01.02.2006

25

01.02.2006

ZÁKON

01.02.2006

zo 14. decembra 2005

01.02.2006

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.02.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.02.2006

Čl. II

01.02.2006

Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.02.2006

V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.02.2006

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na použitie elektronického podpisu na účely verejného obstarávania.2a)“.

01.02.2006

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

01.02.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.02.2006

2a) § 18 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.


01.02.2006

Čl. III

01.02.2006

Účinnosť

01.02.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006 okrem § 25 ods. 3, § 91 ods. 3 a § 99 ods. 2 v článku I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.


01.02.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.02.2006

Pavol Hrušovský v. r.

01.02.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.