01.06.2007

554

01.06.2007

NARIADENIE VLÁDY

01.06.2007

Slovenskej republiky

01.06.2007

zo 6. septembra 2006

01.06.2007

o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií

01.06.2007

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.06.2007

§ 1

01.06.2007

Predmet úpravy

20.09.2014

Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o podmienkach používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3 uvedených v osobitnom predpise3) s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h.-1, ktoré sú určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

01.06.2007

§ 2

01.06.2007

Vymedzenie základných pojmov

01.06.2007

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

01.06.2007

a) bezpečnostným pásom, sedadlovým pásom alebo pásom zostava popruhov s uzatváracou sponou, nastavovacími zariadeniami a upevňovacími kovaniami, ktoré možno ukotviť vo vozidle a je konštruované tak, aby sa pri zrážke alebo náhlom spomalení vozidla znížilo riziko poranenia tým, že obmedzí pohyblivosť tela, a tento pojem zahŕňa tiež zariadenia na pohlcovanie energie alebo navíjanie pásov (ďalej len „bezpečnostný pás“),

01.06.2007

b) detským zadržiavacím zariadením určený bezpečnostný systém charakteristický ako súprava konštrukčných častí, ktorá môže byť kombináciou popruhov alebo pružných dielov so zabezpečovacou sponou, nastavovacím zariadením, úchytkami a v niektorých prípadoch aj doplnkovou sedačkou alebo nárazovým štítom a ktorú možno ukotviť ku karosérii vozidla,

01.06.2007

c) bezpečnostným systémom vybavenie sedadla vozidla bezpečnostným pásom alebo detským zadržiavacím zariadením, ktoré musí byť konštruované tak, aby sa pri zrážke alebo náhlom spomalení zmenšilo riziko poranenia prepravovanej osoby tým, že obmedzí pohyblivosť jej tela,

01.06.2007

d) osobitným bezpečnostným systémom vybavenie sedadla vozidla obdobným zariadením, ako je detské zadržiavacie zariadenie, ktoré musí byť konštruované tak, aby sa v prípade zrážky alebo náhleho spomalenia zmenšilo riziko poranenia prepravovanej osoby tým, že obmedzí pohyblivosť jej tela.

01.06.2007

§ 3

01.06.2007

Základné členenie detských zadržiavacích zariadení

01.06.2007

(1) Detské zadržiavacie zariadenia sa členia podľa hmotnosti dieťaťa do týchto skupín:

01.06.2007

a) skupina 0 pre deti s hmotnosťou do 10 kg,

01.06.2007

b) skupina 0+ pre deti s hmotnosťou do 13 kg,

01.06.2007

c) skupina I pre deti s hmotnosťou od 9 do 18 kg,

01.06.2007

d) skupina II pre deti s hmotnosťou od 15 do 25 kg,

01.06.2007

e) skupina III pre deti s hmotnosťou od 22 do 36 kg.

20.09.2014

(2) Detské zadržiavacie zariadenia sa rozdeľujú do týchto tried:

01.06.2007

a) zabudované zariadenia pozostávajúce z kombinácie popruhov alebo ohybných častí s poistnou prackou, nastavovacím zariadením, upevňovacím kovaním a v niektorých prípadoch s prídavnou sedačkou alebo ochranným nárazovým štítom, prispôsobenými na upevnenie vlastným integrálnym popruhom alebo popruhmi,

01.06.2007

b) nezabudované zariadenia pozostávajúce z čiastočného zadržiavacieho zariadenia, ktoré, ak sa používa spoločne s pásom pre dospelých, ktorý obopína telo prepravovaného dieťaťa alebo zadržiava zariadenie, v ktorom je prepravované dieťa umiestnené, vytvára zadržiavacie zariadenie.

20.09.2014

§ 4

20.09.2014

Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M1, N1, N2 a N3

20.09.2014

(1) Prepravovaná osoba je povinná pri sedení vo vozidle používať bezpečnostný systém, ktorý je k dispozícii. Dieťa s telesnou výškou menšou ako 150 cm pri preprave vo vozidle vybavenom bezpečnostným systémom musí byť upínané zabudovaným alebo nezabudovaným detským zadržiavacím zariadením podľa § 3 ods. 2, ktoré je vhodné pre telesnú konštitúciu dieťaťa, v súlade s

20.09.2014

a) hmotnostnými skupinami uvedenými v § 3 ods. 1 pre detské zadržiavacie zariadenia schválené podľa odseku 4 písm. a) alebo b),

20.09.2014

b) výškou a maximálnou hmotnosťou dieťaťa, pre ktoré je detské zadržiavacie zariadenie určené podľa pokynov výrobcu, v prípade detských zadržiavacích zariadení schválených podľa odseku 4 písm. c).

20.09.2014

(2) Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa nesmú prepravovať

20.09.2014

a) deti do veku troch rokov,

20.09.2014

b) na prednom sedadle deti vo veku troch rokov a viac s telesnou výškou menšou ako 150 cm.

20.09.2014

(3) Detské zadržiavacie zariadenie nesmie byť obrátené dozadu na sedadle, ktoré je chránené čelným airbagom, ak nebol airbag vyradený z činnosti alebo nebol automaticky deaktivovaný. Obrátenie dozadu je otočenie v opačnom smere, ako je smer jazdy.

20.09.2014

(4) Detské zadržiavacie zariadenie musí byť schválené podľa

20.09.2014

a) predpisu EHK č. 44 série zmien 03 a vyššej4) alebo

20.09.2014

b) osobitného predpisu5) alebo

20.09.2014

c) predpisu EHK OSN č. 129.4)

20.09.2014

(5) Detské zadržiavacie zariadenie sa musí namontovať v súlade s montážnymi informáciami uvedenými v príručke, letáku alebo elektronickej publikácii, ktoré je výrobca tohto zariadenia povinný vypracovať a v ktorých sa uvádza, akým spôsobom a v ktorých typoch vozidiel možno detské zadržiavacie zariadenie bezpečne používať.

01.06.2007

§ 5

01.06.2007

Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M2, M3

20.09.2014

(1) Prepravovaná osoba vo veku troch rokov a viac je povinná pri sedení vo vozidle používať bezpečnostný systém, ktorý je k dispozícii. Ak sa používajú detské zadržiavacie zariadenia, musia byť schválené podľa § 4 ods. 4.

20.09.2014

(2) Vo vozidle používanom na prepravu do škôl, vo vnútroštátnej nepravidelnej doprave a v medzinárodnej doprave nesmie byť počet prepravovaných osôb väčší, ako je počet miest na sedenie uvedený v osvedčení o evidencii.6) To sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré majú miesto určené pre stojace osoby a tento údaj je uvedený v osvedčení o evidencii.

20.09.2014

(3) Vodič vozidla alebo sprievodca skupiny je povinný informovať prepravované osoby o potrebe používania bezpečnostných pásov vozidla počas prepravy v premávke na pozemných komunikáciách. Verbálnu informáciu možno doplniť použitím audiovizuálnych prostriedkov umiestnených vo vozidle. Každé miesto na sedenie vybavené bezpečnostným pásom musí byť označené viditeľne umiestneným piktogramom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

01.06.2007

§ 6

01.06.2007

Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla

01.06.2007

(1) Osoba so zdravotnými dôvodmi7) sa preukazuje lekárskym osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla vydaným príslušným zdravotníckym zariadením,8) ktorého vzor a náležitosti sú uvedené v prílohe č. 2.

01.06.2007

(2) Lekárske osvedčenie podľa odseku 1 musí obsahovať čas platnosti osvedčenia o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla, ktorý nesmie byť dlhší ako 1 rok odo dňa vystavenia osvedčenia.

01.06.2007

(3) Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla vydané v inom členskom štáte je platné aj pri preprave na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky.

01.06.2007

§ 7

01.06.2007

Spoločné a prechodné ustanovenia

01.06.2007

(1) Podmienky prepravy dospelej osoby s telesnou výškou menšou ako 150 cm vo vozidlách kategórie M1, M2, M3 a N1, N2, N3 ustanovuje osobitný predpis.9)

01.06.2007

(2) Vo vozidlách kategórie M1 a N1, v ktorých sú umiestnené dve detské zadržiavacie zariadenia na zadných sedadlách a v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretieho detského zadržiavacieho zariadenia, možno dieťa vo veku tri a viac rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm pripútať bezpečnostným pásom.

01.06.2007

(3) Ak vozidlá kategórie M1 a N1 nie sú vybavené detským zadržiavacím zariadením alebo je týchto zariadení vo vozidle nedostatočný počet, možno dieťa vo veku tri a viac rokov pri preprave v obci pripútať na zadnom sedadle vozidla bezpečnostným pásom, ktorým je vozidlo vybavené.

01.06.2007

(4) Preprava dieťaťa je zakázaná na predných sedadlách za podmienok ustanovených v odseku 2.

01.06.2007

§ 8

01.06.2007

Ustanovenia tohto nariadenia vlády sa vzťahujú aj na vodičov a cestujúcich vo vozidlách používaných v premávke na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky, ktoré sú evidované v treťom štáte.

20.09.2014

§ 9

20.09.2014

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.


01.06.2007

§ 10

01.06.2007

Účinnosť

01.06.2007

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2007.


01.06.2007

Robert Fico v. r.


01.06.2007

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 554/2006 Z. z.

01.06.2007

VZOR

01.06.2007

PIKTOGRAM VIDITEĽNE ZOBRAZENÝ VO VOZIDLÁCH KATEGÓRIE M2 A M3 NA KAŽDOM MIESTE NA SEDENIE, KTORÉ JE VYBAVENÉ BEZPEČNOSTNÝM PÁSOM

01.06.2007

Vzor-01

01.06.2007

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 554/2006 Z. z.

01.06.2007

VZOR

01.06.2007

LEKÁRSKE OSVEDČENIE O OSLOBODENÍ OD POUŽITIA BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV VOZIDLA

01.06.2007

Vzor-02

01.06.2007

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 554/2006 Z. z.

20.09.2014

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

20.09.2014

1. Smernica Rady 91/671/EHS zo 16. decembra 1991 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa povinného používania bezpečnostných pásov vo vozidlách s hmotnosťou menšou než 3,5 t (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 07/zv.1.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/20/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 07/zv. 7.).

20.09.2014

2. Vykonávacia smernica Komisie 2014/37/EÚ z 27. februára 2014, ktorou sa mení smernica Rady 91/671/EHS týkajúca sa povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích systémov vo vozidlách (Ú. v. EÚ L 59, 28. 2. 2014).

Poznámky pod čiarou

01.06.2007

3) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20.09.2014

4) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.

20.09.2014

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel v znení neskorších predpisov.

01.06.2007

6) § 23 zákona č. 725/2004 Z. z.

20.09.2014

7) § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.2007

8) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

20.09.2014

9) § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.