Vyhláška č. 500/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Čiastka 190/2006
Platnosť od 01.09.2006
Účinnosť od 01.09.2006
01.09.2006

500

01.09.2006

VYHLÁŠKA

01.09.2006

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.09.2006

z 18. augusta 2006,

01.09.2006

ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

01.09.2006

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.09.2006

§ 1

01.09.2006

Táto vyhláška ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze uvedený v prílohe.


01.09.2006

§ 2

01.09.2006

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


01.09.2006

Viera Tomanová v. r.


01.09.2006

Príloha

01.09.2006

k vyhláške č. 500/2006 Z. z.

01.09.2006

Záznam o registrovanom pracovnom úraze - Vzor