01.09.2006

280

01.09.2006

ZÁKON

01.09.2006

z 21. apríla 2006

01.09.2006

o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

01.09.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.09.2006

§ 1

01.09.2006

Predmet úpravy

01.01.2016

(1) Tento zákon upravuje

01.09.2006

a) získavanie povinnej základnej kvalifikácie vodičov (ďalej len „základná kvalifikácia“),

01.09.2006

b) pravidelný výcvik vodičov (ďalej len „pravidelný výcvik“).

01.01.2016

(2) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

01.09.2006

§ 2

01.09.2006

Základné ustanovenia

01.01.2016

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku podľa tohto zákona sa vzťahuje na vodičov vozidiel1)

01.01.2016

a) nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, CE, C1, C1E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné, a

01.01.2016

b) osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, DE, D1, D1E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné.

01.09.2006

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na vodiča, ktorý je štátnym občanom

01.09.2006

a) Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „členský štát“), alebo

01.09.2006

b) nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy.

01.09.2006

(3) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na prepravy uskutočňované na pozemných komunikáciách určených na všeobecné užívanie.2)

01.09.2006

(4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodičov

01.09.2006

a) vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou 45 km/hod.,

01.06.2009

b) vozidiel používaných ozbrojenými silami, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, colnou správou, Policajným zborom, Železničnou políciou, Slovenskou informačnou službou, Hasičským a záchranným zborom, Horskou záchrannou službou, Zborom väzenskej a justičnej stráže,

01.09.2006

c) vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom,

01.09.2006

d) nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky,

01.09.2006

e) vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo na záchranné práce a na odstraňovanie následkov havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,

01.06.2009

f) a na osoby vo výcvikových vozidlách autoškoly alebo inej osoby registrovanej na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku počas kurzu na získanie

01.01.2016

1. vodičského oprávnenia skupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1,

01.09.2006

2. osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku,

01.09.2006

g) vozidiel používaných na nepodnikateľskú prepravu osôb alebo nákladu pre vlastnú potrebu,

01.09.2006

h) vozidiel používaných na prepravu materiálu alebo zariadenia, ktoré má vodič použiť počas výkonu práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, ak vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou.

01.09.2006

Systém základnej kvalifikácie

01.09.2006

§ 3

01.09.2006

Základná kvalifikácia

01.01.2016

(1) Základnou kvalifikáciou je úroveň vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na bezpečné vedenie vozidla, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny podľa § 2 ods. 1. Základnej kvalifikácii sa môžu podrobiť aj žiadatelia o získanie vodičského oprávnenia skupín podľa § 2 ods. 1, ktorí sú zapísaní v autoškole vo vodičskom kurze.2aa)

01.09.2006

(2) Základnú kvalifikáciu podľa tohto zákona môže získať vodič, ktorý je štátnym občanom

01.09.2006

a) členského štátu a má pobyt na území Slovenskej republiky,

01.09.2006

b) tretieho štátu a

01.09.2006

1. na území Slovenskej republiky má sídlo dopravca, ktorého je zamestnancom alebo ktorý využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy, alebo

01.09.2006

2. pracovné povolenie mu vydal orgán Slovenskej republiky.

01.09.2006

(3) Povinnosť získať základnú kvalifikáciu sa nevzťahuje na vodičov, ktorí získali vodičské oprávnenie

01.09.2006

a) do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. b), a

01.09.2006

b) do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. a).

01.01.2016

(4) Vodič môže viesť vozidlo nákladnej dopravy

01.01.2016

a) po dovŕšení veku 18 rokov, ak

01.01.2016

1. je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny CE,

01.01.2016

2. je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C1 alebo skupiny C1E,

01.01.2016

b) po dovŕšení veku 21 rokov, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny CE.

01.01.2016

(5) Vodič môže viesť vozidlo osobnej dopravy

01.01.2016

a) po dovŕšení veku 21 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie

01.01.2016

1. skupiny D alebo skupiny DE určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky je kratšia ako 50 km a ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3,

01.01.2016

2. skupiny D1 alebo skupiny D1E, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3,

01.01.2016

b) po dovŕšení veku 18 rokov, ak ide o vozidlo podľa písmena a) druhého bodu, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2,

01.01.2016

c) po dovŕšení veku 20 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny DE, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2,

01.01.2016

d) po dovŕšení veku 23 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny DE, a je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3.

01.01.2016

(6) Ak sú zachované vekové limity podľa odseku 4, vodič nákladného vozidla, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii oprávňujúceho viesť vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie jednej skupiny, nie je povinný získať iné osvedčenie o základnej kvalifikácii na vedenie nákladného vozidla, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie inej skupiny. To isté sa vzťahuje aj na vodiča vozidla osobnej dopravy podľa odseku 5.

01.09.2006

(7) Vodič nákladného vozidla, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak rozšíri alebo zmení svoju činnosť tak, aby mohol prepravovať aj osoby, nemusí opakovať spoločnú časť kurzov základnej kvalifikácie, ale len časti špecifické pre novú základnú kvalifikáciu. To isté sa vzťahuje aj na vodiča vozidla osobnej dopravy podľa odseku 5.

01.06.2009

§ 4

01.06.2009

Kurzy základnej kvalifikácie

01.10.2013

(1) Kurzy základnej kvalifikácie vykonáva autoškola alebo iná osoba registrovaná na vykonávanie takýchto kurzov (ďalej len „prevádzkovateľ školiaceho strediska“) na okresnom úrade v sídle kraja.

01.06.2009

(2) Kurzy základnej kvalifikácie tvorí výučba teórie a praktické jazdy; ich rozsah a obsah sú uvedené v prílohe č. 1 oddieloch 1 až 3.

01.01.2016

(3) V rámci kurzov základnej kvalifikácie sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu;2a) to neplatí, ak vodič takýto kurz absolvoval v rámci výcviku na získanie príslušného vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch pred začatím kurzu základnej kvalifikácie.

01.06.2009

(4) Praktické jazdy sa uskutočňujú

01.06.2009

a) v cestnej premávke v zastavanej časti a mimo zastavanej časti obce, na cestách pre motorové vozidlá a na diaľniciach v podmienkach rôznej hustoty cestnej premávky alebo

01.06.2009

b) na špeciálnom autocvičisku; technické požiadavky sú uvedené v prílohe č. 1a.

01.01.2016

(5) Po ukončení kurzu základnej kvalifikácie prevádzkovateľ školiaceho strediska vydá vodičovi potvrdenie o ukončení kurzu, ktoré obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia, rozsah skupín vodičského oprávnenia a štátne občianstvo.

01.01.2016

(6) Ak kurz základnej kvalifikácie vykonáva autoškola, kurz základnej kvalifikácie sa môže vykonať súbežne alebo môže byť súčasťou vodičského kurzu v autoškole. Ak je kurz základnej kvalifikácie súčasťou vodičského kurzu, učebná osnova vodičského kurzu musí obsahovať aj učebnú osnovu kurzu základnej kvalifikácie v rozsahu a obsahu uvedenom v prílohe č. 1.

01.01.2016

(7) Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo ním poverená osoba hlási príslušnému okresnému úradu v sídle kraja začatie a ukončenie kurzu základnej kvalifikácie, a to najneskôr do dvoch hodín od jeho začatia a ukončenia. Hlásenie sa zasiela prostredníctvom jednotného informačného systému vydávania kvalifikačných kariet vodiča (ďalej len „informačný systém“), ktoré musí obsahovať

01.01.2016

a) názov a sídlo školiaceho strediska,

01.01.2016

b) adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa kurzy základnej kvalifikácie vykonávajú,

01.01.2016

c) dátum začatia a ukončenia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie,

01.01.2016

d) menný zoznam účastníkov kurzu s uvedením ich mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu a miesta narodenia, štátneho občianstva, skupiny vodičského oprávnenia.

01.01.2016

(8) Kurz základnej kvalifikácie musí byť ukončený najneskôr do jedného roka od jeho začatia.

01.06.2009

§ 4a

01.06.2009

Požiadavky na registráciu

01.10.2013

(1) Okresný úrad v sídle kraja zaregistruje žiadateľa na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že

01.06.2009

a) je držiteľom živnostenského oprávnenia3) a

01.06.2009

b) zaplatil správny poplatok.3a)

01.06.2009

(2) Žiadateľ o registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie musí k písomnej žiadosti doložiť

01.06.2009

a) plán na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie, v ktorom uvedie organizáciu a rozsah výučby a výcviku vrátane najväčšieho počtu účastníkov v jednotlivých kurzoch, jednotlivé učebné predmety a spôsob vykonania výučby a výcviku vrátane zodpovedajúcich učebných materiálov,

01.01.2016

b) zoznam lektorov, ktorý obsahuje meno, priezvisko lektorov; prílohou zoznamu sú originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich odborné predpoklady a prax lektorov, ktorí majú:

01.01.2016

1. stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch súvisiacich s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy a minimálne päť rokov praxe v danom odbore alebo

01.01.2016

2. vysokoškolské vzdelanie súvisiace s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy a minimálne päť rokov praxe v danom odbore,

01.01.2016

3. stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 a minimálne päť rokov praxe v danom odbore alebo

01.01.2016

4. vysokoškolské vzdelanie v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 a minimálne päť rokov praxe v danom odbore,

01.01.2016

5. inštruktorské oprávnenie,3b) ak ide o vykonávanie praktických jázd a minimálne päť rokov praxe v danom odbore,

01.01.2016

c) doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom miestnosti ako učebne zodpovedajúcej všeobecným stavebno-technickým požiadavkám na pobytové miestnosti a požiadavkám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 11h písm. f),

01.01.2016

d) doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom výcvikových vozidiel, ktoré zodpovedajú skupine vodičského oprávnenia a zodpovedajú požiadavkám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom; počet výcvikových vozidiel je primeraný počtu účastníkov v kurze,

01.01.2016

e) údaje o kontrolnom systéme na sledovanie súladu výučby a výcviku s plánom podľa písmena a),

01.01.2016

f) výpis z registra trestov žiadateľa a štatutárneho orgánu nie starší ako tri mesiace,

01.01.2016

g) meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom školiaceho strediska.

01.06.2009

(3) Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu.

01.01.2016

(4) Registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je možné udeliť samostatne alebo spoločne podľa druhu dopravy uvedenej v § 2 ods. 1. Údaje o udelenej registrácii školiaceho strediska sa zapisujú prostredníctvom informačného systému.

01.01.2016

(5) Rozhodnutie o registrácii školiaceho strediska obsahuje

01.01.2016

a) obchodné meno prevádzkovateľa školiaceho strediska,

01.01.2016

b) identifikačné číslo prevádzkovateľa školiaceho strediska,

01.01.2016

c) sídlo podnikania prevádzkovateľa školiaceho strediska,

01.01.2016

d) adresu prevádzok školiaceho strediska vrátane ich učební na vykonávanie kurzov,

01.01.2016

e) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu školiaceho strediska,

01.01.2016

f) rozsah registrácie podľa druhu dopravy,

01.01.2016

g) evidenčné čísla výcvikových vozidiel používaných v kurzoch,

01.01.2016

h) menný zoznam lektorov a inštruktorov podľa výučby teoretickej časti a praktickej časti.

01.01.2016

(6) Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie sa neudelí, ak žiadateľ alebo štatutárny orgán žiadateľa bol

01.01.2016

a) právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a trest nebol zahladený,

01.01.2016

b) právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou alebo s poskytovaním služieb zákazníkom a trest nebol zahladený alebo

01.01.2016

c) ak mu bola v posledných piatich rokoch právoplatne zrušená registrácia na vykonávanie kurzov podľa tohto zákona.

01.06.2009

§ 4b

01.06.2009

Oznamovanie zmeny údajov registrácie

01.10.2013

Prevádzkovateľ školiaceho strediska oznamuje okresného úradu v sídle kraja všetky zmeny týkajúce sa požiadaviek podľa § 4a ods. 2 a predloží o nich doklady najneskôr do 10 dní odo dňa, keď k nim došlo.

01.06.2009

§ 4c

01.06.2009

Dočasné pozastavenie platnosti registrácie alebo zrušenie registrácie

01.10.2013

(1) Okresný úrad v sídle kraja začne konanie o dočasnom pozastavení platnosti registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, ak zistí, že prevádzkovateľ školiaceho strediska napriek upozorneniu

01.06.2009

a) nevykonáva kurzy podľa plánu na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie,

01.06.2009

b) nezabezpečí, aby výučbu teórie alebo praktický výcvik vykonávali lektori, ktorí majú odborné predpoklady,

01.06.2009

c) nevedie evidenciu o výučbe teórie a praktickom výcviku vrátane zoznamu účastníkov alebo

01.10.2013

d) nepredkladá okresnému úradu v sídle kraja hlásenia o začatí a skončení kurzu.

01.06.2009

(2) Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení registrácie je aj lehota na odstránenie zisteného nedostatku.

01.10.2013

(3) Okresný úrad v sídle kraja zruší dočasné pozastavenie platnosti registrácie, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo uložené, alebo na žiadosť prevádzkovateľa školiaceho strediska, ak písomne preukáže, že odstránil zistený nedostatok.

01.10.2013

(4) Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, ak prevádzkovateľ školiaceho strediska

01.01.2016

a) neodstráni nedostatok v určenej lehote,

01.01.2016

b) požiada o zrušenie registrácie,

01.01.2016

c) prestal spĺňať požiadavky na registráciu alebo

01.01.2016

d) prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti podľa § 4a ods. 6.

01.06.2009

§ 4d

01.06.2009

Zánik registrácie

01.06.2009

Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie zaniká

01.06.2009

a) zrušením registrácie,

01.06.2009

b) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je fyzickou osobou, alebo

01.06.2009

c) zánikom prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je právnickou osobou.

01.06.2009

§ 5

01.06.2009

Skúška

01.01.2016

(1) Skúška sa vykonáva po skončení kurzov základnej kvalifikácie, najneskôr do šiestich mesiacov od jeho ukončenia vrátane opakovanej skúšky.

01.10.2013

(2) O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Protokol o vykonaní skúšky je spolu s dokumentáciou o priebehu kurzov a skúšky súčasťou registratúry okresnému úradu v sídle kraja; lehota uloženia je päť rokov.

01.09.2006

§ 6

01.09.2006

Skúšobná komisia

01.10.2013

(1) Skúšobnú komisiu zostavuje a vykonávanie skúšok zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja.

01.10.2013

(2) V každom kraji je jedna päťčlenná skúšobná komisia, ktorá je zložená zo zamestnancov okresného úradu v sídle kraja a zo zástupcov Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl a združení dopravcov. Jej predsedom je zamestnanec okresného úradu v sídle kraja. Skúšobná komisia je spôsobilá na vyhodnotenie testu, ak má najmenej troch súčasne prítomných členov.

01.09.2006

§ 7

01.09.2006

Osvedčenie o základnej kvalifikácii

01.01.2016

(1) Potvrdením o získaní základnej kvalifikácie je osvedčenie o základnej kvalifikácii, ktoré vydáva vodičovi okresný úrad v sídle kraja na základe protokolu o vykonaní skúšky podľa § 5, potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie a písomnej žiadosti, ktorá obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu, číslo, dátum a miesto vydania vodičského preukazu, platné skupiny vodičského oprávnenia a podpis; osvedčenie o základnej kvalifikácii obsahuje tieto údaje:

01.09.2006

a) meno a priezvisko vodiča,

01.09.2006

b) dátum a miesto narodenia vodiča,

01.09.2006

c) označenie toho, kto ho vydal,

01.09.2006

d) rozsah základnej kvalifikácie,

01.09.2006

e) dátum a miesto vydania,

01.01.2016

f) meno, priezvisko a podpis vedúceho príslušného organizačného útvaru pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja,

01.01.2016

g) odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu v sídle kraja,

01.01.2016

h) štátne občianstvo vodiča,

01.01.2016

i) číslo vodičského preukazu,

01.01.2016

j) platnosť osvedčenia.

01.09.2006

(2) Osvedčenie o riadnej základnej kvalifikácii sa vydáva na základe účasti v kurzoch základnej kvalifikácie, ktorých obsahom musia byť všetky oblasti uvedené prílohe č. 1 oddiele 1, a po vykonaní skúšky, ktorej obsahom sú oblasti uvedené v prílohe č. 1 oddiele 2 bode 2.1.

01.09.2006

(3) Osvedčenie o zrýchlenej základnej kvalifikácii sa vydáva na základe účasti v kurzoch základnej kvalifikácie, ktorých obsahom sú všetky oblasti uvedené v prílohe č. 1 oddiele 1, a po vykonaní skúšky, ktorej obsahom sú oblasti uvedené v prílohe č. 1 oddiele 3, aby sa zistilo, či vodič má vo všetkých oblastiach úroveň vedomostí a zručností požadovaných v prílohe č. 1 oddiele 1.

01.01.2016

(4) Skúšobná komisia oslobodí od povinnosti zúčastniť sa kurzov základnej kvalifikácie toho, kto sa preukáže vysvedčením o ukončení učebného alebo študijného odboru v celom rozsahu odborných tém a praktického výcviku. Ak sa vysvedčením preukáže len absolvovanie odborných tém teoretickej časti základného výcviku, potom sa praktickému výcviku musí podrobiť aj tento žiadateľ.

01.06.2009

(5) Osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii vydané akreditovanou osobou v inom členskom štáte sa považujú za rovnocenné s osvedčeniami o základnej kvalifikácii alebo s osvedčeniami o zrýchlenej základnej kvalifikácii vydanými podľa tohto zákona.

01.09.2006

Systém pravidelného výcviku

01.09.2006

§ 8

01.09.2006

Pravidelný výcvik

01.01.2016

(1) Pravidelný výcvik je aktualizácia úrovne vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na výkon povolania vodiča s dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky, defenzívnej jazdy a na racionalizáciu spotreby pohonných hmôt. Defenzívnou jazdou sa rozumie bezpečný spôsob vedenia motorového vozidla, ktorý umožní vodičovi identifikovať a predvídať riziká v cestnej premávke, a to prostredníctvom zásad, ako sa do krízovej situácie nedostať.

01.01.2016

(2) Prvý výcvik musí vykonať vodič, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko,

01.01.2016

a) do dátumu platnosti osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii a kvalifikačnej karty vodiča alebo dokladu5aa) preukazujúcom absolvovanie základnej kvalifikácie,

01.01.2016

b) ak je držiteľom vodičského oprávnenia získaného do lehoty uvedenej v § 3 ods. 3.

01.01.2016

(3) Ďalší pravidelný výcvik musí vodič vykonať, ak má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko a má osvedčenie o pravidelnom výcviku a je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii a kvalifikačnej karty vodiča alebo dokladu5aa) preukazujúceho absolvovanie pravidelného výcviku.

01.09.2006

§ 9

01.09.2006

Kurzy pravidelného výcviku

01.01.2016

(1) Kurzy pravidelného výcviku sú zamerané na zopakovanie a prehĺbenie úrovne vedomostí a zručností poskytovaných v kurzoch základnej kvalifikácie; vykonávajú sa v školiacom stredisku registrovanom na vykonávanie takýchto kurzov. Na registráciu prevádzkovateľa školiaceho strediska na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku sa primerane vzťahujú § 4a až 4d, pričom registrácia na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku sa udelí len prevádzkovateľovi školiaceho strediska, ktorý má udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie podľa § 4a.

01.01.2016

(2) Kurzy pravidelného výcviku tvorí výučba teórie a praktických zručností; ich obsah a rozsah je uvedený v prílohe č. 1 oddiele 4.

01.01.2016

(3) V rámci kurzov pravidelného výcviku sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu;2a) ak vodič takýto kurz absolvoval v posledných dvanástich mesiacoch pred začatím kurzu pravidelného výcviku, nie je povinný kurz prvej pomoci absolvovať.

01.01.2016

(4) Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo ním poverená osoba hlási príslušnému okresnému úradu v sídle kraja začatie a ukončenie kurzu pravidelného výcviku, a to najneskôr do dvoch hodín od jeho začatia alebo ukončenia. Hlásenie sa zasiela prostredníctvom informačného systému, ktoré musí obsahovať

01.01.2016

a) názov a sídlo školiaceho strediska,

01.01.2016

b) adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa kurzy pravidelného výcviku vykonávajú,

01.01.2016

c) dátum začatia a ukončenia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie,

01.01.2016

d) menný zoznam účastníkov kurzu s uvedením ich mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu a miesta narodenia, štátneho občianstva, skupiny vodičského oprávnenia.

01.01.2016

(5) Po ukončení kurzu pravidelného výcviku prevádzkovateľ školiaceho strediska vydá vodičovi potvrdenie o ukončení kurzu, ktoré obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia, rozsah skupín vodičského oprávnenia a štátne občianstvo.

01.01.2016

(6) Kurz pravidelného výcviku vodiča, ktorý má iné štátne občianstvo ako slovenské, musí prebiehať v jazyku, ktorý ovláda, prostredníctvom simultánneho tlmočenia;3c) to neplatí pre vodiča, ktorý je štátnym občanom Českej republiky. Náklady súvisiace s tlmočením znáša prevádzkovateľ školiaceho strediska, ak sa prevádzkovateľ školiaceho strediska s vodičom nedohodnú inak.

01.01.2016

(7) Kurz pravidelného výcviku musí byť ukončený najneskôr do jedného roka od jeho začatia.

01.09.2006

§ 10

01.09.2006

Osvedčenie o pravidelnom výcviku

01.01.2016

(1) Osvedčenie o pravidelnom výcviku vydáva okresný úrad v sídle kraja po skončení kurzu pravidelného výcviku na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu, číslo, dátum a miesto vydania vodičského preukazu, platné skupiny vodičského preukazu a podpis. Prílohou k žiadosti je potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku. Osvedčenie o pravidelnom výcviku obsahuje tieto údaje:

01.09.2006

a) meno a priezvisko vodiča,

01.09.2006

b) dátum a miesto narodenia vodiča,

01.09.2006

c) označenie toho, kto ho vydal,

01.09.2006

d) časový rozsah platnosti,

01.09.2006

e) dátum a miesto vydania,

01.01.2016

f) meno, priezvisko a podpis vedúceho príslušného organizačného útvaru pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja,

01.01.2016

g) odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu v sídle kraja,

01.01.2016

h) štátne občianstvo vodiča,

01.01.2016

i) číslo vodičského preukazu,

01.01.2016

j) platnosť osvedčenia.

01.01.2016

(2) Osvedčenie o pravidelnom výcviku platí päť rokov. Vodič je povinný absolvovať ďalšie kurzy pravidelného výcviku ešte pred skončením platnosti osvedčenia o pravidelnom výcviku. Ak vodič vykonáva kurz pravidelného výcviku v priebehu posledného piateho roka platnosti osvedčenia o základnej kvalifikácií alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vydaného v Slovenskej republike, platnosť nového osvedčenia o pravidelnom výcviku bude začínať od dátumu uplynutia platnosti predošlého osvedčenia.

01.09.2006

(3) Ak vodič počas platnosti osvedčenia o pravidelnom výcviku prestal vykonávať povolanie vodiča a chce ho opätovne vykonávať po zániku platnosti tohto osvedčenia, musí vykonať kurzy pravidelného výcviku. To sa vzťahuje aj na vodiča, ktorý nemá povinnosť získať základnú kvalifikáciu, ak chce vykonávať povolanie vodiča po uplynutí lehoty uvedenej v § 3 ods. 3.

01.01.2016

(4) Ak ešte neuplynula platnosť osvedčenia o pravidelnom výcviku, vodič nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny vodičského oprávnenia podľa § 2 ods. 1 opätovne vykonať kurzy pravidelného výcviku.

01.06.2009

(5) Osvedčenia o pravidelnom výcviku vydané akreditovanou osobou v inom členskom štáte sa považujú za rovnocenné s osvedčeniami o pravidelnom výcviku vydanými podľa tohto zákona.

01.09.2006

§ 11

01.09.2006

Kvalifikačná karta vodiča

01.01.2016

(1) Vodičovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku, vydá okresný úrad v sídle kraja kvalifikačnú kartu vodiča na základe písomnej žiadosti; žiadosť obsahuje dôvod žiadosti a osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, štátne občianstvo, číslo a dátum vydania občianskeho preukazu, telefonický alebo e-mailový kontakt, podoba tváre a podpis. Vzor kvalifikačnej karty vodiča je uvedený v prílohe č. 2. Okresný úrad v sídle kraja je pri vydávaní kvalifikačnej karty vodiča povinný skontrolovať platnosť vodičského preukazu, ktorého číslo je uvedené na vydávanej kvalifikačnej karte vodiča.

01.09.2006

(2) Kvalifikačná karta vodiča vydaná v inom členskom štáte platí na území Slovenskej republiky, ak je v súlade so vzorom platným v Európskom spoločenstve.

01.09.2006

(3) Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik sa vyznačia v kvalifikačnej karte vodiča kódom zostaveným z poradového čísla kódu a z platnosti osvedčenia takto: 95.DD.MM.RRRR.

01.01.2016

(4) Kvalifikačná karta vodiča vydaná podľa odseku 1 môže byť nahradená vodičským preukazom,5) v ktorom je zaznamenaný kód podľa odseku 3.

01.01.2016

(5) Kvalifikačná karta vodiča vydaná v inom členskom štáte môže byť nahradená vodičským preukazom,5) ak kód podľa odseku 3 je zapísaný vo vodičskom preukaze vo forme harmonizovaného kódu.5aa)

01.01.2016

(6) Vodič vozidla nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý je štátnym občanom tretieho štátu, alebo vodič vozidla osobnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. b), ktorý je štátnym občanom tretieho štátu, preukazuje základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik na území Slovenskej republiky

01.01.2016

a) vodičským preukazom,5) ak kód podľa odseku 3 je zapísaný vo vodičskom preukaze vo forme harmonizovaného kódu,5aa) alebo

01.01.2016

b) kvalifikačnou kartou vodiča podľa odseku 1 alebo odseku 2 s kódom podľa odseku 3.

01.01.2016

Verejná správa

01.01.2016

§ 11a

01.01.2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

01.01.2016

(1) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)

01.01.2016

a) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vo veciach základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,

01.01.2016

b) vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska,

01.01.2016

c) zabezpečuje vyhotovenie, distribúciu a centrálnu evidenciu kvalifikačných kariet vodiča,

01.01.2016

d) vydáva preukazy kontrolóra a vedie ich evidenciu,

01.01.2016

e) prevádzkuje informačný systém.

01.01.2016

(2) Na kontrolu výkonu štátnej správy sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v štátnej správe.5ab)

01.01.2016

(3) Ministerstvo môže prevádzkou informačného systému poveriť na základe výberového konania jedinú fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu.

01.01.2016

§ 11b

01.01.2016

Okresný úrad v sídle kraja

01.01.2016

Okresný úrad v sídle kraja

01.01.2016

a) rozhoduje o registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku, dočasnom pozastavení platnosti registrácie, zmene registrácie alebo zrušení registrácie a vedie evidenciu vydaných registrácií,

01.01.2016

b) zostavuje skúšobnú komisiu,

01.01.2016

c) zabezpečuje vykonávanie skúšok,

01.01.2016

d) vydáva osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku,

01.01.2016

e) vydáva kvalifikačné karty vodičov,

01.01.2016

f) vykonáva štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska v územnej pôsobnosti kraja,

01.01.2016

g) ukladá pokuty za správne delikty,

01.01.2016

h) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja podľa tohto zákona.

01.01.2016

§ 11c

01.01.2016

Okresný úrad

01.01.2016

Okresný úrad vykonáva štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska v územnej pôsobnosti obvodu, kde má sídlo okresný úrad.

01.01.2016

§ 11d

01.01.2016

Štátny odborný dozor

01.01.2016

(1) Štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska je vykonávanie kontrolnej činnosti poverenými zamestnancami ministerstva, okresného úradu v sídle kraja, okresného úradu a prizvanými osobami (ďalej len „kontrolór“). Obsahom štátneho odborného dozoru je kontrola dodržiavania tohto zákona a vykonávacieho predpisu.

01.01.2016

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, kontrolóri postupujú pri výkone štátneho odborného dozoru nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.5ac)

01.01.2016

(3) Oprávnením na vykonanie kontroly je preukaz kontrolóra vydaný ministerstvom. Preukaz obsahuje údaje o totožnosti v rozsahu priezvisko, meno, titul, dátum vydania a platnosť preukazu.

01.01.2016

(4) Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontroly5ad) sú kontrolóri oprávnení

01.01.2016

a) zúčastniť sa na výučbe a výcviku účastníkov kurzu,

01.01.2016

b) overovať totožnosť osôb zúčastnených na výučbe a výcviku účastníkov kurzov,

01.01.2016

c) vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezodplatne poskytli

01.01.2016

1. doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch údajov, ako aj úradne osvedčené preklady preverovanej dokumentácie potrebné na účely kontroly,

01.01.2016

2. vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom,

01.01.2016

d) vstupovať na pozemky, do budov, do prevádzkových priestorov prevádzkovateľa školiaceho strediska a do prevádzkovaných vozidiel,

01.01.2016

e) nahliadať do dokladov a evidencií v prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,

01.01.2016

f) prevziať a odniesť v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti a veci súvisiace s vykonávanou kontrolou,

01.01.2016

g) prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať iba v pohybujúcom sa vozidle,

01.01.2016

h) vykonávať ďalšie potrebné zistenia a úkony súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa podľa odseku 3, najmä zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou,

01.01.2016

i) vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a na požiadanie poverenej osoby zabezpečiť potrebné sprevádzanie.

01.01.2016

(5) Ak vykonávajú kontrolu osoby poverené ministerstvom alebo okresným úradom, jedno vyhotovenie protokolu o výsledku kontroly zašlú príslušnému okresnému úradu v sídle kraja ako podklad pre správne konanie.

01.01.2016

§ 11e

01.01.2016

Správne delikty

01.01.2016

(1) Správneho deliktu sa dopustí prevádzkovateľ školiaceho strediska, ak

01.01.2016

a) nevykonával kurzy podľa plánu na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku alebo ich vykonával v rozpore s týmto zákonom alebo s vykonávacím predpisom,

01.01.2016

b) nezabezpečil výučbu teórie alebo praktický výcvik lektormi uvedenými v zozname lektorov podľa § 4a ods. 2 písm. b),

01.01.2016

c) vydal potvrdenie o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo praktického výcviku vodičovi, ktorý neabsolvoval výučbu teórie alebo praktického výcviku podľa obsahu a rozsahu ustanoveného v tomto zákone,

01.01.2016

d) priebežne neviedol dokumentáciu o výučbe teórie a praktickom výcviku vrátane zoznamu účastníkov v súlade s týmto zákonom a s vykonávacím predpisom,

01.01.2016

e) neoznámil zmeny údajov registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku podľa § 4b,

01.01.2016

f) nezaslal v zákonom stanovenej lehote hlásenie o

01.01.2016

1. začatí kurzu základnej kvalifikácie alebo

01.01.2016

2. skončení kurzu základnej kvalifikácie alebo

01.01.2016

3. začatí pravidelného výcviku alebo

01.01.2016

4. skončení pravidelného výcviku.

01.01.2016

(2) Okresný úrad v sídle kraja za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až c) uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, podľa odseku 1 písm. d) pokutu od 500 eur do 5 000 eur a podľa odseku 1 písm. e) a f) pokutu od 200 eur do 2 000 eur.

01.01.2016

(3) Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a prihliadne sa aj na opakované porušenie právnej povinnosti a na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti.

01.01.2016

(4) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2016

(5) Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená, možno uložiť pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odseku 2.

01.01.2016

(6) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad v sídle kraja dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

01.01.2016

§ 11f

01.01.2016

Poriadkové pokuty

01.01.2016

(1) Poriadkovú pokutu 1 500 eur uloží ministerstvo, okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad kontrolovanej osobe, ak neposkytne súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam kontrolórov podľa § 11d ods. 4.

01.01.2016

(2) Poriadkovú pokutu 200 eur uloží ministerstvo, okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 11g ods. 2.

01.01.2016

(3) Poriadkovú pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť aj opakovane pri opakovanom porušení povinností.

01.01.2016

(4) Poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

01.01.2016

(5) Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2016

§ 11g

01.01.2016

Súčinnosť

01.01.2016

(1) Policajný zbor, inšpektoráty práce, štátne orgány a orgány územnej samosprávy poskytujú ministerstvu, okresným úradom v sídle kraja alebo okresným úradom na účely štátneho odborného dozoru súčinnosť; na tento účel sú povinné poskytnúť požadované podklady a informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti.

01.01.2016

(2) Iné osoby ako orgány uvedené v odseku 1, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s vykonávaním štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, sú povinné bezodkladne ich predložiť ministerstvu, okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom na ich písomné vyžiadanie.

01.01.2016

§ 11h

01.01.2016

Splnomocňovacie ustanovenie

01.01.2016

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

01.01.2016

a) podrobnosti o obsahu dokumentácie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,

01.01.2016

b) podrobnosti o priebehu kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,

01.01.2016

c) podrobnosti o skúškach,

01.01.2016

d) vzor protokolu o vykonaní skúšky a vzor protokolu o skúške,

01.01.2016

e) podrobnosti o zostavení skúšobnej komisie,

01.01.2016

f) podrobnosti o učebniach pre kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,

01.01.2016

g) podrobnosti o výcvikových vozidlách používaných v kurzoch základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,

01.01.2016

h) podrobnosti o náležitostiach preukazu kontrolóra,

01.01.2016

i) vzor preukazu kontrolóra,

01.01.2016

j) vzor potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku,

01.01.2016

k) vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelného výcviku,

01.01.2016

l) vzor žiadosti o vydanie kvalifikačnej karty vodiča,

01.01.2016

m) vzor osvedčenia o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku.


01.09.2006

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

01.01.2016

§ 12

01.01.2016

Kvalifikačná karta vodiča je dokladom ustanoveným na vedenie vozidla v cestnej premávke. Vodič je povinný pri vedení motorového vozidla mať pri sebe tento doklad alebo doklad podľa § 11 ods. 4 až 6 a pri cestnej kontrole ich na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu.5a)

01.01.2013

§ 12a

01.01.2013

Konanie

01.01.2013

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5b) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2016

(2) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na zriaďovanie skúšobnej komisie, vymenovanie a odvolanie jej členov.

01.01.2016

(3) Ak sa žiadateľovi o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku alebo kvalifikačnej karty vodiča vyhovie v plnom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydá osvedčenie o základnej kvalifikácii, osvedčenie o pravidelnom výcviku alebo kvalifikačná karta vodiča.

01.01.2016

(4) Rozhodnutia podľa § 4a ods. 5 a § 4c môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.

01.01.2016

(5) V konaní podľa tohto zákona je správny orgán povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý je účastník konania povinný doložiť ku konaniu pred správnym orgánom, z jednotného informačného systému v cestnej doprave,5c) alebo z informačného systému verejnej správy, ak takáto informácia alebo údaj je dostupný v rámci týchto informačných systémov. Ak informáciu alebo údaj nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, účastník konania ho predloží na výzvu správneho orgánu ako prílohu.

01.01.2016

(6) Pre potreby preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania môže požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra trestov, ak na tento účel predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu;5d) na účely podľa § 4a ods. 2 písm. f) a § 4c ods. 4 písm. d) predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu osoby, ktorej výpis z registra trestov sa žiada.

01.09.2006

§ 13

01.09.2006

(1) Na obsah kurzov základnej kvalifikácie sa vzťahuje príloha č. 3

01.09.2006

a) do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy,

01.09.2006

b) do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy.

01.06.2009

(2) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v inom členskom štáte podľa osobitného predpisu7) na základe odborného výcviku absolvovaného v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 sa na území Slovenskej republiky považuje za osvedčenie o základnej kvalifikácii

01.09.2006

a) do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy,

01.09.2006

b) do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy.

01.06.2009

§ 13a

01.06.2009

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2009

01.06.2009

(1) Autoškola, ktorá vykonáva kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku na základe registrácie podľa predpisov účinných do 31. mája 2009, je povinná do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať o registráciu podľa tohto zákona; inak pôvodná registrácia stráca platnosť.

01.01.2013

(2) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný živnostenský úrad o strate platnosti pôvodnej registrácie podľa odseku 1.

01.01.2016

§ 13b

01.01.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

(1) Ak prevádzkovateľ školiaceho strediska, ktorý má udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie alebo na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku, nepožiada do 31. augusta 2016 o zmenu registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku v súlade s týmto zákonom a registrácia nebola zmenená, registrácia zaniká 31. októbra 2016.

01.01.2016

(2) Okresný úrad v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný správny orgán na úseku živnostenského podnikania o zániku pôvodnej registrácie podľa odseku 1.

01.01.2016

(3) Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

01.09.2006

§ 14

01.09.2006

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

01.09.2006

§ 15

01.09.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


01.09.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.09.2006

v z. Béla Bugár v. r.

01.09.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.09.2006

01.09.2006

Príloha č. 1 k zákonu č. 280/2006 Z. z.

01.01.2016

OBSAH A ROZSAH KURZOV ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCIE A PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU

01.09.2006

Oddiel 1: Zoznam oblastí vedomostí

01.01.2016

Minimálna úroveň vedomostí vo všetkých kurzoch základnej kvalifikácie a v kurzoch pravidelného výcviku musí obsahovať aspoň vedomosti uvedené v tomto oddiele. Vodiči musia dosiahnuť úroveň vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na bezpečné vedenie vozidla podľa skupín vodičských oprávnení.

01.09.2006

Minimálna úroveň vedomostí nesmie byť nižšia ako úroveň 2 úrovňovej štruktúry uvedenej v prílohe 1 k rozhodnutiu Rady 85/368/EHS zo 16. júla 1985 o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 199, 31. 7. 1985).

01.09.2006

1. Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov

01.01.2016

– určené pre všetky skupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1

01.09.2006

1.1 Cieľ: poznať charakteristiky prevodového systému, aby sa najlepšie využili:

01.09.2006

krivky týkajúce sa momentu zotrvačnosti, výkonu, špecifickej spotreby motora, oblasti optimálneho využitia počítadla otáčok, optimálnej oblasti otáčok pri riadení.

01.09.2006

1.2 Cieľ: poznať technické charakteristiky a činnosť bezpečnostných ovládačov na ovládanie vozidla, minimalizovať opotrebenie a zabrániť chybnej funkcii:

01.09.2006

špecifické charakteristiky obvodu podtlakovej brzdy, obmedzenia pri používaní brzdy a odľahčovacej brzdy (retardéra), kombinované používanie bŕzd a odľahčovacej brzdy, lepší vzťah medzi rýchlosťou a prevodovými pomermi, využívanie zotrvačného momentu vozidla, využívanie spôsobov spomaľovania a brzdenia pri klesaní, činnosti v prípade poruchy.

01.09.2006

1.3 Cieľ: schopnosť optimalizácie spotreby paliva:

01.09.2006

optimalizácia spotreby paliva používaním know-how podľa bodov 1.1 a 1.2.

01.01.2016

– určené pre vodičské oprávnenia skupín C, CE, C1 a C1E

01.09.2006

1.4 Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatňovaní bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla:

01.09.2006

sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu cesty, výpočet užitočného zaťaženia vozidla alebo jazdnej súpravy, výpočet celkového objemu, rozloženie nákladu, dôsledky preťaženia na nápravu, stabilita vozidla a ťažisko, druhy balenia a palety,

01.09.2006

hlavné kategórie tovaru, ktoré vyžadujú zabezpečenie nákladu, techniky upínania a zabezpečenia, používanie upevňovacích pásov, kontrola zabezpečovacích zariadení, používanie prekladacích zariadení a umiestňovanie a odstraňovanie plachiet.

01.01.2016

– určené pre vodičské oprávnenia skupín D, DE, D1 a D1E

01.09.2006

1.5 Cieľ: schopnosť zaručiť pohodlie a bezpečnosť cestujúcich:

01.09.2006

správne posúdenie pozdĺžnych a bočných pohybov vozidla, ohľaduplné správanie sa na ceste, poloha na vozovke, hladké brzdenie, zohľadňovanie prečnievania, používanie špecifických infraštruktúr (verejné dopravné plochy a vyhradené dopravné pruhy), zvládanie konfliktov medzi bezpečnou jazdou a inými úlohami vodiča, zaobchádzanie s cestujúcimi, osobitosti určitých skupín cestujúcich (invalidov a detí).

01.09.2006

1.6 Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatnení bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla:

01.09.2006

sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu cesty, výpočet úžitkového zaťaženia vozidla alebo jazdnej súpravy, rozloženie zaťaženia, dôsledky preťaženia na nápravu, stabilita vozidla a ťažisko.

01.09.2006

2. Uplatňovanie predpisov

01.01.2016

– určené pre všetky skupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1

01.09.2006

2.1 Cieľ: poznať sociálne prostredie cestnej dopravy a predpisy, ktorými sa spravuje:

01.09.2006

maximálne povolené časy pre odvetvie dopravy; princípy, uplatňovanie a dôsledky nariadení (EHS) 3820/85 a (EHS) 3821/85; pokuty za porušovanie, nesprávne používanie a neoprávnené zásahy do záznamových zariadení; vedomosti o sociálnom prostredí cestnej dopravy; práva a povinnosti vodičov z hľadiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.

01.01.2016

– určené pre vodičské oprávnenia skupín C, CE, C1 a C1E

01.09.2006

2.2 Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa spravuje preprava tovaru:

01.09.2006

dopravné prevádzkové licencie, povinnosti v rámci štandardných zmlúv o preprave tovaru, zhotovovanie dokumentov, ktoré tvoria zmluvu o preprave nákladu, povolenia v medzinárodnej doprave, povinnosti vyplývajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej doprave, zhotovovanie medzinárodných nákladných listov, prekračovanie hraníc, špeditéri, špeciálne sprievodné dokumenty na tovar.

01.01.2016

– určené pre vodičské oprávnenia skupín D, DE, D1 a D1E

01.09.2006

2.3 Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa spravuje preprava osôb:

01.09.2006

preprava špecifických skupín cestujúcich, bezpečnostné zariadenia v autobusoch, bezpečnostné pásy, zaťaženie vozidla.

01.09.2006

3. Zdravie, cestná a environmentálna bezpečnosť, služby, logistika

01.01.2016

– určené pre všetky skupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1

01.09.2006

3.1 Cieľ: uvedomenie si rizík v cestnej premávke a rizík pracovných úrazov vodičov:

01.09.2006

druhy pracovných úrazov v sektore dopravy, štatistika cestných nehôd, účasť nákladných vozidiel a autobusov, ľudské, materiálne a finančné následky.

01.09.2006

3.2 Cieľ: schopnosť zabrániť kriminalite a pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov:

01.09.2006

všeobecné informácie, dôsledky pre vodičov, preventívne opatrenia, kontrolný zoznam, právne predpisy týkajúce sa zodpovednosti prevádzkovateľov dopravy.

01.09.2006

3.3 Cieľ: schopnosť zabrániť poškodeniu zdravia:

01.09.2006

ergonomické princípy, pohyby a polohy, ktoré predstavujú riziko, fyzická kondícia, cvičenia vzťahujúce sa na manipuláciu s nákladom, osobná ochrana.

01.09.2006

3.4 Cieľ: uvedomenie si významu dobrého fyzického a duševného stavu:

01.09.2006

zásady zdravej a vyváženej výživy, vplyv alkoholu, drog alebo akýchkoľvek iných látok schopných ovplyvniť správanie, symptómy, príčiny, vplyvy únavy a stresu, základná úloha cyklu práce a odpočinku.

01.09.2006

3.5 Cieľ: schopnosť posúdiť núdzové situácie:

01.09.2006

správanie v núdzových situáciách, posúdenie situácie, zabránenie komplikáciám pri nehode, zavolanie pomoci, pomoc zraneným a poskytnutie prvej pomoci, reakcia v prípade požiaru, evakuácia spolujazdcov z nákladného vozidla a cestujúcich z autobusu, zaručenie bezpečnosti všetkých cestujúcich, reakcia v prípade násilných činov, základné princípy vypracovania správy o nehode.

01.09.2006

3.6 Cieľ: schopnosť správať sa tak, aby to prispelo k imidžu podniku:

01.09.2006

správanie sa vodiča a imidž podniku; význam kvality služieb poskytovaných vodičom pre podnik, rôzne úlohy vodiča, ľudia, s ktorými bude vodič v styku, údržba vozidla, organizácia práce, obchodné a finančné dôsledky právneho sporu.

01.01.2016

– určené pre vodičské oprávnenia skupín C, CE, C1 a C1E

01.09.2006

3.7 Cieľ: poznať ekonomické prostredie nákladnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:

01.09.2006

cestná nákladná doprava vo vzťahu k ostatným druhom dopravy (hospodárska súťaž, zasielatelia), rôzne činnosti cestnej dopravy (doprava vykonávaná za poplatok alebo odmenu, doprava pre vlastné potreby, pomocné dopravné činnosti), organizácia hlavných typov dopravnej spoločnosti a pomocných dopravných činností, rôzne dopravné špecializácie (cisternové vozidlá, regulovaná teplota, atď.), zmeny v sektore dopravy (diverzifikácia poskytovaných služieb, kombinovaná doprava železnica – cesta, subdodávateľ atď.).

01.01.2016

– určené pre vodičské oprávnenia skupín D, DE, D1 a D1E

01.09.2006

3.8 Cieľ: poznať ekonomické prostredie osobnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:

01.09.2006

cestná osobná doprava vo vzťahu k ostatným druhom osobnej dopravy (železnici, súkromným autám), rôzne činnosti zahŕňajúce prepravu osôb po ceste, prekračovanie hraníc v medzinárodnej doprave, organizácia hlavných typov dopravnej spoločnosti vykonávajúcej prepravu osôb.

01.09.2006

Oddiel 2: Riadne kurzy základnej kvalifikácie

01.01.2016

Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 280 vyučovacích hodín; vyučovacia hodina trvá 45 minút. Riadne kurzy základnej kvalifikácie sa vykonávajú maximálne v desaťhodinových denných sústredeniach.

01.06.2009

Každý účastník kurzov musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 20 hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora školiaceho strediska, ktorý musí byť zamestnancom prevádzkovateľa školiaceho strediska, v ktorej sa vykonávajú kurzy.

01.09.2006

Každý účastník kurzu môže z 20 hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac osem hodín v špeciálnom teréne alebo na výkonnom trenažéri tak, aby sa mohlo zhodnotiť racionálne vedenie vozidla založené na bezpečnostných predpisoch, najmä z hľadiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom stave vozovky podľa poveternostných podmienok, ako aj nočného alebo denného času.

01.09.2006

Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musia kurzy základnej kvalifikácie trvať 70 hodín vrátane piatich hodín osobného vedenia výcvikového vozidla.

01.09.2006

Výcvikové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.09.2006

Oddiel 3: Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie

01.01.2016

Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí vedomostí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 140 vyučovacích hodín; vyučovacia hodina trvá 45 minút. Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie sa vykonávajú maximálne v desaťhodinových denných sústredeniach.

01.06.2009

Každý účastník kurzu musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 10 hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora školiaceho strediska, ktorý musí byť zamestnancom prevádzkovateľa školiaceho strediska.

01.09.2006

Každý účastník kurzu môže z 10 hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac štyri hodiny v špeciálnom teréne alebo na výkonnom trenažéri tak, aby sa mohlo zhodnotiť racionálne vedenie vozidla založené na bezpečnostných predpisoch, najmä z hľadiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom stave vozovky podľa poveternostných podmienok, ako aj nočného alebo denného času.

01.09.2006

Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musí zrýchlená základná kvalifikácia trvať 35 hodín vrátane dve a pol hodiny osobného vedenia výcvikového vozidla.

01.09.2006

Po skončení kurzov sa vodič podrobí písomnej alebo ústnej skúške. Skúška musí obsahovať aspoň jednu otázku z každej oblasti vedomostí uvedených v oddiele 1.

01.09.2006

Oddiel 4: Kurzy pravidelného výcviku

01.01.2016

Kurz musí obsahovať výučbu teórie zo všetkých cieľov uvedených v oddieli 1 v rozsahu 35 hodín v minimálne sedemhodinových denných sústredeniach a v maximálne desaťhodinových denných sústredeniach, a to raz za päť rokov; vyučovacia hodina trvá 45 minút.

01.06.2009

Praktické jazdy možno uskutočniť pod dohľadom inštruktora školiaceho strediska na výcvikovom vozidle na špeciálnom autocvičisku alebo v cestnej premávke a sčasti aj na trenažéri.

01.09.2006

01.06.2009

Príloha č. 1a k zákonu č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 188/2009 Z. z.

01.06.2009

TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ŠPECIÁLNE AUTOCVIČISKO

01.06.2009

1. Výcvik zameraný na bezpečnosť jazdy sa môže vykonávať sčasti aj na špeciálnom autocvičisku zabezpečenom proti ohrozeniu osôb a vecí, ktorých činnosť nesúvisí s výcvikom.

01.06.2009

2. Špeciálne autocvičisko musí zodpovedať veľkosťou a vybavením nasledujúcim minimálnym požiadavkám:

01.06.2009

a) plocha s dĺžkou najmenej 400 metrov a šírkou najmenej 50 metrov, úžitková plocha najmenej 20 000 m2,

01.06.2009

b) stála šmyková plocha s dĺžkou najmenej 100 m a šírkou najmenej 20 m, aby bolo možné vykonávať nácvik brzdných úkonov s rýchlosťou najmenej 50 km/h na začiatku šmykovej plochy. Pred šmykovou plochou musí byť k dispozícii nájazdová dráha s dĺžkou najmenej 300 m a šírkou najmenej 10 m, pričom 50 m nájazdovej dráhy nachádzajúcich sa bezprostredne pred šmykovou plochou tvorí priame predĺženie šmykovej plochy. Od začiatku tejto šmykovej plochy musí byť k dispozícii po jej oboch stranách a na jej konci spevnený asfaltový alebo betónový spádový priestor. Šírka spádového priestoru na úseku prvých 15 m dĺžky šmykovej plochy je najmenej 3 m z každej strany a na ďalšom úseku najmenej 8 m z každej strany. Spádový priestor na konci šmykovej plochy tvorí priame predĺženie šmykovej plochy s dĺžkou 30 m a šírkou najmenej 36 m,

01.06.2009

c) šmyková plocha v tvare okružnej dráhy vo výseku najmenej 90“ s vonkajším polomerom najmenej 40 m a so šírkou najmenej 10 m, aby bolo možné vykonávať nácvik jázd v zákrute a brzdenie v zákrute pri počiatočnej rýchlosti najmenej 30 km/h na začiatku šmykovej plochy. Pred šmykovou plochou musí byť k dispozícii nájazdová dráha s dĺžkou najmenej 50 m a šírkou najmenej 10 m. Od začiatku tejto šmykovej plochy musí byť k dispozícii po oboch stranách spevnený, asfaltový alebo betónový spádový priestor široký najmenej 2 m z každej strany, ktorý sa na vonkajšej strane zákruty po najviac prvých 10 m rozširuje na najmenej 8 m. Spádový priestor na konci šmykovej plochy tvorí predĺženie šmykovej plochy a spádového priestoru po stranách s dĺžkou najmenej 15 m,

01.06.2009

d) zavlažovacie zariadenie, ktorým je možné stále zavlažovanie šmykovej plochy, pričom nie je možné používať chemické klzné prostriedky,

01.06.2009

e) merač rýchlosti s veľkým číselníkom, ktorý umožňuje odčítavať nájazdovú rýchlosť na začiatku šmykovej plochy,

01.06.2009

f) učebňa na vykonávanie teoretickej časti a dopravno-psychologického skupinového rozhovoru pre celkovo 15 osôb zariadená na prezentáciu a premietanie filmov vrátane učebného materiálu a zodpovedajúce hygienické zariadenia,

01.06.2009

g) rampa, hrboľ, klin a najmenej 30 dopravných kužeľov,

01.06.2009

h) rádiopovelové zariadenie schváleného typu umožňujúce prenos hlasu inštruktora do výcvikového vozidla.

01.09.2006

01.09.2006

Príloha č. 2 k zákonu č. 280/2006 Z. z.

01.09.2006

VZOR KVALIFIKAČNEJ KARTY VODIČA

01.09.2006

A. Opis kvalifikačnej karty vodiča

01.09.2006

A.1 Fyzické charakteristiky kvalifikačnej karty vodiča musia zodpovedať normám ISO 7810 a 7816-1. Metódy posudzovania zhody fyzických charakteristík s týmito normami musia spĺňať požiadavky normy ISO 10 373.

01.09.2006

A.2 Kvalifikačná karta vodiča má dve strany.

01.09.2006

A.2.1 Strana 1 obsahuje

01.09.2006

a) označenie „KVALIFIKAČNÁ KARTA VODIČA“ vytlačené veľkými písmenami v štátnom jazyku Slovenskej republiky,

01.09.2006

b) označenie „Slovensko“,

01.09.2006

c) rozlišovací znak Slovenskej republiky „SK“ vytlačený ako negatív v modrom obdĺžniku a obklopený dvanástimi žltými hviezdičkami,

01.09.2006

d) údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:

01.09.2006

1. priezvisko,

01.09.2006

2. meno (mená),

01.09.2006

3. dátum a miesto narodenia,

01.09.2006

4a. dátum vydania,

01.09.2006

4b. dátum skončenia platnosti,

01.09.2006

4c. názov vydávajúceho orgánu,

01.09.2006

5a. číslo vodičského preukazu,

01.09.2006

5b. sériové číslo,

01.09.2006

6. fotografia,

01.09.2006

7. podpis,

01.09.2006

8. obec pobytu,

01.01.2016

9. skupiny vodičských oprávnení, na ktoré spĺňa základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik,

01.06.2009

e) nadpis „Vzor Európskych spoločenstiev“ v štátnom jazyku Slovenskej republiky a záhlavie „kvalifikačná karta vodiča“ v ostatných jazykoch členských štátov vytlačený modrou farbou tak, aby tvorili pozadie karty, a to

01.06.2009

tarjeta de cualificación del conductor

01.06.2009

карта за квалификация на водача

01.06.2009

osvědčení profesní způsobilosti řidiče

01.06.2009

chaufføruddannelsesbevis

01.06.2009

Fahrerqualifizierungsnachweis

01.06.2009

juhi ametipädevuse kaart

01.06.2009

δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

01.06.2009

driver qualification card

01.06.2009

carte de qualification de conducteur

01.04.2014

kvalifikacijska kartica vozača

01.06.2009

cárta cáilíochta tiomána

01.06.2009

carta di qualificazione del conducente

01.06.2009

vadītāja kvalifikācijas apliecība

01.06.2009

vairuotojo kvalifikacinė kortelė

01.06.2009

gépjárművezetői képesítési igazolvány

01.06.2009

karta ta’ kwalifikazzjoni tas-sewwieq

01.06.2009

kwalificatiekaart bestuurder

01.06.2009

karta kwalifikacji kierowcy

01.06.2009

carta de qualificação do motorista

01.06.2009

Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto

01.06.2009

kartica o usposobljenosti voznika

01.06.2009

kuljettajan ammattipätevyyskortti

01.06.2009

yrkeskompetensbevis för förare.

01.09.2006

f) referenčné farby:

01.09.2006

– modrá: reflexná modrá, systém farieb Pantone,

01.09.2006

– žltá: žltá, systém farieb Pantone.

01.09.2006

A.2.2 Strana 2 obsahuje:

01.09.2006

a) údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:

01.01.2016

9. skupiny vodičských oprávnení, na ktoré spĺňa základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik,

01.09.2006

10. kód Spoločenstva podľa zoznamu kódov Spoločenstva (§ 11 ods. 3),

01.09.2006

11. priestor na úradné záznamy vydávajúceho štátu, ktorý sa týka administratívnych údajov alebo údajov vzťahujúcich sa na bezpečnosť cestnej premávky. Ak sa údaje vzťahujú k bodom tejto prílohy, musí sa pred údajom uviesť číslo bodu,

01.09.2006

b) vysvetlivky k očíslovaným záznamom uvedeným na oboch stranách, najmä k bodom 1 až 3, 4a až 4c, 5a a 5b a 10.

01.09.2006

B. Bezpečnosť kvalifikačnej karty vodiča

01.09.2006

B.1 Účelom rôznych prvkov kvalifikačnej karty je vylúčiť možnosť jej falšovania alebo neoprávneného zásahu do textu a odhaliť takýto pokus.

01.09.2006

B.2 Úroveň bezpečnosti kvalifikačnej karty vodiča musí byť porovnateľná s úrovňou bezpečnosti vodičského preukazu.

01.09.2006

B.3 V záujme zvýšenia bezpečnosti kvalifikačnej karty vodiča možno jej text doplniť o farby alebo značky, ako sú stĺpcový kód, štátny znak alebo bezpečnostné prvky. Stĺpcový kód nesmie obsahovať iné údaje, než sú uvedené v bode A.

01.09.2006

C. Vzhľad kvalifikačnej karty vodiča uznávaný Európskym spoločenstvom

01.09.2006

Obrázok 02-1

01.09.2006

01.09.2006

Príloha č. 3 k zákonu č. 280/2006 Z. z.

01.09.2006

MINIMÁLNY VÝCVIK

01.09.2006

potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3820/85

01.09.2006

Ak nie sú súčasťou vodičských kurzov, výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti zahŕňa minimálne tieto predmety:

01.09.2006

1. Vedomosti o konštrukcii a hlavných častiach vozidla

01.09.2006

1.1 Vedomosti o konštrukcii a funkcii

01.09.2006

– spaľovacích motorov,

01.09.2006

– mazacích a chladiacich systémov,

01.09.2006

– palivového systému,

01.09.2006

– elektrického systému,

01.09.2006

– zapaľovacieho systému,

01.09.2006

– prevodového systému (spojky, prevodovej skrine atď.).

01.09.2006

1.2 Všeobecné vedomosti o mazacej a protimrazovej ochrane.

01.09.2006

1.3 Vedomosti o predbežných zákrokoch vykonávaných počas odstraňovania a výmeny kolies.

01.09.2006

1.4 Vedomosti o konštrukcii, vybavení, správnom používaní a starostlivosti o pneumatiky.

01.09.2006

1.5 Vedomosti o typoch, prevádzke, hlavných častiach, spojoch a používaní brzdového systému a o jeho každodennej údržbe a vedomosti o spojovacej sústave.

01.09.2006

1.6 Poznanie metód lokalizácie príčin porúch.

01.09.2006

1.7 Zručnosti, ako opravovať menšie poruchy pomocou správneho technického vybavenia.

01.09.2006

1.8 Všeobecné vedomosti o preventívnej údržbe vozidiel a o nevyhnutných prevádzkových opravách.

01.09.2006

2. Všeobecné vedomosti o doprave a o administratívnych postupoch

01.09.2006

2.1 Všeobecná schopnosť a dostatočné geografické vedomosti o používaní cestných máp a ich symbolov.

01.09.2006

2.2 Hospodárne využívanie vozidiel.

01.09.2006

2.3 Poznanie opatrení, ktoré sa majú uskutočniť po nehode alebo podobnej udalosti (napr. požiar) v súvislosti s poistením vozidla.

01.09.2006

2.4 Poznanie vnútroštátnych právnych predpisov používaných na príslušný druh prepravy tovarov alebo cestujúcich.

01.09.2006

– pre vodičov nákladných vozidiel

01.09.2006

2.5 Základné vedomosti o zodpovednosti vodiča v súvislosti s prevzatím, prepravou a dodaním tovaru podľa dohodnutých podmienok.

01.09.2006

2.6 Poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a dopravy, ktoré sa vyžadujú vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave nákladov.

01.09.2006

2.7 Poznanie technológií nakladania a vykladania tovaru a používania nakladacieho a vykladacieho zariadenia.

01.09.2006

2.8 Základné vedomosti o predbežných opatreniach, ktoré sa musia podniknúť pri manipulácii a preprave nebezpečných vecí.

01.09.2006

– pre vodičov vozidiel určených na prepravu cestujúcich

01.09.2006

2.9 Vedomosti o zodpovednosti vodiča v súvislosti s prepravou osôb.

01.09.2006

2.10 Poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a cestujúcich, ktoré sa vyžadujú vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave cestujúcich.

01.09.2006

3. Skúsenosti v preprave tovaru a osôb

01.09.2006

– pre vodičov nákladných vozidiel

01.09.2006

3.1 Praktické skúsenosti z jazdenia a manévrovania s vozidlom nad 7,5 t a z používania prípojného vozidla.

01.09.2006

– pre vodičov vozidiel určených na prepravu cestujúcich

01.09.2006

3.2 Praktické skúsenosti z jazdenia a manévrovania s autobusom alebo s autokarom.

01.09.2006

01.09.2006

Príloha č. 4 k zákonu č. 280/2006 Z. z.

01.09.2006

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.09.2006

1. Smernica Rady 76/914/EHS zo 16. decembra 1976 o minimálnej úrovni výcviku niektorých vodičov cestnej dopravy (Ú. v. ES L 357, 29. 12. 1976).

01.09.2006

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10. 9. 2003) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004).

01.06.2009

3. Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

01.04.2014

4. Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

01.09.2006

1) Článok 1 ods. 2 písm. a) a ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.

01.09.2006

2) § 1 ods. 2 písm. a) až c) a § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 180/1996 Z. z.

01.06.2009

2a) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.

01.01.2016

2aa) Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.06.2009

3) § 10 a 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.06.2009

3a) Položka 77a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 188/2009 Z. z.

01.06.2009

3b) § 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2016

3c) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.2006

4) § 3 zákona č. 93/2005 Z. z.

01.01.2016

5) § 94 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.06.2009

5a) § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2016

5aa) Príloha č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

5ab) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

5ac) § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

5ad) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z.

01.01.2016

5ae) Zákon Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.06.2009

5b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

5c) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2016

5d) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.09.2006

6) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 93/2005 Z. z.

01.09.2006

7) Článok 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia Rady (EHS) 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. ES L 370, 31. 12. 1985) v platnom znení.