Nariadenie vlády č. 322/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Čiastka 112/2006
Platnosť od 30.05.2006 do30.06.2010
Účinnosť od 01.01.2010 do30.06.2010
Zrušený 296/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem prílohy č. 2 časti C písm. d), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2010

01.06.200630.06.2010

322

01.06.200630.06.2010

Nariadenie vlády

01.06.200630.06.2010

Slovenskej republiky

01.06.200630.06.2010

z 3. mája 2006

01.06.200630.06.2010

o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

01.06.200630.06.2010

Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.06.200630.06.2010

§ 1

01.06.200630.06.2010

Predmet úpravy

01.06.200630.06.2010

Toto nariadenie vlády ustanovuje spôsob ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústavu špecializačných odborov a sústavu certifikovaných pracovných činností.

01.06.200630.06.2010

§ 2

01.06.200630.06.2010

Spôsoby ďalšieho vzdelávania

01.06.200630.06.2010

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahŕňa

01.06.200630.06.2010

a) prípravu na výkon práce v zdravotníctve (§ 3),

01.06.200630.06.2010

b) prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností (ďalej len „certifikačná príprava“) (§ 4),

01.06.200630.06.2010

c) špecializačné štúdium (§ 5 až 10),

01.06.200630.06.2010

d) sústavné vzdelávanie (§ 11).

01.06.200630.06.2010

§ 3

01.06.200630.06.2010

Príprava na výkon práce v zdravotníctve

01.06.200630.06.2010

(1) Prípravou na výkon práce v zdravotníctve (ďalej len „príprava“) sa získavajú vedomosti a zručnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti potrebné na výkon odborných pracovných činností v odbornej zdravotníckej praxi.

01.06.200630.06.2010

(2) Príprava je určená pre iných zdravotníckych pracovníkov, trvá šesť mesiacov a jej obsah určuje vzdelávacia ustanovizeň, ktorá má udelenú akreditáciu1) (ďalej len „vzdelávacia ustanovizeň“).

01.06.200630.06.2010

(3) Iného zdravotníckeho pracovníka do prípravy na výkon práce v zdravotníctve zaraďuje vzdelávacia ustanovizeň.

01.06.200630.06.2010

(4) Príprava sa skončí odborným pohovorom pred komisiou, ktorej členov vymenúva štatutárny orgán vzdelávacej ustanovizne. Vzdelávacia ustanovizeň vydá po úspešnom absolvovaní pohovoru osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve.

01.06.200630.06.2010

§ 4

01.06.200630.06.2010

Certifikačná príprava

01.06.200630.06.2010

(1) Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností podľa sústavy certifikovaných činností uvedenej v prílohách č. 1 až 3.

01.06.200630.06.2010

(2) Zdravotníckeho pracovníka v zdravotníctve zaraďuje do certifikačnej prípravy vzdelávacia ustanovizeň na základe jeho žiadosti.

01.06.200630.06.2010

(3) Certifikačná príprava sa skončí skúškou pred komisiou, ktorej členov vymenúva štatutárny orgán vzdelávacej ustanovizne. Vzdelávacia ustanovizeň vydá po úspešnom vykonaní skúšky certifikát. Podrobnosti o vykonaní skúšky určí vnútorný predpis vzdelávacej ustanovizne.

01.06.200630.06.2010

Špecializačné štúdium

01.06.200630.06.2010

§ 5

01.06.200630.06.2010

(1) Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou zdravotníckou praxou. Špecializačné štúdium musí potvrdzovať osobnú účasť zdravotníckeho pracovníka na aktivitách vymedzených v akreditovanom špecializačnom študijnom programe príslušného špecializačného odboru.

01.06.200630.06.2010

(2) Špecializačné štúdium pozostáva z praktickej časti vzdelávania (ďalej len „praktická časť“) a z teoretickej časti vzdelávania, pričom praktická časť má prevahu a v kategóriách lekár a zubný lekár zahŕňa aj účasť na pohotovostných službách. Praktická časť špecializačného štúdia v kategórii lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo sa uskutočňuje najmenej šesť mesiacov

01.06.200630.06.2010

a) vo všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a

01.06.200630.06.2010

b) v nemocnici.

01.06.200630.06.2010

(3) Praktickú časť špecializačného štúdia absolvuje zdravotnícky pracovník pod vedením vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia alebo pod vedením zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností (ďalej len „školiteľ“).

01.06.200630.06.2010

§ 6

01.06.200630.06.2010

(1) Odbornú zdravotnícku prax na účely špecializačného štúdia v príslušných špecializačných odboroch započítava vzdelávacia ustanovizeň.

01.06.200630.06.2010

(2) Do špecializačného štúdia sa ako odborná zdravotnícka prax nezapočítava obdobie pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, základnej služby2) a pracovného voľna bez náhrady mzdy.

01.06.200630.06.2010

(3) Vzdelávacia ustanovizeň započítava do špecializačného štúdia občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi aj odbornú zdravotnícku prax vykonanú v zahraničí, ak obsahom a rozsahom zodpovedá akreditovanému špecializačnému študijnému programu v príslušnom špecializačnom odbore. Žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej praxe vykonanej v zahraničí sa predkladá spolu s dokladom o jej vykonaní potvrdeným pracoviskom. Doklad sa predkladá spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

01.06.200630.06.2010

(4) Dĺžka špecializačného štúdia je určená v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.3) Pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje, pričom zdravotná starostlivosť sa musí poskytovať v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a musí obsahovať dostatočný počet teoreticko-praktických hodín, aby sa zabezpečila riadna príprava na samostatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

01.06.200630.06.2010

(5) Špecializačné štúdium uskutočňované v kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase podľa odseku 4 má kvalitatívne rovnocennú úroveň so štúdiom uskutočňovaným v ustanovenom týždennom pracovnom čase a vedie k získaniu rovnocenného diplomu o špecializácii, ako je diplom o špecializácii získaný v špecializačnom štúdiu realizovanom v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.

01.06.200630.06.2010

§ 7

01.05.200730.06.2010

(1) Zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia zaraďuje vzdelávacia ustanovizeň v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (ďalej len „Slovenská zdravotnícka univerzita"), komorami4) a s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa osobitného predpisu.5) Návrh na zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere v zdravotníckom zariadení, podáva jeho zamestnávateľ na základe jeho žiadosti. Návrh na zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie6) alebo povolenia7) na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, podáva lekár samosprávneho kraja, farmaceut samosprávneho kraja alebo sestra samosprávneho kraja8) podľa príslušného špecializačného odboru na základe jeho žiadosti.

01.05.200730.06.2010

(2) Zdravotníckeho pracovníka, ktorý nebol zaradený do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore podľa odseku 1, vzdelávacia ustanovizeň na základe jeho žiadosti zaradí do špecializačného štúdia na jeho vlastné náklady.

01.06.200630.06.2010

(3) Občan Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, a cudzinec predkladajú spolu so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia podľa odseku 1 alebo odseku 2 rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní získanom v cudzine podľa osobitných predpisov.9)

01.06.200630.06.2010

(4) Pri zaraďovaní do špecializačného štúdia sa jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov nemôžu zamieňať a jednotlivé špecializačné odbory sú vzájomne nezastupiteľné.

01.06.200630.06.2010

§ 8

01.06.200630.06.2010

(1) Zaradenie do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore vykonané podľa § 7 ods. 1 a 2 môže príslušná vzdelávacia ustanovizeň zmeniť na iný špecializačný odbor na základe žiadosti zdravotníckeho pracovníka. U zdravotníckeho pracovníka zaradeného podľa § 7 ods. 1 sa k žiadosti pripojí písomný súhlas so zmenou zaradenia od príslušného orgánu alebo zamestnávateľa, ktorý podal pôvodný návrh na zaradenie podľa § 7 ods. 1.

01.06.200630.06.2010

(2) Vzdelávacia ustanovizeň vypracuje zdravotníckemu pracovníkovi, u ktorého sa vykonala zmena zaradenia podľa odseku 1, individuálny špecializačný študijný plán. Individuálny špecializačný študijný plán slúži na zabezpečenie nadobudnutia takých špecializovaných vedomostí a zručností, ktoré predstavujú rozdiel medzi dvoma vzorovými špecializačnými programami v príslušných špecializačných odboroch, medzi ktorými sa zmena zaradenia uskutočnila a zdravotnícky pracovník ich má ešte nadobudnúť.

01.06.200630.06.2010

§ 9

01.06.200630.06.2010

Sústava špecializačných odborov

01.06.200630.06.2010

(1) Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategóriách lekár, zubný lekár a farmaceut sú uvedené v prílohe č. 1.

01.06.200630.06.2010

(2) Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategóriách sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a technik sú uvedené v prílohe č. 2.

01.06.200630.06.2010

(3) Špecializačné odbory pre iných zdravotníckych pracovníkov sú uvedené v prílohe č. 3.

01.06.200630.06.2010

(4) Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracovníkov určené na riadenie a organizáciu zdravotníctva na jednotlivých stupňoch riadenia sú uvedené v prílohe č. 4.

01.06.200630.06.2010

§ 10

01.06.200630.06.2010

Špecializačné štúdium zdravotníckych pracovníkov

01.06.200630.06.2010

(1) Špecializačné štúdium lekárov, zubných lekárov a farmaceutov sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 1.

01.06.200630.06.2010

(2) Špecializačné štúdium sestier, pôrodných asistentiek, laborantov, asistentov a technikov sa uskutočňuje v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 2 a trvá najmenej jeden rok.

01.06.200630.06.2010

(3) Špecializačné štúdium iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním sa uskutočňuje v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 a trvá najmenej dva roky. Špecializačné štúdium v špecializačných odboroch podľa prílohy č. 3 písm. c) bodov 2 až 4 je určené najmä na plnenie úloh verejného zdravotníctva na úseku ochrany zdravia podľa osobitného predpisu.10)

01.06.200630.06.2010

§ 11

01.06.200630.06.2010

Sústavné vzdelávanie

01.06.200630.06.2010

(1) Zložky sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sú uvedené v prílohe č. 5. Organizátor sústavného vzdelávania vydáva zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní a na účely hodnotenia sústavného vzdelávania podľa osobitného predpisu11) uloží najmenej na desať rokov v registratúrnom stredisku12)

01.06.200630.06.2010

a) registratúrne záznamy obsahujúce podrobný obsah vzdelávacej aktivity a jeho cieľa,

01.06.200630.06.2010

b) hodnotiacu správu supervízora alebo odborného garanta o úrovni a prínose vzdelávacej aktivity pre prax,

01.06.200630.06.2010

c) výsledky dotazníka spokojnosti účastníkov vzdelávacej akcie, ak sa dotazník použil, a

01.06.200630.06.2010

d) prezenčnú listinu s podpismi účastníkov z termína konania vzdelávacej aktivity, ktorú organizátor uzavrel podpisom potvrdzujúcim súčet účastníkov najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni uskutočnenia vzdelávacej aktivity; pri viacdennej vzdelávacej aktivite uloží osobitnú prezenčnú listinu za každý deň konania vzdelávacej aktivity.

01.06.200630.06.2010

(2) V potvrdení sa uvedie

01.06.200630.06.2010

a) organizátor, prípadne spoluorganizátor vzdelávacej aktivity,

01.06.200630.06.2010

b) miesto a dátum vzdelávacej aktivity,

01.06.200630.06.2010

c) charakter vzdelávacej aktivity,

01.06.200630.06.2010

d) špecifikácia počtu hodín vzdelávacej aktivity a kredity podľa osobitného predpisu,11)

01.06.200630.06.2010

e) meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa vzdelávacej aktivity zúčastnil, jeho dátum narodenia alebo registračné číslo z registra príslušnej komory,

01.06.200630.06.2010

f) spôsob účasti podľa osobitného predpisu11) a

01.06.200630.06.2010

g) podpis osoby oprávnenej na vydanie potvrdenia spolu s pečiatkou.

01.06.200630.06.2010

Tieto údaje možno uviesť v textovej forme, grafickej forme alebo v audiovizuálnej forme aj na záznamovom nosiči v elektronickej forme.

01.06.200630.06.2010

(3) Študijný program sústavného vzdelávania sa môže uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. Prezenčná metóda spočíva vo vyučovaní s priamym kontaktom školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania; dištančná metóda nahrádza priamy kontakt školiteľa s účastníkom sústavného vzdelávania komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.

01.06.200630.06.2010

§ 12

01.06.200630.06.2010

Doklady o ďalšom vzdelávaní

01.05.200730.06.2010

(1) Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka sú index odbornosti (ďalej len „index“) a záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít (ďalej len „záznamník“), ktorých jednotnú štruktúru schvaľuje ministerstvo zdravotníctva.

01.05.200730.06.2010

(2) Index a záznamník sú doklady zdravotníckeho pracovníka určené na účely zaznamenávania všetkých foriem ďalšieho vzdelávania; vydá ich vzdelávacia ustanovizeň na žiadosť uchádzača. Zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania. Slovenská zdravotnícka univerzita vedie register vydaných dokladov a zaradení do špecializačného štúdia podľa § 7 na základe oznámení vzdelávacích ustanovizní.

01.06.200630.06.2010

(3) Do indexu sa zaznamenáva

01.06.200630.06.2010

a) zaradenie, priebeh a absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka,

01.06.200630.06.2010

b) zaradenie do špecializačného štúdia,

01.06.200630.06.2010

c) zaradenie do certifikačnej prípravy,

01.06.200630.06.2010

d) priebeh špecializačného štúdia a priebeh certifikačnej prípravy,

01.06.200630.06.2010

e) skončenie špecializačného štúdia a skončenie certifikačnej prípravy,

01.06.200630.06.2010

f) priebeh sústavného vzdelávania,

01.06.200630.06.2010

g) preškolenie zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností.13)

01.06.200630.06.2010

(4) Záznamy do indexu vykonáva

01.06.200630.06.2010

a) zamestnávateľ a vzdelávacia ustanovizeň v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. a),

01.06.200630.06.2010

b) ten, kto zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do špecializačného štúdia v prípade uvedenom v odseku 3 písm. b),

01.06.200630.06.2010

c) školiteľ v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. d),

01.06.200630.06.2010

d) vzdelávacia ustanovizeň v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. c) a e),

01.06.200630.06.2010

e) vzdelávacia ustanovizeň, komory,4) pracoviská zariadení, Slovenská lekárska spoločnosť v prípade uvedenom v odseku 3 písm. f),

01.06.200630.06.2010

f) poverený zdravotnícky pracovník v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. g).

01.06.200630.06.2010

(5) Do záznamníka sa v chronologickom poradí zapisuje počet, frekvencia a rozsah zdravotných výkonov a iných odborných aktivít osobne uskutočnených zdravotníckym pracovníkom v rámci špecializačného štúdia. Každý záznam potvrdí školiteľ, len ak sa zdravotné výkony uskutočnili v rozsahu, ako je uvedené v príslušných záznamoch v zdravotnej dokumentácii,14) alebo v súlade s účtovnými dokladmi, ktoré potvrdzujú skutočné vykonanie týchto činností.15) Iné odborné aktivity potvrdí školiteľ na základe predloženého dokladu. Vzdelávacia ustanovizeň môže v prípade pochybností požiadať príslušné zdravotnícke zariadenie o umožnenie overenia vykazovaných výkonov v záznamníku.

01.06.200630.06.2010

§ 13

01.06.200630.06.2010

Spoločné ustanovenia

01.06.200630.06.2010

(1) Pri zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa § 7 tohto nariadenia vlády sa započíta aj odborná zdravotnícka prax v špecializačnom odbore podľa predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády, ktorá obsahom zodpovedá získavanému špecializačnému odboru podľa tohto nariadenia vlády.

01.06.200630.06.2010

(2) Rovnocennosť diplomov o špecializácii alebo certifikátov získaných podľa predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády s diplomami o špecializácii alebo certifikátmi podľa tohto nariadenia vlády v prípade potreby posudzuje Slovenská zdravotnícka univerzita.

01.06.200630.06.2010

(3) K diplomu o špecializácii, ktorý bol lekárovi vydaný podľa predpisov platných do 30. apríla 2004, ktorý je porovnateľný s diplomom zaradeným do systému vzájomného automatického uznávania získaného vzdelania lekárov medzi členskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom a Švajčiarskom, Slovenská zdravotnícka univerzita pripojí osvedčenie potvrdzujúce, že obsah a rozsah získanej špecializácie zodpovedajú obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie podľa tohto nariadenia vlády, ak o to zdravotnícky pracovník požiada z dôvodu, že bude vykonávať odborné pracovné činnosti a špecializované pracovné činnosti v inom členskom štáte Európskej únie, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande alebo vo Švajčiarsku.

01.06.200630.06.2010

(4) Slovenská zdravotnícka univerzita vydá osvedčenie podľa odseku 3, ak

01.06.200630.06.2010

a) diplom o špecializácii potvrdzuje získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností na rovnocennej úrovni, ako je úroveň vyžadovaná podľa tohto nariadenia,

20.10.200730.06.2010

b) lekár preukáže, že po získaní diplomu o špecializácii vykonával príslušné špecializované pracovné činnosti najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním osvedčenia.

01.06.200630.06.2010

(5) Pri vydávaní osvedčenia pre lekára na výkon špecializovaných pracovných činností vo všeobecnom lekárstve možno zohľadniť len zručnosti získané najmenej šesť mesiacov trvajúcou odbornou zdravotníckou praxou vo všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v inom zdravotníckom zariadení, ktoré vykonáva všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.

01.06.200630.06.2010

(6) Sestry, pôrodné asistentky, asistenti hygienickej služby, rádiologickí laboranti, rehabilitační pracovníci a zdravotnícki záchranári, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole podľa predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády, sa môžu ďalej vzdelávať v špecializačných odboroch alebo certifikovaných pracovných činnostiach podľa prílohy č. 2 okrem vzdelávania v špecializačných odboroch určených pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdiu. Vzdelávacia ustanovizeň zabezpečí, aby akreditovaný špecializačný študijný program príslušného špecializačného odboru bol pre sestry obsahovo rozšírený o vedomosti a zručnosti z ošetrovateľstva a pre pôrodné asistentky o vedomosti a zručnosti z pôrodnej asistencie.

01.06.200630.06.2010

(7) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje aj na zamestnancov Slovenskej informačnej služby a ústredných orgánov štátnej správy podľa osobitného predpisu,5) ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť.

01.06.200630.06.2010

(8) Zdravotnícky pracovník môže vykonávať špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti podľa právnych predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády, ak ďalej alebo v osobitnom predpise16) nie je ustanovené inak.


01.06.200630.06.2010

§ 14

01.06.200630.06.2010

Prechodné ustanovenia

01.06.200630.06.2010

(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo podľa predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády okrem lekárov, na ktorých sa vzťahuje odsek 2.

01.06.200630.06.2010

(2) Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore stomatológia uvedené v kategórii zubný lekár je určené pre lekára, ktorý získal alebo získa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia podľa doterajšieho študijného programu, ktorý sa začal najneskôr v roku 2003, a toto špecializačné štúdium sa môže začať najneskôr v roku 2009 a lekár ho môže dokončiť podľa predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády.

01.06.200630.06.2010

(3) Lekár, zubný lekár a farmaceut, ktorí získali špecializáciu I. stupňa, nadstavbovú špecializáciu alebo nadstavbovú špecializáciu vo zvlášť úzkom špecializačnom odbore podľa predpisov platných do 28. marca 2002 a ktorým bola priznaná základná špecializácia podľa predpisov platných do 30. apríla 2004, získajú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa tohto nariadenia vlády v príslušnom špecializačnom odbore, ak si doplnia chýbajúcu časť obsahu štúdia ustanoveného v akreditovanom špecializačnom študijnom programe príslušného špecializačného odboru.

01.06.200630.06.2010

(4) Lekár, zubný lekár a farmaceut, ktorí získali nadstavbovú špecializáciu alebo nadstavbovú špecializáciu vo zvlášť úzkom špecializačnom odbore podľa predpisov platných do 28. marca 2002 a ktorým bola priznaná nadstavbová špecializácia podľa predpisov platných do 30. apríla 2004, získajú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa tohto nariadenia vlády v príslušnom špecializačnom odbore, ak si doplnia chýbajúcu časť obsahu štúdia ustanoveného v akreditovanom špecializačnom študijnom programe príslušného špecializačného odboru.

01.06.200630.06.2010

(5) Ak príslušná certifikovaná pracovná činnosť bola súčasťou špecializačnej prípravy podľa predpisov platných do 30. apríla 2004 alebo súčasťou špecializačného štúdia podľa predpisu platného do účinnosti tohto nariadenia vlády, zdravotnícky pracovník má odbornú spôsobilosť na výkon príslušných certifikovaných pracovných činností aj bez certifikátu získaného podľa tohto nariadenia vlády, ak takéto činnosti na základe získanej špecializácie vykonával najmenej dva roky pred účinnosťou tohto nariadenia vlády, najneskôr v roku 2002. V prípade pochybností vydá Slovenská zdravotnícka univerzita potvrdenie, či príprava na vykonávanie príslušnej certifikovanej činnosti bola alebo nebola súčasťou špecializačného štúdia alebo špecializačnej prípravy podľa predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády.

01.06.200630.06.2010

(6) Doklady vydané Slovenskou zdravotníckou univerzitou o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v akupunktúre podľa predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády sa považujú za diplom o špecializácii v špecializačnom odbore akupunktúra podľa tohto nariadenia vlády. Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore akupunktúra podľa tohto nariadenia vlády sa prednostne zaradí lekár, ktorý získal špecializáciu z akéhokoľvek iného špecializačného odboru, ak k účinnosti tohto nariadenia vlády absolvoval najmenej 200-hodinový odborný kurz v akupunktúre potvrdený Slovenskou zdravotníckou univerzitou alebo iným akreditovaným školiacim zariadením pre akupunktúru ako zodpovedajúci na zaradenie do špecializačného štúdia v akupunktúre. Do špecializačného štúdia sa lekárovi započítajú aj vyšetrenia v akupunktúre, ktoré vykonal pred zaradením do špecializácie, a to najviac v rozsahu 200 výkonov podľa príslušných záznamov v zdravotnej dokumentácii.14)

01.06.200630.06.2010

(7) Špecializácia, ktorú získal laborant v odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii, vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii, vyšetrovacie metódy v genetike alebo v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii podľa predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády, sa považuje za získanie špecializácie laboratórna medicína podľa tohto nariadenia vlády.

01.06.200630.06.2010

(8) Špecializácia, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník v odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii, vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii, vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike alebo vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii podľa predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády, sa považuje za získanie špecializácie laboratórna medicína podľa tohto nariadenia vlády.

01.06.200630.06.2010

(9) Špecializácia, ktorú získala sestra alebo diplomovaný zdravotnícky záchranár v odbore dispečing záchrannej služby podľa predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády, sa považuje za špecializáciu operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby podľa tohto nariadenia vlády.

01.06.200630.06.2010

(10) Špecializácia, ktorú získal asistent výživy v odbore klinická výživa podľa predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády, sa považuje za špecializáciu liečebná výživa podľa tohto nariadenia vlády.

01.06.200630.06.2010

(11) Špecializácia, ktorú získal iný zdravotnícky pracovník po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore hygiena životných podmienok podľa predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády, sa považuje za špecializáciu hygiena životného prostredia podľa tohto nariadenia vlády.

01.06.200630.06.2010

(12) Špecializácia, ktorú získal podľa predpisov platných do účinnosti tohto nariadenia vlády fyzioterapeut v odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov, sa považuje za získanie špecializácií fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému, fyzioterapia respiračných ochorení a fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení podľa tohto nariadenia vlády.

01.06.200630.06.2010

(13) Špecializácia, ktorú získala ženská sestra v odbore ošetrovateľská starostlivosť o ženu podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu, ktorú získala pôrodná asistentka v špecializačnom odbore pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite podľa tohto nariadenia vlády.

15.11.200630.06.2010

§ 14a

15.11.200630.06.2010

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí začali špecializačné štúdium v špecializačných odboroch vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii, vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, vyšetrovacie metódy v imunológii a alergológii, vyšetrovacie metódy v genetike alebo v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii podľa predpisov platných do 31. mája 2006, a fyzioterapeutov, ktorí začali špecializačné štúdium v špecializačnom odbore liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov podľa predpisov platných do 31. mája 2006, sa dokončí podľa doterajších predpisov.

01.05.200730.06.2010

§ 14b

01.05.200730.06.2010

Indexy vydané podľa predpisov platných do 30. apríla 2007 ostávajú v platnosti.

01.06.200630.06.2010

§ 15

01.06.200630.06.2010

Prevzatie právnych aktov európskych spoločenstiev

01.06.200630.06.2010

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 6.

01.06.200630.06.2010

§ 16

01.06.200630.06.2010

Zrušovacie ustanovenie

01.06.200630.06.2010

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z. z.

01.06.200630.06.2010

§ 17

01.06.200630.06.2010

Účinnosť

01.06.200630.06.2010

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006 okrem prílohy č. 2 časti C písm. d), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


01.06.200630.06.2010

v z. Pál Csáky v. r.


01.06.200630.06.2010

01.06.200630.06.2010

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 322/2006 Z. z.

01.06.200630.06.2010

SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V KATEGÓRIÁCH LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR A FARMACEUT

01.06.200630.06.2010

A. KATEGÓRIA LEKÁR

01.06.200630.06.2010

a) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia päť rokov

01.06.200630.06.2010

1. cievna chirurgia,

01.06.200630.06.2010

2. detská chirurgia,

01.06.200630.06.2010

3. gastroenterologická chirurgia,

01.06.200630.06.2010

4. hrudníková chirurgia,

01.06.200630.06.2010

5. chirurgia,

01.06.200630.06.2010

6. kardiochirurgia,

01.06.200630.06.2010

7. maxilofaciálna chirurgia,

01.06.200630.06.2010

8. neurochirurgia,

01.06.200630.06.2010

9. neuropsychiatria,

01.06.200630.06.2010

10. ortopédia,

01.06.200630.06.2010

11. plastická chirurgia,

01.06.200630.06.2010

12. úrazová chirurgia,

01.06.200630.06.2010

13. urgentná medicína,

01.06.200630.06.2010

14. urológia,

01.06.200630.06.2010

15. vnútorné lekárstvo.

01.06.200630.06.2010

b) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky

01.06.200630.06.2010

1. detská psychiatria,

01.06.200630.06.2010

2. gastroenterológia,

01.06.200630.06.2010

3. geriatria,

01.06.200630.06.2010

4. gynekológia a pôrodníctvo,

01.06.200630.06.2010

5. verejné zdravotníctvo,

01.06.200630.06.2010

6. infektológia,

01.06.200630.06.2010

7. kardiológia,

01.06.200630.06.2010

8. klinická biochémia,

01.06.200630.06.2010

9. klinická farmakológia,

01.06.200630.06.2010

10. klinická imunológia a alergológia,

01.06.200630.06.2010

11. klinická mikrobiológia,

01.06.200630.06.2010

12. klinická onkológia,

01.06.200630.06.2010

13. laboratórna medicína,

01.06.200630.06.2010

14. lekárska genetika,

01.06.200630.06.2010

15. nefrológia,

01.06.200630.06.2010

16. neurológia,

01.06.200630.06.2010

17. nukleárna medicína,

01.06.200630.06.2010

18. patologická anatómia,

01.06.200630.06.2010

19. pediatria,

01.06.200630.06.2010

20. pneumológia a ftizeológia,

01.06.200630.06.2010

21. pracovné lekárstvo,

01.06.200630.06.2010

22. psychiatria,

01.06.200630.06.2010

23. radiačná onkológia,

01.06.200630.06.2010

24. rádiológia,

01.06.200630.06.2010

25. reumatológia,

01.06.200630.06.2010

26. tropická medicína.

01.06.200630.06.2010

c) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky

01.06.200630.06.2010

1. anestéziológia a intenzívna medicína,

01.06.200630.06.2010

2. angiológia,

01.06.200630.06.2010

3. dermatovenerológia,

01.06.200630.06.2010

4. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

01.06.200630.06.2010

5. endokrinológia,

01.06.200630.06.2010

6. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

01.06.200630.06.2010

7. hematológia a transfuziológia,

01.06.200630.06.2010

8. hepatológia,

01.06.200630.06.2010

9. oftalmológia,

01.06.200630.06.2010

10. otorinolaryngológia,

01.05.200730.06.2010

11. všeobecné lekárstvo,

01.05.200730.06.2010

12. špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii

01.06.200630.06.2010

d) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky, ktoré možno začať získavať až po dokončení špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až c), ak vzorový špecializačný študijný program neurčuje inak (ďalej len „subšpecializácie“)

01.06.200630.06.2010

1. algeziológia,

01.06.200630.06.2010

2. akupunktúra,

01.06.200630.06.2010

3. andrológia,

01.06.200630.06.2010

4. epidemiológia,

01.06.200630.06.2010

5. foniatria,

01.06.200630.06.2010

6. gerontopsychiatria,

01.06.200630.06.2010

7. gynekologická sexuológia,

01.06.200630.06.2010

8. gynekologická urológia,

01.06.200630.06.2010

9. hygiena detí a mládeže,

01.06.200630.06.2010

10. hygiena výživy,

01.06.200630.06.2010

11. hygiena životného prostredia,

01.06.200630.06.2010

12. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,

01.06.200630.06.2010

13. letecké lekárstvo,

01.06.200630.06.2010

14. mamológia,

01.06.200630.06.2010

15. materno-fetálna medicína,

01.06.200630.06.2010

16. medicína drogových závislostí,

01.06.200630.06.2010

17. medicínska informatika a bioštatistika,

01.06.200630.06.2010

18. neonatológia,

01.06.200630.06.2010

19. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením,

01.06.200630.06.2010

20. onkológia v gynekológii,

01.06.200630.06.2010

21. onkológia v chirurgii,

01.06.200630.06.2010

22. onkológia v urológii,

01.06.200630.06.2010

23. ortopedická protetika,

01.06.200630.06.2010

24. paliatívna medicína,

01.06.200630.06.2010

25. pediatrická endokrinológia,

01.06.200630.06.2010

26. pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,

01.06.200630.06.2010

27. pediatrická gynekológia,

01.06.200630.06.2010

28. pediatrická hematológia a onkológia,

01.06.200630.06.2010

29. pediatrická kardiológia,

01.06.200630.06.2010

30. pediatrická imunológia a alergiológia,

01.06.200630.06.2010

31. pediatrická anestéziológia,

01.06.200630.06.2010

32. pediatrická infektológia,

01.06.200630.06.2010

33. pediatrická intenzívna medicína,

01.06.200630.06.2010

34. pediatrická nefrológia,

01.06.200630.06.2010

35. pediatrická neurológia,

01.06.200630.06.2010

36. pediatrická oftalmológia,

01.06.200630.06.2010

37. pediatrická ortopédia,

01.06.200630.06.2010

38. pediatrická otorinolaryngológia,

01.06.200630.06.2010

39. pediatrická pneumológia a ftizeológia,

01.06.200630.06.2010

40. pediatrická reumatológia,

01.06.200630.06.2010

41. pediatrická urgentná medicína,

01.06.200630.06.2010

42. pediatrická urológia,

01.06.200630.06.2010

43. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,

01.06.200630.06.2010

44. posudkové lekárstvo,

01.06.200630.06.2010

45. psychiatrická sexuológia,

01.06.200630.06.2010

46. reprodukčná medicína,

01.06.200630.06.2010

47. revízne lekárstvo,

01.06.200630.06.2010

48. súdne lekárstvo,

01.06.200630.06.2010

49. telovýchovné lekárstvo,

01.06.200630.06.2010

50. ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

01.06.200630.06.2010

51. výchova k zdraviu,

01.06.200630.06.2010

52. zdravotnícka ekológia,

01.06.200630.06.2010

53. všeobecná starostlivosť o deti a dorast,

01.06.200630.06.2010

54. služby zdravia pri práci.

01.06.200630.06.2010

e) Certifikované pracovné činnosti

01.06.200630.06.2010

1. abdominálna ultrasonografia u dospelých,

01.06.200630.06.2010

2. diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia,

01.06.200630.06.2010

3. audioprotetika,

01.06.200630.06.2010

4. diagnostická a intervenčná kolonoskopia,

01.06.200630.06.2010

5. diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii,

01.06.200630.06.2010

6. endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia,

01.06.200630.06.2010

7. endoskopia respiračného systému,

01.06.200630.06.2010

8. farmakoekonomika,

01.06.200630.06.2010

9. funkčná diagnostika,

01.06.200630.06.2010

10. chemoterapia infekčných chorôb,

01.06.200630.06.2010

11. chemoterapia nádorov,

01.06.200630.06.2010

12. intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve,

01.06.200630.06.2010

13. intervenčná rádiológia,

01.06.200630.06.2010

14. intervenčná ultrasonografia v urológii,

01.06.200630.06.2010

15. klinické skúšanie liekov,

01.06.200630.06.2010

16. mamodiagnostika v gynekológii,

01.06.200630.06.2010

17. mamodiagnostika v rádiológii,

01.06.200630.06.2010

18. mikrochirurgia oka,

01.06.200630.06.2010

19. pediatrická rádiológia,

01.06.200630.06.2010

20. perfuziológia,

01.06.200630.06.2010

21. posudkové lekárstvo,

01.06.200630.06.2010

22. psychoterapia,

01.06.200630.06.2010

23. rehabilitácia v detskom veku,

01.06.200630.06.2010

24. rehabilitácia v gynekológii,

01.06.200630.06.2010

25. rehabilitácia v pôrodníctve,

01.06.200630.06.2010

26. spondylochirurgia,

01.06.200630.06.2010

27. vyšetrovacie metódy v genetike,

01.05.200730.06.2010

28. klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback),

01.05.200730.06.2010

29. echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému,

01.05.200730.06.2010

30. invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii a angiológii,

01.05.200730.06.2010

31. invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu a implantácia kardiostimulátorov.

01.06.200630.06.2010

B. KATEGÓRIA ZUBNÝ LEKÁR

01.06.200630.06.2010

a) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky, ak nadväzovalo na získanie vysokoškolského doktorského vzdelania v študijnom odbore zubné lekárstvo podľa nových študijných programov17)

01.06.200630.06.2010

– maxilofaciálna chirurgia.

01.06.200630.06.2010

b) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky, ak nadväzovalo na získanie vysokoškolského doktorského vzdelania v študijnom odbore zubné lekárstvo podľa nových študijných programov17)

01.06.200630.06.2010

– čeľustná ortopédia.

01.06.200630.06.2010

c) Špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky určený pre lekárov, ktorí získali alebo získajú vysokoškolské doktorské vzdelanie v študijnom odbore stomatológia podľa študijných programov do roku 2009

01.06.200630.06.2010

– stomatológia.

01.06.200630.06.2010

d) Subšpecializácie s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky, ktoré možno začať získavať až po dokončení špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až c)

01.06.200630.06.2010

1. detská zubné lekárstvo,

01.06.200630.06.2010

2. revízne zubné lekárstvo.

01.06.200630.06.2010

e) Certifikované pracovné činnosti

01.06.200630.06.2010

1. dentoalveolárna chirurgia,

01.06.200630.06.2010

2. choroby slizníc ústnej dutiny,

01.06.200630.06.2010

3. implantológia,

01.06.200630.06.2010

4. mukogingvinálna chirurgia.

01.06.200630.06.2010

C. KATEGÓRIA FARMACEUT

01.06.200630.06.2010

a) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky

01.06.200630.06.2010

1. farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov,

01.06.200630.06.2010

2. farmaceutická technológia,

01.06.200630.06.2010

3. lekárenstvo.

01.06.200630.06.2010

b) Subšpecializácie s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky, ktoré možno začať získavať až po dokončení špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a)

01.06.200630.06.2010

1. klinická farmácia,

01.06.200630.06.2010

2. revízne lekárenstvo,

01.06.200630.06.2010

3. technológia rádiofarmák.

01.06.200630.06.2010

c) Certifikované pracovné činnosti

01.06.200630.06.2010

1. diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro,

01.06.200630.06.2010

2. farmakoekonomika,

01.06.200630.06.2010

3. klinické skúšanie produktov a liekov,

01.06.200630.06.2010

4. príprava cytostatík,

01.06.200630.06.2010

5. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov.

01.06.200630.06.2010

01.06.200630.06.2010

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 322/2006 Z. z.

01.06.200630.06.2010

SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V KATEGÓRIÁCH SESTRA, PÔRODNÁ ASISTENTKA, LABORANT, ASISTENT A TECHNIK

01.06.200630.06.2010

A. KATEGÓRIA SESTRA

01.06.200630.06.2010

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu

01.06.200630.06.2010

1. ošetrovateľstvo v zdraví pri práci,

01.06.200630.06.2010

2. revízne ošetrovateľstvo.

01.06.200630.06.2010

b) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu alebo v bakalárskom štúdiu alebo po získaní vzdelania vo vyššom odbornom štúdiu

01.06.200630.06.2010

1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť,

01.06.200630.06.2010

2. operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby,

01.06.200630.06.2010

3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých,

01.06.200630.06.2010

4. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

01.06.200630.06.2010

5. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii,

01.06.200630.06.2010

6. inštrumentovanie v operačnej sále,

01.06.200630.06.2010

7. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov,

01.06.200630.06.2010

8. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva,

01.06.200630.06.2010

9. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

01.06.200630.06.2010

10. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

01.06.200630.06.2010

11. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

01.06.200630.06.2010

12. ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

01.06.200630.06.2010

13. ošetrovateľská starostlivosť v onkológii,

01.06.200630.06.2010

14. špecializovaná urgentná starostlivosť,

01.06.200630.06.2010

15. výchova k zdraviu,

01.06.200630.06.2010

16. zdravotnícka informatika.

01.06.200630.06.2010

c) Spoločné certifikované pracovné činnosti

01.06.200630.06.2010

1. audiometria,

01.06.200630.06.2010

2. endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch,

01.06.200630.06.2010

3. funkčné vyšetrovacie metódy,

01.06.200630.06.2010

4. invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy,

01.06.200630.06.2010

5. kalmetizácia,

01.06.200630.06.2010

6. kardiologické vyšetrovacie metódy,

01.06.200630.06.2010

7. ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov,

01.06.200630.06.2010

8. ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách,

01.06.200630.06.2010

9. organizácia a techniky v tkanivových bankách,

01.06.200630.06.2010

10. organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky,

01.06.200630.06.2010

11. starostlivosť o drogovo závislých,

01.06.200630.06.2010

12. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike,

01.06.200630.06.2010

13. psychoterapia.

01.06.200630.06.2010

B. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA

01.06.200630.06.2010

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského bakalárskeho vzdelania alebo po získaní vyššieho odborného vzdelania

01.06.200630.06.2010

1. intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve,

01.06.200630.06.2010

2. inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve,

01.06.200630.06.2010

3. pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite,

01.06.200630.06.2010

4. výchova k zdraviu,

01.06.200630.06.2010

5. zdravotnícka informatika.

01.06.200630.06.2010

b) Spoločné certifikované pracovné činnosti

01.06.200630.06.2010

1. plánované rodičovstvo a antikoncepcia,

01.06.200630.06.2010

2. psychofyzická príprava na pôrod.

01.06.200630.06.2010

C. KATEGÓRIA LABORANT

01.05.200730.06.2010

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy

01.05.200730.06.2010

1. laboratórna medicína,

01.05.200730.06.2010

2. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,

01.05.200730.06.2010

3. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,

01.05.200730.06.2010

4. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii,

01.05.200730.06.2010

5. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike,

01.05.200730.06.2010

6. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii,

01.05.200730.06.2010

7. laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia,

01.05.200730.06.2010

8. laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia,

01.05.200730.06.2010

9. laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov.

01.05.200730.06.2010

Certifikované pracovné činnosti:

01.05.200730.06.2010

– klinická imunológia a alergológia,

01.05.200730.06.2010

– lekárska genetika.

01.06.200630.06.2010

b) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant alebo úplného stredného odborného vzdelania v odbore zdravotnícky laborant

01.06.200630.06.2010

1. laboratórna medicína,

01.06.200630.06.2010

2. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálne analýze v hygiene,

01.06.200630.06.2010

3. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia,

01.06.200630.06.2010

4. vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii,

01.06.200630.06.2010

5. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii,

01.06.200630.06.2010

6. vyšetrovacie metódy v histopatológii,

01.05.200730.06.2010

7. vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením,

01.05.200730.06.2010

8. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,

01.05.200730.06.2010

9. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,

01.05.200730.06.2010

10. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii,

01.05.200730.06.2010

11. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike,

01.05.200730.06.2010

12. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii.

01.06.200630.06.2010

c) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore farmaceutický laborant

01.06.200630.06.2010

1. farmaceutická kontrola,

01.06.200630.06.2010

2. laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík,

01.06.200630.06.2010

3. lekárenstvo,

01.06.200630.06.2010

4. technológia prípravy liekov,

01.06.200630.06.2010

5. zdravotnícke pomôcky.

01.06.200630.06.2010

Spoločná certifikovaná pracovná činnosť:

01.06.200630.06.2010

– organizácia a techniky v tkanivových bankách.

01.01.201030.06.2010

d) Certifikovaná pracovná činnosť po získaní vysokoškolského vzdelania v bakalárskom štúdiu v odbore zdravotnícke a diagnostické pomôcky:

01.01.201030.06.2010

– zdravotnícke a diagnostické pomôcky in vitro.

01.06.200630.06.2010

D. KATEGÓRIA ASISTENT

01.06.200630.06.2010

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu v odbore verejné zdravotníctvo

01.06.200630.06.2010

1. epidemiológia,

01.06.200630.06.2010

2. hygiena detí a mládeže,

01.06.200630.06.2010

3. hygiena výživy,

01.06.200630.06.2010

4. hygiena životného prostredia,

01.06.200630.06.2010

5. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením,

01.06.200630.06.2010

6. výchova k zdraviu,

01.06.200630.06.2010

7. zdravie pri práci,

01.06.200630.06.2010

8. zdravotnícka informatika a bioštatistika.

01.06.200630.06.2010

b) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v bakalárskom štúdiu v odbore verejné zdravotníctvo alebo po získaní vyššieho odborného štúdia v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie

01.06.200630.06.2010

1. epidemiológia,

01.06.200630.06.2010

2. hygiena detí a mládeže,

01.06.200630.06.2010

3. hygiena výživy,

01.06.200630.06.2010

4. hygiena životného prostredia,

01.06.200630.06.2010

5. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením,

01.06.200630.06.2010

6. výchova k zdraviu,

01.06.200630.06.2010

7. zdravie pri práci,

01.06.200630.06.2010

8. zdravotnícka informatika.

01.06.200630.06.2010

c) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný rádiologický asistent

01.06.200630.06.2010

1. nukleárna medicína,

01.06.200630.06.2010

2. radiačná onkológia,

01.06.200630.06.2010

3. špeciálna rádiológia,

01.06.200630.06.2010

Certifikované pracovné činnosti:

01.06.200630.06.2010

– digitálna subtrakčná angiografia – DSA,

01.06.200630.06.2010

– mamografia,

01.06.200630.06.2010

– počítačová tomografia – CT.

01.06.200630.06.2010

d) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár

01.06.200630.06.2010

1. operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby,

01.06.200630.06.2010

2. špecializovaná urgentná starostlivosť.

01.06.200630.06.2010

e) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore asistent výživy

01.06.200630.06.2010

– liečebná výživa.

01.06.200630.06.2010

f) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore zdravotnícky asistent

01.06.200630.06.2010

– starostlivosť o seniorov.

01.06.200630.06.2010

E. KATEGÓRIA TECHNIK

01.06.200630.06.2010

Špecializačný odbor po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný optometrista alebo diplomovaný zubný technik

01.06.200630.06.2010

– zdravotnícka informatika.

01.06.200630.06.2010

01.06.200630.06.2010

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 322/2006 Z. z.

01.06.200630.06.2010

SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V KATEGÓRII INÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK

01.06.200630.06.2010

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu v odbore fyzioterapia

01.06.200630.06.2010

1. fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja,

01.06.200630.06.2010

2. fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému,

01.06.200630.06.2010

3. fyzioterapia porúch CNS,

01.06.200630.06.2010

4. fyzioterapia v športe a telovýchove,

01.06.200630.06.2010

5. ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo.

01.06.200630.06.2010

b) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu v odbore fyzioterapia alebo v bakalárskom štúdiu v odbore fyzioterapia alebo a po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný fyzioterapeut

01.06.200630.06.2010

1. fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému,

01.06.200630.06.2010

2. fyzioterapia respiračných ochorení,

01.06.200630.06.2010

3. fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení,

01.06.200630.06.2010

4. ergoterapia.

01.06.200630.06.2010

Spoločné certifikované pracovné činnosti k špecializačným odborom pod písmenami a) a b)

01.06.200630.06.2010

– mobilizačné techniky,

01.06.200630.06.2010

– reflexná terapia podľa Vojtu,

01.06.200630.06.2010

– techniky terapie lymfedému,

01.06.200630.06.2010

– klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback).

01.06.200630.06.2010

c) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu v odbore psychológia

01.06.200630.06.2010

1. klinická psychológia,

01.06.200630.06.2010

2. poradenská psychológia,

01.06.200630.06.2010

3. pracovná a organizačná psychológia,

01.06.200630.06.2010

4. školská psychológia.

01.06.200630.06.2010

Spoločné certifikované pracovné činnosti k písmenu c):

01.06.200630.06.2010

– drogové závislosti,

01.06.200630.06.2010

– psychoterapia,

01.06.200630.06.2010

– dopravná psychológia,

01.06.200630.06.2010

– klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback).

01.06.200630.06.2010

d) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu v odbore logopédia

01.06.200630.06.2010

– klinická logopédia.

01.06.200630.06.2010

Certifikované pracovné činnosti k písmenu d):

01.06.200630.06.2010

– afaziológia,

01.06.200630.06.2010

– klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback).

01.06.200630.06.2010

e) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu v odbore liečebná pedagogika a v odbore špeciálna pedagogika

01.06.200630.06.2010

1. liečebná pedagogika,

01.06.200630.06.2010

2. špeciálna pedagogika,

01.06.200630.06.2010

3. sociálna práca v zdravotníctve.

01.06.200630.06.2010

Certifikované pracovné činnosti k písmenu e):

01.06.200630.06.2010

– drogové závislosti,

01.06.200630.06.2010

– psychoterapia,

01.06.200630.06.2010

– klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback).

01.06.200630.06.2010

f) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu v odbore sociálna práca

01.06.200630.06.2010

– sociálna práca v zdravotníctve.

01.06.200630.06.2010

Certifikované pracovné činnosti k písmenu f):

01.06.200630.06.2010

– drogové závislosti,

01.06.200630.06.2010

– psychoterapia.

01.06.200630.06.2010

g) Špecializačné odbory po získaní iného vysokoškolského vzdelania ako je uvedené v písm. a) až f)

01.06.200630.06.2010

1. hygiena životného prostredia,

01.06.200630.06.2010

2. hygiena pracovných podmienok,

01.06.200630.06.2010

3. hygiena životných podmienok detí a mládeže,

01.06.200630.06.2010

4. klinická fyzika,

01.06.200630.06.2010

5. laboratórna medicína,

01.06.200630.06.2010

6. vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve,

01.06.200630.06.2010

7. vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii,

01.06.200630.06.2010

8. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia,

01.06.200630.06.2010

9. vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia,

01.06.200630.06.2010

10. vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením,

01.05.200730.06.2010

11. zdravotnícka informatika,

01.05.200730.06.2010

12. vyšetrovacie metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov,

01.05.200730.06.2010

13. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,

01.05.200730.06.2010

14. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike,

01.05.200730.06.2010

15. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii,

01.05.200730.06.2010

16. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii,

01.05.200730.06.2010

17. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii.

01.06.200630.06.2010

h) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania

01.06.200630.06.2010

1. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením,

01.06.200630.06.2010

2. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii,

01.06.200630.06.2010

3. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii,

01.06.200630.06.2010

4. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene,

01.05.200730.06.2010

5. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii,

01.05.200730.06.2010

6. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii,

01.05.200730.06.2010

7. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii,

01.05.200730.06.2010

8. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike.

01.06.200630.06.2010

01.06.200630.06.2010

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 322/2006 Z. z.

01.06.200630.06.2010

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY URČENÉ NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA

01.06.200630.06.2010

a) Kategória lekár a kategória zubný lekár

01.06.200630.06.2010

– zdravotnícky manažment a financovanie,

01.06.200630.06.2010

– sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva,

01.06.200630.06.2010

– organizácia vojenského zdravotníctva.

01.06.200630.06.2010

b) Kategória farmaceut

01.06.200630.06.2010

– sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva.

01.06.200630.06.2010

c) Kategória sestra

01.06.200630.06.2010

po získaní vysokoškolského magisterského vzdelania

01.06.200630.06.2010

– zdravotnícky manažment a financovanie,

01.06.200630.06.2010

– sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva,

01.06.200630.06.2010

po získaní vysokoškolského bakalárskeho vzdelania a vyššieho odborného vzdelania

01.06.200630.06.2010

– manažment v ošetrovateľstve.

01.06.200630.06.2010

d) Kategória pôrodná asistentka

01.06.200630.06.2010

po získaní vysokoškolského bakalárskeho vzdelania a vyššieho odborného vzdelania

01.06.200630.06.2010

– manažment v pôrodnej asistencii.

01.06.200630.06.2010

e) Kategórie laborant, asistent, technik

01.06.200630.06.2010

po získaní vysokoškolského vzdelania a vyššieho odborného vzdelania

01.06.200630.06.2010

– manažment v príslušnom odbore.

01.06.200630.06.2010

f) Kategória iný zdravotnícky pracovník

01.06.200630.06.2010

po získaní vysokoškolského vzdelania

01.06.200630.06.2010

– manažment v príslušnom odbore,

01.06.200630.06.2010

– zdravotnícky manažment a financovanie.

01.06.200630.06.2010

Spoločné štúdium pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním

01.06.200630.06.2010

– odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health.

01.06.200630.06.2010

01.06.200630.06.2010

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 322/2006 Z. z.

01.06.200630.06.2010

ZLOŽKY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

01.06.200630.06.2010

A. Nemerateľná zložka

01.06.200630.06.2010

1. samostatné štúdium v príslušnom odbore,

01.06.200630.06.2010

2. výkon odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore.

01.06.200630.06.2010

B. Merateľná zložka

01.06.200630.06.2010

1. jednorazová vzdelávacia aktivita na lokálnej úrovni alebo miestnej úrovni (spravidla kurz alebo školenie nepresahujúce tri hodiny trvania organizované v menších funkčných celkoch, akým je pracovisko poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vrátane odborných pracovných schôdzí v menších funkčných celkoch pre zamestnancov poskytovateľa a jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na okresnej úrovni, ktorej minimálne trvanie presahuje tri hodiny a je kratšie ako päť hodín),

01.06.200630.06.2010

2. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na okresnej úrovni, ktorej minimálne trvanie je päť hodín,

01.06.200630.06.2010

3. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na krajskej úrovni, ktorej minimálne trvanie je päť hodín,

01.06.200630.06.2010

4. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na celoslovenskej úrovni s predpokladaným počtom účastníkov nad 200, ktorej minimálne trvanie je päť hodín,

01.06.200630.06.2010

5. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na celoslovenskej úrovni s predpokladaným počtom účastníkov nad 500, ktorej minimálne trvanie je päť hodín,

01.06.200630.06.2010

6. odborná stáž na akreditovanom pracovisku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je prehĺbenie znalostí pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na inom pracovisku, ako je obvyklé miesto výkonu povolania zdravotníckeho pracovníka,

01.06.200630.06.2010

7. akreditovaná vzdelávacia aktivita dištančného vzdelávania (korešpondenčné vzdelávanie, videokonferencia, vzdelávanie prostredníctvom počítačových sietí a podobne),

01.06.200630.06.2010

8. pedagogická činnosť v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbornom, špecializačnom alebo certifikačnom vzdelávaní v kurzoch, na školiacich akciách alebo pri vedení odbornej stáže a vyučovaní odborných predmetov v študijnom odbore, ktorým sa získava odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, alebo prednášková činnosť v podobe teoretickej alebo teoreticko-praktickej činnosti v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania organizovaného vzdelávacími ustanovizňami, komorami, odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesijnými združeniami a poskytovateľmi,

01.06.200630.06.2010

9. publikačná činnosť v periodickej tlači alebo v neperiodických publikáciách, ktoré majú odborný charakter a ich obsah sa týka zdravotníckeho povolania alebo zdravotnej starostlivosti,

01.06.200630.06.2010

10. vedeckovýskumná činnosť ako účasť vo výskumných projektoch a výskumných zámeroch týkajúcich sa zdravotníckeho odboru.

01.06.200630.06.2010

01.06.200630.06.2010

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 322/2006 Z. z.

01.06.200630.06.2010

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.06.200630.06.2010

1. Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnej kvalifikácii sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 81/1057/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/595/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

01.06.200630.06.2010

2. Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa činností sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 89/595/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

01.06.200630.06.2010

3. Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

01.06.200630.06.2010

4. Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa činností zubných lekárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

01.06.200630.06.2010

5. Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 80/1273/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

01.06.200630.06.2010

6. Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie činnosti pôrodných asistentiek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

01.06.200630.06.2010

7. Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 75/362/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov vzhľadom na nadobudnuté práva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).

01.06.200630.06.2010

8. Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

01.06.200630.06.2010

9. Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 85/584/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

01.06.200630.06.2010

10. Smernica Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 75/362/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek spolu so smernicami Rady 75/363/ES a 78/1027/EHS týkajúcimi sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k činnostiam lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).

01.06.200630.06.2010

11. Smernica Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v dôsledku zjednotenia Nemecka (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).

01.06.200630.06.2010

12. Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách. (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 2.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 2.), smernice Komisie 98/21/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 3.), smernice Komisie 98/63/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 3.), smernice Komisie 99/46/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 3.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

01.06.200630.06.2010

13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 85/384/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).

20.10.200730.06.2010

14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).

Poznámky pod čiarou

01.06.200630.06.2010

1) § 40 a 41 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.200630.06.2010

2) Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.

01.06.200630.06.2010

3) § 85 Zákonníka práce.

01.06.200630.06.2010

4) § 43 až 47 zákona č. 578/2004 Z. z.

01.06.200630.06.2010

5) § 47 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.200630.06.2010

6) § 68 zákona č. 578/2004 Z. z.

01.06.200630.06.2010

7) § 11 a 97 zákona č. 578/2004 Z. z.

01.06.200630.06.2010

8) Napríklad § 46 zákona č. 576/2004 Z. z.

01.06.200630.06.2010

9) § 35 zákona č. 578/2004 Z. z.

01.06.200630.06.2010

10) Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.200630.06.2010

11) § 42 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z.

01.06.200630.06.2010

12) § 20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

01.06.200630.06.2010

13) § 34 zákona č. 578/2004 Z. z.

01.06.200630.06.2010

14) § 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z.

01.06.200630.06.2010

15) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

01.06.200630.06.2010

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckého povolania v znení neskorších predpisov.

01.06.200630.06.2010

17) § 109a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.