Nariadenie vlády č. 65/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo

Čiastka 29/2006
Platnosť od 11.02.2006
Účinnosť od 15.02.2006
15.02.2006

65

15.02.2006

NARIADENIE VLÁDY

15.02.2006

Slovenskej republiky

15.02.2006

z 25. januára 2006

15.02.2006

o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo

15.02.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


15.02.2006

§ 1

15.02.2006

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na namontované elektrické pripojenie pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo (ďalej len „elektrické pripojenie“).

15.02.2006

§ 2

15.02.2006

Na účely tohto nariadenia vlády sa traktorom rozumie motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1do 25 km.h-1; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb.

15.02.2006

§ 3

15.02.2006

Elektrické pripojenie namontované na traktore musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe č. 1.

15.02.2006

§ 4

15.02.2006

(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora vzťahujúceho sa na elektrické pripojenie sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

15.02.2006

(2) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla2) pre typ traktora vzťahujúce sa na elektrické pripojenie.

15.02.2006

§ 5

15.02.2006

Príslušný štátny orgán3) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na elektrické pripojenie, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

15.02.2006

§ 6

15.02.2006

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.


15.02.2006

§ 7

15.02.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.


15.02.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.


15.02.2006

Príloha č. 1

15.02.2006

k nariadeniu vlády č. 65/2006 Z. z.

15.02.2006

TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE NAMONTOVANÉ NA TRAKTORE

15.02.2006

Traktor musí byť vybavený pevnou sedempólovou zásuvkou podľa odporúčania ISO 1724:2003, ktorá umožňuje 12-voltové elektrické pripojenie pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo.

15.02.2006

Príloha č. 2

15.02.2006

k nariadeniu vlády č. 65/2006 Z. z.

15.02.2006

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

15.02.2006

Smernica Rady 75/323/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o elektrickom pripojení namontovanom na kolesových poľnohospodárskych a lesných traktoroch na osvetľovacie a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prívesoch určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo (Ú. v. ES L 147, 9. 6. 1975).

Poznámky pod čiarou

15.02.2006

1) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.02.2006

2) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

15.02.2006

3) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.