01.06.2006

253

01.06.2006

NARIADENIE VLÁDY

01.06.2006

Slovenskej republiky

01.06.2006

z 5. apríla 2006

01.06.2006

o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

01.06.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.06.2006

§ 1

01.06.2006

Predmet úpravy

01.06.2006

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov1) pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest a na predchádzanie týmto rizikám.

01.06.2006

(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na všetky činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

01.06.2006

(3) Na účely tohto nariadenia vlády sa azbestom rozumejú tieto vláknité kremičitany:

01.06.2006

a) azbest aktinolit (CAS č. 77536-66-4),

01.06.2006

b) azbest grunerit (amozit) (CAS č. 12172-73-5),

01.06.2006

c) azbest anthofylit (CAS č. 77536-67-5),

01.06.2006

d) chryzotil (CAS č. 12001-29-5),

01.06.2006

e) krocidolit (CAS č. 12001-28-4),

01.06.2006

f) azbest tremolit (CAS č. 77536-68-6).

01.06.2006

§ 2

01.06.2006

Posudzovanie rizika

01.06.2006

(1) Pri činnosti, pri ktorej by mohli byť zamestnanci exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov, ktoré obsahujú azbest, je zamestnávateľ povinný vypracovať posudok o riziku vzhľadom na charakter a stupeň expozície zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

01.06.2006

(2) Posudok o riziku podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný konzultovať so zamestnancami alebo so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci2) (ďalej len „zástupca zamestnancov pre bezpečnosť“) a aktualizovať, ak je nesprávny alebo pri zmene materiálu pri práci.

01.06.2006

(3) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci neboli exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest s vyššou koncentráciou v pracovnom ovzduší, ako je technická smerná hodnota 0,1 vlákna na cm3 vo vzťahu k osemhodinovému pracovnému času.

01.06.2006

(4) Ak je expozícia zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest nepravidelná, má nízku intenzitu a podľa výsledku posudku o riziku podľa odseku 1 nebude prekročená technická smerná hodnota ustanovená v odseku 3, plnenie povinností uvedených v § 3, 11 a 12 sa nevyžaduje, ak ide

01.06.2006

a) o krátkodobé nepravidelné údržbárske činnosti, pri ktorých sa manipuluje len s nedrobivými materiálmi,

01.06.2006

b) o odstraňovanie neporušených a neznehodnotených materiálov, v ktorých sú azbestové vlákna pevne spojené so základným materiálom,

01.06.2006

c) o zalievanie alebo tmelenie materiálov obsahujúcich azbest, ktoré sú neporušené,

01.06.2006

d) o monitorovanie a kontrolu pracovného ovzdušia vrátane odberu vzoriek na účely zisťovania obsahu azbestu.

01.06.2006

(5) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky3) po dohode so zástupcami zamestnancov4) usmerní, ktoré práce v rozsahu činností podľa odseku 4 písm. a) až d) majú charakter prác s nepravidelnou a nízkou expozíciou prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

01.06.2006

§ 3

01.06.2006

Oznamovanie činnosti

01.06.2006

(1) Pred začiatkom prác súvisiacich s akoukoľvek činnosťou podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ povinný predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva5) oznámenie, ktoré obsahuje

01.06.2006

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

01.06.2006

b) umiestnenie pracoviska,

01.06.2006

c) druh a množstvo azbestu v materiáloch, s ktorými sa bude manipulovať,

01.06.2006

d) opis činnosti a používané pracovné postupy,

01.06.2006

e) počet zamestnancov pri výkone práce,

01.06.2006

f) dátum začatia práce a jej trvanie,

01.06.2006

g) opatrenia na zníženie expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest (§ 5),

01.06.2006

h) plán práce, ak ide o búracie práce alebo iné práce uvedené v § 8 ods. 6.

01.06.2006

(2) Údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 písm. b) až h) je zamestnávateľ povinný sprístupniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.

01.06.2006

(3) Pri zmene pracovných podmienok, ktorá môže mať vplyv na zvýšenie expozície zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest, je zamestnávateľ povinný predložiť nové oznámenie.

01.06.2006

(4) Ak predmetom oznámenia sú činnosti, o ktorých rozhoduje príslušný orgán verejného zdravotníctva, súčasťou oznámenia je aj žiadosť s údajmi podľa osobitného predpisu.6)

01.06.2006

§ 4

01.06.2006

Zákaz niektorých činností

01.06.2006

(1) Je zakázané

01.06.2006

a) používať azbest pomocou rozprašovania,

01.06.2006

b) používať izolačné alebo zvukotesné materiály, ktoré obsahujú azbest s hustotou nižšou ako 1 g.cm-3,

01.06.2006

c) vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k expozícii zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest počas ťažby a spracovania azbestu a počas výroby výrobkov, do ktorých sa pridáva azbest,

01.06.2006

d) uvádzať azbest na trh a používať výrobky, ktoré obsahujú azbest.7)

01.06.2006

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest (ďalej len „odstraňovanie azbestových materiálov“) zo stavieb (§ 8 ods. 5).

01.06.2006

§ 5

01.06.2006

Opatrenia na zníženie expozície

01.06.2006

(1) Pri činnosti podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ povinný na mieste výkonu práce znížiť expozíciu zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest na najnižšiu možnú mieru

01.06.2006

a) obmedzením počtu zamestnancov exponovaných alebo pravdepodobne exponovaných prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest,

01.06.2006

b) navrhnutím bezpečných pracovných postupov na zamedzenie vzniku prachu z azbestu a z materiálov obsahujúcich azbest, a ak to nie je možné, zabrániť uvoľňovaniu azbestových vlákien do ovzdušia,

01.06.2006

c) zabezpečením pravidelného čistenia a údržby všetkých priestorov a zariadení na odstraňovanie azbestových materiálov,

01.06.2006

d) skladovaním a prepravou azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest v pevnom uzavretom obale,

01.06.2006

e) včasným zhromažďovaním a odstraňovaním odpadu z miesta výkonu práce v pevnom uzavretom obale s označením, že obsahuje azbest.8)

01.06.2006

(2) Pri činnosti podľa § 2 ods. 1 a 4 je zamestnávateľ povinný na svoje náklady zabezpečiť

01.06.2006

a) vymedzenie a označenie pracoviska bezpečnostnými a zdravotnými označeniami, najmä výstražnými značkami,9)

01.06.2006

b) zamedzenie prístupu na pracovisko zamestnancom, ktorí nie sú určení na výkon práce v priestoroch pracoviska,

01.06.2006

c) zákaz fajčenia zamestnancov na pracovisku,

01.06.2006

d) oddelenie priestorov na jedenie a oddych od pracoviska tak, aby zamestnanci neboli exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest,

01.06.2006

e) pre zamestnancov účinné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu celého tela (ďalej len „ochranný odev“), ktoré po použití zostanú na pracovisku; ak sa pranie ochranných odevov vykonáva mimo pracoviska, zabezpečiť ich prepravu v uzatvorených kontajneroch,

01.06.2006

f) oddelené skladovacie miesta na ochranný odev a na civilný odev,

01.06.2006

g) primerané a vhodné zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, najmä sprchy,

01.06.2006

h) uloženie osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov na vyhradenom mieste, ich kontrolu, čistenie po každom použití a pravidelnú údržbu.

01.06.2006

§ 6

01.06.2006

Opatrenia pri prekročení technickej smernej hodnoty

01.06.2006

(1) Pri zistení prekročenia technickej smernej hodnoty (§ 2 ods. 3) je zamestnávateľ povinný zistiť príčiny, bezodkladne vykonať ochranné opatrenia a skontrolovať ich účinnosť opakovaným meraním azbestu a stanovením azbestových vlákien v pracovnom ovzduší.

01.06.2006

(2) Ak expozíciu zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest nemožno znížiť iným spôsobom a z dôvodu dodržania technickej smernej hodnoty (§ 2 ods. 3) je potrebné použiť osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích orgánov, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby tieto prostriedky zamestnanci používali len v nevyhnutne potrebnom a prísne obmedzenom čase.

01.06.2006

(3) Počas výkonu práce s použitím prostriedkov podľa odseku 2 je zamestnávateľ povinný po konzultácii so zamestnancami alebo so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť zaraďovať prestávky v práci so zohľadnením fyzickej záťaže a klimatických podmienok.

01.06.2006

§ 7

01.06.2006

Meranie azbestu

01.06.2006

(1) Zamestnávateľ je povinný podľa výsledkov posudku o riziku (§ 2 ods. 1) a na účely kontroly dodržiavania technickej smernej hodnoty (§ 2 ods. 3) zabezpečiť pravidelné meranie azbestu v pracovnom ovzduší.

01.06.2006

(2) Na účely merania azbestu a jeho hodnotenia sa zohľadňujú len vlákna s dĺžkou viac ako päť mikrometrov, so šírkou menej ako tri mikrometre a s pomerom dĺžky a šírky väčším ako 3 : 1.

01.06.2006

(3) Odber vzoriek sa vykoná po konzultácii so zamestnancami alebo so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť.

01.06.2006

(4) Trvanie odberu vzoriek musí byť také, aby sa mohla stanoviť reprezentatívna expozícia pre osemhodinový pracovný čas pomocou meraní alebo časovo vážených výpočtov.

01.06.2006

(5) Odber vzoriek môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba.10) Odobraté vzorky sa môžu analyzovať len v laboratóriách vybavených na počítanie vlákien.

01.06.2006

(6) Počítanie vlákien sa vykonáva pomocou fázového kontrastného mikroskopu v súlade s metódou uvedenou v prílohe č. 1 alebo inou metódou, ktorá poskytuje rovnaké výsledky.

01.06.2006

§ 8

01.06.2006

Búracie práce, údržbárske práce a iné činnosti, pri ktorých je predpoklad prekročenia technickej smernej hodnoty

01.06.2006

(1) Pred začiatkom búracích prác alebo údržbárskych prác je zamestnávateľ povinný vykonať všetky dostupné opatrenia na identifikáciu materiálov s predpokladaným obsahom azbestu vrátane získania potrebných informácií od vlastníkov budov.

01.06.2006

(2) Pri pochybnosti o prítomnosti azbestu v materiáloch alebo v konštrukcii budov je zamestnávateľ povinný vykonať všetky opatrenia podľa § 5.

01.06.2006

(3) Pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách, odstraňovaní azbestových materiálov zo stavieb a iných činnostiach, pri ktorých je predpoklad prekročenia technickej smernej hodnoty (§ 2 ods. 3) aj napriek vykonaným opatreniam podľa § 6 ods. 1, je zamestnávateľ povinný

01.06.2006

a) zabezpečiť zamestnancom vhodné dýchacie prístroje a iné osobné ochranné pracovné prostriedky,

01.06.2006

b) označiť priestory, v ktorých je predpoklad prekročenia technickej smernej hodnoty, bezpečnostnými a zdravotnými označeniami, najmä výstražnou značkou,

01.06.2006

c) zabrániť šíreniu prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest mimo budov alebo mimo miesta, na ktorom sa činnosť vykonáva.

01.06.2006

(4) Opatrenia uvedené v odseku 3 zamestnávateľ prerokuje so zamestnancami alebo zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť pred začiatkom prác uvedených v odseku 1.

01.06.2006

(5) Odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb možno len na základe oprávnenia vydaného podľa osobitného predpisu.11)

01.06.2006

(6) Pred začiatkom búracích prác alebo prác na odstraňovaní azbestových materiálov z budov, stavieb, inštalácií alebo z lodí je zamestnávateľ povinný vypracovať plán práce.

01.06.2006

(7) Zamestnávateľ je povinný v pláne práce uviesť všetky opatrenia na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov na mieste výkonu práce, najmä stanoviť

01.06.2006

a) odstránenie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest pred začiatkom búracích prác, ak nejde o prípady, v ktorých by takýto postup predstavoval väčšie riziko pre zamestnancov ako v prípade jeho nedodržania,

01.06.2006

b) poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov v súlade s odsekom 3 písm. a),

01.06.2006

c) meranie azbestu po skončení prác.

01.06.2006

§ 9

01.06.2006

Odborná príprava zamestnancov

01.06.2006

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady pred začiatkom práce a v pravidelných intervaloch odbornú prípravu pre všetkých zamestnancov, u ktorých je predpoklad, že budú exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

01.06.2006

(2) Obsah odbornej prípravy musí byť pre zamestnancov zrozumiteľný a zameraný na získanie potrebných vedomostí a zručnosti na výkon práce, najmä pokiaľ ide

01.06.2006

a) o vlastnosti azbestu a jeho účinky na zdravie vrátane spolupôsobiaceho účinku fajčenia,

01.06.2006

b) o typy výrobkov alebo materiálov, ktoré zvyčajne obsahujú azbest,

01.06.2006

c) o pracovné postupy, ktoré môžu mať za následok expozíciu prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest, a význam opatrení na zníženie expozície,

01.06.2006

d) o bezpečné pracovné postupy, kontrolu a osobné ochranné pracovné prostriedky,

01.06.2006

e) o voľbu, význam používania a správne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov vrátane časového obmedzenia používania osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov,

01.06.2006

f) o postupy v havarijných situáciách,

01.06.2006

g) o postupy pri dekontaminácii pracovného prostredia zamoreného prachom z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest,

01.06.2006

h) o spôsob odstraňovania odpadu,

01.06.2006

i) o význam zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok.

01.06.2006

§ 10

01.06.2006

Informovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť

01.06.2006

(1) Zamestnávateľ zabezpečí, aby zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť boli informovaní

01.06.2006

a) o riziku z expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest,

01.06.2006

b) o technických smerných hodnotách a požiadavkách na meranie azbestu,

01.06.2006

c) o požiadavkách na osobnú hygienu vrátane zákazu fajčenia, jedenia a pitia na pracovisku,

01.06.2006

d) o používaní ochranného odevu a osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov,

01.06.2006

e) o ďalších opatreniach na zníženie expozície zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

01.06.2006

(2) Zamestnávateľ zabezpečí, aby zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť mali prístup k výsledkom meraní azbestu, a vysvetlí im význam týchto výsledkov.

01.06.2006

(3) Ak výsledky merania azbestu prekračujú technickú smernú hodnotu (§ 2 ods. 3), zamestnávateľ bezodkladne informuje zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť o prekročení a príčine prekročenia. Zamestnávateľ so zamestnancami a zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť prekonzultuje opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, v prípade mimoriadnej situácie im poskytne informácie o vykonaných opatreniach.

01.06.2006

§ 11

01.06.2006

Zdravotný dohľad

01.06.2006

(1) Zamestnávateľ zabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov pred začiatkom práce v expozícii prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest, ak na základe posúdenia rizika podľa § 2 zistí riziko pre ich zdravie; súčasťou zdravotného dohľadu sú lekárske preventívne prehliadky.

01.06.2006

(2) Pred začiatkom práce v expozícii prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest je zamestnávateľ povinný zabezpečiť každému zamestnancovi lekársku preventívnu prehliadku, ktorá musí obsahovať vyšetrenia uvedené v prílohe č. 2.

01.06.2006

(3) Ak trvá expozícia prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest a zamestnanec vykonáva činnosť uvedenú v § 2 ods. 1, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zamestnancovi lekársku preventívnu prehliadku každé tri roky, ak o kratšom intervale nerozhodne orgán verejného zdravotníctva.

01.06.2006

(4) Výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky a výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti sa uchovávajú počas 40 rokov od skončenia práce v riziku expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

01.06.2006

(5) Na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky podľa odseku 2 lekár vykonávajúci zdravotný dohľad môže odporučiť zamestnávateľovi individuálne ochranné opatrenia alebo preventívne opatrenia; ak je to potrebné, aj vyradenie zamestnanca zo všetkých činností, pri ktorých je predpoklad expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

01.06.2006

(6) Lekár vykonávajúci zdravotný dohľad informuje zamestnanca o výsledkoch lekárskej preventívnej prehliadky vrátane odporúčania týkajúceho sa následných preventívnych prehliadok, ktorým by sa mal zamestnanec podrobiť po skončení práce s rizikom expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

01.06.2006

§ 12

01.06.2006

Evidencia a záznamy

01.06.2006

(1) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa § 2 ods. 1.

01.06.2006

(2) Súčasťou evidencie sú záznamy o expozícii zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest (ďalej len „záznamy“), ktoré obsahujú

01.06.2006

a) meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca,

01.06.2006

b) pracovisko, profesiu a pracovné zaradenie zamestnanca,

01.06.2006

c) dátum začatia a skončenia výkonu práce,

01.06.2006

d) výsledky merania azbestu v pracovnom ovzduší za každé sledované obdobie,

01.06.2006

e) údaje o mimoriadnych situáciách v súvislosti s expozíciou prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

01.06.2006

(3) Zamestnávateľ uchováva záznamy počas najmenej 40 rokov od skončenia práce v riziku expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest a po ukončení činnosti ich odovzdá príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

01.06.2006

(4) Zamestnávateľ zabezpečí, aby

01.06.2006

a) každý zamestnanec mal prístup k záznamom, ktoré sa ho osobne týkajú,

01.06.2006

b) zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť mali prístup k informáciám podľa odseku 2 písm. d) a e).

01.06.2006

§ 13

01.06.2006

Prevzatie právnych aktov Európskych spoločenstiev

01.06.2006

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.


01.06.2006

§ 14

01.06.2006

Účinnosť

01.06.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


01.06.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.06.2006

Príloha č. 1

01.06.2006

k nariadeniu vlády č. 253/2006 Z. z.

01.06.2006

REFERENČNÁ METÓDA NA MERANIE AZBESTU

01.06.2006

1. Vzorky sa odoberú v dýchacej zóne jednotlivého zamestnanca v rozsahu pologule s polomerom 300 mm rozprestierajúcej sa pred tvárou a meranej zo stredového bodu línie, ktorá spája uši.

01.06.2006

2. Použijú sa membránové filtre (zmiešané estery celulózy alebo nitrátu celulózy) s veľkosťou pórov 0,8 až 1,2 mikrometra s predtlačenými štvorcami a s priemerom 25 mm.

01.06.2006

3. Použije sa otvorený držiak na filter upevnený pomocou valcovitého nadstavca od 33 mm do 44 mm pred filtrom vytvárajúcim kruhovú oblasť s priemerom aspoň 20 mm. Pri použití musí nadstavec smerovať dolu.

01.06.2006

4. Použije sa prenosné čerpadlo na batérie, ktoré zamestnanec nosí na opasku alebo vo vrecku. Tok je plynulý a rýchlosť nastavená na 1,0 litra za minútu ±5 %. Rýchlosť toku sa udržiava v rozsahu ±10 % počiatočnej rýchlosti počas odberu vzoriek.

01.06.2006

5. Dĺžka merania sa musí určiť tak, aby zodpovedala expozícii zamestnanca prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest počas osemhodinového referenčného intervalu (jednej pracovnej zmeny) so zohľadnením nameraného alebo vypočítaného časovo váženého priemeru. Čas odberu vzoriek má toleranciu 2 %.

01.06.2006

6. Optimálny počet vlákien na filtroch je v rozsahu od 100 do 400 vlákien na 1 mm2.

01.06.2006

7. Na mikroskopické sklíčko sa prednostne umiestni celý filter alebo len časť filtra, acetóntriacetínovou metódou sa stane priehľadným a zakryje sa krycím sklíčkom.

01.06.2006

8. Na počítanie sa použije binokulárny mikroskop, ktorý má toto vybavenie:

01.06.2006

8.1 Koehlerovo osvetlenie – jeho nadstavec má zabudovaný Abbeov alebo achromatický fázový kondenzor v podložnom centrovacom krúžku. Fázovo-kontrastné centrovanie je nezávislé od centrovacieho mechanizmu kondenzora.

01.06.2006

8.2 Pozitívny fázovo-kontrastný achromatický objektív so 40-násobným fokálnym zväčšením, s číselnou apertúrou 0,65 až 0,70 a absorpciou prstencovej diafragmy v rozsahu 65 % až 85 %.

01.06.2006

8.3 12,5-násobné kompenzačné okuláre – aspoň jeden okulár musí mať možnosť vloženia mriežky a musí sa dať zaostrovať.

01.06.2006

8.4 Waltonova-Beckettova cirkulárna mriežka do okulára so zdanlivým priemerom v rovine objektu 100 mikrometrov – 2 mikrometre pri použití uvedeného objektívu a okulára, kontrolovaného proti stacionárnemu mikrometru.

01.06.2006

9. Mikroskop sa nastaví podľa návodu výrobcu a detekčný limit sa overí za použitia fázovo-kontrastného testovacieho sklíčka, ktoré musí byť viditeľné do kódu 5 na AIA testovacom sklíčku alebo do bloku 5 na HSE/NPL značky 2 testovacieho sklíčka, ak sa bude postupovať podľa návodu výrobcu. Tento postup sa vykoná na začiatku dňa použitia.

01.06.2006

10. Vzorky sa vyhodnotia na základe týchto pravidiel:

01.06.2006

10.1 Vlákno, ktoré sa bude počítať, je akékoľvek vlákno podľa § 7 ods. 1, ktoré sa nedotýka častice s maximálnym priemerom väčším ako 3 mikrometre.

01.06.2006

10.2 Akékoľvek vlákno, ktoré sa bude počítať a má dva konce v okienku mriežky, sa počíta ako jedno vlákno. Akékoľvek vlákno iba s jedným koncom v okienku mriežky sa bude počítať ako polovica vlákna.

01.06.2006

10.3 Okienka mriežky na počítanie sa vyberú náhodne v rámci exponovanej oblasti filtra.

01.06.2006

10.4 Zhluk vlákien, ktorý sa v jednom alebo vo viacerých miestach svojej dĺžky javí pevný a neoddeliteľný, ale na iných miestach je rozdelený na samostatné vlákna (rozštiepené vlákno), sa počíta ako jednotlivé vlákno, ak zodpovedá opisu podľa § 7 ods. 1. Meraný priemer zodpovedá neoddelenej časti (nie rozštiepenej časti).

01.06.2006

10.5 V akomkoľvek inom zhluku vlákien, v ktorom sa jednotlivé vlákna dotýkajú alebo pretínajú (zväzok), sa vlákna počítajú jednotlivo, ak ich možno dostatočne rozlíšiť a určiť, či zodpovedajú § 7 ods. 1. Ak nemožno rozlíšiť ani jedno vlákno zodpovedajúce § 7 ods. 1, zväzok sa považuje za vlákno, ktoré možno počítať, ak braný celok zodpovedá § 7 ods. 1.

01.06.2006

10.6 Ak viac ako jednu osminu okienka mriežky pokrýva zhluk vlákien alebo ich častice, toto okienko mriežky sa musí vylúčiť a počíta sa v inom okienku.

01.06.2006

10.7 Napočíta sa 100 vlákien, ktoré umožnia preskúmať minimálne 20 okienok mriežky, alebo sa preskúma 100 okienok mriežky.

01.06.2006

11. Stredná hodnota počtu vlákien na mriežku sa vypočíta vydelením počtu napočítaných vlákien počtom preskúmaných okienok. Počet zvyškov značiek na filtri a kontaminácia sa budú udržiavať v pomere nižšom než tri vlákna na 100 okienok mriežky a vyhodnotia sa s použitím slepého filtra.

01.06.2006

Koncentrácia vlákien vo vzduchu sa vypočíta takto:

01.06.2006

(počet vlákien na okienko mriežky × exponovaná plocha filtra) / (okienko mriežky × objem odobratého vzduchu).

01.06.2006

12. Vlákno-deň je kumulatívna hodnota, ktorá predstavuje expozíciu zamestnanca zistenému počtu vlákien na jeden cm3 za sledované obdobie v dňoch.

01.06.2006

13. Vlákno-rok je kumulatívna hodnota, ktorá predstavuje expozíciu zamestnanca zistenému počtu vlákien na jeden cm3 za sledované obdobie v rokoch.

01.06.2006

Príloha č. 2

01.06.2006

k nariadeniu vlády č. 253/2006 Z. z.

01.06.2006

NÁPLŇ LEKÁRSKEJ PREVENTÍVNEJ PREHLIADKY

01.06.2006

1. Lekárska preventívna prehliadka sa vykonáva v súlade s najnovšími dostupnými poznatkami pracovného lekárstva. Obsahuje tieto postupy:

01.06.2006

a) osobný pohovor,

01.06.2006

b) zdravotnú a pracovnú anamnézu,

01.06.2006

c) celkové klinické vyšetrenie s osobitným zameraním na hrudník a pľúca,

01.06.2006

d) testy pľúcnych funkcií (objemy vdychu a výdychu a ich pomery).

01.06.2006

2. Lekár vykonávajúci zdravotný dohľad rozhodne o ďalších vyšetreniach, ako sú

01.06.2006

a) cytologické vyšetrenie spúta,

01.06.2006

b) rtg. snímky hrudníka, prípadne tomodenzitometria,

01.06.2006

c) prípadne ďalšie vyšetrenia podľa najnovších poznatkov pracovného lekárstva.

01.06.2006

3. Lekár vykonávajúci zdravotný dohľad sa musí oboznámiť s podmienkami práce každého vyšetrovaného zamestnanca, ktorý je exponovaný prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

01.06.2006

Príloha č. 3

01.06.2006

k nariadeniu vlády č. 253/2006 Z. z.

01.06.2006

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

01.06.2006

1. Smernica Rady 83/477/EHS z 19. septembra 1983 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice 80/1107/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 1).

01.06.2006

2. Smernica Rady 91/382/EHS z 25. júna 1991, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/477/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice 80/1107/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 1).

01.06.2006

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/18/ES z 27. marca 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 83/477/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 4).

Poznámky pod čiarou

01.06.2006

1) § 11 ods. 1 Zákonníka práce.

01.06.2006

2) § 8b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

01.06.2006

3) § 5 ods. 5 písm. c) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.06.2006

4) § 11a ods. 1 Zákonníka práce.

01.06.2006

5) § 10 ods. 4 písm. g) zákona č. 126/2006 Z. z.

01.06.2006

6) § 10 ods. 8 písm. b) až e) zákona č. 126/2006 Z. z.

01.06.2006

7) § 28 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.

01.06.2006

8) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

01.06.2006

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z.

01.06.2006

10) § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 126/2006 Z. z.

01.06.2006

11) § 10 ods. 7 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z.