Vyhláška č. 27/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad

(v znení č. 541/2008 Z. z., 177/2013 Z. z.)

Čiastka 14/2006
Platnosť od 25.01.2006
Účinnosť od 01.07.2013

OBSAH

25.01.2006

27

25.01.2006

VYHLÁŠKA

25.01.2006

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

25.01.2006

z 18. januára 2006,

25.01.2006

ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad

25.01.2006

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 53 písm. c) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


25.01.2006

§ 1

25.01.2006

(1) Úhrada za odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody sa platí bezhotovostne na príslušný účet ministerstva s vyznačením variabilného symbolu.

01.07.2013

(2) Úhrada za odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody sa pre každé povolenie využívať zdroj platí samostatne.

01.07.2013

(3) Variabilný symbol pre platbu za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja je číslo, ktoré pozostáva z čísla povolenia využívať zdroj a z posledného dvojčíslia roku jeho vydania.

25.01.2006

(4) Variabilný symbol pre platbu za odber vody z prírodného minerálneho zdroja je číslo, ktoré pozostáva z čísla povolenia využívať zdroj, z posledného dvojčíslia roku vydania povolenia a z čísla vyjadrujúceho sadzbu úhrady podľa § 2; príklad na určenie variabilného symbolu je uvedený v prílohe.

25.01.2006

§ 2

25.01.2006

(1) Sadzba úhrady za odber prírodnej liečivej vody z prírodného liečivého zdroja na

01.01.2009

a) liečebné účely na vonkajšie použitie (do vaní, liečebných a rehabilitačných bazénov) je 0,12 eura za m3,

01.01.2009

b) liečebné účely na vnútorné použitie (na pitie a inhalácie) je 0,20 eura za m3,

01.07.2013

c) rekreačné účely je 0,33 eura za m3,

01.07.2013

d) energetické účely pri ochladení liečivej vody o 10 OC až 20 OC je 0,50 eura za m3,

01.07.2013

e) energetické účely pri ochladení liečivej vody o 20 OC až 30 OC je 0,83 eura za m3,

01.07.2013

f) energetické účely pre tepelné čerpadlá je 0,12 eura za m3.

01.01.2009

(2) Sadzba úhrady za odber prírodnej minerálnej vody z prírodného minerálneho zdroja na výrobu balených prírodných minerálnych vôd je 0,66 eura za m3.


25.01.2006

§ 3

25.01.2006

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. januára 2006.


25.01.2006

Rudolf Zajac v. r.