Nariadenie vlády č. 485/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z.

Čiastka 184/2006
Platnosť od 22.08.2006
Účinnosť od 01.09.2006 do31.10.2017
Zrušený 577/2004 Z. z.

OBSAH

01.09.200631.10.2017

485

01.09.200631.10.2017

NARIADENIE VLÁDY

01.09.200631.10.2017

Slovenskej republiky

01.09.200631.10.2017

zo 4. augusta 2006,

01.09.200631.10.2017

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z.

01.09.200631.10.2017

Vláda Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


01.09.200631.10.2017

Čl. I

01.09.200631.10.2017

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z. sa mení takto:

01.09.200631.10.2017

1. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:

01.09.200631.10.2017

a) 0 Sk za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých, ak v písmenách b) až d) nie je ustanovené inak,“.

01.09.200631.10.2017

2. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

01.09.200631.10.2017

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

01.09.200631.10.2017

3. V § 1 odsek 3 znie:

01.09.200631.10.2017

(3) Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. b) zákona 0 Sk pri každej návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.“.


01.09.200631.10.2017

Čl. II

01.09.200631.10.2017

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


01.09.200631.10.2017

Robert Fico v. r.