01.07.2006

384

01.07.2006

NARIADENIE VLÁDY

01.07.2006

Slovenskej republiky

01.07.2006

z 10. mája 2006

01.07.2006

o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným

01.07.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.07.2006

§ 1

01.07.2006

Úvodné ustanovenie

01.07.2006

Toto nariadenie vlády ustanovuje výšku pracovnej odmeny a podmienky jej poskytovania obvineným a odsúdeným zaradeným do práce podľa osobitných predpisov.1)

01.07.2006

§ 2

01.07.2006

Pracovná odmena obvineného a odsúdeného

01.07.2006

Pracovnú odmenu obvineného a odsúdeného zaradeného do práce tvorí

01.07.2006

a) pracovná tarifa,

01.07.2006

b) príplatok za prácu nadčas,

01.07.2006

c) príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu,

01.07.2006

d) príplatok za prácu vo sviatok,

01.07.2006

e) príplatok za prácu v noci,

01.07.2006

f) príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,

01.07.2006

g) osobný príplatok.

01.07.2006

§ 3

01.07.2006

Pracovná tarifa

01.07.2006

(1) Riaditeľ ústavu na výkon väzby, riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a riaditeľ nemocnice pre obvinených a odsúdených (ďalej len „riaditeľ ústavu“) zaradí obvineného alebo odsúdeného do pracovnej triedy podľa druhu vykonávanej práce v súlade s charakteristikami pracovných tried uvedených v prílohe č. 1, miery zložitosti, kvalifikačných predpokladov, zodpovednosti a namáhavosti práce podľa katalógu pracovných činností uvedených v prílohe č. 2 a určí obvinenému alebo odsúdenému pracovnú tarifu podľa počtu rokov započítanej praxe uvedeného v prílohe č. 3.

01.07.2006

(2) Na účely odmeňovania obvineného a odsúdeného zaradeného do práce sa ustanovujú štyri pracovné triedy a tri pracovné stupne podľa započítanej praxe. Výška pracovných taríf v jednotlivých pracovných triedach a stupňoch sa uvádza v prílohách č. 3 a 4.

10.02.2010

(3) Výška pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 sa upraví vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, ak bude výška minimálnej mzdy v tomto roku zvýšená podľa osobitného zákona.2) Upravená výška mesačných pracovných taríf v prílohe č. 3 sa rovná súčinu výšky platných pracovných taríf a koeficientu nárastu minimálnej mzdy po zaokrúhlení na najbližších desať eurocentov smerom nahor. Koeficient nárastu minimálnej mzdy sa vypočíta ako podiel výšky ustanovenej minimálnej mzdy a výšky minimálnej mzdy ustanovenej v roku, ktorý mu predchádzal; zaokrúhľuje sa s presnosťou na dve desatinné miesta.

10.02.2010

(4) Upravená výška hodinových pracovných taríf v prílohe č. 4 sa rovná 1/174 upravených mesačných pracovných taríf uvedených v prílohe č. 3. Výška hodinových pracovných taríf sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.

01.07.2006

(5) Započítaná prax podľa tohto nariadenia vlády je súhrn vedomostí a skúseností získaných pri vykonávaní činností, ktoré majú rovnaký charakter ako činnosť, ktorú má obvinený alebo odsúdený vykonávať.

01.07.2006

(6) Riaditeľ ústavu obvinenému alebo odsúdenému započíta prax vykonávanú v príslušnom odbore činnosti a zaradí ho do tretej alebo štvrtej pracovnej triedy vrátane pracovných stupňov, len ak obvinený alebo odsúdený hodnoverným spôsobom preukáže kvalifikačné predpoklady, požadovanú prax a odbornú spôsobilosť; inak ho zaradí do prvej alebo druhej pracovnej triedy vrátane príslušných pracovných stupňov.

01.07.2006

(7) Výška pracovnej tarify uvedená v prílohách č. 3 a 4 patrí obvinenému a odsúdenému po odpracovaní pracovného času3) vrátane platených sviatkov.

01.07.2006

(8) Obvinenému alebo odsúdenému, ktorý je zaradený do práce na kratší pracovný čas ako podľa odseku 7 alebo ktorý neodpracoval v kalendárnom mesiaci všetky pracovné dni, patrí pracovná tarifa uvedená v prílohe č. 3 alebo 4 vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.

01.07.2006

§ 4

01.07.2006

Normy spotreby práce

01.07.2006

(1) Za vykonanú prácu patrí obvinenému a odsúdenému pracovná odmena podľa pracovnej tarify uvedenej v prílohe č. 3.

01.01.2014

(2) Ak obvinený alebo odsúdený vlastným zavinením nesplnil normu spotreby práce, jeho pracovná odmena sa primerane zníži.

01.07.2006

(3) Za vyšší výkon normovanej práce v požadovanej kvalite patrí obvinenému alebo odsúdenému, ktorému bola určená mesačná pracovná tarifa uvedená v prílohe č. 3, pracovná tarifa primerane zvýšená o prekročenie normy spotreby práce.

01.01.2014

(4) Odmeňovanie normovanej práce sa vykonáva tak, aby pri splnení normy spotreby práce v požadovanej kvalite pracovná odmena zodpovedala príslušnej pracovnej triede v prvom pracovnom stupni podľa prílohy č. 3.

01.07.2006

§ 5

01.07.2006

Príplatok za prácu nadčas

01.07.2006

(1) Práca nadčas je práca vykonávaná obvineným alebo odsúdeným nad určený mesačný pracovný čas a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Za hodinu práce nadčas patrí obvinenému alebo odsúdenému okrem pracovnej tarify podľa § 2 písm. a) aj príplatok vo výške 25 % jeho hodinovej pracovnej tarify uvedenej v prílohe č. 4 za kalendárny mesiac, v ktorom obvinený alebo odsúdený vykonal prácu nadčas; časti hodín v priebehu jedného kalendárneho mesiaca sa sčítavajú.

01.07.2006

(2) Príplatok za prácu nadčas podľa odseku 1 patrí obvinenému alebo odsúdenému až po splnení určeného mesačného pracovného času.

01.07.2006

(3) Ak obvinený alebo odsúdený zaradený do práce odpracoval len časť kalendárneho mesiaca a v zostávajúcej časti kalendárneho mesiaca už nebol zaradený do práce, príplatok za prácu nadčas mu patrí až po splnení podmienok podľa odsekov 1 a 2.

01.07.2006

(4) Ak obvinený alebo odsúdený v priebehu kalendárneho mesiaca nadpracuje dobu, ktorá mu bola uznaná ako ospravedlnená absencia, patrí mu príplatok za prácu nadčas až po splnení podmienok podľa odsekov 1 a 2.

01.07.2006

(5) Ak obvinený alebo odsúdený bol zaradený do práce v priebehu kalendárneho mesiaca a časť z neho bol dočasne práceneschopný, patrí mu príplatok za prácu nadčas, ak v tomto kalendárnom mesiaci splnil podmienky podľa odsekov 1 a 2, pričom doba dočasnej práceneschopnosti na posúdenie príplatku za prácu nadčas sa do pracovného času podľa § 3 ods. 7 započítava.

01.07.2006

(6) Ak bol obvinený alebo odsúdený v priebehu kalendárneho mesiaca premiestnený do iného ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnice pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“), kde bol opätovne zaradený do práce, príplatok za prácu nadčas mu patrí až po splnení podmienok podľa odsekov 1 a 2. Zhodnotenie predchádzajúcej práce vykoná ústav, do ktorého bol obvinený alebo odsúdený naposledy premiestnený pred rozdelením čistej pracovnej odmeny podľa osobitného predpisu;4) na ten účel pôvodný ústav vyhotoví a postúpi príslušné podklady.

01.07.2006

(7) Obvinenému alebo odsúdenému, ktorý bol v priebehu kalendárneho mesiaca prepustený z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody, pričom počas tohto mesiaca bol zaradený do práce a ku dňu prepustenia splnil podmienky podľa odsekov 1 a 2 len pomerne a vznikol mu za vykonanú prácu nárok na príplatok za prácu nadčas, príplatok za prácu nadčas patrí.

01.07.2006

(8) Obvinenému alebo odsúdenému, ktorý je odmeňovaný podľa vykonávanej práce a odpracovanej doby a vykonáva túto prácu nad rozsah pracovného času podľa § 3 ods. 8, patrí náhradné voľno; nepatrí mu však príplatok za prácu nadčas, ak ďalej nie je ustanovené inak. Ak však obvinený alebo odsúdený pred prepustením z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody náhradné voľno nevyčerpal, patrí mu príplatok za prácu nadčas.

01.07.2006

(9) Pri uplatňovaní nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času5) sa pri posudzovaní práce nadčas vychádza z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času.

01.07.2006

§ 6

01.07.2006

Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu

01.07.2006

Za hodinu práce v sobotu a v nedeľu patrí obvinenému alebo odsúdenému okrem pracovnej tarify podľa § 2 písm. a) aj príplatok vo výške 25 % jeho hodinovej pracovnej tarify uvedenej v prílohe č. 4 za kalendárny mesiac, v ktorom obvinený alebo odsúdený pracoval v sobotu a v nedeľu; časti hodín v kalendárnom mesiaci sa sčítavajú.

01.07.2006

§ 7

01.07.2006

Príplatok za prácu vo sviatok

01.07.2006

Za hodinu práce vo sviatok patrí obvinenému alebo odsúdenému okrem pracovnej tarify podľa § 2 písm. a) aj príplatok vo výške 50 % jeho hodinovej pracovnej tarify uvedenej v prílohe č. 4 za kalendárny mesiac, v ktorom obvinený alebo odsúdený pracoval vo sviatok; časti hodín v kalendárnom mesiaci sa sčítavajú.

01.07.2006

§ 8

01.07.2006

Príplatok za prácu v noci

01.07.2006

Za hodinu práce v noci patrí obvinenému alebo odsúdenému okrem pracovnej tarify podľa § 2 písm. a) aj príplatok vo výške 20 % jeho hodinovej pracovnej tarify uvedenej v prílohe č. 4 za kalendárny mesiac, v ktorom obvinený alebo odsúdený pracoval v noci; časti hodín v kalendárnom mesiaci sa sčítavajú.

01.07.2006

§ 9

01.07.2006

Príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí

01.07.2006

Za prácu, pri ktorej sa vykonávajú pracovné činnosti podľa osobitného predpisu,6) patrí obvinenému alebo odsúdenému okrem pracovnej tarify podľa § 2 písm. a) aj príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí vo výške 20 % jeho hodinovej pracovnej tarify uvedenej v prílohe č. 4 za kalendárny mesiac.

01.07.2006

§ 10

01.07.2006

Osobný príplatok

01.07.2006

Za dosiahnutý pracovný výkon a kvalitne vykonanú prácu môže riaditeľ ústavu na základe predloženého návrhu priznať obvinenému alebo odsúdenému osobný príplatok až do výšky 70 % príslušnej pracovnej tarify, do ktorej je zaradený, uvedenej v prílohe č. 3 alebo 4 až po uplynutí dvoch mesiacov od jeho zaradenia do práce.


01.07.2006

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

01.07.2006

§ 11

01.01.2009

(1) Ak obvinenému alebo odsúdenému patria za vykonanú prácu jednotlivé zložky pracovnej odmeny podľa § 2, zaokrúhľuje sa až výsledná suma tak, že suma nižšia ako polovica jedného eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nadol na najbližší eurocent a suma, ktorá sa rovná polovici alebo je vyššia ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje smerom nahor na najbližší eurocent.

01.07.2006

(2) Na účely odmeňovania za vykonanú prácu sa obvinený a odsúdený zaradí rozhodnutím riaditeľa ústavu do funkcie podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti v súlade s katalógom pracovných činností.

01.07.2006

(3) Ak pracovná činnosť, ktorú má obvinený alebo odsúdený vykonávať, nie je uvedená v katalógu pracovných činností, obvinený alebo odsúdený sa zaradí do platovej tarify porovnaním tejto pracovnej činnosti s príkladmi pracovných činností uvedenými v katalógu pracovných činností. Pri porovnaní pracovných činností sa vychádza z charakteristiky príslušnej pracovnej tarify, pričom pracovné činnosti sa porovnávajú z hľadiska potrebných kvalifikačných predpokladov, miery zložitosti, miery zodpovednosti, miery psychickej záťaže a fyzickej záťaže.

01.07.2006

(4) Výška pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 sa prvýkrát upraví podľa § 3 ods. 3 a 4 tohto nariadenia vlády k 1. októbru 2007. Do 1. októbra 2007 sa použije výška pracovných taríf uvedená v prílohách č. 3 a 4 tohto nariadenia vlády.

10.02.2010

§ 11a

10.02.2010

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. februára 2010

10.02.2010

Ustanoveniami tohto nariadenia účinnými od 10. februára 2010 sa spravuje výška pracovných taríf obvinených a odsúdených od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010.

01.01.2013

§ 11b

01.01.2013

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013

01.01.2013

Výška pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa považuje za výšku pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce v roku 2013; ustanovenie § 3 ods. 3 sa v roku 2013 nepoužije.

01.01.2015

§ 11c

01.01.2015

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015

01.01.2015

Výška pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa považuje za výšku pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce v roku 2015; ustanovenie § 3 ods. 3 sa v roku 2015 nepoužije.

15.12.2015

§ 11d

15.12.2015

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

15.12.2015

Výška pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa považuje za výšku pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce v roku 2016; ustanovenie § 3 ods. 3 sa v roku 2016 nepoužije.

01.07.2006

§ 12

01.07.2006

Účinnosť

01.07.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


01.07.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.07.2006

01.07.2006

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

01.07.2006

CHARAKTERISTIKY PRACOVNÝCH TRIED OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE

01.07.2006

1. pracovná trieda

01.07.2006

Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (poučenie).

01.07.2006

Výkon pomocných prác, ktoré si vyžadujú len poučenie na plnenie presných postupov a pokynov, s malou zmyslovou záťažou a bežnou fyzickou a psychickou námahou a bez ďalších väzieb na iné činnosti.

01.07.2006

2. pracovná trieda

01.07.2006

Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (odborné zaškolenie alebo zaučenie).

01.07.2006

Výkon prípravných, pomocných alebo prevádzkovo-manipulačných prác, ktorý si vyžaduje potrebné odborné zaškolenie alebo zaučenie, spravidla s bežnou alebo zvýšenou fyzickou námahou vrátane zvýšeného rizika pracovného úrazu, bežnou psychickou a zmyslovou záťažou a menšími väzbami na ďalšie činnosti.

01.07.2006

3. pracovná trieda

01.07.2006

Kvalifikačný predpoklad: stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, a ak to vyžaduje samostatný výkon prác, tak aj odborná spôsobilosť.1)

01.07.2006

Samostatný výkon ucelených rutinných, obslužných alebo remeselných prác alebo opakovaných kontrolovateľných administratívnych, administratívno-technických alebo prevádzkovo-manipulačných prác podľa určených postupov alebo podrobných prevádzkových režimov s určitými ďalšími prevádzkovými nadväznosťami, s rizikom pracovného úrazu a zvýšenou fyzickou alebo psychickou záťažou.

01.07.2006

4. pracovná trieda

01.07.2006

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa so zodpovedajúcou špecializáciou.

01.07.2006

Výkon samostatných, osobitne náročných, odborných a špecializovaných prác podmienený voľbou správneho postupu, pričom sa nesmie vybočiť z alternatívnych technických, technologických, prevádzkových, ekonomických, administratívnych a iných postupov vrátane dodržania nadväznosti na iné činnosti s možnými dôsledkami na úsek činnosti ústavu.

01.07.2006

01.07.2006

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

01.07.2006

KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE

01.07.2006

1. pracovná trieda

01.07.2006

Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (poučenie).

01.07.2006

1.01. Pracovné činnosti z okruhu stravovania

01.07.2006

01 Pomocný výkon prác pri príprave jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a podobne.

01.07.2006

02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.

01.07.2006

1.02. Pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia

01.07.2006

01 Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcia sociálnych zariadení, čistenie okien bez ich rozoberania, interiérov, exteriérov, výmena záclon alebo závesov.

01.07.2006

02 Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie kľúčov, bielizne a podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku účelových zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) a o poskytovaných službách.

01.07.2006

03 Starostlivosť o čistotu a poriadok v priestoroch účelových zariadení zboru vrátane inventára, výmena alebo prezliekanie bielizne, sprostredkúvanie služieb (napríklad žehlenie oblekov, čistenie obuvi).

01.07.2006

04 Žehlenie posteľnej a rovnej bielizne ručne alebo na jednoduchých žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania bielizne.

01.07.2006

05 Pomocný výkon práce pri bežnej údržbe odevu, bielizne alebo obuvi.

01.07.2006

06 Jednoduchý výkon práce v práčovni.

01.07.2006

07 Ručné čistenie komunikácií a plôch zametaním, umývaním, zbieraním, zoškrabávaním a zhŕňaním nečistôt všetkého druhu vrátane udržiavania priechodnosti odpadových kanálov.

01.07.2006

1.03. Pracovné činnosti z okruhu manipulácie

01.07.2006

01 Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení (napríklad rozmnožovacích a kopírovacích strojov, drvičov papiera).

01.07.2006

02 Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie písomností a zásielok v ústave.

01.07.2006

03 Zapisovanie korešpondencie do protokolov, sprostredkúvanie obehu spisov, dokladov, tlače v ústave.

01.07.2006

04 Jednoduché pomocné práce podľa presných pokynov (napríklad výdaj kníh, športových potrieb).

01.07.2006

05 Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.

01.07.2006

06 Ručné balenie sypkých, pevných alebo tekutých látok vrátane vizuálnej kontroly, váženia a uzatvárania obalov.

01.07.2006

1.04. Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselného, opravárskeho a údržbárskeho výkonu prác

01.07.2006

01 Jednoduchý pomocný výkon prác na vlečke, v sklade, údržbárskej dielni, opravárskej dielni alebo v garáži.

01.07.2006

02 Základný ručný výkon zámočníckej práce (zrážanie hrany, konzervovanie, čistenie, odmasťovanie, nanášanie ochrannej pasty alebo náteru, ohýbanie plechu s jedným alebo dvoma ohybmi vo zveráku alebo ohýbačke).

01.07.2006

03 Základný výkon zámočníckej práce (napríklad zhotovovanie tesnenia z rôznych materiálov vysekávaním alebo vystrihovaním).

01.07.2006

04 Jednoduchý pomocný výkon práce (napríklad ukladanie materiálu, rozoberanie debnenia).

01.07.2006

05 Frézovanie alebo obrábanie jednoduchých dielov na nastavených strojoch.

01.07.2006

06 Sústruženie podložky z tyčového materiálu na úplne nastavenom automatickom sústruhu.

01.07.2006

07 Bodové zváranie malých dielcov s vizuálnou kontrolou.

01.07.2006

1.05. Pracovné činnosti z okruhu pôdohospodárstva

01.07.2006

01 Jednoduchý ručný výkon práce v záhradníctve a ovocinárstve s použitím bežného náradia.

01.07.2006

02 Jednoduchý a pomocný ručný výkon práce v záhradách, sadoch, lesoch alebo pri zabezpečovaní verejnej a inej zelene s použitím bežného náradia (napríklad kosenie, strihanie, polievanie, sadenie, pletie, čistenie, zber).

01.07.2006

03 Jednoduchý pomocný výkon práce pri chove úžitkových zvierat.

01.07.2006

04 Ručné poprašovanie semenáčov a sadeníc chemickými prostriedkami, plnenie téglikov, vreciek, polyetylénových pásov hnojivovými substrátmi.

01.07.2006

05 Balenie a príprava semenáčov a sadeníc lesných drevín na expedíciu.

01.07.2006

06 Plnenie jám snehom a ľadom na zakladanie sadeníc.

01.07.2006

07 Ručná príprava pôdy plytkým zhrňovaním na prirodzenú obnovu lesa.

01.07.2006

08 Obsluha osobného výťahu, nákladného výťahu s prípadnou manipuláciou s nákladom.

01.07.2006

2. pracovná trieda

01.07.2006

Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (odborné zaškolenie alebo zaučenie).

01.07.2006

2.01. Pracovné činnosti z okruhu stravovania

01.07.2006

01 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

01.07.2006

02 Ručné vaľkanie chleba a ručné vyhotovovanie náročnejších druhov pečiva (napríklad vianočky, hviezdičiek, ozdobovanie koláčov, prevaľovanie lístkového cesta).

01.07.2006

03 Sádzanie chleba zo slamienok do priebežných pecí.

01.07.2006

04 Samostatný predaj tovaru a jedál v bufete s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.

01.07.2006

05 Obsluha v jedálni účelového zariadenia zboru.

01.07.2006

2.02. Pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia

01.07.2006

01 Starostlivosť o zverené izby v účelovom zariadení zboru a ich príslušenstvo vrátane výmeny a prezliekania bielizne; samostatné vedenie príručného skladu vrátane zodpovednosti; sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.

01.07.2006

02 Pomocný výkon práce v účelovom zariadení zboru na recepcii bez oddelenej činnosti vrátnice (napríklad vedenie denníka ubytovaných, knihy návštev), vyberanie poplatkov za poskytované služby.

01.07.2006

03 Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.

01.07.2006

04 Upratovanie po maliaroch, murároch a podobne s použitím rôznych mechanických upratovacích strojov.

01.07.2006

05 Komplexné upratovanie v zdravotníckom a účelovom zariadení zboru (napríklad v nemocnici pre obvinených a odsúdených).

01.07.2006

06 Komplexné čistenie a údržba výrobných a prevádzkových priestorov vrátane čistenia značne znečistených plôch.

01.07.2006

07 Príjem a výdaj zákaziek v zberniach.

01.07.2006

08 Príjem bielizne s kontrolou stavu, stupňa a charakteru znečistenia a poškodenia s určením spôsobu prania a čistenia a jej značkovanie.

01.07.2006

09 Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, bieliacich, dezinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.

01.07.2006

10 Žehlenie bielizne a pracovných odevov na viacvalcových žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania.

01.07.2006

11 Upratovanie, umývanie a dezinfekcia podlahy a stien kobiek a spaľovní, krematórií, manipulačných priestorov, obradnej siene, chladiacich priestorov, sociálneho zariadenia a katafalku.

01.07.2006

12 Úprava hrobových miest, polievanie kvetov, udržiavanie čistoty cintorínskych zariadení, hrobov, kobiek, odvážanie odpadu, vykopávanie jamiek na ukladanie urien a na vsyp popola.

01.07.2006

13 Bežná oprava a údržba odevov, bielizne alebo obuvi.

01.07.2006

14 Základná hygienická úprava vlasov, fúzov a brady.

01.07.2006

2.03. Pracovné činnosti z okruhu manipulácie

01.07.2006

01 Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie.

01.07.2006

02 Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na motorové vozidlo a z vozidla.

01.07.2006

03 Obsluha skladových mechanizačných prostriedkov.

01.07.2006

04 Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napríklad multikáry, plošinového motorového vozíka, malotraktora) s príslušným osvedčením.

01.07.2006

05 Zavesovanie bremien na žeriav rôznymi spôsobmi a ich uvoľňovanie vrátane bremien nepravidelných tvarov pomocou hákov, klieští, plošín a viazakov vrátane bežnej údržby závesných prostriedkov.

01.07.2006

2.04. Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselného, opravárskeho a údržbárskeho výkonu prác

01.07.2006

01 Obsluha jednoduchého strojného zariadenia (napríklad sušičky, odstredivky, odmasťovacieho zariadenia).

01.07.2006

02 Pomocný výkon práce pri obsluhe aktivačných nádrží, usadzovačov, čerpadiel a potrubí pri biologickom čistení odpadových vôd.

01.07.2006

03 Pomocný výkon práce pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.

01.07.2006

04 Pomocný výkon práce v autodielni.

01.07.2006

05 Pomocný výkon práce v tlačiarni.

01.07.2006

06 Demontáž akumulátorových batérií, čistenie a konzervovanie povrchu článkov.

01.07.2006

07 Jednoduchý kováčsky výkon práce (napr. ručné kovanie, ohýbanie, ostrenie a kalenie náradia).

01.07.2006

08 Jednoduchý ručný zámočnícky výkon práce (napríklad ručné rezanie tenkostenného profilu, spájanie dielcov skrutkovaním, ohýbanie materiálu za studena).

01.07.2006

09 Jednoduchý zámočnícky výkon práce (napríklad vŕtanie, brúsenie, zhotovovanie jednoduchej súčiastky).

01.07.2006

10 Jednoduchý klampiarsky výkon práce v dielňach (napríklad ručné a strojové strihanie tabuľového plechu, ohýbanie, vŕtanie a vystužovanie plechu, nitovanie a spájanie dielcov).

01.07.2006

11 Rozkresľovanie konštrukčných podkladov podľa pokynov.

01.07.2006

12 Prípravná a montážna práca pri montážach a opravách výťahov, spolupráca pri osádzaní a opravách výťahového stroja, nastavenie kabíny, zavesenie nosných lán, montáž alebo oprava jednoduchých prevodových skríň, navíjacích bubnov alebo montáž a zapájanie jednoduchých elektrických prístrojov ako koncových vypínačov, drevených spínačov a podobne.

01.07.2006

13 Základná maliarska práca (napríklad príprava základného materiálu, sadrovanie, umývanie starých malieb, čistenie malieb čistiacou hmotou).

01.07.2006

14 Prvé a druhé poťahovanie drobného nábytku, okenných rámov a krídel gitom.

01.07.2006

15 Vkladanie alebo odoberanie a ukladanie materiálu pri všetkých drevoobrábacích strojoch alebo dopravných pásoch so súčasným účelovým triedením.

01.07.2006

16 Inštalačný a kúrenársky výkon práce (napríklad príprava dielcov potrubia, armatúr, rozoberanie potrubia na ďalšie používanie).

01.07.2006

17 Izolatérsky výkon práce (napríklad príprava izolačného materiálu, zhotovovanie rôznych druhov rovných izolačných vložiek).

01.07.2006

18 Sklenársky výkon práce (napríklad zasklievanie bežných konštrukcií) v dielni.

01.07.2006

19 Jednoduchý tesársky výkon práce (napr. zhotovovanie provizórneho oplotenia, murárskych kôz, lešenárskych podláh, jednoduchých debniacich dielcov).

01.07.2006

20 Jednoduchý murársky alebo maliarsky výkon práce (napríklad vyrovnávanie podkladov stierkovými hmotami, dodatočné osadenie drobných stavebných predmetov, komínových dvierok, ventilačných mriežok, konzol).

01.07.2006

21 Obsluha a bežná údržba stavebných mechanizmov (napríklad miešacích súprav na výrobu jedného druhu zmesi) alebo demontáž jednoduchších agregátov, strojov a zariadení.

01.07.2006

22 Jednoduchý kamenársky výkon práce (napríklad ručné štiepanie bridlicových dosák), dlažbová a obkladová práca.

01.07.2006

23 Jednoduchý betonársky výkon práce (napríklad miešanie zmesi, výroba záhradných obrubníkov, dlaždíc).

01.07.2006

24 Jednoduchý stolársky výkon práce (napríklad pripravovanie lignátu, sololitu, priskrutkovanie drobného kovania na rámy).

01.07.2006

25 Rovnanie, strihanie a ohýbanie betonárskej ocele podľa výkresu výstuže s výberom materiálu.

01.07.2006

26 Bodové zváranie časti výstuže so zostavením podľa výkresu.

01.07.2006

27 Základný výkon frézarskej práce na jednoduchých dielcoch v dielenskej tolerancii.

01.07.2006

28 Sústruženie jednoduchého puzdra s presnosťou IT 12 na nastavenom revolverovom sústruhu.

01.07.2006

29 Sústruženie povrchov, čiel a zrážanie hrán čapov s presnosťou IT 12 na hrotovom sústruhu.

01.07.2006

30 Rezanie nekovových materiálov všetkého druhu alebo rezanie a rozbrusovanie kovových materiálov s priemerom do 40 mm alebo prierezom do 1 250 mm2, strihanie plechov na tabuľových nožniciach na doraz.

01.07.2006

31 Ručné brúsenie na stojanových brúskach rovných alebo mierne zaoblených plôch s rozmerom do 10 000 mm2 alebo dĺžkou dielcov do 400 mm, kefovanie a leštenie dielcov veľkosti opracovanej plochy do 10 000 mm2 alebo dielca s dĺžkou do 800 mm.

01.07.2006

32 Zhotovovanie konzol, príchytiek, strmeňov, opierok a podobne vrátane rozmeriavania východiskového materiálu, delenie, rovnanie, vŕtanie, brúsenie, pilovanie a podobne.

01.07.2006

33 Odporové zváranie na lisoch, vysokofrekvenčné spájkovanie.

01.07.2006

34 Zváranie na tupo s kontrolou na tesnosť alebo deštrukčnou skúškou.

01.07.2006

2.05. Pracovné činnosti z okruhu pôdohospodárstva

01.07.2006

01 Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.

01.07.2006

02 Odborný ručný výkon práce v záhradách, sadoch, lesoch, pri úprave verejnej a inej zelene s použitím bežného náradia.

01.07.2006

03 Výkon práce s drobnými mechanizmami pri údržbe a tvorbe záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene.

01.07.2006

04 Ručné ukladanie a vykladanie alebo rozhadzovanie kompostu, zeminy, maštaľného hnoja, priemyselných hnojív a podobne.

01.07.2006

05 Pomocný výkon práce pri chove, ošetrovaní a kŕmení zvierat.

01.07.2006

06 Ošetrovanie a chov hydiny v úžitkových malochovoch.

01.07.2006

07 Sledovanie krmív, návoz krmiva, vyskladňovanie síl, výber kŕmnych miest, vyčistenie, označenie a dezinfekcia.

01.07.2006

08 Ručná príprava pôdy pri zakladaní alebo prevádzke lesných škôlok (napríklad hlboké prekopávanie, planírovanie, rigolovanie, rýľovanie, úprava záhonov, chodníkov, priekop).

01.07.2006

09 Vysádzanie ovocných drevín vrátane úpravy koreňov bez rezu koruny.

01.07.2006

10 Mechanický výkon prác pri príprave pôdy.

01.07.2006

11 Ochrana lesných kultúr a lesa mechanicky (napríklad vyžínaním, obaľovaním, rázsochami).

01.07.2006

12 Presekávanie, znášanie a pálenie haluziny po ťažbe dreva.

01.07.2006

3. pracovná trieda

01.07.2006

Kvalifikačný predpoklad: stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, a ak to vyžaduje samostatný výkon prác, tak aj odborná spôsobilosť podľa prílohy č. 1.

01.07.2006

3.01. Pracovné činnosti z okruhu stravovania

01.07.2006

01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu jedál, obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.

01.07.2006

02 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

01.07.2006

3.02. Pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia

01.07.2006

01 Šitie, oprava a úprava pracovných odevov, šatstva alebo bielizne.

01.07.2006

02 Pletenie na mechanických strojoch (napr. typu WERA-U, DERA-B).

01.07.2006

03 Strojové žehlenie odevov na lisoch, ručné žehlenie šiat, hodvábnych výrobkov, individuálnych spoločenských šiat vrátane zložitého tvarovania tkanín (plisovanie), aj na strojoch.

01.07.2006

3.03. Pracovné činnosti z okruhu manipulácie

01.07.2006

01 Ručný presun hmôt, polotovarov a výrobkov s hmotnosťou nad 50 kg.

01.07.2006

02 Vedenie a údržba kolesových traktorov s prívesom pri doprave.

01.07.2006

03 Vedenie motorových vozíkov s prídavnými a doplnkovými zariadeniami a mechanizmami (napríklad so zahŕňacou radlicou, žeriavovým hákom, klieštinami, s hydraulickým drapákom) na viacúčelové používanie.

01.07.2006

3.04. Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselného, opravárskeho a údržbárskeho výkonu prác

01.07.2006

01 Obsluha umývacieho tunela, šampónovanie, pastovanie a leštenie povrchu karosérie, podvozkov a motorov motorových vozidiel a odstraňovanie nedostatkov vzniknutých pri umývaní (napríklad zaplavenie karburátora vodou).

01.07.2006

02 Čistenie odpadových nádrží a obsluha čistiarne odpadových vôd.

01.07.2006

03 Základný údržbársky výkon práce.

01.07.2006

04 Obsluha drviacich, strihacích, mlecích a lisovacích strojov a liniek vrátane nastavenia, kontrola kvality na expedícii.

01.07.2006

05 Kováčsky výkon práce (napríklad strojové zhotovovanie kováčskych výrobkov).

01.07.2006

06 Stolársky, lakovnícky a murársky údržbársky výkon práce.

01.07.2006

07 Ručné čistenie kanalizačných sietí.

01.07.2006

08 Ručné čistenie, dezinfekcia a obsluha jednoduchých vodárenských zariadení.

01.07.2006

09 Bežná oprava mechanických sejacích a iných poľnohospodárskych strojov vrátane nastavenia.

01.07.2006

10 Hobľovanie reziva, prírezov, lisov a veľkoplošných materiálov na hrúbkovacích trojstranných alebo štvorstranných hobľovačkách a rovinných frézach vrátane nastavenia.

01.07.2006

11 Výroba, oprava a montáž klampiarskych výrobkov (napríklad odpadové rúry, oplechovanie rovných plôch).

01.07.2006

12 Stolársky výkon práce (napríklad ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosák, krytov na stavbách).

01.07.2006

13 Zhotovovanie rámového oplotenia, pevných okien, oplechovanie dverí a podobne.

01.07.2006

14 Lešenársky výkon práce (napríklad stavba a rozoberanie všetkých druhov ochranných lešení do 10 m výšky a ohradení).

01.07.2006

15 Samostatný výkon práce pri obsluhe a údržbe energetických zariadení.

01.07.2006

3.05. Pracovné činnosti z okruhu pôdohospodárstva

01.07.2006

01 Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov alebo ovocných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.

01.07.2006

02 Výsadba ovocných drevín vrátane úpravy koreňov, nadzemných častí a ďalších prác.

01.07.2006

03 Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov, trvaliek, liečivých rastlín a podobne.

01.07.2006

04 Výsev semien sejacím strojom (napríklad kvetín, zeleniny).

01.07.2006

05 Rozmetanie priemyselných hnojív a maštaľných hnojív.

01.07.2006

06 Vláčenie, smykovanie a ostatná predsejbová príprava pôdy, technický záber náradia do 6 m.

01.07.2006

07 Mechanizovaná práca v sadoch (napríklad bránenie medzi riadkami, dopravná práca).

01.07.2006

08 Obsluha techniky, pohyb a práca mimo spevnených komunikácií a plôch a tvorba záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene.

01.07.2006

09 Ošetrovanie výkrmového dobytka, jalovíc a teliat v maštaliach bez mechanizácie.

01.07.2006

10 Ošetrovanie ošípaných, baranov a oviec v úžitkových chovoch.

01.07.2006

11 Základný výkon práce pri ošetrovaní zvierat podľa pokynov.

01.07.2006

12 Kŕmenie a ošetrovanie ťažných koní, ošetrovanie postrojov, prívesných zariadení a vozov, spolupráca pri kovaní a preprave koní.

01.07.2006

13 Vedenie poťahu pri vykonávaní prác v poľnohospodárskej výrobe alebo v lesníckej činnosti, jazda na pracovisko a späť.

01.07.2006

3.06. Pracovné činnosti z okruhu administratívnych a administratívno-technických prác

01.07.2006

01 Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov.

01.07.2006

02 Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.

01.07.2006

4. pracovná trieda

01.07.2006

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa so zodpovedajúcou špecializáciou.

01.07.2006

4.01. Spoločné pracovné činnosti

01.07.2006

01 Preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.

01.07.2006

02 Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.

01.07.2006

03 Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku a pomocných služieb (napr. správy budov).

01.07.2006

04 Kontrola a dozor nad technologickými procesmi a technickou spôsobilosťou poľnohospodárskych a stavebných strojov a technologických liniek.

01.07.2006

05 Kontrola zberu spracúvania a skladovania semien, plodov a sadeníc poľnohospodárskych plodín a lesných drevín.

01.07.2006

01.01.2018

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

01.01.2018

Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce

01.01.2018

(v eurách mesačne)

01.01.2018
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1234
1do 5 rokov182,60198,20214,30350,70
2od 5 do 10 rokov190,90206,30224,00366,30
3nad 10 rokov198,80215,10233,20381,10
01.07.200631.12.2017

01.01.2018

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

01.01.2018

Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce

01.01.2018

(v eurách za hodinu)

01.01.2018
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1234
1do 5 rokov1,0491,1391,2322,016
2od 5 do 10 rokov1,0971,1861,2872,105
3nad 10 rokov1,1431,2361,3402,190

Poznámky pod čiarou

01.07.2006

1) Čl. 2 ods. 2 písm. c) Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci (oznámenie č. 506/1990 Zb.).

01.01.2009

2) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z.

01.07.2006

3) § 85 až 87 a § 91 až 93 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

01.01.2009

4) Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z.Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z.

01.07.2006

5) § 87 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.

01.07.2006

6) § 124 ods. 2 Zákonníka práce.

01.07.2006

1) Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.