Nariadenie vlády č. 485/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z.

Čiastka 184/2006
Platnosť od 22.08.2006
Účinnosť od 01.09.2006

OBSAH

01.09.2006

485

01.09.2006

NARIADENIE VLÁDY

01.09.2006

Slovenskej republiky

01.09.2006

zo 4. augusta 2006,

01.09.2006

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z.

01.09.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


01.09.2006

Čl. I

01.09.2006

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z. sa mení takto:

01.09.2006

1. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:

01.09.2006

a) 0 Sk za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých, ak v písmenách b) až d) nie je ustanovené inak,“.

01.09.2006

2. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

01.09.2006

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

01.09.2006

3. V § 1 odsek 3 znie:

01.09.2006

(3) Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. b) zákona 0 Sk pri každej návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.“.


01.09.2006

Čl. II

01.09.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


01.09.2006

Robert Fico v. r.