Nariadenie vlády č. 312/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie na poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch

Čiastka 109/2006
Platnosť od 28.05.2006
Účinnosť od 31.05.2006
31.05.2006

312

31.05.2006

NARIADENIE VLÁDY

31.05.2006

Slovenskej republiky

31.05.2006

z 3. mája 2006

31.05.2006

o technických požiadavkách na osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie na poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch

31.05.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


31.05.2006

§ 1

31.05.2006

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie.

31.05.2006

§ 2

31.05.2006

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

31.05.2006

a) traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami, nahustenými vzduchom a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nosenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov, ktoré sú určené na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km . h-1 do 40 km . h-1; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu alebo osôb,

31.05.2006

b) osvetľovacími zariadeniami a zariadeniami svetelnej signalizácie

31.05.2006

1. svetlomety, ktoré fungujú ako diaľkové svetlomety alebo stretávacie svetlomety, a elektrické vláknové žiarovky pre tieto svetlomety,

31.05.2006

2. koncové obrysové svietidlá,

31.05.2006

3. predné bočné obrysové svietidlá,

31.05.2006

4. zadné bočné obrysové svietidlá,

31.05.2006

5. brzdové svietidlá,

31.05.2006

6. smerové svietidlá,

31.05.2006

7. odrazové sklá,

31.05.2006

8. osvetlenia zadnej tabuľky s evidenčným číslom,

31.05.2006

9. predné hmlové svietidlá a vláknové žiarovky pre tieto svietidlá,

31.05.2006

10. zadné hmlové svietidlá,

31.05.2006

11. spätné svietidlá,

31.05.2006

12. parkovacie svietidlá.

31.05.2006

§ 3

31.05.2006

(1) Svetlomety, ktoré fungujú ako diaľkové svetlomety alebo stretávacie svetlomety, a elektrické vláknové žiarovky pre tieto svetlomety musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu.1)

31.05.2006

(2) Špeciálne svetlomety, skonštruované na zabezpečenie diaľkového svetlometu aj stretávacieho svetlometu s priemerom D menším ako 160 mm, musia spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu1) za podmienok ustanovených v bode 1 písm. a) až c) prílohy smernice Rady 79/532/EHS zo 17. mája 1979 o aproximácii právnych predpisov členských krajín, týkajúcich sa typového schvaľovania komponentov osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch v platnom znení.

31.05.2006

(3) Koncové obrysové svietidlá, predné bočné obrysové svietidlá, zadné bočné obrysové svietidlá a brzdové svietidlá musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu.2)

31.05.2006

(4) Smerové svietidlá musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu.3)

31.05.2006

(5) Odrazové sklá musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu.4)

31.05.2006

(6) Osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom musí byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu.5)

31.05.2006

(7) Predné hmlové svietidlá musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu.6)

31.05.2006

(8) Zadné hmlové svietidlá musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu.7)

31.05.2006

(9) Spätné svietidlá musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu.8)

31.05.2006

(10) Parkovacie svietidlá musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného predpisu.9)

31.05.2006

§ 4

31.05.2006

(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla10) pre typ traktora vzťahujúceho sa na osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie sú namontované podľa osobitného predpisu.11)

31.05.2006

(2) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla12) pre typ traktora vzťahujúce sa na osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie.

31.05.2006

§ 5

31.05.2006

Príslušný štátny orgán13) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie sú namontované podľa osobitného predpisu.11)

31.05.2006

§ 6

31.05.2006

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


31.05.2006

§ 7

31.05.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.


31.05.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.


31.05.2006

Príloha

31.05.2006

k nariadeniu vlády č. 312/2006 Z. z.

31.05.2006

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

31.05.2006

Smernica Rady 79/532/EHS zo 17. mája 1979 o aproximácii právnych predpisov členských krajín, týkajúcich sa typového schvaľovania komponentov osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.).

Poznámky pod čiarou

31.05.2006

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety.

31.05.2006

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2006 Z. z. o technických požiadavkách na doplnkové obrysové svietidlá, predné obrysové svietidlá, zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

31.05.2006

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 306/2006 Z. z. o technických požiadavkách na smerové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

31.05.2006

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2006 Z. z. o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

31.05.2006

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2006 Z. z. o technických požiadavkách na svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

31.05.2006

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety.

31.05.2006

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

31.05.2006

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

31.05.2006

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2006 Z. z. o technických požiadavkách na parkovacie svietidlá motorových vozidiel.

31.05.2006

10) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

31.05.2006

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.

31.05.2006

12) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

31.05.2006

13) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.