Nariadenie vlády č. 484/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2006 Z. z.

Čiastka 184/2006
Platnosť od 22. 8. 2006
Účinnosť od 1. 9. 2006

OBSAH

1. 9. 2006

484

1. 9. 2006

NARIADENIE VLÁDY

1. 9. 2006

Slovenskej republiky

1. 9. 2006

z 31. júla 2006,

1. 9. 2006

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2006 Z. z.

1. 9. 2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č. 127/2005 Z. z. nariaďuje:


1. 9. 2006

Čl. I

1. 9. 2006

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2006 Z. z. sa mení takto:

1. 9. 2006

1. V § 1 sa slová „2006/231/SZBP“ nahrádzajú slovami „2006/380/SZBP“.

1. 9. 2006

2. V názve prílohy sa slová „2006/231/SZBP“ nahrádzajú slovami „2006/380/SZBP“.


1. 9. 2006

Čl. II

1. 9. 2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


1. 9. 2006

Robert Fico v. r.