Nariadenie vlády č. 418/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

Čiastka 153/2006
Platnosť od 24. 6. 2006
Účinnosť od 1. 7. 2006

OBSAH

1. 7. 2006

418

1. 7. 2006

NARIADENIE VLÁDY

1. 7. 2006

Slovenskej republiky

1. 7. 2006

zo 7. júna 2006

1. 7. 2006

o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

1. 7. 2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


1. 7. 2006

§ 1

1. 7. 2006

(1) Dňom 1. januára 2007 zaniká daňový nedoplatok evidovaný k 31. decembru 2006, ktorým je

1. 7. 2006

a) nezaplatené penále, pokuta a zvýšenie dane prislúchajúce k dani z dedičstva, dani z darovania alebo dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, pri ktorej daňová povinnosť vznikla do 31. decembra 2003,

1. 7. 2006

b) sankčný úrok a pokuta prislúchajúce k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností, pri ktorej daňová povinnosť vznikla od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004.

1. 7. 2006

(2) Daňový nedoplatok podľa odseku 1 zaniká, ak daň z dedičstva, daň z darovania alebo daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ku ktorej tento daňový nedoplatok prislúcha, je zaplatená najneskôr 30. septembra 2006.


1. 7. 2006

§ 2

1. 7. 2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


1. 7. 2006

Mikuláš Dzurinda v. r.