01.06.2006

232

01.06.2006

VYHLÁŠKA

01.06.2006

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

01.06.2006

z 30. marca 2006

01.06.2006

o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

01.06.2006

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 66 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch ustanovuje:


01.06.2006

§ 1

01.06.2006

Predmet úpravy

01.06.2006

Táto vyhláška upravuje podrobnosti

01.06.2006

a) o vyznačovaní ťažby dreva a postupe vyznačovania ťažby dreva,

01.06.2006

b) o písomnom súhlase na ťažbu dreva,

01.06.2006

c) o ciache, inom povolenom označení vyťaženého dreva a ich registrácii,

01.06.2006

d) o označovaní vyťaženého dreva,

01.06.2006

e) o dokladoch o pôvode dreva,

01.06.2006

f) o vedení evidencie dokladov o pôvode dreva.

01.06.2006

§ 2

01.06.2006

Vyznačovanie ťažby dreva

01.06.2006

(1) Stromy určené na výrub sa vyznačujú jednotlivo nezmazateľným farebným znakom s priemerom najmenej päť centimetrov alebo čitateľnou ciachou vo výške 130 centimetrov od zeme na kmeni a na koreňovom nábehu.

01.06.2006

(2) Pri úmyselnej ťažbe dreva hospodárskym spôsobom podrastovým sa pri zakladaní východísk obnovy lesa označia okrajové stromy nezmazateľným farebným šikmým pásom, širokým najmenej päť centimetrov, z vnútornej strany obnovovaného prvku tým istým druhom farby, ktorým sa vyznačia jednotlivé stromy určené na výrub, ak sa tieto stromy nevyznačia ciachou. Na vyznačenie úmyselnej ťažby dreva nemožno použiť červenú ani bielu farbu. Okrajové stromy sa do času rozširovania východísk obnovy lesa nerúbu. Vo fáze dorubu sa jednotlivé stromy určené na výrub nevyznačujú.

01.06.2006

(3) Pri úmyselnej ťažbe dreva hospodárskym spôsobom holorubným sa východiská obnovy označia podľa odseku 2. Jednotlivé stromy určené na výrub sa nevyznačujú.

01.06.2006

(4) Pri úmyselnej ťažbe dreva hospodárskym spôsobom výberkovým a účelovým sa vyznačia jednotlivé stromy určené na výrub podľa odseku 1.

01.06.2006

(5) Pri mimoriadnej ťažbe dreva sa okrajové stromy označujú po obvode plochy odlesnenia nezmazateľnými ležatými písmenami x červenej farby; tie stromy sa nerúbu.

01.06.2006

(6) Pri náhodnej ťažbe dreva, po ktorej vzniká holina, označujú sa len hraničné stromy po obvode plochy holiny, a to nezmazateľnými ležatými písmenami x bielej farby; tie stromy sa nerúbu.

01.06.2006

(7) Pri náhodnej ťažbe dreva, po ktorej nevzniká holina, vyznačujú sa jednotlivé stromy bielym farebným znakom podľa odseku 1; vývraty, zlomy do troch metrov výšky a suché stromy bez kôry sa nevyznačujú.

01.06.2006

(8) Vyznačené stromy určené na výrub sa vedú v evidencii, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1. Výpočet objemu dreva určeného na ťažbu sa vykoná podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2. Na zaevidovanie vyznačených stromov na výrub a výpočet objemu dreva určeného na ťažbu možno použiť výstup z počítača, ak obsahuje údaje podľa príloh č. 1 a 2. O stromoch určených na výrub, ktoré sú súčasťou ochranných opatrení a obranných opatrení proti biotickým škodlivým činiteľom, vedie sa osobitná evidencia uvedením dielca, evidenčného čísla stromu (lapáka), dátumu ich výrubu, dátumu vykonaných kontrol a spôsobu ich asanácie.

01.07.2011

(9) Ak sa pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov ťažba dreva nevyznačí, objem dreva určeného na ťažbu sa určí podľa hospodárskych opatrení určených programom starostlivosti o lesy (ďalej len „program starostlivosti“) alebo na základe úpravy programu starostlivosti.

01.07.2011

(10) Technologická príprava pracoviska sa v lesných porastoch s vekom nad 50 rokov vykonáva, ak nebola vykonaná pri obnove lesa alebo výchove lesa prečistkami, súčasne s vyznačením ťažby rozčlenením dielca na pracovné polia sústreďovacími linkami so šírkou do štyroch metrov, ktoré sa vyznačia dvomi šikmými farebnými pásmi, širokými najmenej päť centimetrov z vnútorných strán linky. Jednotlivé stromy určené na výrub v rámci linky sa nevyznačujú. Sklon a smer liniek musia zodpovedať použitej technológii sústreďovania dreva.

01.07.2011

(11) Pri uplatňovaní harvestorovej technológie sa ťažba dreva vyznačí v rozsahu podľa odsekov 1 až 10. Pri vyznačovaní jednotlivých stromov určených na výrub sa nezmazateľný farebný znak alebo ciacha podľa odseku 1 umiestňuje tak, aby tieto boli viditeľné z pracoviska operátora harvestora.

01.06.2006

§ 3

01.06.2006

Písomný súhlas na ťažbu dreva

01.07.2011

(1) Písomný súhlas na ťažbu dreva sa vydáva na tlačive uvedenom v prílohe č. 3; uchováva sa do konca platnosti programu starostlivosti.

01.06.2006

(2) Súhlas podľa odseku 1 sa vydáva až po vyznačení stromov určených na výrub a po výpočte objemu dreva určeného na ťažbu podľa § 2 ods. 8 a 9.

01.06.2006

§ 4

01.06.2006

Ciacha, jej znaky a iné povolené označenie vyťaženého dreva

01.06.2006

(1) Ciacha je značka, ktorou sa označuje vyťažené drevo na jeho priečnom reze. Ciacha obsahuje tieto základné znaky:

01.06.2006

a) ak ide o lesy v správe alebo v obhospodarovaní právnickej osoby zriadenej alebo založenej

01.06.2006

1. Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky – ŠL,

01.06.2006

2. Ministerstvom obrany Slovenskej republiky – VLM,

01.06.2006

3. Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky – OOP,

01.06.2006

4. vyšším územným celkom – ŠLP,

01.06.2006

5. vysokou školou – VŠLP;

01.06.2006

b) ak ide o lesy vo vlastníctve a v obhospodarovaní

01.06.2006

1. urbárskeho spoločenstva, komposesorátu alebo iného spoločenstva – U,

01.06.2006

2. mesta alebo obce – O,

01.06.2006

3. cirkvi alebo náboženskej spoločnosti – C,

01.06.2006

4. fyzickej osoby – S;

01.06.2006

c) ak ide o lesy v obhospodarovaní inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – P,

01.06.2006

d) ak ide o lesy, v ktorých odborné hospodárenie zabezpečuje poverená organizácia – OHL,

01.06.2006

e) ak ide o nákupcu dreva – R.

01.06.2006

(2) Ciacha podľa odseku 1 písm. a) obsahuje aj znaky označujúce organizačné jednotky tejto právnickej osoby.

01.06.2006

(3) Ciacha podľa odseku 1 písm. b) až e) obsahuje aj značku okresu podľa štatistického číselníka, v ktorom majú tieto právnické osoby alebo fyzické osoby sídlo alebo trvalý pobyt a registračné číslo pridelené obvodným lesným úradom.

01.06.2006

(4) Ciacha môže obsahovať aj iné znaky umožňujúce jej identifikáciu a zabezpečujúce jej nezameniteľnosť s inou ciachou.

01.06.2006

(5) Znaky ciachy sú umiestnené na ručnej ciachovačke alebo na štítku mechanickej ciachovačky podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.

01.06.2006

(6) Ciachu registruje obvodný lesný úrad podľa odseku 7, ktorý zaznamená odtlačok ciachy pri ručnej ciachovačke a znaky ciachy z plastového štítka a výrobné číslo mechanickej ciachovačky v registri.

01.06.2006

(7) Ak právnické osoby alebo fyzické osoby uvedené v odseku 1 obhospodarujú lesy v pôsobnosti viacerých obvodných lesných úradov, zaregistruje ciachu obvodný lesný úrad, v ktorého pôsobnosti sa nachádza najväčšia časť obhospodarovaných lesných pozemkov. Ak ide o ciachu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá nie je obhospodarovateľom lesa, jej registráciu vykoná obvodný lesný úrad, kde majú tieto osoby sídlo alebo trvalý pobyt. Ak ide o osoby, ktoré nemajú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, registráciu ciachy vykoná obvodný lesný úrad, ktorý žiadosť o registráciu ciachy prijal a ktorý jej zaregistrovanie oznámi ostatným obvodným lesným úradom.

01.06.2006

(8) Pri strate, odcudzení, zmene alebo znehodnotení ručnej ciachovačky alebo mechanickej ciachovačky sa ciacha uvedená na nich vyradí z registra.

01.06.2006

(9) Iným povoleným označením sa označuje vyťažené drevo, ak obsahuje najmenej údaje umožňujúce identifikáciu pôvodu vyťaženého dreva. Pri registrácii iného povoleného označenia vyťaženého dreva sa postupuje podľa odseku 7.

01.06.2006

§ 5

01.06.2006

Označovanie vyťaženého dreva

01.07.2011

(1) Vyťažené drevo sa najneskôr pred odvozom z odvozného miesta označí tak, aby na dopravnom prostriedku alebo jeho samostatnej časti bolo označené najmenej jednou ciachou alebo iným povoleným označením každého obhospodarovateľa lesa alebo nákupcu dreva, od ktorého prepravované drevo pochádza.

01.06.2006

(2) Odvozné miesto je výrobná lokalita prechodného uloženia vyťaženého dreva po ukončení jeho sústreďovania, z ktorého sa vykonáva odvoz vyťaženého dreva.

01.06.2006

(3) Ciachou alebo iným povoleným označením sa označuje vyťažené drevo a z neho vyrobené sortimenty podľa slovenských technických noriem1)

01.06.2006

a) v celých dĺžkach,

01.06.2006

b) priečne rozrezané na výrezy I., II. a III. triedy kvality,

01.06.2006

c) určené na výrobu drevoviny (brúsne drevo), banské výrezy,

01.06.2006

d) vlákninové drevo a ostatné priemyslové drevo V. triedy kvality, dlhšie ako dva metre,

01.06.2006

e) palivové drevo VI. triedy kvality, dlhšie ako dva metre.

01.07.2011

(4) Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva môže vyťažené drevo označiť ďalšími údajmi o vyťaženom dreve alebo iným označením bez poškodenia ciachy alebo iného povoleného označenia podľa odseku 1; za poškodenie sa považuje taký zásah do ciachy alebo iného povoleného označenia, ktorý zhoršuje ich čitateľnosť alebo viditeľnosť.

01.06.2006

§ 6

01.06.2006

Doklady o pôvode dreva a ich preukazovanie

01.07.2011

(1) Pôvod prepravovaného dreva alebo uskladneného dreva sa preukazuje dokladom; vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 5.

01.07.2011

(2) Pri preprave dreva od viacerých obhospodarovateľov lesa alebo nákupcov dreva na jednom dopravnom prostriedku alebo jeho samostatnej časti musí byť doklad o pôvode dreva vystavený každým z nich osobitne.

01.07.2011

(3) V doklade o pôvode dreva sa o prepravovanom dreve uvádzajú tieto údaje:

01.07.2011

a) číslo kusa, drevina, kvalitatívna trieda, dĺžka a priemer kusa, objem kusa v m3 a celkový objem v m3,

01.07.2011

b) drevina, kvalitatívna trieda, celkový objem v priestorových metroch a celkový objem v m3 určený prepočtom z priestorových metrov alebo

01.07.2011

c) pri preprave žrďoviny počet kusov v jednotlivých triedach žrďoviny a objem jednotlivých tried žrďoviny podľa slovenských technických noriem,1) ak sa neuvedú údaje podľa písmena a) alebo písmena b).

01.06.2006

§ 7

01.06.2006

Vedenie evidencie dokladov o pôvode dreva

01.06.2006

Evidencia dokladov o pôvode dreva sa vedie podľa

01.06.2006

a) lesných celkov alebo vlastníckych celkov,

01.06.2006

b) jednotlivých obhospodarovateľov lesa alebo nákupcov dreva.


01.06.2006

§ 8

01.06.2006

Prechodné ustanovenie

01.06.2006

Ciachy zaregistrované do 31. mája 2006 sa považujú za ciachy zaregistrované podľa tejto vyhlášky, ak obsahujú znaky podľa § 4.

01.06.2006

§ 9

01.06.2006

Účinnosť

01.06.2006

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


01.06.2006

Zsolt Simon v. r.


01.06.2006

Príloha č. 1 k vyhláške č. 232/2006 Z. z.

01.06.2006

VZOR

01.06.2006

EVIDENCIA VYZNAČENÝCH STROMOV URČENÝCH NA VÝRUB

01.07.2011

Vzor 01

01.06.2006

Príloha č. 2 k vyhláške č. 232/2006 Z. z.

01.06.2006

VZOR

01.06.2006

VÝPOČET OBJEMU DREVA URČENÉHO NA ŤAŽBU

01.06.2006

Vzor 02

01.06.2006

Príloha č. 3 k vyhláške č. 232/2006 Z. z.

01.06.2006

SÚHLAS NA ŤAŽBU DREVA

01.06.2006

Vzor 03

01.06.2006

Príloha č. 4 k vyhláške č. 232/2006 Z. z.

01.06.2006

VZORY CIACH

01.06.2006

Vzor 04

01.07.2011

Príloha č. 5 k vyhláške č. 232/2006 Z. z.

01.07.2011

VZOR

01.07.2011

DOKLAD O PÔVODE DREVA

01.07.2011

Vzor 05

Poznámky pod čiarou

01.06.2006

1) STN 48 0055 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny.
STN 48 0056 Kvalitatívne triedenie listnatej guľatiny.