01.07.2006

387

01.07.2006

NARIADENIE VLÁDY

01.07.2006

Slovenskej republiky

01.07.2006

z 24. mája 2006

01.07.2006

o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

01.07.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.07.2006

§ 1

01.07.2006

Základné ustanovenie

01.07.2006

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

01.07.2006

(2) Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných signálov.

01.07.2006

(3) Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci sa musí použiť na vyjadrenie pokynov alebo informácií ustanovených týmto nariadením vlády.

01.07.2006

(4) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

01.06.2015

a) označenie o uvádzaní nebezpečných látok a zmesí,1) výrobkov a zariadení na trh, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

01.07.2006

b) označenie používané na riadenie cestnej premávky, dopravy na dráhe, vnútrozemskej plavby, námornej plavby a leteckej dopravy.

01.07.2006

§ 2

01.07.2006

Všeobecné povinnosti

01.07.2006

(1) Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch v súlade s týmto nariadením vlády, ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce; zamestnávateľ pritom zohľadní výsledky posudzovania rizika. Zamestnávateľ je povinný presvedčiť sa o prítomnosti takého označenia.

01.07.2006

(2) Zamestnávateľ je povinný vydať pokyny, ktoré vysvetľujú význam bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch, najmä toho, ktoré obsahuje slová a ktoré určuje všeobecný spôsob a osobitný spôsob správania.

01.07.2006

(3) Zamestnávateľ podľa potreby zabezpečí na pracovisku a v jeho priestoroch umiestnenie označenia, ktoré sa používa v cestnej premávke, doprave na dráhe, vo vnútrozemskej plavbe, v námornej plavbe a leteckej doprave; tým nie sú dotknuté ustanovenia prílohy č. 5.

01.07.2006

§ 3

01.07.2006

Požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci

01.07.2006

Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci používané na pracovisku a v priestoroch zamestnávateľa musí spĺňať všeobecné minimálne požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci ustanovené v prílohe č. 1, všeobecné minimálne požiadavky na značky ustanovené v prílohe č. 2 a minimálne požiadavky na špecifické označenie ustanovené v prílohách č. 3 až 9.


01.07.2006

Záverečné ustanovenia

01.06.2015

§ 4

01.06.2015

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 10.

01.07.2006

§ 5

01.07.2006

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

01.07.2006

§ 6

01.07.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


01.07.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.07.2006

Príloha č. 1

01.07.2006

k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.

01.07.2006

VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ OZNAČENIE PRI PRÁCI

01.07.2006

1. Všeobecne

01.07.2006

Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práci sa vyberajú, kombinujú a vzájomne zamieňajú podľa podmienok na pracovisku.

01.07.2006

2. Typy označenia

01.07.2006

2.1 Trvalé označenie

01.07.2006

2.1.1 Trvalé značky sa používajú na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov, únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej pomoci.

01.07.2006

Na trvalé vyznačenie umiestnenia a označenia zariadenia na ochranu pred požiarmi sa použije značka podľa prílohy č. 2 bodu 3.5 a bezpečnostná farba podľa bodu 4.

01.07.2006

2.1.2 Označenie nádob a potrubí sa umiestňuje v súlade s prílohou č. 3.

01.07.2006

2.1.3 Miesto, na ktorom je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, sa trvalo vyznačuje bezpečnostnou farbou alebo značkami.

01.07.2006

2.1.4 Komunikácie sa trvalo vyznačujú bezpečnostnou farbou.

01.07.2006

2.2 Dočasné označenie

01.07.2006

2.2.1 Svetelné označenie, akustické signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak treba signalizovať nebezpečenstvo alebo upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, aby vykonali mimoriadne opatrenia, alebo upozorniť na núdzovú evakuáciu. Pritom sa zohľadňuje vzájomná zámena a kombinácia označení podľa bodu 3.

01.07.2006

2.2.2 Ručné signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak to situácia vyžaduje, na usmernenie osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie.

01.07.2006

3. Vzájomná zámena a kombinácia označení

01.07.2006

3.1 Pri dodržaní rovnakej účinnosti označení možno použiť ktorúkoľvek z týchto kombinácií:

01.07.2006

a) bezpečnostnú farbu alebo značku na označenie miesta, na ktorom je prekážka alebo nebezpečenstvo pádu,

01.07.2006

b) svetelné označenie, akustické signály alebo slovnú komunikáciu,

01.07.2006

c) ručné signály alebo slovnú komunikáciu.

01.07.2006

3.2 Súčasne možno použiť tieto kombinácie:

01.07.2006

a) svetelné označenie a akustické signály,

01.07.2006

b) svetelné označenie a slovnú komunikáciu,

01.07.2006

c) ručné signály a slovnú komunikáciu.

01.07.2006

4. Používanie bezpečnostnej farby

01.07.2006

Bezpečnostná farba má osobitný význam podľa tejto tabuľky:

01.07.2006
Farba Význam alebo účel Pokyny a informácie
červená zákazová značka nebezpečné správanie
signalizácia
nebezpečenstva
stáť, zastaviť, zariadenie na núdzové
vypnutie, evakuácia
zariadenie na ochranu
pred požiarmi
označenie a umiestnenie
žltá alebo
žlto-oranžová
výstražná značka upozornenie, výstraha, kontrola
modrá príkazová značka osobitné správanie alebo činnosť,
povinnosť nosiť osobné ochranné
pracovné prostriedky
zelená značky pre núdzový
východ, únikové cesty,
prvú pomoc
dvere, východy, komunikácie,
zariadenie, vybavenie
bez nebezpečenstva návrat do normálneho stavu
01.07.2006

5. Vnímanie označenia

01.07.2006

Vnímanie označenia nesmie byť nepriaznivo ovplyvnené

01.07.2006

a) prítomnosťou ďalšej značky alebo zdroja signálu rovnakého typu, ktorý nepriaznivo vplýva na viditeľnosť alebo zrozumiteľnosť, najmä sa nesmie

01.07.2006

1. umiestňovať veľký počet označení v tesnej blízkosti,

01.07.2006

2. používať súčasne dve svetelné označenia, ktoré by sa mohli zameniť,

01.07.2006

3. používať svetelné označenie v blízkosti iného podobného svetelného zdroja,

01.07.2006

4. používať dva akustické signály súčasne,

01.07.2006

5. používať akustický signál v hlučnom prostredí,

01.07.2006

b) nevhodným návrhom, nedostatočným počtom, nesprávnym umiestnením, zlým stavom alebo nesprávnou funkciou označenia alebo signalizačného zariadenia.

01.07.2006

6. Značka a signalizačné zariadenie sa čistia, udržiavajú, kontrolujú, opravujú a podľa potreby pravidelne vymieňajú tak, aby sa zabezpečil ich účel a funkčné vlastnosti.

01.07.2006

7. Počet a umiestnenie používaných značiek alebo signalizačných zariadení závisí od miery ohrozenia alebo nebezpečenstva a od veľkosti priestoru, ktorý sa má pokryť.

01.07.2006

8. Označenie, ktoré vyžaduje napojenie na zdroj energie, musí byť pre prípad prerušenia dodávky energie napojené na automaticky sa zapínajúci núdzový zdroj; to neplatí, ak sa prerušením dodávky energie vylúčilo ohrozenie.

01.07.2006

9. Aktivácia svetelného označenia alebo akustického signálu určuje, kedy sa začína požadovaná činnosť; svetelné označenie alebo akustický signál sú aktívne tak dlho, ako to činnosť vyžaduje.

01.07.2006

Svetelné označenie alebo akustický signál sa znovu aktivuje ihneď po použití.

01.07.2006

10. Svetelné označenie a akustický signál sa pred uvedením do prevádzky a pravidelne v primeraných intervaloch kontrolujú, aby bola zabezpečená ich správna funkcia a vnímanie.

01.07.2006

11. Ak sú sluchové alebo zrakové schopnosti zamestnancov znížené vrátane zníženia spôsobeného nosením osobných ochranných pracovných prostriedkov, je potrebné vykonať opatrenie na doplnenie alebo nahradenie príslušného označenia.

01.06.2015

12. Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie nebezpečných látok alebo zmesí sa označujú vhodnou výstražnou značkou podľa prílohy č. 2 bodu 3.2 alebo sa označujú podľa prílohy č. 3 bodu 1, ak jednotlivé obaly alebo nádoby nie sú dostatočne označené. Ak sa v prílohe č. 2 bode 3.2 nenachádza vhodná výstražná značka, ktorá by upozorňovala na nebezpečné látky alebo zmesi, použije sa príslušný výstražný piktogram podľa osobitného predpisu.2)

01.07.2006

Príloha č. 2

01.07.2006

k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.

01.07.2006

VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ZNAČKY

01.07.2006

1. Vlastnosti

01.07.2006

1.1 Značka je označenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu kombináciou geometrického tvaru, farby a symbolu alebo piktogramu a ktoré je viditeľné pri dostatočnej intenzite osvetlenia.

01.07.2006

Informačná značka je označenie, ktoré poskytuje inú informáciu, ako sú informácie uvedené v bodoch 3.1 až 3.4.

01.07.2006

Doplnková značka je označenie, ktoré poskytuje doplňujúcu informáciu; doplnková značka sa používa spolu s inou značkou.

01.07.2006

1.2 Tvar a farba značiek označujúce zákaz, výstrahu, príkaz, núdzový východ, únikovú cestu, miesto na poskytovanie prvej pomoci a zariadenie na ochranu pred požiarmi sú ustanovené v bode 3.

01.07.2006

1.3 Symbol alebo piktogram je zobrazenie, ktoré sa používa na značke alebo na osvetlenom povrchu a ktoré znázorňuje situáciu alebo prikazuje osobitné správanie.

01.07.2006

Piktogramy musia byť jednoduché a musia obsahovať iba nevyhnutné podrobnosti.

01.07.2006

Používané piktogramy môžu byť nepatrne odlišné alebo podrobnejšie ako piktogramy ustanovené v bode 3, ak budú vyjadrovať rovnaký význam a ak odlišná úprava nebude meniť ich význam.

01.07.2006

1.4 Značky sa vyrábajú z materiálu, ktorý je odolný proti nárazu a poveternostným vplyvom a je vhodný do prostredia, v ktorom sa používa.

01.07.2006

1.5 Rozmery, kolorimetrické a fotometrické vlastnosti značiek zaručujú ich dobrú viditeľnosť a zrozumiteľnosť.

01.07.2006

2. Podmienky používania

01.07.2006

2.1 Značky sa umiestňujú v primeranej výške a v polohe vhodnej z hľadiska zorného uhla, so zreteľom na prekážky, a to pri vstupe na miesto všeobecného ohrozenia alebo v bezprostrednej blízkosti konkrétneho ohrozenia alebo predmetu. Značky sa umiestňujú na dobre osvetlenom, ľahko prístupnom a viditeľnom mieste.

01.07.2006

Ak denné osvetlenie nie je dostatočné, použijú sa fosforeskujúce farby, reflexné materiály alebo umelé osvetlenie.

01.07.2006

2.2 Značka sa musí odstrániť, ak zanikne dôvod na jej používanie.

01.07.2006

3. Používané značky

01.07.2006

3.1 Zákazové značky

01.07.2006

Zákazová značka je označenie, ktoré zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie.

01.07.2006

Hlavné znaky

01.07.2006

– kruhový tvar,

01.07.2006

– čierny piktogram na bielom pozadí, červený okraj a červený šikmý pruh, pričom červená farba musí zaberať

01.07.2006

najmenej 35 % plochy značky.

01.07.2006

Používajú sa tieto značky:

01.07.2006

Obrázok 02-1

01.07.2006

3.2 Výstražné značky

01.07.2006

Výstražná značka je označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.

01.07.2006

Hlavné znaky

01.07.2006

– trojuholníkový tvar,

01.07.2006

– čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom, pričom žltá farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.

01.07.2006

Používajú sa tieto značky:

01.06.2015

01.07.2006

3.3 Príkazové značky

01.07.2006

Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

01.07.2006

Hlavné znaky

01.07.2006

– kruhový tvar,

01.07.2006

– biely piktogram na modrom pozadí, pričom modrá farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.

01.07.2006

Používajú sa tieto značky:

01.07.2006

Obrázok 02-3

01.07.2006

3.4 Značky pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc

01.07.2006

Značka pre núdzový východ, únikovú cestu alebo prvú pomoc je označenie, ktoré informuje o núdzovom východe, únikovej ceste, mieste prvej pomoci alebo záchrannom vybavení.

01.07.2006

Hlavné znaky

01.07.2006

– obdĺžnikový alebo štvorcový tvar,

01.07.2006

– biely piktogram na zelenom pozadí, pričom zelená farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.

01.07.2006

Používajú sa tieto značky:

01.07.2006

Obrázok 02-4

01.07.2006

3.5 Značky na ochranu pred požiarmi

01.07.2006

Značka na ochranu pred požiarmi je označenie, ktoré informuje o umiestnení zariadenia na ochranu pred požiarmi.

01.07.2006

Hlavné znaky

01.07.2006

– obdĺžnikový alebo štvorcový tvar,

01.07.2006

– biely piktogram na červenom pozadí, pričom červená farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.

01.07.2006

Používajú sa tieto značky:

01.07.2006

Obrázok 02-5

01.07.2006

Príloha č. 3

01.07.2006

k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.

01.07.2006

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OZNAČENIE NÁDOB A POTRUBÍ

01.06.2015

1. Nádoby, ktoré obsahujú nebezpečné látky a zmesi, nádoby používané na skladovanie týchto nebezpečných látok a zmesí a potrubné rozvody a vedenia, ktoré obsahujú alebo dopravujú nebezpečné látky a zmesi, sa označujú príslušným výstražným piktogramom podľa osobitného predpisu.2)

01.07.2006

Táto požiadavka sa nevzťahuje na nádoby používané krátkodobo a na nádoby, ktorých obsah sa často mení, ak sú prijaté iné vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia tú istú úroveň ochrany, napríklad informovaním, školením.

01.07.2006

Uvedené označenia môžu byť

01.06.2015

a) nahradené výstražnými značkami podľa prílohy č. 2, ak sa použijú rovnaké piktogramy alebo symboly; ak sa v prílohe č. 2 bode 3.2 nenachádza vhodná výstražná značka, použije sa príslušný výstražný piktogram podľa osobitného predpisu,2)

01.06.2015

b) doplnené ďalšími informáciami, napríklad názvom, vzorcom alebo zložením nebezpečnej látky alebo zmesi a podrobnosťami o nebezpečenstve,

01.06.2015

c) pri doprave nádob na pracovisku a v priestoroch zamestnávateľa doplnené alebo nahradené značkami, ktoré sa používajú pri preprave nebezpečných látok alebo zmesí.

01.07.2006

2. Označenie musí byť upevnené, nalepené alebo namaľované na viditeľnom mieste.

01.07.2006

3. Označenie podľa bodu 1, ak je to vhodné, musí spĺňať požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 bode 1.4 a podmienky na používanie značiek ustanovené v prílohe č. 2 bode 2.

01.07.2006

4. V súlade s bodmi 1 až 3 označenie, ktoré sa používa na potrubí, sa viditeľne umiestňuje v blízkosti najnebezpečnejších miest, napríklad ventilov a rozoberateľných spojov, a vo vhodne zvolených vzdialenostiach.

01.06.2015

5. Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie nebezpečných látok alebo zmesí sa označujú vhodnou výstražnou značkou podľa prílohy č. 2 bodu 3.2 alebo príslušným výstražným piktogramom pozadí podľa bodu 1, ak obaly alebo nádoby nie sú dostatočne označené na tento účel so zreteľom na prílohu č. 2 bod 1.5 a na ich rozmery.

01.06.2015

Sklady nebezpečných látok alebo zmesí môžu byť označené výstražnou značkou pre iné nebezpečenstvo.

01.07.2006

Toto označenie musí byť umiestnené v blízkosti skladovacej plochy alebo pri vstupe do skladovacích priestorov.

01.07.2006

Príloha č. 4

01.07.2006

k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.

01.07.2006

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OZNAČENIE A UMIESTNENIE ZARIADENIA POUŽÍVANÉHO NA OCHRANU PRED POŽIARMI

01.07.2006

1. Zariadenie na ochranu pred požiarmi sa označuje farbou určenou pre tieto zariadenia a príslušnou značkou. Značkou sa vyznačuje aj miesto, na ktorom sa toto zariadenie nachádza, a prístup k nemu.

01.07.2006

2. Zariadenie na ochranu pred požiarmi sa označuje červenou farbou.

01.07.2006

Červená plocha musí byť dostatočne veľká, aby zariadenie bolo ľahko rozpoznateľné.

01.07.2006

3. Na vyznačenie miesta, na ktorom sa zariadenie na ochranu pred požiarmi nachádza, sa používajú značky ustanovené v prílohe č. 2 bode 3.5.

01.07.2006

Príloha č. 5

01.07.2006

k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.

01.07.2006

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OZNAČENIE PREKÁŽOK, NEBEZPEČNÝCH MIEST A KOMUNIKÁCIÍ

01.07.2006

1. Označenie prekážok a nebezpečných miest

01.07.2006

1.1 Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu alebo padajúcich predmetov, sa označujú striedavo žltými a čiernymi pásmi alebo červenými a bielymi pásmi, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné.

01.07.2006

1.2 Rozmery označenia musia byť primerané veľkosti prekážky alebo nebezpečného miesta.

01.07.2006

1.3 Žlté a čierne alebo červené a biele pásy musia mať sklon približne 45o a musia byť približne rovnakej šírky.

01.07.2006

1.4 Vzor

01.07.2006

Obrázok 05-1

01.07.2006

2. Označenie komunikácií

01.07.2006

2.1 Ak používanie a vybavenie priestorov vyžaduje zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, komunikácie pre vozidlá sa zreteľne vyznačujú neprerušovanými pásmi výraznej farby, prednostne bielej alebo žltej, a to so zreteľom na farbu podkladu.

01.07.2006

2.2 Pásy musia byť umiestnené tak, aby určovali potrebnú bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlom a ďalším predmetom, ktorý môže byť v jeho blízkosti, ako aj medzi vozidlom a chodcom.

01.07.2006

2.3 Ak je to možné, trvalé komunikácie vo vonkajších priestoroch sa vyznačia v súlade s bodmi 2.1 a 2.2, ak nie sú zabezpečené vhodnými zábranami alebo ak nie sú vybudované chodníky.

01.07.2006

Príloha č. 6

01.07.2006

k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.

01.07.2006

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SVETELNÉ OZNAČENIE

01.07.2006

1. Vlastnosti

01.07.2006

1.1 Svetelné označenie vyrobené z priehľadného alebo priesvitného materiálu musí byť osvetlené zvnútra, zozadu alebo tak, že vytvára dojem svietiaceho povrchu.

01.07.2006

1.2 Vyžarované svetlo musí byť dostatočne kontrastné so zreteľom na okolité prostredie a v súlade s ustanovenými podmienkami použitia značky, aby nevznikal odlesk z dôvodu nadmerného množstva svetla alebo znížená viditeľnosť označenia z dôvodu nedostatku svetla.

01.07.2006

1.3 Svetelná plocha, ktorá vydáva signál, môže byť jednofarebná alebo môže obsahovať piktogram na určenom pozadí.

01.07.2006

1.4 Farba svetelnej plochy musí byť použitá v súlade s prílohou č. 1 bodom 4.

01.07.2006

1.5 Piktogram na označení musí vyhovovať požiadavkám ustanoveným v prílohe č. 2.

01.07.2006

2. Osobitné pravidlá používania

01.07.2006

2.1 Ak má zariadenie schopnosť vysielať prerušovaný alebo neprerušovaný signál, prerušovaný signál sa použije na označenie vyššej miery nebezpečenstva alebo naliehavejšej potreby požadovaného alebo určeného zásahu alebo činnosti, ako označuje neprerušovaný signál.

01.07.2006

Trvanie a frekvencia prerušovaného signálu musia byť také, aby zabezpečili správne pochopenie významu signálu a vylúčili zámenu s iným svetelným označením alebo vylúčili zámenu s neprerušovaným signálom.

01.07.2006

2.2 Ak sa namiesto akustického signálu alebo spolu s akustickým signálom používa prerušovaný svetelný signál, použijú sa rovnaké kódy.

01.07.2006

2.3 Zariadenie na vysielanie prerušovaného svetelného signálu pre prípad vážneho ohrozenia musí byť pod odborným dohľadom a musí byť vybavené pomocným svietidlom.

01.07.2006

Príloha č. 7

01.07.2006

k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.

01.07.2006

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AKUSTICKÉ SIGNÁLY

01.07.2006

1. Vlastnosti

01.07.2006

1.1 Akustický signál je predpísaný zvukový signál vysielaný a prenášaný zariadením navrhnutým na tento účel, bez použitia ľudského alebo syntetického hlasu.

01.07.2006

1.2 Akustické signály musia

01.07.2006

a) mať hladinu zvuku, ktorá je podstatne vyššia ako hladina hluku okolitého prostredia, aby boli dobre počuteľné bez toho, aby obťažovali alebo spôsobovali bolesť,

01.07.2006

b) byť ľahko rozpoznateľné, najmä z hľadiska dĺžky impulzu a intervalov medzi impulzmi alebo skupinami impulzov, a musia byť zreteľne odlíšené od iného akustického signálu a hluku okolitého prostredia.

01.07.2006

1.3 Ak zariadenie môže vysielať akustické signály s premenlivou alebo konštantnou frekvenciou, premenlivá frekvencia sa použije na označenie vyššej miery nebezpečenstva alebo naliehavejšej potreby požadovaného alebo určeného zásahu alebo činnosti, ako označuje konštantná frekvencia.

01.07.2006

2. Predpísaný signál

01.07.2006

Signál na evakuáciu musí byť neprerušovaný.

01.07.2006

Príloha č. 8

01.07.2006

k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.

01.07.2006

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SLOVNÚ KOMUNIKÁCIU

01.07.2006

1. Všeobecne

01.07.2006

1.1 Slovná komunikácia je hovorená správa oznámená ľudským alebo syntetickým hlasom obsahujúca vopred určené slová.

01.07.2006

1.2 Slovná komunikácia medzi hovorcom alebo vysielačom a jedným poslucháčom alebo viacerými poslucháčmi sa má uskutočniť formou krátkych textov, viet, skupín slov alebo jednotlivých slov.

01.07.2006

1.3 Hovorené správy majú byť krátke, jednoduché a zrozumiteľné. Vyjadrovacia schopnosť hovorcu a sluchová schopnosť poslucháča zabezpečujú spoľahlivú slovnú komunikáciu.

01.07.2006

1.4 Slovná komunikácia je

01.07.2006

a) priama, prostredníctvom ľudského hlasu,

01.07.2006

b) nepriama, prostredníctvom ľudského alebo syntetického hlasu, ktorý je vysielaný vhodnými prostriedkami.

01.07.2006

2. Osobitné pravidlá používania

01.07.2006

2.1 Komunikujúce osoby, ktoré dobre ovládajú používaný jazyk, sú schopné správne vyslovovať a správne porozumieť hovorenej správe a sú schopné na základe tejto správy správať sa vhodným spôsobom so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

01.07.2006

2.2 Ak sa slovná komunikácia použije namiesto ručných signálov alebo spolu s ručnými signálmi, použijú sa tieto určené slová:

01.07.2006

Obrázok 08-1

01.07.2006

Príloha č. 9

01.07.2006

k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.

01.07.2006

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA RUČNÉ SIGNÁLY

01.07.2006

1. Všeobecne

01.07.2006

1.1 Ručný signál je predpísaný pohyb alebo poloha ramien alebo rúk na usmernenie zamestnancov a iných osôb, ak vykonávajú činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie.

01.07.2006

1.2 Ručný signál musí byť presný, jednoduchý, ľahko vykonateľný, zrozumiteľný a zreteľne odlíšený od ostatných signálov.

01.07.2006

1.3 Ak sa používajú súčasne obidve ramená alebo ruky, musia sa pohybovať symetricky a ukazovať iba jeden signál.

01.07.2006

1.4 Ručný signál môže byť nepatrne odlišný alebo podrobnejší ako tie, ktoré sú uvedené v bode 3, ak spĺňajú podmienky uvedené v bodoch 1.2 a 1.3.

01.07.2006

2. Osobitné pravidlá používania

01.07.2006

2.1 Osoba, ktorá dáva signály (ďalej len „signalista“), používa pohyby ramien alebo rúk na pokyny určujúce činnosť osoby, ktorá prijíma tieto signály (ďalej len „obsluha“).

01.07.2006

2.2 Signalista nesmie vykonávať iné činnosti okrem riadenia činnosti a zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v jeho blízkosti.

01.07.2006

2.3 Signalista musí byť schopný sledovať zrakom všetky činnosti tak, aby nebola ohrozená jeho bezpečnosť a zdravie.

01.07.2006

2.4 Ak podmienky podľa bodu 2.3 nemožno splniť, zamestnávateľ musí podľa potreby zabezpečiť ešte jedného signalistu alebo viacerých signalistov.

01.07.2006

2.5 Obsluha musí ľahko rozpoznať signalistu.

01.07.2006

Signalista musí mať na sebe jeden charakteristický prvok alebo viac charakteristických prvkov, napríklad plášť, vestu, prilbu, rukávniky, pásku na rukáve alebo signalizačné terče.

01.07.2006

Charakteristické prvky musia mať výraznú farbu, podľa možnosti rovnakú, a môže ich používať len signalista.

01.07.2006

2.6 Ak nie je obsluha schopná bezpečne vykonať príkazy, ktoré prijala, musí prerušiť prebiehajúcu činnosť, aby si vyžiadala nové pokyny.

01.07.2006

3. Predpísaný signál

01.07.2006

Na ručnú signalizáciu sa používajú tieto signály:

01.07.2006

Obrázok 09-1

01.07.2006

Obrázok 09-2

01.06.2015

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.

01.06.2015

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.06.2015

1. Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (deviata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 245, 26. 8.1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2).

01.06.2015

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5. 3. 2014).

Poznámky pod čiarou

01.06.2015

1) Čl. 2 ods. 7 a 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

01.06.2015

2) Príloha V nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.