01.06.2006

346

01.06.2006

NARIADENIE VLÁDY

01.06.2006

Slovenskej republiky

01.06.2006

z 3. mája 2006

01.06.2006

o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme

01.06.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.06.2006

§ 1

01.06.2006

Predmet úpravy

01.06.2006

Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme s cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň radiačnej ochrany externých pracovníkov a zamestnancov prevádzkovateľa.

01.06.2006

§ 2

01.06.2006

Základné pojmy

01.06.2006

Na účely tohto nariadenia vlády

01.06.2006

a) kontrolované pásmo sú priestory pracoviska s kontrolovaným vstupom, v ktorých sa uplatňujú osobitné požiadavky na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením ustanovené osobitným predpisom,1)

01.06.2006

b) prevádzkovateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe povolenia,2)

01.06.2006

c) externý dodávateľ služieb je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť v kontrolovanom pásme zriadenom prevádzkovateľom,

01.06.2006

d) externý pracovník je pracovník kategórie A podľa osobitného predpisu,3) ktorý vykonáva činnosť v kontrolovanom pásme, pričom nie je zamestnancom prevádzkovateľa,

01.06.2006

e) rádiologický monitorovací systém je systém opatrení zameraných na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov v súlade s požiadavkami ustanovenými osobitným predpisom,4)

01.06.2006

f) činnosť vykonávaná externým pracovníkom je práca vykonávaná externým pracovníkom v kontrolovanom pásme zriadenom prevádzkovateľom.

01.06.2006

§ 3

01.06.2006

Povinnosti externého dodávateľa služieb

01.06.2006

(1) Externý dodávateľ služieb je povinný osobne alebo na základe zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom zabezpečiť, aby radiačná ochrana externých pracovníkov, ktorí sú jeho zamestnancami, zodpovedala požiadavkám ustanoveným osobitným predpisom,4) a to najmä požiadavkám na

01.06.2006

a) dodržiavanie základných princípov radiačnej ochrany a na obmedzovanie ožiarenia,5)

01.06.2006

b) informovanie a školenie6) externých pracovníkov,

01.06.2006

c) osobné monitorovanie7) externých pracovníkov,

01.06.2006

d) evidenciu výsledkov osobného monitorovania.8)

01.06.2006

(2) Pred začiatkom činnosti externých pracovníkov podľa odseku 1 je externý dodávateľ služieb povinný písomne oznámiť prevádzkovateľovi

01.06.2006

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je externý dodávateľ služieb právnická osoba, alebo meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je externý dodávateľ služieb fyzická osoba – podnikateľ,

01.06.2006

b) výsledky lekárskej preventívnej prehliadky externých pracovníkov,

01.06.2006

c) výsledky osobného monitorovania externých pracovníkov, a to:

01.06.2006

1. hodnoty ročných efektívnych dávok a hodnoty ročných úväzkov efektívnych dávok a v prípade nerovnomerného ožiarenia aj hodnoty ročných ekvivalentných dávok za predchádzajúcich päť kalendárnych rokov,

01.06.2006

2. hodnoty efektívnych dávok a hodnoty úväzkov efektívnych dávok a v prípade nerovnomerného ožiarenia aj hodnoty ekvivalentných dávok za jednotlivé monitorovacie obdobia v bežnom kalendárnom roku.

01.06.2006

§ 4

01.06.2006

Povinnosti prevádzkovateľa

01.06.2006

(1) Prevádzkovateľ je povinný osobne alebo na základe zmluvy zabezpečiť radiačnú ochranu externých pracovníkov, ktorá zodpovedá charakteru kontrolovaného pásma a činnosti vykonávanej externými pracovníkmi.

01.06.2006

(2) Prevádzkovateľ je povinný najmä

01.06.2006

a) kontrolovať, či externý pracovník je zdravotne spôsobilý na prácu, ktorú má vykonávať,

01.06.2006

b) zabezpečiť okrem informovania a školenia6) aj špecifickú prípravu externých pracovníkov zodpovedajúcu charakteru kontrolovaného pásma a činnosti vykonávanej externými pracovníkmi,

01.06.2006

c) zabezpečiť pre externých pracovníkov potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky,

01.06.2006

d) zabezpečiť osobné monitorovanie7) primerané charakteru kontrolovaného pásma a činnosti vykonávanej externými pracovníkmi,

01.06.2006

e) zabezpečiť dodržiavanie základných princípov radiačnej ochrany a obmedzovanie ožiarenia v súlade s osobitným predpisom.5)

01.06.2006

(3) Po skončení činnosti externého pracovníka v kontrolovanom pásme je prevádzkovateľ povinný zaznamenať vo svojej dokumentácii a v osobnom radiačnom preukaze externého pracovníka

01.06.2006

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je prevádzkovateľ právnická osoba, alebo meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je prevádzkovateľ fyzická osoba – podnikateľ,

01.06.2006

b) dátum začatia a skončenia činnosti vykonávanej externým pracovníkom,

01.06.2006

c) výsledky osobného monitorovania externého pracovníka, a to:

01.06.2006

1. hodnoty efektívnych dávok a v prípade nerovnomerného ožiarenia aj hodnoty ekvivalentných dávok za monitorovacie obdobia počas činnosti vykonávanej externým pracovníkom,

01.06.2006

2. odhad príjmu rádionuklidov alebo úväzku efektívnej dávky v prípade vnútornej kontaminácie počas činnosti vykonávanej externým pracovníkom.

01.06.2006

(4) Ak externý pracovník s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky nemá osobný radiačný preukaz, prevádzkovateľ je povinný vydať mu individuálne potvrdenie, ktoré obsahuje meno a priezvisko externého pracovníka, akademický titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu, pohlavie, číslo identifikačného preukazu a údaje podľa odseku 3.

01.06.2006

§ 5

01.06.2006

Povinnosti externého pracovníka

01.06.2006

Externý pracovník je povinný prispievať k ochrane, ktorú mu zabezpečuje rádiologický monitorovací systém, a to najmä

01.06.2006

a) predložiť prevádzkovateľovi osobný radiačný preukaz pred začatím činnosti v kontrolovanom pásme; ak externý pracovník nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný predložiť osobný radiačný preukaz vydaný v krajine svojho trvalého pobytu alebo iný obdobný doklad, ktorý svojím obsahom zodpovedá osobnému radiačnému preukazu,

01.06.2006

b) používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a osobné dozimetre,

01.06.2006

c) dodržiavať požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany a prevádzkové predpisy prevádzkovateľa,

01.06.2006

d) riadiť sa pokynmi odborného zástupcu prevádzkovateľa a jeho zamestnancov, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

01.06.2006

§ 6

01.06.2006

Osobný radiačný preukaz

01.06.2006

Osobný radiačný preukaz je neprenosný a obsahuje

01.06.2006

a) identifikačné číslo osobného radiačného preukazu,

01.06.2006

b) identifikačné údaje externého pracovníka:

01.06.2006

1. meno a priezvisko, akademický titul,

01.06.2006

2. dátum a miesto narodenia,

01.06.2006

3. miesto trvalého pobytu,

01.06.2006

4. pohlavie,

01.06.2006

5. číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,

01.06.2006

6. identifikačné číslo externého pracovníka pridelené v centrálnom registri dávok,

01.06.2006

7. fotografiu s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm,

01.06.2006

c) identifikačné údaje externého dodávateľa služieb podľa § 3 ods. 2 písm. a) a jeho identifikačné číslo pridelené v registri činností vedúcich k ožiareniu,9)

01.06.2006

d) výsledok lekárskej preventívnej prehliadky externého pracovníka,

01.06.2006

e) výsledky osobného monitorovania podľa § 3 ods. 2 písm. c),

01.06.2006

f) výsledky osobného monitorovania podľa § 4 ods. 3 písm. c) s uvedením mena a priezviska odborného zástupcu prevádzkovateľa a podpísané odborným zástupcom prevádzkovateľa,

01.06.2006

g) poučenie o používaní osobného radiačného preukazu.

01.06.2006

§ 7

01.06.2006

Preberanie právnych aktov Európskych spoločenstiev

01.06.2006

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


01.06.2006

§ 8

01.06.2006

Účinnosť

01.06.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


01.06.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.06.2006

Príloha k nariadeniu vlády č. 346/2006 Z. z.

01.06.2006

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.06.2006

Smernica Rady 1990/641/Euratom zo 4. decembra 1990 o prevádzkovej ochrane externých pracovníkov vystavených riziku pôsobenia ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovaných pásmach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 1.).

Poznámky pod čiarou

01.06.2006

1) § 21 až 23 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.

01.06.2006

2) § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 126/2002 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.2006

3) Príloha č. 1 časť A bod 39 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.

01.06.2006

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.

01.06.2006

5) § 6 až 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.

01.06.2006

6) § 26 a 27 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.

01.06.2006

7) § 31 a 32 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.

01.06.2006

8) § 33 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.

01.06.2006

9) § 5 ods. 7 písm. d) zákona č. 126/2006 Z. z.