Zákon č. 592/2006 Z. z.Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov

Čiastka 226/2006
Platnosť od 09.11.2006
Účinnosť od 15.11.2017
Redakčná poznámka

okrem čl. II prvého až štvrtého bodu a šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007

09.11.2006

592

09.11.2006

ZÁKON

09.11.2006

z 24. októbra 2006

09.11.2006

o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov

09.11.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


09.11.2006

Čl. I

09.11.2006

§ 1

01.08.2011

(1) Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu,1) ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka a má bydlisko na území Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, ak tento zákon neustanovuje inak, vyplatí vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku, ak suma dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok.

01.10.2014

(2) Poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,2) ktorému bol na tento dôchodok prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok priznaný podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu,2) a poberateľovi vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov, ktorí majú nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka a majú bydlisko na území Slovenskej republiky, útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len “úrad„) vyplatí vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku, ak suma dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumu určenú podľa odseku 1.

25.11.2008

(3) Ak poberateľovi dôchodku podľa odseku 1 vypláca dôchodok úrad, vianočný príspevok vyplatí úrad.

01.10.2014

(4) Vianočný príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku podľa odsekov 1 a 2 v deň splatnosti tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka alebo v januári kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa mal vianočný príspevok vyplatiť, ak tento dôchodok bol priznaný pred 1. decembrom kalendárneho roka. Vianočný príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku podľa odsekov 1 a 2 v deň prvej splátky tohto dôchodku splatného po jeho priznaní alebo uvoľnení jeho výplaty, ak tento dôchodok bol priznaný alebo jeho výplata bola uvoľnená od 1. decembra do 31. decembra kalendárneho roka.

01.10.2014

(5) Poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorému sa súčasne vypláca sociálny dôchodok, sa vyplatí len jeden vianočný príspevok podľa odseku 1, ak úhrn súm starobného dôchodku a sociálneho dôchodku alebo invalidného dôchodku a sociálneho dôchodku splatných v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumy určené podľa odseku 1. Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku uvedenému v odsekoch 1 a 2, ktorému sa súčasne vypláca vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, sa vyplatí vianočný príspevok, ak úhrn súm dôchodkov splatných v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumy určené podľa odseku 1. Ak poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1 a 2 vypláca dôchodok súčasne Sociálna poisťovňa a úrad a úhrn súm týchto dôchodkov splatných v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumu určenú podľa odseku 1, vianočný príspevok sa vyplatí k dôchodku, ktorý je vyšší.

09.11.2006

(6) Na poukazovanie vianočného príspevku sa vzťahuje osobitný predpis.3)

25.11.2008

(7) Pri súbehu nárokov na dva dôchodky alebo na viac dôchodkov sa vyplatí len jeden vianočný príspevok. Vianočný príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.

01.08.2011

(8) Suma vianočného príspevku

01.10.2014

a) je 87,26 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4)

01.08.2011

b) sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.4)

01.08.2011

(9) Suma vianočného príspevku podľa odseku 8 písm. b) sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

19.09.2014

(10) Na účely poskytovania vianočného príspevku poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1, 2 a 5 sa prihliada aj na

19.09.2014

a) dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný dôchodku uvedenému v písmene b) alebo v odseku 1,

19.09.2014

b) dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu,2) ktorý nie je uvedený v odseku 2,

01.01.2016

c) dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu,5)

01.01.2016

d) vyrovnávací príplatok vyplácaný podľa osobitného predpisu.5a)

19.09.2014

(11) Na prepočet dôchodku podľa odseku 10 písm. a), ktorý sa poberateľovi dôchodku vypláca v cudzej mene, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,6) ktorý je platný k 1. októbru kalendárneho roka, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok. Dôchodok prepočítaný podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

19.09.2014

(12) Mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku podľa odseku 10 písm. a) je do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok, poberateľ dôchodku podľa

19.09.2014

a) odseku 1 povinný oznámiť Sociálnej poisťovni spôsobom ňou určeným,

19.09.2014

b) odsekov 2 a 3 povinný oznámiť úradu spôsobom ním určeným.

01.08.2011

§ 2

01.08.2011

Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2011

01.08.2011

Suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 1 v roku 2011 je 461,40 eura.

01.10.2014

§ 3

01.10.2014

Prechodné ustanovenie účinné k 1. októbru 2014

01.10.2014

Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2014 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4) jednorázovo zvýši o 12,74 eura.

01.11.2015

§ 4

01.11.2015

Prechodné ustanovenie účinné k 1. novembru 2015

01.11.2015

Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2015 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4) jednorazovo zvýši o 12,74 eura.

01.11.2016

§ 5

01.11.2016

Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2016

01.11.2016

Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2016 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4) jednorazovo zvýši o 12,74 eura.

15.11.2017

§ 6

15.11.2017

Prechodné ustanovenie účinné od 15. novembra 2017

15.11.2017

Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2017 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4) jednorazovo zvýši o 12,74 eura.


09.11.2006

Čl. II

09.11.2006

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 732/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2007

1. V § 10 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v tejto dobe sa policajtke poskytla rodičovská dovolenka podľa osobitného predpisu3h)“.

01.01.2007

Poznámka pod čiarou k odkazu 3h znie:

01.01.2007

3h) § 152 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z.“.

01.01.2007

2. V § 10 ods. 9 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v tejto dobe sa policajtovi poskytla rodičovská dovolenka podľa osobitného predpisu3h)“.

01.01.2007

3. V § 50 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

01.01.2007

d) vychovala aspoň 3 deti, alebo

01.01.2007

e) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala 2 deti, alebo“.

01.01.2007

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).

01.01.2007

4. V § 56 ods. 1 sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „40 %“.

09.11.2006

5. V § 94 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

09.11.2006

8. vianočný príspevok podľa osobitného predpisu39a) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“.

09.11.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

09.11.2006

39a) Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.“.

09.11.2006

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 39a sa označuje ako 39aa.

01.01.2007

6. Za § 143c sa vkladajú § 143d až 143g, ktoré vrátane nadpisu znejú:

01.01.2007

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2007

01.01.2007

§ 143d

01.01.2007

(1) Ak suma starobného dôchodku policajta a colníka priznaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, ktorý sa podľa § 125 ods. 1 až 3 považuje za výsluhový dôchodok, a starobného dôchodku profesionálneho vojaka priznaného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, ktorý sa podľa § 125 ods. 4 tohto zákona a § 91 ods. 1 a § 92 ods. 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov považuje za výsluhový dôchodok, bola obmedzená najvyššou výmerou, výsluhový dôchodok sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia.

01.01.2007

(2) Suma starobného dôchodku, ktorá bola vypočítaná z upraveného priemerného mesačného zárobku 4 067 Sk, sa novo určí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 z priemerného mesačného zárobku určeného podľa odsekov 3 a 4 bez obmedzení podľa odseku 1.

01.01.2007

(3) Priemerný mesačný zárobok na účely určenia sumy starobného dôchodku je priemerný mesačný zárobok, z ktorého bola vypočítaná suma starobného dôchodku, neobmedzený podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003.

01.01.2007

(4) Priemerný mesačný zárobok v sume do 2 500 Sk sa započítava v plnej výške, zo sumy nad 2 500 Sk do 6 000 Sk sa započítava jedna tretina a zo sumy nad 6 000 Sk sa započítava jedna desatina. Takto upravený priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.

01.01.2007

(5) O sume starobného dôchodku podľa odsekov 1 až 4 útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 31. decembra 2008. Suma dôchodku, upraveného podľa prvej vety, sa vypláca najskôr odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006, ak táto suma je vyššia ako suma dôchodku vyplácaná do tohto dňa.

01.01.2007

§ 143e

01.01.2007

Príplatok priznaný v rámci súdnej rehabilitácie alebo mimosúdnej rehabilitácie k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku a čiastočnému invalidnému dôchodku, ktoré sa podľa § 125 a 126 považujú za výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, ktorý sa k 30. júnu 2002 nevyplácal z dôvodu, že spolu s dôchodkom presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpisom účinným pred 1. júlom 2002, alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z tohto dôvodu. Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia o tejto dávke rozhodne najneskôr do 31. decembra 2008.

01.01.2007

§ 143f

01.01.2007

(1) Ak nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku má vdova alebo vdovec podľa § 50 ods. 2 písm. d) alebo e), výplata takéhoto vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006 v sume, v akej by sa vyplácal, ak by k zastaveniu výplaty nedošlo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2006.

01.01.2007

(2) Ak nárok na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, ktorý sa podľa § 129 ods. 1 až 5 považuje za vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok, trvá po 31. decembri 2006 a tento dôchodok sa nevyplácal z dôvodu, že úhrn dôchodkov presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpismi účinnými pred 1. júlom 2002, alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, výplata takéhoto vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2006 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z uvedeného dôvodu.

01.01.2007

(3) O uvoľnení výplaty vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku rozhodne útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia na žiadosť najneskôr do šiestich mesiacov od začatia konania.

01.01.2007

§ 143g

01.01.2007

(1) Ak nárok na sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa, ktorý sa podľa § 129 ods. 1 až 5 považuje za sirotský výsluhový dôchodok a tento nárok trvá po 31. decembri 2006, suma sirotského výsluhového dôchodku sa zvýši o 28,5 % sumy sirotského výsluhového dôchodku vyplácanej ku dňu splátky splatnej po 31. decembri 2006. Sirotský výsluhový dôchodok v takto určenej sume sa vypláca od splátky splatnej po 31. decembri 2006. O zvýšení sirotského výsluhového dôchodku podľa prvej vety a druhej vety útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 30. júna 2007.

01.01.2007

(2) Ak nárok na sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa, ktorý sa podľa § 129 ods. 1 až 5 považuje za sirotský výsluhový dôchodok a tento nárok trvá po 31. decembri 2006, suma sirotského výsluhového dôchodku sa zvýši o 33,3 % sumy sirotského výsluhového dôchodku vyplácanej ku dňu splátky splatnej po 31. decembri 2006. Sirotský výsluhový dôchodok v takto určenej sume sa vypláca od splátky splatnej po 31. decembri 2006. O zvýšení sirotského výsluhového dôchodku podľa prvej vety a druhej vety útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 30. júna 2007.“.

09.11.2006

Čl. III

09.11.2006

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z. a zákona č. 573/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

09.11.2006

1. V § 4 ods. 6 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)“.

09.11.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

09.11.2006

4a) Napríklad zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.“.

09.11.2006

2. V § 5 ods. 7 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)“.

09.11.2006

Čl. IV

09.11.2006

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z. a zákona č. 529/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

09.11.2006

V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

09.11.2006

l) vianočný príspevok podľa osobitného predpisu113a) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“.

09.11.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 113a znie:

09.11.2006

113a) Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.“.

09.11.2006

Čl. V

09.11.2006

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z. a zákona č. 305/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

09.11.2006

V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

09.11.2006

i) vianočný príspevok podľa osobitného predpisu.15)“.

09.11.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

09.11.2006

15) Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.“.


09.11.2006

Čl. VI

09.11.2006

Účinnosť

09.11.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II prvého až štvrtého bodu a šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.


09.11.2006

Ivan Gašparovič v. r.

09.11.2006

Pavol Paška v. r.

09.11.2006

Robert Fico v. r.


01.08.2011

Príloha k zákonu č. 592/2006 Z. z. v znení zákona č. 242/2011 Z. z.

01.08.2011

URČENIE SUMY VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU PODĽA § 1 ods. 8 písm. b)

01.08.2011

Suma vianočného príspevku podľa § 1 ods. 8 písm. b) sa určí podľa tohto vzorca:

01.10.2014

VP = 87,26 – 0,18 * (D – ŽM),

01.08.2011

kde: VP – suma vianočného príspevku,

01.08.2011

D – suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov,

01.08.2011

ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.4)

Poznámky pod čiarou

09.11.2006

1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 125 ods. 5, 6 a 9 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

09.11.2006

2) Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

09.11.2006

3) § 117 a 275 zákona č. 461/2003 Z. z.
§ 100 zákona č. 328/2002 Z. z.

01.08.2011

4) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19.09.2014

5) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

5a) § 69b až 69d zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/2015 Z. z.

19.09.2014

6) Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012) v platnom znení.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012). § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.