01.02.2006

25

01.02.2006

ZÁKON

01.02.2006

zo 14. decembra 2005

01.02.2006

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.02.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.02.2006

Čl. III

01.02.2006

Účinnosť

01.02.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006 okrem § 25 ods. 3, § 91 ods. 3 a § 99 ods. 2 v článku I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.


01.02.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.02.2006

Pavol Hrušovský v. r.

01.02.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.