Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Čiastka 140/2006
Platnosť od 10.06.2006
Účinnosť od 01.07.2006
01.07.2006

391

01.07.2006

NARIADENIE VLÁDY

01.07.2006

Slovenskej republiky

01.07.2006

z 24. mája 2006

01.07.2006

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

01.07.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


01.07.2006

§ 1

01.07.2006

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na všetky pracoviská v odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry1) okrem pracovísk uvedených v odseku 2.

01.07.2006

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

01.07.2006

a) dopravné prostriedky používané mimo pracoviska a na pracoviská v dopravných prostriedkoch,

01.07.2006

b) dočasné pracoviská alebo mobilné pracoviská,

01.07.2006

c) pracoviská, na ktorých sa vykonáva banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov,2)

01.07.2006

d) rybárske plavidlá,

01.07.2006

e) polia, lesy a iné plochy, ktoré sú súčasťou pôdohospodárskeho pracoviska a lesníckeho pracoviska a sú situované mimo ich objektov.

01.07.2006

§ 2

01.07.2006

Pracoviskom sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce.

01.07.2006

§ 3

01.07.2006

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pracovisko tak, aby

01.07.2006

a) dopravné cesty k únikovým východom a samotné únikové východy boli trvalo voľné a priechodné,

01.07.2006

b) sa vykonávala údržba pracoviska, pracovných prostriedkov a zariadení, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2, a aby sa každá zistená porucha, ktorá má vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov, čo najskôr odstránila,

01.07.2006

c) pracovisko, pracovné prostriedky a zariadenia, najmä zariadenia uvedené v prílohe č. 1 šiestom bode a v prílohe č. 2 šiestom bode, sa pravidelne čistili a udržiavali tak, aby zodpovedali primeranej úrovni hygieny; minimálne lehoty čistenia vykurovacích telies, osvetľovacích telies a okien na pracovisku sú uvedené v prílohe č. 3,

01.07.2006

d) bezpečnostné prostriedky a zariadenia určené na prevenciu alebo vylúčenie nebezpečenstiev, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2, sa pravidelne udržiavali a kontrolovali s cieľom zabezpečiť ich funkčnosť.

01.07.2006

§ 4

01.07.2006

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovisko podľa § 1 ods. 1 spĺňalo požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci uvedené v prílohách č. 1 a 2.

01.07.2006

§ 5

01.07.2006

Správa o praktickom uplatňovaní tohto nariadenia vlády sa zasiela Európskej komisii každých päť rokov.3)

01.07.2006

§ 6

01.07.2006

(1) Pracovisko, ktoré sa uvedie do prevádzky po 1. júli 2006, musí vyhovovať požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku uvedeným v prílohe č. 1.

01.07.2006

(2) Pracovisko uvedené do prevádzky pred 1. júlom 2006, ktoré spĺňa minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku uvedené v prílohe č. 2, musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 najneskôr do 30. júna 2008.

01.07.2006

(3) Zmeny na pracovisku vykonané po 1. júli 2006 musia vyhovovať požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku uvedeným v prílohe č. 1.

01.07.2006

§ 7

01.07.2006

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4.


01.07.2006

§ 8

01.07.2006

Zrušujú sa:

01.07.2006

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

01.07.2006

2. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. februára 1978 č. Z-1629/1978-B/3-06 o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie (registrovaná v čiastke 20/1978 Zb.) v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 29. novembra 1984 č. Z-9021/84-B/2-06 (registrovaná v čiastke 24/1985 Zb.).

01.07.2006

§ 9

01.07.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


01.07.2006

v z. Pál Csáky v. r.


01.07.2006

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z.

01.07.2006

POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA NA PRACOVISKU, KTORÉ BUDE UVEDENÉ DO PREVÁDZKY PO NADOBUDNUTÍ ÚČINNOSTI TOHTO NARIADENIA VLÁDY

01.07.2006

1. Všeobecne

01.07.2006

Požiadavky uvedené v tejto prílohe sa uplatňujú vždy, keď to vyžaduje charakter pracoviska, činnosť, okolnosti alebo nebezpečenstvo ohrozenia zdravia.

01.07.2006

2. Stabilita a pevnosť

01.07.2006

Budovy, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musia konštrukciou a pevnosťou vyhovovať účelu ich používania.

01.07.2006

3. Elektrické inštalácie

01.07.2006

Elektrická inštalácia sa musí navrhnúť a vyhotoviť tak, aby nebola zdrojom nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu. Zamestnanci musia byť primerane chránení pred nebezpečenstvom úrazu, ktorý by mohol byť spôsobený priamym alebo nepriamym kontaktom s elektrickou inštaláciou.

01.07.2006

Návrh, vyhotovenie a výber materiálov a ochranných zariadení musia zodpovedať napätiu, podmienkam prostredia a spôsobilosti zamestnancov, ktorí majú prístup k častiam inštalácie.

01.07.2006

4. Únikové cesty a východy

01.07.2006

4.1. Únikové cesty a východy musia zostať trvalo voľné a musia viesť čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru.

01.07.2006

4.2. V prípade nebezpečenstva musia mať zamestnanci možnosť rýchlo a čo najbezpečnejšie opustiť všetky pracoviská.

01.07.2006

4.3. Počet, rozmiestnenie a rozmery únikových ciest a východov závisia od charakteru vybavenia a rozmerov pracovísk a od maximálneho počtu zamestnancov, ktorí sa môžu na týchto pracoviskách nachádzať.

01.07.2006

4.4. Dvere únikových východov sa musia otvárať smerom von.

01.07.2006

Pre únikové východy nemožno použiť posuvné dvere ani otáčavé dvere.

01.07.2006

Dvere únikových východov nesmú byť zamknuté ani zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval ich jednoduché a rýchle otvorenie zamestnancovi, ktorý by ich v prípade nebezpečenstva chcel použiť.

01.07.2006

4.5. Určené únikové cesty a východy sa musia označiť značkami podľa osobitného predpisu.4)

01.07.2006

Značky sa musia umiestniť na vhodných miestach a vyhotoviť tak, aby boli trvanlivé a zreteľne čitateľné.

01.07.2006

4.6. Únikové dvere nesmú byť uzamknuté.

01.07.2006

Únikové cesty a východy a dopravné cesty a dvere vedúce k nim musia byť trvalo voľné, aby sa mohli kedykoľvek bez problémov použiť.

01.07.2006

4.7. Únikové cesty a východy, ktoré vyžadujú osvetlenie, sa musia vybaviť núdzovým osvetlením primeranej intenzity pre prípad výpadku osvetlenia.

01.07.2006

5. Zisťovanie a hasenie požiaru

01.07.2006

5.1. V závislosti od veľkosti a spôsobu využívania budov, ich vybavenia a v závislosti od fyzikálnych a chemických vlastností látok, ktoré sa v nich nachádzajú, a od maximálneho potenciálneho počtu prítomných zamestnancov sa musia pracoviská vybaviť vhodným protipožiarnym zariadením a v prípade potreby detektormi požiaru a výstražnými systémami.

01.07.2006

5.2. Neautomatické protipožiarne zariadenia musia byť ľahko prístupné a jednoducho použiteľné. Tieto zariadenia sa musia označiť značkami podľa osobitného predpisu.4) Značky sa musia umiestniť na vhodných miestach a vyhotoviť tak, aby boli trvanlivé a zreteľne čitateľné.

01.07.2006

6. Vetranie uzatvorených pracovísk

01.07.2006

6.1. Na uzatvorených pracoviskách treba vykonať opatrenia na zabezpečenie dostatočného prívodu čerstvého vzduchu so zreteľom na používané pracovné postupy a fyzickú záťaž zamestnancov.

01.07.2006

Ak sa použije nútené vetranie, musí sa udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

01.07.2006

Ak je to potrebné na ochranu zdravia zamestnancov, musí každú poruchu núteného vetrania indikovať kontrolný systém.

01.07.2006

Na pracoviskách bez výskytu škodlivých faktorov má byť výmena vzduchu na jedného zamestnanca najmenej 30 m3.h-1 vzduchu; pri fyzickej práci sa má vymeniť na jedného zamestnanca 50 m3.h-1 vzduchu.

01.07.2006

6.2. Klimatizácia alebo mechanické vetranie sa musí prevádzkovať takým spôsobom, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu spôsobujúcemu tepelnú nepohodu a aby boli dodržané požiadavky podľa osobitného predpisu.5)

01.07.2006

Akékoľvek odpady a nečistoty, ktoré môžu bezprostredne ohroziť zdravie zamestnancov znečistením ovzdušia, sa musia bezodkladne odstrániť.

01.07.2006

7. Teplota na pracovisku

01.07.2006

7.1. Počas pracovného času teplota v miestnostiach, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musí byť primeraná so zreteľom na používané pracovné postupy a fyzickú záťaž zamestnancov podľa osobitného predpisu.5)

01.07.2006

7.2. Teplota v odpočívacích priestoroch, služobných miestnostiach, zariadeniach na osobnú hygienu, v jedálňach a v miestnostiach prvej pomoci musí byť primeraná účelu týchto priestorov.

01.07.2006

7.3. Okná, strešné okná, svetlíky a sklenené obvodové segmenty musia zabraňovať nadmernému pôsobeniu slnečného svetla vo vzťahu k charakteru práce a pracoviska.

01.07.2006

8. Denné a umelé osvetlenie pracovísk

01.07.2006

8.1. Pracoviská sa musia podľa osobitného predpisu6) v čo najväčšej miere osvetliť denným svetlom a vybaviť umelým osvetlením primeraným bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov.

01.07.2006

8.2. Osvetľovacie zariadenia v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú pracoviská, a na chodbách sa musia umiestniť tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo úrazu zamestnancov ako dôsledok druhu osvetlenia a spôsobu jeho inštalovania.

01.07.2006

8.3. Pracoviská, na ktorých sú zamestnanci osobitne vystavení nebezpečenstvu v prípade poruchy umelého osvetlenia, musia sa vybaviť núdzovým osvetlením primeranej intenzity.

01.07.2006

9. Podlahy, steny, stropy miestností a strechy

01.07.2006

9.1. Podlahy pracovísk nesmú mať žiadne nebezpečné hrboly, diery ani šikmé plochy a musia byť pevné, stabilné a nešmykľavé.

01.07.2006

9.2. Pracovné priestory, v ktorých sú pracoviská, musia mať primeranú izoláciu so zreteľom na druh prevádzky a fyzickú aktivitu zamestnancov.

01.07.2006

9.3. Povrchy podláh, stien a stropov v miestnostiach musia byť také, aby ich bolo možné čistiť a obnovovať tak, aby spĺňali primeraný hygienický štandard.

01.07.2006

9.4. Priehľadné alebo priesvitné steny, najmä celosklenené priečky v miestnostiach alebo v blízkosti pracoviska a dopravných komunikácií, musia sa viditeľne označiť a vyrobiť z bezpečných materiálov alebo musia byť proti takým miestam alebo dopravným komunikáciám chránené, aby sa zabránilo kontaktu zamestnancov s týmito stenami alebo ich zraneniu spôsobenému ich rozbitím.

01.07.2006

9.5. Prístup na strechy vyrobené z materiálov s nedostatočnou pevnosťou sa nesmie povoliť bez takého vybavenia, ktoré zaistí, že práca na streche sa vykoná bezpečným spôsobom.

01.07.2006

10. Okná a strešné okná

01.07.2006

10.1. Zamestnanci musia mať možnosť otvoriť, zatvoriť, nastaviť alebo zaistiť okná a ventilátory bezpečným spôsobom. Keď sú otvorené, nesmú byť v takej polohe, aby predstavovali nebezpečenstvo pre zamestnancov.

01.07.2006

10.2. Okná a strešné okná musia byť navrhované s takým vybavením alebo musia byť vybavené takými zariadeniami, aby umožňovali ich vyčistenie bez nebezpečenstva pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť alebo pre zamestnancov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej okolí.

01.07.2006

11. Dvere a brány

01.07.2006

11.1. Umiestnenie, počet, rozmery dverí a brán a materiál použitý na ich konštrukciu závisia od charakteru používania miestností alebo priestorov.

01.07.2006

11.2. Priehľadné dvere sa musia primerane označiť v úrovni očí zamestnanca.

01.07.2006

11.3. Výkyvné dvere a brány musia byť priehľadné alebo musia mať vhodne umiestnené priehľadné plochy primeraných rozmerov.

01.07.2006

11.4. Ak nie sú priehľadné alebo priesvitné plochy na dverách a bránach vyrobené z bezpečných materiálov a ak existuje nebezpečenstvo poranenia zamestnancov pri rozbití dvier alebo brány, musia sa tieto plochy chrániť pred rozbitím.

01.07.2006

11.5. Posuvné dvere sa musia vybaviť bezpečnostným zariadením na ochranu pred vykoľajením a vypadnutím.

01.07.2006

11.6. Dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor sa musia vybaviť mechanizmom, ktorý ich zaistí proti samovoľnému pádu.

01.07.2006

11.7. Dvere na únikových cestách sa musia primerane označiť a dať znútra kedykoľvek otvoriť bez osobitnej pomoci.

01.07.2006

Tieto dvere sa musia dať otvoriť, ak je na pracovisku zamestnanec.

01.07.2006

11.8. Ak je pre chodcov nebezpečné prechádzať cez bránu určenú pre dopravné prostriedky, musia sa v jej bezprostrednej blízkosti umiestniť aj dvere pre chodcov. Také dvere sa musia zreteľne označiť a musia byť stále priechodné.

01.07.2006

11.9. Mechanické dvere sa musia funkčne riešiť tak, aby nepredstavovali pre zamestnancov nebezpečenstvo úrazu.

01.07.2006

Musia sa vybaviť ľahko identifikovateľným a dostupným núdzovým vypínacím zariadením. Ak sa v prípade výpadku elektrickej energie automaticky neotvoria, musí byť možnosť otvoriť ich ručne.

01.07.2006

12. Dopravné komunikácie, nebezpečné priestory

01.07.2006

12.1. Dopravné komunikácie vrátane schodísk, pevných rebríkov, nakladacích plošín a rámp sa musia umiestniť a dimenzovať tak, aby zabezpečili ľahký, bezpečný a vhodný prístup pre chodcov alebo vozidlá, ktorý nebude ohrozovať zamestnancov nachádzajúcich sa v blízkosti dopravných komunikácií.

01.07.2006

12.2. Komunikácie určené pre chodcov a na prepravu tovaru sa musia vyhotoviť so zreteľom na počet používateľov a na druh činností vykonávaných na nich.

01.07.2006

12.3. Medzi dopravnými komunikáciami pre vozidlá a dverami, bránami, priechodmi pre chodcov, chodbami a schodiskami musí byť dostatočný voľný priestor.

01.07.2006

12.4. Ak to použitie a vybavenie miestností z dôvodu ochrany zamestnancov vyžaduje, dopravné komunikácie sa musia zreteľne vyznačiť.

01.07.2006

12.5. Ak sa na pracoviskách vyskytujú nebezpečné priestory, v ktorých vzhľadom na charakter práce existuje nebezpečenstvo pádu zamestnancov alebo predmetov, musia sa také pracoviská vybaviť zariadeniami, ktoré zabránia vstupu neoprávneným osobám do týchto priestorov.

01.07.2006

Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov sa musia vykonať primerané opatrenia.

01.07.2006

Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa osobitného predpisu.4)

01.07.2006

13. Osobitné opatrenia pre eskalátory a prepravníky

01.07.2006

Činnosť eskalátorov a prepravníkov musí byť bezpečná.

01.07.2006

Musia sa vybaviť potrebným bezpečnostným zariadením a ľahko identifikovateľným a dostupným núdzovým vypínacím zariadením.

01.07.2006

14. Nakladacie plošiny a rampy

01.07.2006

14.1. Nakladacie plošiny a rampy musia vyhovovať rozmerom nákladu, ktorý sa má prepravovať.

01.07.2006

14.2. Nakladacie plošiny musia mať aspoň jeden východ. Ak je to technicky realizovateľné, plošiny presahujúce určitú dĺžku musia mať východ na každom konci.

01.07.2006

14.3. Nakladacie rampy musia byť bezpečné, aby sa zabránilo pádom zamestnancov z týchto rámp, prípadne iným úrazom.

01.07.2006

15. Rozmery miestností a voľný priestor v miestnostiach, voľnosť pohybu na pracovisku

01.07.2006

15.1. Pracovné miestnosti musia mať dostatočnú podlahovú plochu, výšku a voľný priestor, aby sa zamestnancom umožnilo vykonávať prácu bez ohrozenia ich bezpečnosti, zdravia alebo pracovnej pohody.

01.07.2006

15.2. Rozmery voľného neobsadeného priestoru na pracovisku sa musia vypočítať tak, aby umožňovali zamestnancom dostatočnú voľnosť pohybu pri vykonávaní ich práce.

01.07.2006

Ak to z osobitných dôvodov nemožno dosiahnuť na pracovisku, musí mať zamestnanec zabezpečenú dostatočnú voľnosť pohybu v blízkosti svojho pracovného miesta.

01.07.2006

15.2.1. Pre jedného zamestnanca má byť na pracovisku voľná podlahová plocha najmenej 2 m2 okrem zariadení a spojovacej cesty. Šírka voľnej plochy na pohyb nemá byť v žiadnom mieste zúžená na menej ako 1 meter.

01.07.2006

15.2.2. Svetlá výška pracovísk, na ktorých sa vykonáva dlhodobá práca, má byť pri ploche

01.07.2006

do 50 m2 najmenej 2,6 m,

01.07.2006

51 až 100 m2 najmenej 2,7 m,

01.07.2006

101 až 2 000 m2 najmenej 3,0 m,

01.07.2006

viac ako 2 000 m2 najmenej 3,25 m.

01.07.2006

15.2.3. Svetlá výška miestností so šikmými stropmi má byť aspoň nad polovicou podlahovej plochy 2,3 m.

01.07.2006

15.2.4. Svetlá výška pracovísk, na ktorých sa vykonáva práca po dobu kratšiu ako 4 hodiny za pracovnú zmenu, alebo občasná práca, nemá byť nižšia ako 2,1 m.

01.07.2006

15.2.5. Výšky uvedené v bode 15.2.2. pri ploche 101 až 2 000 m2 a väčšej môžu byť v predajných priestoroch, v kanceláriách a iných pracovných priestoroch, v ktorých sa vykonáva ľahká práca alebo práca v sede, znížené o 0,25 m za predpokladu, že bude pre každého zamestnanca na pracovisku vzdušný priestor podľa bodu 15.2.6. a bude vylúčené oslňovanie zamestnancov.

01.07.2006

15.2.6. Na pracoviskách má na jedného zamestnanca pripadnúť najmenej

01.07.2006

12 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v sede,

01.07.2006

15 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v stoji,

01.07.2006

18 m3 vzdušného priestoru pri ťažkej telesnej práci.

01.07.2006

Stanovený vzdušný priestor nemá byť zmenšený stabilnými prevádzkovými zariadeniami.

01.07.2006

15.2.7. Požiadavky v bodoch 15.2.1. až 15.2.6. sa nevzťahujú na ovládacie stanoviská a kabíny strojového zariadenia, boxy pokladníc a pracovné priestory podobnej povahy.

01.07.2006

15.3. Priestorové požiadavky na pracovisko bez denného osvetlenia.6)

01.07.2006

15.3.1. Voľná podlahová plocha pre jedného zamestnanca má byť minimálne 5 m2 okrem zariadení a spojovacej cesty.

01.07.2006

15.3.2. Priestory s celkovou podlahovou plochou menšou ako 50 m2 majú mať, ak to technológia nevylučuje, zrakové spojenie so susednými priestormi, oknami, priezormi a podobne.

01.07.2006

15.3.3. Na jedného zamestnanca má pripadnúť najmenej

01.07.2006

20 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v sede,

01.07.2006

25 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v stoji,

01.07.2006

30 m3 vzdušného priestoru pri ťažkej telesnej práci.

01.07.2006

Stanovený vzdušný priestor nemá byť zmenšený stabilným prevádzkovým alebo vzduchotechnickým zariadením; uvedené priestorové požiadavky sa nevzťahujú na ovládacie stanoviská a kabíny strojového zariadenia, boxy pokladníc a podobné zariadenia.

01.07.2006

16. Oddychové miestnosti

01.07.2006

16.1. Tam, kde to bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov vyžaduje, najmä vzhľadom na druh vykonávanej činnosti, alebo ak zamestnanci prekročia určitý počet, musia mať k dispozícii ľahko prístupnú oddychovú miestnosť.

01.07.2006

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zamestnancov v kanceláriách alebo v podobných pracovných priestoroch, ktoré počas pracovnej prestávky umožňujú primeranú relaxáciu.

01.07.2006

16.2. Oddychové miestnosti musia byť dostatočne veľké, dostatočne osvetlené, vetrané a musia byť vybavené dostatočným počtom stolov, stoličiek s operadlami a vešiakov pre daný počet zamestnancov; musia zabezpečovať zrakovú a tepelnú pohodu pre zamestnancov.

01.07.2006

Ak slúžia zároveň na jedenie a zabezpečenie pitného režimu podľa osobitného predpisu,7) musia byť vybavené umývadlom, kuchynským drezom s výtokom teplej a studenej vody, varičom na zohrievanie jedál a nápojov a chladničkou.

01.07.2006

16.3. V oddychových miestnostiach sa musia vykonať opatrenia na ochranu nefajčiarov pred obťažovaním a účinkami tabakového dymu podľa osobitného predpisu.8)

01.07.2006

16.4. Ak sa pracovný čas pravidelne a často prerušuje a nie je k dispozícii oddychová miestnosť, musia sa vytvoriť iné priestory, v ktorých sa zamestnanci môžu zdržiavať počas týchto prerušení, kedykoľvek je to potrebné na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia.

01.07.2006

17. Tehotné ženy a dojčiace matky

01.07.2006

Tehotné ženy a dojčiace matky musia mať možnosť oddychovať poležiačky v primeraných podmienkach podľa bodu 16.2.

01.07.2006

18. Zariadenia na osobnú hygienu

01.07.2006

18.1. Šatne a uzamykateľné skrinky

01.07.2006

18.1.1. Ak sú zamestnanci povinní nosiť špeciálny pracovný odev a nemôžu sa prezliekať z dôvodu ochrany zdravia alebo zachovania súkromia v inej miestnosti, musia mať k dispozícii primeranú šatňu.

01.07.2006

Šatňa musí byť ľahko prístupná, musí mať dostatočnú kapacitu a musí sa vybaviť nábytkom na sedenie.

01.07.2006

18.1.2. Šatne musia byť dostatočne veľké a musia sa vybaviť zariadením, ktoré každému zamestnancovi umožní uzamknúť si odev a obuv počas pracovnej zmeny.

01.07.2006

Ak to okolnosti vyžadujú (napr. nebezpečné látky, vlhkosť, nečistota), uzamykateľné skrinky na pracovné oblečenie sa musia oddeliť od uzamykateľných skriniek na civilné oblečenie a v odôvodnených prípadoch umiestniť v oddelených miestnostiach.

01.07.2006

18.1.3. Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie šatní alebo na oddelené používanie šatní pre mužov a ženy.

01.07.2006

18.1.4. Ak podľa bodu 18.1.1. nie sú šatne potrebné, musí mať každý zamestnanec k dispozícii miesto na odkladanie svojho oblečenia.

01.07.2006

18.2. Sprchy a umývadlá

01.07.2006

18.2.1. Ak to vyžaduje charakter práce alebo ochrana zdravia, musia mať zamestnanci k dispozícii primeraný počet vhodných spŕch; minimálne musí byť zabezpečená jedna sprcha pre 20 zamestnancov.

01.07.2006

Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie sprchovacích miestností alebo na oddelené používanie spŕch pre mužov a ženy.

01.07.2006

18.2.2. Sprchovacie miestnosti musia byť dostatočne veľké, aby umožnili každému zamestnancovi umyť sa bez prekážok v podmienkach primeraného hygienického štandardu.

01.07.2006

Sprchy sa musia vybaviť teplou a studenou tečúcou vodou.

01.07.2006

18.2.3. Ak podľa bodu 18.2.1. sprchy nie sú potrebné, v blízkosti pracovísk a šatní musí byť k dispozícii vhodná miestnosť s umývadlami s tečúcou vodou (v prípade potreby teplou); minimálne musí byť zabezpečené jedno umývadlo pre 15 zamestnancov.

01.07.2006

Umývadlá sa musia oddeliť alebo používať oddelene pre mužov a ženy, ak je to nevyhnutné z dôvodu zachovania súkromia.

01.07.2006

18.2.4. Ak sú miestnosti so sprchami alebo s umývadlami od šatní oddelené, musí byť medzi nimi jednoduchý priechod.

01.07.2006

18.3. Záchody a umývadlá

01.07.2006

V blízkosti pracovísk, oddychových miestností, šatní, miestností so sprchami alebo s umývadlami musia byť k dispozícii oddelené zariadenia na osobnú hygienu s dostatočným počtom záchodových mís a umývadiel.

01.07.2006

Minimálny počet záchodov sa určí podľa počtu zamestnancov na pracovisku:

01.07.2006

1 záchodová misa na 10 žien,

01.07.2006

2 záchodové misy na 11 – 30 žien,

01.07.2006

3 záchodové misy na 31 – 50 žien

01.07.2006

a na každých ďalších 30 žien jedna záchodová misa;

01.07.2006

1 záchodová misa na 10 mužov,

01.07.2006

2 záchodové misy na 11 – 50 mužov

01.07.2006

a na každých ďalších 50 mužov jedna záchodová misa.

01.07.2006

Na pracovisku s počtom zamestnancov do piatich môže byť spoločný záchod pre ženy a mužov.

01.07.2006

Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie záchodov alebo na oddelené používanie záchodov pre mužov a pre ženy.

01.07.2006

19. Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci

01.07.2006

19.1. Ak si to vyžaduje veľkosť pracovných priestorov, druh vykonávanej činnosti a frekvencia výskytu nehôd, musí byť k dispozícii jedna miestnosť alebo viac miestností na poskytnutie prvej pomoci.

01.07.2006

19.2. Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci sa musia vybaviť základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a musia byť ľahko prístupné aj pri manipulácii s nosidlami.

01.07.2006

Tieto miestnosti sa musia označiť značkami podľa osobitného predpisu.4)

01.07.2006

19.3. Okrem toho primerané vybavenie pre prvú pomoc musí byť dostupné na všetkých miestach, kde si to pracovné podmienky vyžadujú.

01.07.2006

Toto vybavenie sa musí vhodne označiť a byť ľahko prístupné.

01.07.2006

20. Miestnosť na upratovanie

01.07.2006

Miestnosť na upratovanie musí byť zriadená na každom podlaží pracoviska, ak je to potrebné; musí byť vetrateľná a vybavená výlevkou s výtokom teplej a studenej vody a skrinkou na odkladanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

01.07.2006

21. Miestnosť na údržbu osobných ochranných pracovných prostriedkov

01.07.2006

Ak je to potrebné, musí byť na pracovisku v závislosti od faktorov práce a pracovného prostredia zriadená miestnosť na umývanie pracovnej obuvi, na sušenie alebo údržbu osobných ochranných pracovných prostriedkov, najmä pracovných odevov a obuvi.

01.07.2006

22. Zdravotne postihnutí zamestnanci

01.07.2006

Ak je to potrebné, pracoviská musia byť usporiadané tak, aby boli vytvorené podmienky pre zdravotne postihnutých zamestnancov.

01.07.2006

Toto ustanovenie sa vzťahuje predovšetkým na zariadenia, ktoré zdravotne postihnutí zamestnanci používajú, najmä na dvere, chodby, schodiská, sprchy, umývadlá a záchody, ako aj na pracoviská, na ktorých sú priamo zdravotne postihnuté osoby zamestnané.

01.07.2006

23. Vonkajšie pracoviská

01.07.2006

23.1. Pracoviská, dopravné komunikácie a ďalšie plochy a zariadenia na otvorenom priestranstve, ktoré používajú zamestnanci alebo na ktorých zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť, musia byť usporiadané tak, aby sa chodci a mobilné mechanizmy mohli bezpečne pohybovať.

01.07.2006

Body 12, 13 a 14 sa vzťahujú aj na hlavné dopravné komunikácie na pracovisku (dopravné komunikácie vedúce k stálym pracoviskám), na dopravné komunikácie používané na pravidelnú údržbu a kontrolu zariadení a na nakladacie plošiny.

01.07.2006

Bod 12 sa vzťahuje aj na vonkajšie pracoviská.

01.07.2006

23.2. Vonkajšie pracoviská sa musia primerane osvetliť umelým osvetlením, ak denné svetlo nie je dostatočné.

01.07.2006

23.3. Ak zamestnanci vykonávajú prácu na vonkajších pracoviskách, musia sa také pracoviská, ak je to potrebné, upraviť tak, aby zamestnanci

01.07.2006

a) boli chránení pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, a ak je to potrebné, pred padajúcimi predmetmi,

01.07.2006

b) neboli vystavení škodlivej hladine hluku ani iným škodlivým vonkajším vplyvom, ako sú plyny, výpary alebo prach,

01.07.2006

c) boli schopní v prípade nebezpečenstva rýchle opustiť svoje pracoviská alebo aby sa im mohla poskytnúť okamžitá pomoc,

01.07.2006

d) sa nemohli pošmyknúť alebo spadnúť.

01.07.2006

24. Poskytovanie pitnej vody

01.07.2006

Ak zamestnanci majú k dispozícii v zariadeniach na osobnú hygienu len úžitkovú vodu, je potrebné zabezpečiť pre zamestnancov na pracovisku pitnú vodu.9)

01.07.2006

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z.

01.07.2006

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA NA PRACOVISKU UVEDENOM DO PREVÁDZKY PRED NADOBUDNUTÍM ÚČINNOSTI TOHTO NARIADENIA VLÁDY

01.07.2006

1. Všeobecne

01.07.2006

Požiadavky uvedené v tejto prílohe sa uplatňujú vždy, keď to vyžaduje charakter pracoviska, činnosť, okolnosti alebo riziko ohrozenia zdravia.

01.07.2006

2. Stabilita a pevnosť

01.07.2006

Budovy, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musia konštrukciou a pevnosťou vyhovovať účelu ich používania.

01.07.2006

3. Elektrické inštalácie

01.07.2006

Elektrická inštalácia sa musí navrhnúť a vyhotoviť tak, aby nebola zdrojom nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu; zamestnanci musia byť primerane chránení pred nebezpečenstvom úrazu, ktorý by mohol byť spôsobený priamym alebo nepriamym kontaktom s elektrickou inštaláciou.

01.07.2006

Návrh, vyhotovenie a výber materiálov a ochranných zariadení musí zodpovedať napätiu, podmienkam prostredia a spôsobilosti zamestnancov, ktorí majú prístup k častiam inštalácie.

01.07.2006

4. Únikové cesty a východy

01.07.2006

4.1. Únikové cesty a východy musia zostať trvalo voľné a musia viesť čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru.

01.07.2006

4.2. V prípade nebezpečenstva musia mať zamestnanci možnosť rýchlo a čo najbezpečnejšie opustiť všetky pracoviská.

01.07.2006

4.3. Musí sa zabezpečiť primeraný počet únikových ciest a východov.

01.07.2006

4.4. Dvere únikových východov sa musia otvárať smerom von.

01.07.2006

Pre únikové východy nemožno použiť posuvné ani otáčavé dvere.

01.07.2006

Dvere únikových východov nesmú byť zamknuté ani zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval ich jednoduché a rýchle otvorenie zamestnancovi, ktorý by ich v prípade nebezpečenstva chcel použiť.

01.07.2006

4.5. Určené únikové cesty a východy sa musia označiť značkami podľa osobitného predpisu.4)

01.07.2006

Značky sa musia umiestniť na vhodných miestach a vyhotoviť tak, aby boli trvanlivé a zreteľne čitateľné.

01.07.2006

4.6. Únikové dvere nesmú byť uzamknuté.

01.07.2006

Únikové cesty a východy, dopravné cesty a dvere vedúce k nim musia byť trvalo voľné, aby sa mohli kedykoľvek bez problémov použiť.

01.07.2006

4.7. Únikové cesty a východy, ktoré vyžadujú osvetlenie, sa musia vybaviť núdzovým osvetlením primeranej intenzity pre prípad výpadku osvetlenia.

01.07.2006

5. Zisťovanie a hasenie požiaru

01.07.2006

5.1. V závislosti od veľkosti a spôsobu využívania budov, od ich vybavenia a v závislosti od fyzikálnych a chemických vlastností látok, ktoré sa v nich nachádzajú, a od maximálneho potenciálneho počtu prítomných zamestnancov sa musia pracoviská vybaviť vhodným protipožiarnym zariadením a v prípade potreby detektormi požiaru a výstražnými systémami.

01.07.2006

5.2. Neautomatické protipožiarne zariadenia musia byť ľahko prístupné a jednoducho použiteľné. Tieto zariadenia sa musia označiť značkami podľa osobitného predpisu.4)

01.07.2006

Značky sa musia umiestniť na vhodných miestach a vyhotoviť tak, aby boli trvanlivé a zreteľne čitateľné.

01.07.2006

6. Vetranie uzatvorených pracovísk

01.07.2006

6.1. Na uzatvorených pracoviskách treba vykonať opatrenia na zabezpečenie dostatočného prívodu čerstvého vzduchu so zreteľom na používané pracovné postupy a fyzickú záťaž zamestnancov.

01.07.2006

Ak sa použije nútené vetranie, musí sa udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

01.07.2006

Ak je to potrebné na ochranu zdravia zamestnancov, musí každú poruchu núteného vetrania indikovať kontrolný systém.

01.07.2006

6.2. Klimatizácia alebo mechanické vetranie sa musí prevádzkovať takým spôsobom, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu spôsobujúcemu tepelnú nepohodu.

01.07.2006

Akékoľvek odpady a nečistoty, ktoré môžu bezprostredne ohroziť zdravie zamestnancov znečistením ovzdušia, sa musia bezodkladne odstrániť.

01.07.2006

7. Teplota na pracovisku

01.07.2006

7.1. Počas pracovného času teplota v miestnostiach, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musí byť primeraná so zreteľom na použité pracovné postupy a fyzickú záťaž zamestnancov.

01.07.2006

7.2. Teplota v odpočívacích priestoroch, služobných miestnostiach, zariadeniach na osobnú hygienu, jedálňach a v miestnostiach prvej pomoci musí byť primeraná účelu týchto priestorov.

01.07.2006

7.3. Okná, strešné okná, svetlíky a sklenené obvodové segmenty musia zabraňovať nadmernému pôsobeniu slnečného svetla so zreteľom na charakter práce a pracoviska.

01.07.2006

8. Denné a umelé osvetlenie pracovísk

01.07.2006

8.1. Pracoviská sa musia v čo najväčšej miere osvetliť denným svetlom a vybaviť umelým osvetlením primeraným bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov.

01.07.2006

8.2. Pracoviská, na ktorých sú zamestnanci osobitne vystavení nebezpečenstvu v prípade poruchy umelého osvetlenia, musia sa vybaviť núdzovým osvetlením primeranej intenzity.

01.07.2006

9. Dvere a brány

01.07.2006

9.1. Priehľadné dvere sa musia primerane označiť v úrovni očí zamestnanca.

01.07.2006

9.2. Výkyvné dvere a brány musia byť priehľadné alebo musia mať vhodne umiestnené priehľadné plochy primeraných rozmerov.

01.07.2006

10. Dopravné komunikácie, nebezpečné priestory

01.07.2006

Ak sa na pracoviskách vyskytujú nebezpečné priestory, v ktorých vzhľadom na charakter práce existuje nebezpečenstvo pádu zamestnancov alebo predmetov, musia sa také pracoviská vybaviť zariadeniami, ktoré zabránia vstupu neoprávneným osobám do týchto priestorov.

01.07.2006

Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov sa musia vykonať primerané opatrenia.

01.07.2006

Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa osobitného predpisu.4)

01.07.2006

11. Oddychové miestnosti

01.07.2006

11.1 Tam, kde to bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov vyžaduje, najmä vzhľadom na druh vykonávanej činnosti, alebo ak zamestnanci prekročia určitý počet, musia mať k dispozícii ľahko prístupnú oddychovú miestnosť.

01.07.2006

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zamestnancov v kanceláriách alebo v podobných pracovných priestoroch, ktoré počas prestávky umožňujú primeranú relaxáciu.

01.07.2006

11.2. Miestnosti a priestory sa musia vybaviť stolmi a stoličkami s operadlami.

01.07.2006

11.3. V oddychových miestnostiach sa musia vykonať opatrenia na ochranu nefajčiarov pred obťažovaním a účinkami tabakového dymu podľa osobitného predpisu.8)

01.07.2006

12. Tehotné ženy a dojčiace matky

01.07.2006

Tehotné ženy a dojčiace matky musia mať možnosť oddychovať poležiačky v primeraných podmienkach.

01.07.2006

13. Zariadenia na osobnú hygienu

01.07.2006

13.1. Šatne a uzamykateľné skrinky

01.07.2006

13.1.1. Ak sú zamestnanci povinní nosiť špeciálny pracovný odev a nemôžu sa prezliekať z dôvodu ochrany zdravia alebo zachovania súkromia v inej miestnosti, musia mať k dispozícii primeranú šatňu.

01.07.2006

Šatňa musí byť ľahko prístupná a musí mať dostatočnú kapacitu.

01.07.2006

13.1.2. Šatne musia byť vybavené zariadením, ktoré umožní každému zamestnancovi uzamknúť si odev a obuv počas pracovnej zmeny.

01.07.2006

Ak to okolnosti vyžadujú (napr. nebezpečné látky, vlhkosť, nečistota), uzamykateľné skrinky na pracovný odev a obuv sa musia oddeliť od uzamykateľných skriniek na civilný odev a obuv.

01.07.2006

13.1.3. Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie šatní alebo na oddelené používanie šatní pre mužov a ženy.

01.07.2006

13.2. Sprchy, záchody a umývadlá

01.07.2006

13.2.1. Pracoviská sa musia vybaviť tak, aby mali zamestnanci v blízkosti

01.07.2006

a) sprchy, ak si to vyžaduje charakter ich práce,

01.07.2006

b) osobitné zariadenia vybavené primeraným počtom záchodov a umývadiel.

01.07.2006

13.2.2. Sprchy a umývadlá sa musia vybaviť tečúcou vodou (v prípade potreby teplou).

01.07.2006

13.2.3. Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie sprchovacích miestností alebo na oddelené používanie spŕch pre mužov a ženy.

01.07.2006

Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie záchodov alebo na oddelené používanie záchodov pre mužov a ženy.

01.07.2006

14. Vybavenie prostriedkami prvej pomoci

01.07.2006

Pracoviská sa musia vybaviť prostriedkami prvej pomoci.

01.07.2006

Tieto prostriedky sa musia označiť značkami podľa osobitného predpisu4) a musia byť ľahko prístupné.

01.07.2006

15. Zdravotne postihnutí zamestnanci

01.07.2006

Ak je to potrebné, pracoviská musia byť usporiadané tak, aby boli vytvorené podmienky pre zdravotne postihnutých zamestnancov.

01.07.2006

Toto ustanovenie sa vzťahuje predovšetkým na zariadenia, ktoré zdravotne postihnutí zamestnanci používajú, najmä na dvere, chodby, schodiská, sprchy, umývadlá a záchody, ako aj na pracoviská, na ktorých sú priamo zdravotne postihnuté osoby zamestnané.

01.07.2006

16. Pohyb chodcov a vozidiel

01.07.2006

Vonkajšie a vnútorné pracoviská musia byť organizované tak, aby sa chodci a vozidlá mohli bezpečne pohybovať.

01.07.2006

17. Vonkajšie pracoviská

01.07.2006

Ak zamestnanci vykonávajú prácu na vonkajších pracoviskách, musia sa také pracoviská, ak je to potrebné, upraviť tak, aby zamestnanci

01.07.2006

a) boli chránení pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, a ak je to potrebné, pred padajúcimi predmetmi,

01.07.2006

b) neboli vystavení škodlivej hladine hluku ani iným škodlivým vonkajším vplyvom, ako sú plyny, výpary alebo prach,

01.07.2006

c) boli schopní v prípade nebezpečenstva rýchle opustiť svoje pracoviská alebo aby sa im mohla poskytnúť okamžitá pomoc,

01.07.2006

d) sa nemohli pošmyknúť alebo spadnúť.

01.07.2006

18. Poskytovanie pitnej vody

01.07.2006

Ak zamestnanci majú k dispozícii v zariadeniach na osobnú hygienu len úžitkovú vodu, je potrebné zabezpečiť pre zamestnancov na pracovisku pitnú vodu.9)

01.07.2006

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z.

01.07.2006

MINIMÁLNE LEHOTY ČISTENIA VYKUROVACÍCH TELIES, OSVETĽOVACÍCH TELIES A OKIEN

01.07.2006

Čistenie vykurovacích telies (vo vykurovacom období)

01.07.2006
Druh vykurovacieho telesa Lehoty čistenia v prevádzkach
málo prašných veľmi prašných
Liatinové a oceľové radiátory z rebrových rúrok jedenkrát za dva mesiace jedenkrát mesačne
Vykurovacie panely jedenkrát ročne jedenkrát mesačne
Teplovzdušné klimatizačné a podobné zariadenia jedenkrát ročne jedenkrát ročne
01.07.2006

Čistenie osvetľovacích telies

01.07.2006
Druh prevádzky Lehoty
Veľmi malý vznik prachu (napríklad administratívne priestory, čisté prevádzky) najmenej jedenkrát ročne
Malý vznik prachu (napríklad mechanické dielne, nástrojárne, strojárne, elektrárne, papierne, kožiarske závody) najmenej dvakrát ročne
Veľký vznik prachu (napríklad kováčne, zlievarne, mlyny, stolárske dielne) najmenej štyrikrát ročne
01.07.2006

Čistenie okien

01.07.2006
Druh miestnosti Lehoty
Okná miestnosti s malým prevádzkovým vznikom prachu, dymu a sadzí najmenej dvakrát do roka
Okná miestnosti s veľkým prevádzkovým vznikom prachu, dymu a sadzí najmenej štyrikrát do roka zvnútra a dvakrát do roka zvonku
Okná miestnosti s veľkým znečistením vonkajšími vplyvmi najmenej štyrikrát do roka, zvnútra aj zvonku
01.07.2006

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z.

01.07.2006

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.07.2006

Smernica Rady 89/654/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku (prvá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 1.).

Poznámky pod čiarou

01.07.2006

1) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.07.2006

2) § 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

01.07.2006

3) § 4 písm. l) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.07.2006

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

01.07.2006

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

01.07.2006

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

01.07.2006

7) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 247/2006 Z. z.

01.07.2006

8) Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z.

01.07.2006

9) § 11 zákona č. 126/2006 Z. z.