Vyhláška č. 397/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej stráži

Čiastka 143/2006
Platnosť od 14.06.2006
Účinnosť od 01.07.2006
01.07.2006

397

01.07.2006

VYHLÁŠKA

01.07.2006

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

01.07.2006

z 23. mája 2006

01.07.2006

o lesnej stráži

01.07.2006

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 66 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch ustanovuje:


01.07.2006

§ 1

01.07.2006

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

01.07.2006

a) ustanovení člena lesnej stráže,

01.07.2006

b) vzore preukazu člena lesnej stráže a o odznaku člena lesnej stráže.

01.07.2006

§ 2

01.07.2006

(1) Návrh na ustanovenie za člena lesnej stráže obsahuje

01.07.2006

a) meno a priezvisko osoby navrhovanej za člena lesnej stráže,

01.07.2006

b) dátum a miesto jej narodenia,

01.07.2006

c) miesto jej trvalého pobytu,

01.07.2006

d) číslo jej občianskeho preukazu,

01.07.2006

e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

01.07.2006

f) čestné vyhlásenie osoby navrhovanej za člena lesnej stráže, že nespáchala priestupok na úseku lesného hospodárstva,

01.07.2006

g) lekársky posudok podľa osobitného predpisu,1)

01.07.2006

h) dve farebné fotografie v rozmeroch 3 x 3,5 cm a

01.07.2006

i) navrhovaný obvod pôsobnosti.

01.07.2006

(2) Ak osoba navrhovaná za člena lesnej stráže má oprávnenie držať alebo nosiť zbraň a strelivo,2) náležitosti podľa odseku 1 písm. e) a g) sa nepredkladajú.

01.07.2006

(3) Skúška na overenie odbornej spôsobilosti osoby navrhovanej za člena lesnej stráže (ďalej len „skúška“) sa vykonáva pred trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorú zriaďuje obvodný lesný úrad. Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec obvodného lesného úradu. Členstvo v skúšobnej komisii je čestné.

01.07.2006

(4) Skúškou sa overujú vedomosti

01.07.2006

a) o oprávneniach a povinnostiach člena lesnej stráže,

01.07.2006

b) z trestného práva,

01.07.2006

c) o právnej úprave priestupkov,

01.07.2006

d) o používaní donucovacích prostriedkov,

01.07.2006

e) o poskytovaní pomoci zranenej osobe.

01.07.2006

§ 3

01.07.2006

(1) Preukaz člena lesnej stráže obsahuje

01.07.2006

a) štátny znak Slovenskej republiky,

01.07.2006

b) názov „LESNÁ STRÁŽ“,

01.07.2006

c) evidenčné číslo preukazu člena lesnej stráže,

01.07.2006

d) evidenčné číslo odznaku člena lesnej stráže,

01.07.2006

e) meno a priezvisko člena lesnej stráže,

01.07.2006

f) fotografiu člena lesnej stráže,

01.07.2006

g) obvod pôsobnosti člena lesnej stráže,

01.07.2006

h) názov a odtlačok úradnej pečiatky obvodného lesného úradu,

01.07.2006

i) meno, priezvisko a podpis prednostu obvodného lesného úradu.

01.07.2006

(2) Vzor preukazu člena lesnej stráže je uvedený v prílohe č. 1.

01.07.2006

§ 4

01.07.2006

(1) Odznak člena lesnej stráže je vyrobený z mosadze a má okrúhly tvar s priemerom päť centimetrov.

01.07.2006

(2) Odznak člena lesnej stráže obsahuje

01.07.2006

a) štátny znak Slovenskej republiky,

01.07.2006

b) názov „LESNÁ STRÁŽ“,

01.07.2006

c) evidenčné číslo, ktoré sa skladá z číselného označenia obvodného lesného úradu a poradového čísla,

01.07.2006

d) zobrazenie dvoch vetvičiek ihličnatého stromu.

01.07.2006

(3) Vzor odznaku člena lesnej stráže je uvedený v prílohe č. 2.

01.07.2006

§ 5

01.07.2006

Preukaz člena lesnej stráže a identifikačné číslo vydané členovi lesnej stráže podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 31. augusta 2006.


01.07.2006

§ 6

01.07.2006

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


01.07.2006

Zsolt Simon v. r.


01.07.2006

Príloha č. 1

01.07.2006

k vyhláške č. 397/2006 Z. z.

01.07.2006

VZOR

01.07.2006

PREUKAZ ČLENA LESNEJ STRÁŽE

01.07.2006

Vzor 01

01.07.2006

Príloha č. 2

01.07.2006

k vyhláške č. 397/2006 Z. z.

01.07.2006

VZOR

01.07.2006

ODZNAK ČLENA LESNEJ STRÁŽE

01.07.2006

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

01.07.2006

1) § 38 ods. 11 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

01.07.2006

2) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.