Vyhláška č. 619/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení

Čiastka 237/2006
Platnosť od 07.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007
01.01.2007

619

01.01.2007

Vyhláška

01.01.2007

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2007

z 15. novembra 2006,

01.01.2007

ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení

01.01.2007

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 44 ods. 19 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 278/2006 Z. z. ustanovuje:


01.01.2007

§ 1

01.01.2007

Vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení je uvedený v prílohe.


01.01.2007

§ 2

01.01.2007

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


01.01.2007

Ján Počiatek v. r.


01.01.2007

Príloha k vyhláške č. 619/2006 Z. z.

01.01.2007

Vzor oznámenia