Nariadenie vlády č. 486/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku

Čiastka 184/2006
Platnosť od 22.08.2006
Účinnosť od 01.09.2006
01.09.2006

486

01.09.2006

NARIADENIE VLÁDY

01.09.2006

Slovenskej republiky

01.09.2006

z 9. augusta 2006,

01.09.2006

ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku

01.09.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.09.2006

§ 1

01.09.2006

Dávka v hmotnej núdzi je

01.09.2006

a) u jednotlivca 1 640 Sk mesačne,

01.09.2006

b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 630 Sk mesačne,

01.09.2006

c) u dvojice bez detí 2 850 Sk mesačne,

01.09.2006

d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 3 890 Sk mesačne,

01.09.2006

e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 3 900 Sk mesačne,

01.09.2006

f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 5 210 Sk mesačne.

01.09.2006

§ 2

01.09.2006

Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 60 Sk mesačne.

01.09.2006

§ 3

01.09.2006

Aktivačný príspevok je 1 900 Sk mesačne.

01.09.2006

§ 4

01.09.2006

Príspevok na bývanie je

01.09.2006

a) 1 460 Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,

01.09.2006

b) 2 300 Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

01.09.2006

§ 5

01.09.2006

Ochranný príspevok je 1 900 Sk mesačne.


01.09.2006

§ 6

01.09.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


01.09.2006

Robert Fico v. r.