľudských práv3a) alebo súbeh rôznych opatrení, ktorý postihuje jednotlivca podobným spôsobom, ktoré spočíva najmä v

01.01.2007

1. použití fyzického alebo psychického násilia vrátane sexuálneho násilia,

01.01.2007

2. zákonných, správnych, policajných alebo súdnych opatreniach, ktoré sú diskriminačné alebo sú vykonávané diskriminačným spôsobom,

01.01.2007

3. odmietnutí súdnej ochrany, ktoré vedie k neprimeranému alebo diskriminačnému potrestaniu,

01.01.2007

4. neprimeranom alebo diskriminačnom trestnom stíhaní alebo treste,

01.01.2007

5. trestnom stíhaní alebo treste za odmietnutie výkonu vojenskej služby v čase konfliktu, ak by výkon vojenskej služby zahŕňal trestné činy alebo činy uvedené v § 13 ods. 2,

01.01.2007

6. konaní namierenom proti osobám určitého pohlavia alebo proti deťom,

01.01.2007

e) pôvodcom prenasledovania alebo vážneho bezprávia

01.01.2007

1. štát,

01.01.2007

2. politické strany alebo politické hnutia alebo organizácie, ktoré ovládajú štát alebo podstatnú časť jeho územia, alebo

01.01.2007

3. neštátni pôvodcovia, ak možno preukázať, že subjekty uvedené v prvom a druhom bode nie sú schopné alebo ochotné poskytnúť ochranu pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím,

01.01.2007

f) vážnym bezprávím

01.01.2007

1. uloženie trestu smrti alebo jeho výkon,

01.01.2007

2. mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest, alebo

01.01.2007

3. vážne a individuálne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu,

01.01.2007

g) konaním o azyle konanie o udelenie azylu, konanie o odňatie azylu, konanie o predĺženie doplnkovej ochrany a konanie o zrušenie doplnkovej ochrany,

01.01.2007

h) žiadateľom cudzinec, ktorý na útvare Policajného zboru4) (ďalej len „policajný útvar") podľa § 3 ods. 2 vyhlási, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky, alebo iná osoba, o ktorej to ustanovuje tento zákon,

01.01.2007

i) azylantom cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") udelilo azyl,

01.01.2007

j) odídencom cudzinec, ktorému ministerstvo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") poskytlo dočasné útočisko,

01.01.2007

k) krajinou pôvodu štát alebo štáty, ktorých je cudzinec štátnym občanom, alebo v prípade osoby bez štátnej príslušnosti štát jej posledného bydliska,

01.01.2007

l) bezpečnou krajinou pôvodu stabilný právny štát s demokratickým zriadením, ktorého je cudzinec štátnym občanom, alebo ak ide o osobu bez štátnej príslušnosti, štát jej posledného bydliska,

01.01.2007

1. v ktorom štátna moc ochraňuje ľudské práva a základné slobody5) a zabezpečuje ich dodržiavanie,

01.01.2007

2. ktorý jeho občania alebo osoby bez štátnej príslušnosti s bydliskom v tomto štáte vo všeobecnosti neopúšťajú z dôvodov uvedených v § 8,

01.01.2007

3. ktorý ratifikoval a dodržiava medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách a

01.01.2007

4. ktorý umožňuje činnosť právnických osôb dohliadajúcich na dodržiavanie ľudských práv v krajine,

01.01.2007

m) bezpečnou treťou krajinou stabilný právny štát s demokratickým zriadením, iný ako krajina pôvodu,

01.01.2007

1. ak sa v ňom cudzinec pred príchodom na územie Slovenskej republiky nachádzal a mal možnosť požiadať o ochranu podľa medzinárodnej zmluvy,6)

01.01.2007

2. kam môže byť cudzinec vrátený a môže požiadať o ochranu podľa medzinárodnej zmluvy6) bez toho, aby bol vystavený prenasledovaniu, mučeniu, krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu,

01.01.2007

3. ak nie je štátom, na ktorý sa vzťahuje zákaz vyhostenia alebo vydania6aa) a

01.01.2007

4. ak tento štát zabezpečuje ochranu pred vyhostením alebo vydaním obdobne ako Slovenská republika,

01.01.2007

n) bydliskom cudzinca bez štátnej príslušnosti štát, v ktorom sa pred vstupom na územie Slovenskej republiky dlhodobo zdržiaval a viažu ho k nemu určité osobné vzťahy,

01.01.2007

o) azylovým zariadením záchytný tábor, pobytový tábor, prijímacie centrum a humanitné centrum,

01.01.2007

p) záchytným táborom zariadenie ministerstva, v ktorom sa zabezpečuje pobyt žiadateľov pred ich umiestnením v pobytovom tábore, pobyt cudzincov, ktorí požiadali o poskytnutie dočasného útočiska, alebo pobyt odídencov pred ich umiestnením v humanitnom centre,

01.01.2007

q) pobytovým táborom zariadenie ministerstva, v ktorom sa zabezpečuje pobyt žiadateľov,

01.01.2007

r) prijímacím centrom miesto v tranzitnom priestore medzinárodného letiska, v ktorom sa umiestňuje žiadateľ podľa § 3 ods. 2 písm. c),

01.01.2007

s) humanitným centrom zariadenie ministerstva, v ktorom sa zabezpečuje pobyt cudzincov, ktorí požiadali o poskytnutie dočasného útočiska, a odídencov,

01.01.2007

t) integračným strediskom zariadenie ministerstva, v ktorom sa zabezpečuje prechodné ubytovanie azylantov,

01.01.2007

u) integráciou proces začleňovania azylantov do spoločnosti.“.

01.01.2007

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 6aa znejú:

01.01.2007

3a) Napríklad čl. 15 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie č. 209/1992 Zb.).

01.01.2007

6aa) § 58 ods. 1 a 2 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 480/2002 Z. z.,
§ 65 Trestného zákona,
§ 501 Trestného poriadku.“.

01.01.2007

4. V § 3 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.

01.01.2007

5. V § 3 ods. 4 druhej vete sa za slovo „doklady“ vkladajú slová „spolu s dokumentáciou potrebnou na posúdenie žiadosti o udelenie azylu“.

01.01.2007

6. V § 3 ods. 8, v § 31 ods. 5 písm. d) a v § 32 ods. 1 písm. c) sa za slovo „azylu“ vkladajú slová „alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany“.

01.01.2007

7. V § 4 ods. 3 písmeno b) znie:

01.01.2007

b) súd nerozhodne do 30 dní od doručenia opravného prostriedku proti rozhodnutiu ministerstva v konaní o udelenie azylu.“.

01.01.2007

8. V § 4 ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „azylantke“ sa vkladajú slová „alebo cudzinke, ktorej sa poskytla doplnková ochrana“.

01.01.2007

9. V § 4 ods. 5 sa číslo „60“ nahrádza číslom „180“.

01.01.2007

10. V § 4 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak bolo konanie zastavené podľa § 19 ods. 1 písm. i).“.

01.01.2007

11. V § 7 sa za slová „žiadateľ umiestnený“ vkladajú slová „alebo v ktorom mal byť žiadateľ umiestnený,“.

01.01.2007

12. § 8 vrátane nadpisu znie:

01.01.2007

㤠8

01.01.2007

Udelenie azylu

01.01.2007

Ministerstvo udelí azyl, ak tento zákon neustanovuje inak, žiadateľovi, ktorý

01.01.2007

a) má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu, alebo

01.01.2007

b) je v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd.“.

01.01.2007

13. V § 10 ods. 1 sa za slovo „azyl“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.

01.01.2007

14. V § 10 ods. 1 písmeno a) znie:

01.01.2007

a) manželovi azylanta, ak manželstvo trvá a trvalo aj v čase, keď azylant odišiel z krajiny pôvodu a azylant so zlúčením vopred písomne súhlasí,“.

01.01.2007

15. V § 11 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

01.01.2007

16. V § 11 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.

01.01.2007

17. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2007

c) žiadateľ je občanom členského štátu Európskej únie; to neplatí, ak nastali skutočnosti uvedené v osobitnom predpise.7)“.

01.01.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

01.01.2007

7) Protokol o azyle pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie pripojený k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (oznámenie č. 185/2004 Z. z.).“.

01.01.2007

18. V § 12 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 8 alebo 10“ nahrádzajú slovami „§ 8, 10, 13a alebo § 13b“.

01.01.2007

19. V § 12 ods. 2 sa za slovo „bodu“ vkladajú slová „a písmena c)“.

01.01.2007

20. § 13 vrátane nadpisu znie:

01.01.2007

㤠13

01.01.2007

Neudelenie azylu

01.01.2007

(1) Ministerstvo neudelí azyl žiadateľovi, ak nespĺňa podmienky uvedené v § 8 alebo § 10.

01.01.2007

(2) Ministerstvo neudelí azyl, ak je dôvodné podozrenie, že žiadateľ

01.01.2007

a) sa dopustil trestného činu proti mieru, vojnového trestného činu alebo trestného činu proti ľudskosti podľa medzinárodných dokumentov,2)

01.01.2007

b) sa dopustil závažného nepolitického trestného činu mimo územia Slovenskej republiky predtým, ako požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany,2) alebo

01.01.2007

c) je vinný za činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov.2)

01.01.2007

(3) Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na účastníkov činov uvedených v odseku 2, ako aj na osoby, ktoré sa na týchto činoch inak podieľali.

01.01.2007

(4) Ministerstvo ďalej neudelí azyl, ak

01.01.2007

a) žiadateľ má ochranu alebo pomoc iných orgánov alebo odborných organizácií Organizácie Spojených národov, ako je Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (ďalej len „úrad vysokého komisára"), a môže sa vrátiť do oblasti, kde je taká ochrana alebo pomoc poskytovaná,

01.01.2007

b) príslušné orgány štátu pobytu žiadateľa mu priznali práva a povinnosti, aké priznávajú svojim občanom, alebo práva a povinnosti s nimi porovnateľné,

01.01.2007

c) žiadateľ, ktorý má viac štátnych občianstiev, odmieta ochranu štátu, ktorého je štátnym občanom, a nejde o štát podľa § 8, alebo

01.01.2007

d) žiadateľ mohol využiť účinnú ochranu v inej časti krajiny pôvodu, ak v tejto časti nie je opodstatnená obava z prenasledovania a je v nej možný jeho pobyt; ministerstvo pritom prihliada na všeobecné okolnosti prevládajúce v tejto časti a osobné pomery žiadateľa.

01.01.2007

(5) Ministerstvo neudelí azyl podľa § 10 aj vtedy, ak

01.01.2007

a) žiadateľa možno odôvodnene považovať za nebezpečného pre bezpečnosť Slovenskej republiky alebo

01.01.2007

b) žiadateľ bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin7a) a predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.“.

01.01.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

01.01.2007

7a) Trestný zákon.“.

01.01.2007

21. Za § 13 sa vkladajú § 13a až 13c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.01.2007

㤠13a

01.01.2007

Poskytnutie doplnkovej ochrany

01.01.2007

Ministerstvo poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ktorému neudelilo azyl, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2007

§ 13b

01.01.2007

Poskytnutie doplnkovej ochrany na účel zlúčenia rodiny

01.01.2007

(1) Ministerstvo na účel zlúčenia rodiny poskytne doplnkovú ochranu, ak tento zákon neustanovuje inak,

01.01.2007

a) manželovi cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa § 13a, ak manželstvo trvá a trvalo aj v čase, keď cudzinec odišiel z krajiny pôvodu a tento cudzinec so zlúčením vopred písomne súhlasí,

01.01.2007

b) slobodným deťom cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa § 13a, alebo osoby podľa písmena a) do 18 rokov ich veku alebo

01.01.2007

c) rodičom slobodného cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa § 13a, mladšieho ako 18 rokov.

01.01.2007

(2) Žiadatelia uvedení v odseku 1 sa počas konania o udelenie azylu musia zdržiavať na území Slovenskej republiky.

01.01.2007

(3) Ministerstvo poskytne doplnkovú ochranu aj dieťaťu narodenému na území Slovenskej republiky cudzinke, ktorej sa poskytla doplnková ochrana, ak je splnená povinnosť podľa § 4 ods. 5.

01.01.2007

§ 13c

01.01.2007

Neposkytnutie doplnkovej ochrany

01.01.2007

(1) Ministerstvo neposkytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ak nespĺňa podmienky uvedené v § 13a alebo § 13b.

01.01.2007

(2) Ministerstvo ďalej neposkytne doplnkovú ochranu, ak je dôvodné podozrenie, že žiadateľ

01.01.2007

a) sa dopustil trestného činu proti mieru, trestného činu vojnového alebo trestného činu proti ľudskosti podľa medzinárodných dokumentov,2)

01.01.2007

b) spáchal obzvlášť závažný zločin,7a)

01.01.2007

c) je vinný za činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov,2) alebo

01.01.2007

d) predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť alebo bezpečnosť Slovenskej republiky.

01.01.2007

(3) Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na účastníkov činov uvedených v odseku 2 písm. a) až c), ako aj na osoby, ktoré sa na týchto činoch inak podieľali.

01.01.2007

(4) Ministerstvo ďalej neposkytne doplnkovú ochranu, ak žiadateľ

01.01.2007

a) má viac štátnych občianstiev a odmieta ochranu štátu, ktorého je štátnym občanom, pričom nejde o štát podľa § 13a,

01.01.2007

b) mohol využiť účinnú ochranu v inej časti krajiny pôvodu, ak v tejto časti neexistuje reálna hrozba vážneho bezprávia a je v nej možný aj pobyt žiadateľa; ministerstvo pritom prihliada na všeobecné okolnosti prevládajúce v tejto časti a na osobné pomery žiadateľa, alebo

01.01.2007

c) je dôvodne podozrivý, že pred vstupom na územie Slovenskej republiky spáchal iný čin, ako je uvedený v odseku 2, ktorý je podľa osobitného predpisu7a) trestným činom, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov, a krajinu pôvodu opustil len z dôvodu, aby sa vyhol trestnému stíhaniu.“.

01.01.2007

22. V § 14 ods. 1 písm. a) sa slovo „udelením“ nahrádza slovom „nadobudnutím“.

01.01.2007

23. V § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.

01.01.2007

24. V § 14 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.

01.01.2007

25. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2007

e) neudelením azylu podľa § 10 na dobu neurčitú.“.

01.01.2007

26. V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2007

(2) Ak bol azyl udelený podľa § 8 odňatý alebo zanikol podľa § 14 ods. 1 písm. b), azyl zaniká aj azylantovi, ktorému bol azyl udelený na účel zlúčenia rodiny.“.

01.01.2007

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

01.01.2007

27. V § 15 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa slovo „alebo“.

01.01.2007

28. V § 15 ods. 2 písm. g) a § 33 písm. a) sa slová „§ 13 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 2“.

01.01.2007

29. V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

01.01.2007

h) bol udelený len na základe nepravdivých údajov alebo falšovaných dokladov alebo z dôvodu, že azylant zamlčal skutočnosti podstatné na spoľahlivé zistenie skutkového stavu veci, alebo

01.01.2007

i) azylant nepodal žiadosť o udelenie azylu na dobu neurčitú v lehote podľa § 20 ods. 2.“.

01.01.2007

30. V § 15 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2007

(3) Ministerstvo odníme azyl udelený podľa § 9 alebo § 10 aj vtedy, ak

01.01.2007

a) azylanta možno odôvodnene považovať za nebezpečného pre bezpečnosť Slovenskej republiky, alebo

01.01.2007

b) azylant bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin7a) a predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.“.

01.01.2007

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

01.01.2007

31. V § 15 odseky 4 a 5 znejú:

01.01.2007

(4) Ministerstvo môže odňať azyl, ktorý bol udelený z humanitných dôvodov, ak tieto dôvody už pominuli a cudzinec sa môže vrátiť do svojej krajiny pôvodu.

01.01.2007

(5) Ministerstvo v konaní o odňatie azylu z dôvodov podľa odseku 2 písm. d) a e) prihliadne na to, či zmena okolností je podstatná a nemá len dočasný charakter.“.

01.01.2007

32. Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.01.2007

㤠15a

01.01.2007

Dôvody zániku doplnkovej ochrany

01.01.2007

(1) Doplnková ochrana zaniká

01.01.2007

a) udelením azylu na území Slovenskej republiky,

01.01.2007

b) udelením povolenia na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

01.01.2007

c) písomným vyhlásením o vzdaní sa doplnkovej ochrany,

01.01.2007

d) smrťou,

01.01.2007

e) nepredĺžením doplnkovej ochrany alebo

01.01.2007

f) zrušením doplnkovej ochrany.

01.01.2007

(2) Ak bola doplnková ochrana poskytnutá podľa § 13a zrušená alebo zanikla podľa odseku 1 písm. c), táto ochrana zaniká aj cudzincovi, ktorému sa poskytla na účel zlúčenia rodiny.

01.01.2007

(3) Ak cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, písomne vyhlási, že sa jej vzdáva, táto ochrana zaniká dňom doručenia vyhlásenia ministerstvu.

01.01.2007

§ 15b

01.01.2007

Zrušenie doplnkovej ochrany

01.01.2007

(1) Ministerstvo zruší doplnkovú ochranu

01.01.2007

a) ak okolnosti, na základe ktorých sa poskytla doplnková ochrana, zanikli alebo sa zmenili tak, že nie je potrebné ju ďalej poskytovať,

01.01.2007

b) z dôvodov podľa § 13c ods. 2 a 4 písm. c),

01.01.2007

c) ak sa cudzincovi poskytla doplnková ochrana len na základe nepravdivých údajov alebo falšovaných dokladov alebo z dôvodu, že cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, zamlčal skutočnosti podstatné na spoľahlivé zistenie skutkového stavu veci alebo

01.01.2007

d) ak cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, nepodal žiadosť o predĺženie doplnkovej ochrany v lehote podľa § 20 ods. 3.

01.01.2007

(2) Ministerstvo v konaní o zrušenie doplnkovej ochrany z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) prihliadne na to, či zmena okolností je podstatná a nemá len dočasný charakter.“.

01.01.2007

33. V § 16 odsek 1 znie:

01.01.2007

(1) Účastníkom konania o

01.01.2007

a) udelenie azylu je žiadateľ, a ak ide o udelenie azylu podľa § 10 na dobu neurčitú, azylant,

01.01.2007

b) odňatie azylu je azylant, s ktorým sa začalo konanie o odňatie azylu,

01.01.2007

c) predĺženie doplnkovej ochrany je cudzinec, ktorý požiadal o jej predĺženie,

01.01.2007

d) zrušenie doplnkovej ochrany je cudzinec, s ktorým sa začalo konanie o jej zrušenie.“.

01.01.2007

34. V § 17 ods. 1 sa slová „Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (ďalej len „úrad vysokého komisára")“ nahrádzajú slovami „úradom vysokého komisára“.

01.01.2007

35. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

01.01.2007

㤠18a

01.01.2007

Ministerstvo konanie o udelenie azylu preruší aj v prípade, ak iný štát je zodpovedný za posúdenie žiadosti o udelenie azylu a pobyt žiadateľa na území Slovenskej republiky nie je známy, najviac však na 18 mesiacov od prevzatia tejto zodpovednosti; počas prerušenia konania lehoty podľa tohto zákona neplynú.“.

01.01.2007

36. § 19 vrátane nadpisu znie:

01.01.2007

㤠19

01.01.2007

Zastavenie konania

01.01.2007

(1) Ministerstvo konanie o azyle zastaví, ak

01.01.2007

a) sa žiadateľ uvedený v § 3 ods. 2 písm. a) a b) do troch dní od podania vyhlásenia alebo žiadateľ uvedený v § 3 ods. 2 písm. d) a e) do troch dní od prepustenia zo zariadenia pre cudzincov podľa osobitného predpisu,6a) zo zdravotníckeho zariadenia, ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo žiadateľ podľa § 4 ods. 6 do troch dní od vstupu na územie Slovenskej republiky bez závažných dôvodov nedostaví do záchytného tábora,

01.01.2007

b) zákonný zástupca nesplnil povinnosť podľa § 4 ods. 5,

01.01.2007

c) účastník konania vzal žiadosť o udelenie azylu alebo o predĺženie doplnkovej ochrany späť,

01.01.2007

d) dôvod na konanie začaté na podnet ministerstva odpadol alebo sa zistí, že nebol dôvod na také konanie,

01.01.2007

e) účastník konania zomrel,

01.01.2007

f) sa žiadateľ bez priepustky viac ako sedem dní zdržiava mimo azylového zariadenia,

01.01.2007

g) žiadateľ dobrovoľne opustil územie Slovenskej republiky,

01.01.2007

h) zistí, že osoba, ktorá požiadala o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany, nie je účastníkom konania,

01.01.2007

i) sa v konaní o azyle už právoplatne rozhodlo o tom, že sa žiadosť zamieta ako zjavne neopodstatnená, neudeľuje sa azyl, odníma sa azyl, nepredlžuje sa doplnková ochrana alebo sa zrušuje doplnková ochrana a skutkový stav sa podstatne nezmenil alebo

01.01.2007

j) márne uplynula lehota, počas ktorej bolo konanie prerušené podľa § 18a.

01.01.2007

(2) Podľa odseku 1 písm. a), f) a g) sa nepostupuje počas zisťovania, či je iný štát príslušný na konanie o udelenie azylu.

01.01.2007

(3) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. c) až e) nemožno podať rozklad. V prípadoch podľa odseku 1 písm. e) sa písomné rozhodnutie nevydáva; rozhodnutie o zastavení konania sa iba vyznačí v spise. Rozklad proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. i) nemá odkladný účinok.“.

01.01.2007

37. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2007

㤠19a

01.01.2007

Posúdenie žiadosti

01.01.2007

(1) Ministerstvo posúdi každú žiadosť o udelenie azylu jednotlivo a zohľadní pritom

01.01.2007

a) všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa krajiny pôvodu žiadateľa v čase rozhodovania o žiadosti o udelenie azylu vrátane právnych predpisov krajiny pôvodu a spôsobu, akým sa uplatňujú,

01.01.2007

b) vyhlásenia a dokumentáciu predloženú žiadateľom vrátane informácií o tom, či bol alebo môže byť subjektom prenasledovania alebo vážneho bezprávia,

01.01.2007

c) postavenie a osobné pomery žiadateľa vrátane jeho pôvodu, pohlavia a veku,

01.01.2007

d) či žiadateľ po opustení krajiny pôvodu vyvíjal činnosť, ktorej jediným alebo hlavným cieľom bolo vytvorenie nevyhnutných podmienok na požadovanie medzinárodnej ochrany,

01.01.2007

e) či by bolo možné od žiadateľa odôvodnene očakávať využitie ochrany inej krajiny, v ktorej si mohol uplatniť svoje štátne občianstvo.

01.01.2007

(2) Skutočnosť, že žiadateľ už bol prenasledovaný alebo utrpel vážne bezprávie alebo bol vystavený priamym hrozbám prenasledovania alebo vážnemu bezpráviu, je dôležitým znakom opodstatnenosti obavy žiadateľa z prenasledovania alebo hrozby vážneho bezprávia, ak nie sú závažné dôvody domnievať sa, že prenasledovanie alebo vážne bezprávie sa už nebude opakovať.

01.01.2007

(3) Ak žiadateľ nepodloží svoje vyhlásenia dôkazmi, ministerstvo pri posudzovaní žiadosti o udelenie azylu na to neprihliadne, ak

01.01.2007

a) žiadateľ vynaložil skutočné úsilie, aby zdôvodnil svoju žiadosť,

01.01.2007

b) žiadateľ predložil všetky náležitosti, ktoré mal k dispozícii, a podal prijateľné vysvetlenie týkajúce sa iných chýbajúcich náležitostí,

01.01.2007

c) vyhlásenia žiadateľa sú súvislé a hodnoverné a nie sú v rozpore s dostupnými informáciami týkajúcimi sa jeho prípadu,

01.01.2007

d) žiadateľ požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany bezodkladne po vstupe na územie Slovenskej republiky alebo v prípade oprávneného pobytu na území Slovenskej republiky bezodkladne po tom, ako sa dozvedel o skutočnostiach odôvodňujúcich medzinárodnú ochranu a

01.01.2007

e) bola preukázaná všeobecná dôveryhodnosť žiadateľa.

01.01.2007

(4) Ministerstvo pri posudzovaní dôvodov prenasledovania vychádza z toho, že

01.01.2007

a) rasa zahŕňa najmä farbu pleti, pôvod alebo príslušnosť k etnickej skupine,

01.01.2007

b) národnosť zahŕňa predovšetkým príslušnosť k určitej skupine určenej jej kultúrnymi, etnickými alebo jazykovými znakmi, spoločným zemepisným alebo politickým pôvodom alebo jej vzťahom k obyvateľstvu iného štátu, pričom sa tento pojem neobmedzuje na štátnu príslušnosť,

01.01.2007

c) náboženstvo zahŕňa najmä zastávanie teistického, neteistického alebo ateistického presvedčenia, účasť alebo neúčasť na náboženských obradoch, iné náboženské úkony alebo vyjadrenie názorov alebo formu osobného alebo spoločenského správania založeného na náboženskom presvedčení alebo prikázaného náboženským presvedčením,

01.01.2007

d) politické názory zahŕňajú najmä zastávanie názorov, myšlienok alebo presvedčenia o možných pôvodcoch prenasledovania a ich politík alebo postupov bez ohľadu na to, či žiadateľ podľa týchto názorov, myšlienok alebo presvedčenia konal,

01.01.2007

e) skupina tvorí určitú sociálnu skupinu najmä vtedy, ak príslušníci skupiny zdieľajú vrodené charakteristické črty alebo spoločný pôvod, ktoré nemožno zmeniť, alebo zdieľajú charakteristiku alebo presvedčenie, ktoré sú tak závažné pre ich identitu alebo svedomie, že daná osoba by nemala byť nútená, aby sa ich zriekla a okolitou spoločnosťou je vnímaná ako odlišná; v závislosti od okolností v krajine pôvodu, určitá sociálna skupina môže predstavovať skupinu založenú na spoločnej charakteristickej črte sexuálnej orientácie, pričom túto orientáciu nemožno chápať tak, že zahŕňa činy považované za trestné podľa osobitného predpisu.7a)

01.01.2007

(5) Pri posudzovaní žiadosti o udelenie azylu sa neprihliada na to, či žiadateľ skutočne má rasové, náboženské, národnostné, sociálne alebo politické charakteristické črty, ktoré spôsobujú jeho prenasledovanie, ak sú mu prisudzované pôvodcom prenasledovania.

01.01.2007

(6) Ministerstvo pri posudzovaní žiadosti o udelenie azylu vychádza z toho, že ochrana pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím je v krajine pôvodu spravidla poskytovaná, keď štát, politické strany alebo politické hnutia alebo organizácie, ktoré ovládajú štát alebo podstatnú časť jeho územia, prijmú primerané opatrenia na zabránenie prenasledovaniu alebo vážnemu bezpráviu, najmä účinným právnym systémom na odhalenie, stíhanie a potrestanie činov predstavujúcich prenasledovanie alebo vážne bezprávie a žiadateľ má prístup k takej ochrane.

01.01.2007

(7) Ministerstvo si na posúdenie žiadosti o udelenie azylu vyžiada vyjadrenie Slovenskej informačnej služby, ktorá svoje vyjadrenie zašle ministerstvu do desiatich dní od doručenia žiadosti; ministerstvo na ten účel umožní Slovenskej informačnej službe vstup do evidencií podľa § 48 ods. 1.“.

01.01.2007

38. V § 20 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v konaní začatom podľa § 4 ods. 4 ministerstvo rozhodne do 90 dní od poskytnutia údajov podľa § 4 ods. 5.“ a vypúšťa sa druhá veta.

01.01.2007

39. V § 20 odsek 2 znie:

01.01.2007

(2) Azyl podľa § 8 a 9 sa udeľuje na dobu neurčitú. Azyl podľa § 10 sa prvýkrát udeľuje na tri roky; po uplynutí troch rokov sa azyl na žiadosť udelí na dobu neurčitú, ak sú splnené podmienky uvedené v § 10 a nie sú dôvody na jeho neudelenie podľa § 13 ods. 1 až 4. Cudzinec je povinný podať žiadosť podľa predchádzajúcej vety najskôr 90 dní a najneskôr 60 dní pred uplynutím trojročnej lehoty. Žiadosť sa podáva na úradnom tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2a, osobne na policajnom útvare podľa miesta pobytu; vyplnenú žiadosť policajný útvar bezodkladne zašle ministerstvu.“.

01.01.2007

40. V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2007

(3) Doplnková ochrana podľa § 13a a 13b sa poskytuje na jeden rok; po uplynutí jedného roka sa poskytovanie doplnkovej ochrany na žiadosť predĺži vždy o jeden rok, ak sú splnené podmienky uvedené v § 13a alebo 13b a nie sú dôvody na jej neposkytnutie podľa § 13c ods. 2 až 4. Cudzinec je povinný podať žiadosť podľa predchádzajúcej vety najskôr 90 dní a najneskôr 60 dní pred uplynutím jednoročnej lehoty. Žiadosť sa podáva na úradnom tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2a, osobne na policajnom útvare podľa miesta pobytu; vyplnenú žiadosť policajný útvar bezodkladne zašle ministerstvu.“.

01.01.2007

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

01.01.2007

41. V § 20 odsek 4 znie:

01.01.2007

(4) Ak ministerstvo rozhodne o neudelení azylu alebo o odňatí azylu, rozhodne tiež, či cudzincovi poskytne doplnkovú ochranu; ak ministerstvo zamietne žiadosť ako zjavne neopodstatnenú, neposkytne doplnkovú ochranu, nepredĺži doplnkovú ochranu alebo zruší doplnkovú ochranu, vo výroku rozhodnutia uvedie, či existuje prekážka administratívneho vyhostenia podľa osobitného predpisu.9a)“.

01.01.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

01.01.2007

9a) § 58 ods. 1 a 2 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 480/2002 Z. z.“.

01.01.2007

42. V § 21 ods. 1 prvá veta znie: „Proti rozhodnutiu ministerstva o neudelení azylu, o odňatí azylu, o nepredĺžení doplnkovej ochrany a o zrušení doplnkovej ochrany možno podať opravný prostriedok na súd10) do 30 dní od jeho doručenia.“.

01.01.2007

43. V § 21 ods. 2 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „alebo písm. c)“.

01.01.2007

44. V § 21 sa vypúšťa odsek 5.

01.01.2007

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

01.01.2007

45. Názov tretej časti znie:

01.01.2007

„PRÁVA A POVINNOSTI ŽIADATEĽOV, AZYLANTOV A CUDZINCOV, KTORÝM SA POSKYTLA DOPLNKOVÁ OCHRANA“.

01.01.2007

46. V § 22 odsek 5 znie:

01.01.2007

(5) Za žiadateľa, ktorý nie je verejne zdravotne poistený,11ac) uhrádza neodkladnú zdravotnú starostlivosť ministerstvo; v prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa zistia osobitné potreby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ministerstvo uhradí aj poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zabezpečí vhodnú zdravotnú starostlivosť maloletým žiadateľom o udelenie azylu, ktorí sú obeťami zneužívania, zanedbávania, vykorisťovania, mučenia alebo krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo ktorí trpeli na následky ozbrojeného konfliktu. Ministerstvo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa tohto odseku vydá žiadateľovi doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.“.

01.01.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ac znie:

01.01.2007

11ac) § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2007

47. V § 22 ods. 8 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

01.01.2007

48. V § 22 sa odsek 8 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

01.01.2007

d) je v pracovnoprávnom vzťahu alebo má iný príjem najmenej vo výške životného minima pre jednu plnoletú osobu podľa osobitného predpisu11ab), alebo

01.01.2007

e) ministerstvo rozhodlo podľa § 23 ods. 5; vreckové nepatrí odo dňa doručenia rozhodnutia žiadateľovi.“.

01.01.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ab znie:

01.01.2007

11ab) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2007

49. V § 23 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a odňatiu daktyloskopických odtlačkov, ktoré zabezpečí poverený zamestnanec ministerstva“.

01.01.2007

50. V § 23 ods. 4 písm. f) sa slovo „oprávnenie“ nahrádza slovami „doklad o oprávnení“.

01.01.2007

51. V § 23 ods. 4 písm. g) sa slovo „oprávnenia“ nahrádza slovami „dokladu o oprávnení“.

01.01.2007

52. V § 23 ods. 4 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) až k), ktoré znejú:

01.01.2007

i) počas pobytu v azylovom zariadení podrobiť sa overeniu totožnosti porovnaním daktyloskopických odtlačkov,

01.01.2007

j) oznámiť bezodkladne ministerstvu vznik, zmenu alebo skončenie pracovnoprávneho vzťahu,

01.01.2007

k) po vzniku pracovnoprávneho vzťahu odovzdať bezodkladne ministerstvu doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,“.

01.01.2007

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno l).

01.01.2007

53. V § 24 odsek 2 znie:

01.01.2007

(2) Azylantovi vydá policajný útvar doklad o pobyte, do ktorého sa zapisuje meno, priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, druh pobytu a označenie účelu pobytu „AZYLANT“; doba platnosti dokladu o pobyte je najviac päť rokov. Po uplynutí doby platnosti dokladu o pobyte alebo v prípade udelenia azylu na dobu neurčitú policajný útvar vydá azylantovi nový doklad o pobyte s dobou platnosti najviac päť rokov.“.

01.01.2007

54. V § 26 písm. a) až c) sa slová „povolení na trvalý pobyt“ nahrádzajú slovami „pobyte“.

01.01.2007

55. V § 26 písmeno f) znie:

01.01.2007

f) požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte, ak uplynula doba jeho platnosti,“.

01.01.2007

56. V § 26 písm. j) sa slová „§ 14 písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 1 písm. a), b), d) a e)“.

01.01.2007

57. § 27 znie:

01.01.2007

㤠27

01.01.2007

(1) Ministerstvo poskytne azylantovi jednorazový príspevok vo výške 1,5-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu;11ab) tomu istému azylantovi možno na území Slovenskej republiky poskytnúť takýto príspevok iba jedenkrát.

01.01.2007

(2) Ministerstvo zabezpečí oboznámenie azylanta o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia s udelením azylu v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie.“.

01.01.2007

58. Tretia časť sa dopĺňa treťou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.01.2007

„TRETIA HLAVA

01.01.2007

PRÁVA A POVINNOSTI CUDZINCOV, KTORÝM SA POSKYTLA DOPLNKOVÁ OCHRANA

01.01.2007

§ 27a

01.01.2007

(1) Cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, je počas jej poskytovania oprávnený na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

01.01.2007

(2) Cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, vydá policajný útvar doklad o pobyte, do ktorého sa zapisuje meno, priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, druh pobytu a označenie účelu pobytu „DOPLNKOVÁ OCHRANA “; doba platnosti dokladu o pobyte je najviac jeden rok. Po uplynutí doby platnosti alebo v prípade predĺženia doplnkovej ochrany podľa § 20 ods. 3 policajný útvar vydá cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, nový doklad o pobyte s dobou platnosti najviac jeden rok.

01.01.2007

(3) Cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, môže byť počas poskytovania doplnkovej ochrany ubytovaný v zariadení ministerstva na ubytovanie cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, kde sa mu zabezpečí ubytovanie, stravovanie alebo stravné, základné hygienické potreby a vreckové; ak je takýto cudzinec v pracovnoprávnom vzťahu alebo má iný príjem najmenej vo výške životného minima pre jednu plnoletú osobu podľa osobitného predpisu,11ab) vreckové mu nepatrí a je povinný ministerstvu primerane uhrádzať výdavky spojené s jeho pobytom v tomto zariadení. Ministerstvo upraví vnútorným poriadkom podrobnosti o podmienkach pobytu cudzinca v zariadení ministerstva na ubytovanie cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana; vo vnútornom poriadku ustanoví najmä časový rozvrh poskytovania stravy alebo stravného a výšku vreckového a časový rozvrh jeho výplaty.

01.01.2007

§ 27b

01.01.2007

Cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, je povinný

01.01.2007

a) chrániť doklad o pobyte, cudzinecký pas alebo doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pred stratou, odcudzením, poškodením, zničením alebo zneužitím,

01.01.2007

b) ohlásiť bezodkladne policajnému útvaru podľa miesta svojho pobytu stratu, odcudzenie, poškodenie, zničenie alebo zneužitie dokladu o pobyte, cudzineckého pasu alebo dokladu o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

01.01.2007

c) ohlásiť príslušnému policajnému útvaru zmenu údajov uvedených v § 27a ods. 2, a to do troch pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala; policajný útvar ohlási zmeny ministerstvu,

01.01.2007

d) oznámiť bezodkladne ministerstvu vznik, zmenu alebo skončenie pracovnoprávneho vzťahu,

01.01.2007

e) odovzdať bezodkladne po vzniku pracovnoprávneho vzťahu ministerstvu doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

01.01.2007

f) dodržiavať vnútorný poriadok počas pobytu v zariadení ministerstva na ubytovanie cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana,

01.01.2007

g) oznámiť ministerstvu do 20 dní narodenie svojho dieťaťa na území Slovenskej republiky,

01.01.2007

h) požiadať o vydanie nového dokladu o pobyte, ak uplynula doba jeho platnosti,

01.01.2007

i) oznámiť policajnému útvaru pobyt mimo územia Slovenskej republiky dlhší ako 90 dní,

01.01.2007

j) odovzdať ministerstvu doklady podľa písmena a), ak doplnková ochrana zanikne podľa § 15a ods. 1 písm. a) až c), e) a f).

01.01.2007

§ 27c

01.01.2007

(1) Ministerstvo zabezpečí oboznámenie cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, o jeho právach a povinnostiach súvisiacich s poskytovaním doplnkovej ochrany v jazyku, o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie.

01.01.2007

(2) Ministerstvo zabezpečí kurz základov slovenského jazyka cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana.

01.01.2007

(3) Za cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana a nie je verejne zdravotne poistený,11ac) ministerstvo uhradí zdravotnú starostlivosť poskytnutú na území Slovenskej republiky v rozsahu, v akom sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.18b) Ministerstvo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa tohto odseku vydá cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.“.

01.01.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

01.01.2007

18b) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2007

59. V § 28 ods. 3 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to platí aj vo vzťahu k azylantovi, ktorý nebol umiestnený v integračnom stredisku“.

01.01.2007

60. V § 28 odsek 5 znie:

01.01.2007

(5) Azylant je na uľahčenie integrácie do spoločnosti povinný počas pobytu v integračnom stredisku navštevovať kurz základov slovenského jazyka, ktorý zabezpečí ministerstvo. Ministerstvo na žiadosť zabezpečí kurz základov slovenského jazyka aj azylantovi, ktorý nebol umiestnený v integračnom stredisku alebo ktorý počas pobytu v integračnom stredisku neabsolvoval kurz základov slovenského jazyka.“.

01.01.2007

61. V § 29 ods. 1 sa slová „krajine, ktorej je cudzinec štátnym občanom, alebo u osoby bez štátnej príslušnosti v krajine jej bydliska“ nahrádzajú slovami „ich krajine pôvodu“.

01.01.2007

62. V § 31a písmeno a) znie:

01.01.2007

a) manželovi odídenca, ak manželstvo trvá a trvalo aj v čase, keď cudzinec odišiel z krajiny pôvodu a odídenec so zlúčením vopred písomne súhlasí,“.

01.01.2007

63. V § 33 písm. b) sa za slovo „útočisko“ vkladá slovo „len“.

01.01.2007

64. V § 33 písm. c) sa vypúšťajú slová „ktorý po tom, čo bol právoplatným rozsudkom uznaný za vinného zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu,19) predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.“.

01.01.2007

65. § 33 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2007

d) odídenec bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin7a) a predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.“.

01.01.2007

66. V § 36 sa vypúšťa odsek 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

01.01.2007

67. V § 36 ods. 3 sa slová „ktorému rozumie“ nahrádzajú slovami „o ktorom sa predpokladá, že mu rozumie“.

01.01.2007

68. V nadpise § 46 sa za slovo „poskytovaní“ vkladajú slová „doplnkovej ochrany a“.

01.01.2007

69. V § 46 sa za slovo „veciach“ vkladajú slová „poskytovania doplnkovej ochrany a“.

01.01.2007

70. § 47 znie:

01.01.2007

㤠47

01.01.2007

Na zlúčenie rodiny cudzinca s výnimkou prípadov uvedených v § 10, 13b a 31a sa vzťahuje osobitný zákon.6a)“.

01.01.2007

71. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie:

01.01.2007

㤠47a

01.01.2007

Ministerstvo môže cudzinca, ktorý vzal svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadal o dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu, ubytovať v pobytovom tábore a poskytovať mu stravovanie alebo stravné a základné hygienické potreby počas trvania tolerovaného pobytu;21) na cudzinca sa primerane vzťahuje § 22 ods. 5.“.

01.01.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

01.01.2007

21) § 43 ods. 2 druhá veta zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2007

72. V § 48 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.01.2007

c) osobné údaje a informácie o cudzincoch, ktorým sa poskytla doplnková ochrana,“.

01.01.2007

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

01.01.2007

73. V § 48 ods. 1 písm. f) sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „e)“.

01.01.2007

74. V § 48 ods. 3 sa za slová „azylantoch,“ vkladajú slová „cudzincoch, ktorým sa poskytla doplnková ochrana,“.

01.01.2007

75. V § 49 ods. 3 sa za slová „trvania azylu,“ vkladajú slová „počas poskytovania doplnkovej ochrany,“ a za slová „§ 8“ sa vkladá čiarka a slová „ § 13a a § 29 ods. 1“.

01.01.2007

76. V prílohe č. 1 sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

01.01.2007

3. Pohlavie ......................................“.

01.01.2007

Doterajšie body 4 až 7 sa označujú ako body 5 až 8.

01.01.2007

77. V prílohe č. 1 bode 8 sa za slová „udelenie azylu“ vkladajú slová „alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany“.

01.01.2007

78. V prílohe č. 2 bodoch 39 až 42 sa za slovo „azylu“ vkladajú slová „alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany“.

01.01.2007

79. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá znie:

01.01.2007

„Príloha č. 2a k zákonu č. 480/2002 Z. z.

01.01.2007

Žiadosť o udelenie azylu na dobu neurčitú/predĺženie doplnkovej ochrany

01.01.2007

Vzor 02a

01.01.2007

80. Príloha č. 5 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

01.01.2007

„3. Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, 30. 09. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 19/zv. 7).".

01.01.2007

Čl. II

01.01.2007

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z. sa mení takto:

01.01.2007

1. V § 65 ods. 1 sa slová „bolo priznané postavenie azylanta" nahrádzajú slovami „bol udelený azyl alebo bola poskytnutá doplnková ochrana".

01.01.2007

2. V § 65 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

01.01.2007

b) ak má byť vyhostený do štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho osobná sloboda z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie; to neplatí pre toho, koho odôvodnene možno považovať za nebezpečného pre bezpečnosť Slovenskej republiky, alebo pre toho, kto bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku alebo

01.01.2007

c) ak má byť vyhostený do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie, alebo v ktorom by mu hrozilo mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest, alebo v ktorom mu bol uložený trest smrti alebo je predpoklad, že v prebiehajúcom trestnom konaní mu taký trest môže byť uložený.".

01.01.2007

Čl. III

01.01.2007

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z. sa mení takto:

01.01.2007

V § 501 písm. b) sa slová „o priznanie postavenia utečenca alebo jej také postavenie bolo priznané," nahrádzajú slovami „o udelenie azylu, alebo jej bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana,".


01.01.2007

Čl. IV

01.01.2007

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 606/2003 Z. z., zákonom č. 207/2004 Z. z., zákonom č. 1/2005 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.2007

Čl. V

01.01.2007

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


01.01.2007

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2007

Pavol Paška v. r.

01.01.2007

Robert Fico v. r.