Nariadenie vlády č. 289/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zorné pole výhľadu a stierače predného skla poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

(v znení č. r1/c164/2006 Z. z.)

Čiastka 103/2006
Platnosť od 24.05.2006
Účinnosť od 31.05.2006
31.05.2006

289

31.05.2006

NARIADENIE VLÁDY

31.05.2006

Slovenskej republiky

31.05.2006

z 3. mája 2006

31.05.2006

o technických požiadavkách na zorné pole výhľadu a stierače predného skla poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

31.05.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


31.05.2006

§ 1

31.05.2006

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory uvedené v osobitnom predpise1) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúce sa na zorné pole výhľadu a stierače predného skla traktorov.

31.05.2006

§ 2

31.05.2006

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

31.05.2006

a) poľnohospodárskym kolesovým traktorom alebo lesným kolesovým traktorom motorové vozidlo vybavené kolesami a aspoň dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nosenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť je od 6 km.h-1 do 40 km.h-1 (ďalej len „traktor“); traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb,

31.05.2006

b) zorným poľom výhľadu všetky smery dopredu a bočne, ktorými môže vodič traktora vidieť.

31.05.2006

§ 3

31.05.2006

Zorné pole výhľadu a stierače predného skla traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe okrem bodu 1.1 a 2.4 smernice Rady 74/347/EHS z 25. júna 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zorného poľa výhľadu a stieračov predného skla kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov v platnom znení (ďalej len „smernica“).

31.05.2006

§ 4

31.05.2006

(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora2) vzťahujúceho sa na zorné pole výhľadu a stierače predného skla sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

31.05.2006

(2) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla2) pre typ traktora vzťahujúce sa na zorné pole výhľadu a stierače predného skla.

31.05.2006

§ 5

31.05.2006

Príslušný štátny orgán3) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky, alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na zorné pole výhľadu a stierače predného skla traktorov, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

31.05.2006

§ 6

31.05.2006

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


31.05.2006

§ 7

31.05.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.


31.05.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.


31.05.2006

Príloha

31.05.2006

k nariadeniu vlády č. 289/2006 Z. z.

31.05.2006

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

31.05.2006

Smernica Rady 74/347/EHS z 25. júna 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zorného poľa výhľadu a stieračov predného skla kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.) v znení smernice Komisie 79/1073/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/ zv. 5.), smernice Rady 82/890/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.).

Poznámky pod čiarou

31.05.2006

1) Príloha č. 1 časť B bod 6 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

31.05.2006

2) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

31.05.2006

3) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.