Vyhláška č. 504/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

(v znení č. 501/2011 Z. z.)

Čiastka 192/2006
Platnosť od 09.09.2006 do31.07.2014
Účinnosť od 01.01.2012 do31.07.2014
Zrušený 124/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 204/2014 Z. z. vložil do § 41 zákona č. 124/2006 Z. z. nový bod 4, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 504/2006 Z. z.

01.10.200631.07.2014

504

01.10.200631.07.2014

VYHLÁŠKA

01.10.200631.07.2014

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.10.200631.07.2014

z 18. augusta 2006

01.10.200631.07.2014

o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

01.10.200631.07.2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.10.200631.07.2014

§ 1

01.10.200631.07.2014

Spôsob hlásenia choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

01.10.200631.07.2014

(1) Chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania písomne oznamuje na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe, ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie alebo klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine alebo Košiciach (ďalej len „špecializované pracovisko“), ktorá chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania priznala.

01.10.200631.07.2014

(2) Špecializované pracovisko, ktoré chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania priznalo po potvrdení správnosti priznania klinikou pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, si ponecháva prvý diel tlačiva a do 10. kalendárneho dňa po potvrdení správnosti priznania choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania ďalšie diely odosiela:

01.10.200631.07.2014

a) všeobecnému lekárovi, s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

01.10.200631.07.2014

b) Národnému centru zdravotníckych informácií,

01.10.200631.07.2014

c) zamestnancovi,

01.10.200631.07.2014

d) regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

01.10.200631.07.2014

e) zamestnávateľovi,

01.10.200631.07.2014

f) klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine alebo Košiciach,

01.01.201231.07.2014

g) Sociálnej poisťovni1) a útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky2) a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia,2)

01.01.201231.07.2014

h) Národnému inšpektorátu práce.2a)

01.10.200631.07.2014

§ 2

01.10.200631.07.2014

Spôsob registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

01.10.200631.07.2014

(1) Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania sa registrujú v zozname hlásení priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania, ktorý vedie Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave v súlade s osobitným predpisom.3)

01.10.200631.07.2014

(2) Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania sa evidujú v zozname hlásení priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania, ktorý vedú kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine a Košiciach v súlade s osobitným predpisom.3)


01.10.200631.07.2014

§ 3

01.10.200631.07.2014

Účinnosť

01.10.200631.07.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.


01.10.200631.07.2014

Ivan Valentovič v. r.


01.10.200631.07.2014

Príloha k vyhláške č. 504/2006 Z. z.

01.10.200631.07.2014

Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania - Vzor

01.01.201231.07.2014

IX. Hlásenie určené Národnému inšpektorátu práce

01.01.201231.07.2014

Obrázok

Poznámky pod čiarou

01.10.200631.07.2014

1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

01.10.200631.07.2014

2) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.201231.07.2014

2a) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.10.200631.07.2014

3) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.