Vyhláška č. 411/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku

(v znení č. 531/2008 Z. z.)

Čiastka 150/2006
Platnosť od 24.06.2006
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

01.07.2006

411

01.07.2006

Vyhláška

01.07.2006

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.07.2006

zo 14. júna 2006,

01.07.2006

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku

01.07.2006

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ustanovuje:


01.07.2006

§ 1

01.07.2006

Paušálna suma trov konania o priestupku je

01.01.2009

a) 16 eur,

01.01.2009

b) 49 eur, ak sa pribral znalec z odboru psychiatrie,

01.01.2009

c) 33 eur, ak sa pribral znalec z iného odboru ako psychiatrie.

01.07.2006

§ 2

01.07.2006

Na trovy konania o priestupku, ktoré bolo právoplatne skončené predo dňom účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahuje doterajší predpis.


01.07.2006

§ 3

01.07.2006

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.

01.07.2006

§ 4

01.07.2006

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


01.07.2006

Martin Pado v. r.