Nariadenie vlády č. 484/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2006 Z. z.

Čiastka 184/2006
Platnosť od 22.08.2006
Účinnosť od 01.09.2006

OBSAH

01.09.2006

484

01.09.2006

NARIADENIE VLÁDY

01.09.2006

Slovenskej republiky

01.09.2006

z 31. júla 2006,

01.09.2006

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2006 Z. z.

01.09.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č. 127/2005 Z. z. nariaďuje:


01.09.2006

Čl. I

01.09.2006

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2006 Z. z. sa mení takto:

01.09.2006

1. V § 1 sa slová „2006/231/SZBP“ nahrádzajú slovami „2006/380/SZBP“.

01.09.2006

2. V názve prílohy sa slová „2006/231/SZBP“ nahrádzajú slovami „2006/380/SZBP“.


01.09.2006

Čl. II

01.09.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


01.09.2006

Robert Fico v. r.