01.06.2006

219

01.06.2006

ZÁKON

01.06.2006

zo 16. marca 2006

01.06.2006

o protikomunistickom odboji

01.06.2006

Národná rada Slovenskej republiky,

01.06.2006

– vedená vôľou oceniť a vyjadriť úctu mužom a ženám, ktorí s nasadením vlastných životov, osobnej slobody a pripravení k najvyšším obetám bojovali za vlasť, bránili hodnoty slobody a demokracie,

01.06.2006

– odhodlaná natrvalo pripomínať ideály vlastenectva, cti a statočnosti ďalším generáciám našich občanov a

01.06.2006

– pripravená vyjadriť vďaku všetkým etapám národného boja za slobodu,

01.06.2006

sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.2006

Čl. I

01.06.2006

§ 1

01.06.2006

Predmet úpravy

01.06.2006

Tento zákon ustanovuje podmienky priznania postavenia účastníka protikomunistického odboja a pôsobnosť Ústavu pamäti národa1) na úseku starostlivosti o účastníkov protikomunistického odboja.

01.06.2006

§ 2

01.06.2006

Protikomunistický odboj

01.06.2006

(1) Protikomunistický odboj bol pokračovaním národného boja za oslobodenie. Ustanovenia osobitného predpisu2) sa použijú primerane.

01.06.2006

(2) Pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu3) prejavený či prejavovaný organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989 (ďalej len „rozhodné obdobie“) verejnými občianskymi postojmi alebo činmi odporu, a to ako na území Československej republiky alebo Československej socialistickej republiky (ďalej len „Československo“), ako aj v zahraničí.

01.06.2006

(3) Na účely tohto zákona sa považuje za československého občana aj ten, koho československé štátne orgány svojím rozhodnutím československého občianstva pozbavili.

01.06.2006

§ 3

01.06.2006

Protikomunistický odboj bol súčasťou studenej vojny vo svete. Jeho účastníci boli aktívni bojovníci za slobodu a demokraciu.

01.06.2006

§ 4

01.06.2006

Účastník protikomunistického odboja

01.06.2006

(1) Účastník protikomunistického odboja je občan, ktorý sa v rozhodnom období ako československý štátny občan staval na odpor proti komunistickému režimu formami uvedenými v § 5 až 8 tohto zákona.

01.06.2006

(2) Účastníkovi protikomunistického odboja, ktorý vykonával odbojovú činnosť podľa § 5 až 8 tohto zákona, sa za podmienok ustanovených týmto zákonom priznáva postavenie účastníka odboja, ak túto činnosť vykonával minimálne 12 mesiacov. Obdobie účasti na odbojovej činnosti v rôznych časových obdobiach či v rôznych formách možno spočítať.

01.06.2006

(3) Ak účastník protikomunistického odboja utrpel v súvislosti s odbojovou činnosťou uvedenou v § 5 až 8 tohto zákona vážnu ujmu na zdraví alebo zomrel, k obdobiu uvedenému v odseku 2 sa neprihliada.

01.06.2006

§ 5

01.06.2006

Člen ilegálnej organizácie

01.06.2006

(1) Účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý v rozhodnom období bol členom ilegálnej organizácie alebo skupiny aktívne bojujúcej proti komunistickému režimu.

01.06.2006

(2) Na účely tohto zákona sa považuje za člena ilegálnej organizácie ten, kto sa účinne podieľal na vytvorení ilegálnej organizácie alebo sa aktívne zúčastnil na činnosti takej organizácie.

01.06.2006

§ 6

01.06.2006

Politický väzeň

01.04.2009

(1) Účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý bol politickým väzňom alebo bol z politických dôvodov internovaný, alebo bol v období rokov 1948 až 1953 zaradený do vojenských táborov nútených prác, alebo bol v rokoch 1944 až 1946 civilnou osobou protiprávne násilne odvlečenou do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch.5)

01.06.2006

(2) Podľa tohto zákona je politickým väzňom ten, kto bol v rozhodnom období obmedzený na osobnej slobode väznením, zaradením do tábora nútených prác, protiprávne násilne odvlečený alebo internovaný pre svoj aktívny odboj proti komunistickej moci z dôvodov politických, náboženských, či z ďalších dôvodov súvisiacich s protikomunistickým odbojom.

01.06.2006

§ 7

01.06.2006

Iné zjavné formy odboja

01.06.2006

Účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý v rozhodnom období

01.06.2006

a) bol autorom petícií či obdobných materiálov zameraných na obnovu slobody a demokracie alebo zabezpečoval ich tlač či rozširovanie,

01.06.2006

b) organizoval politické organizácie či verejné vystúpenia proti komunistickému režimu,

01.06.2006

c) vyvíjal politickú, publicistickú či inú preukázateľne protikomunistickú činnosť zameranú na obnovu slobody a demokracie v Československu.

01.06.2006

§ 8

01.06.2006

Zahraničný odboj

01.06.2006

Účastníkom protikomunistického odboja je československý občan, ktorý v rozhodnom období

01.06.2006

a) opustil republiku z dôvodov hroziaceho zatknutia a odsúdenia alebo z dôvodu hroziacej inej formy perzekúcie ako dôsledku protikomunistického odboja,

01.06.2006

b) vyvíjal v zahraničí politickú, publicistickú či inú preukázateľne protikomunistickú činnosť zameranú na obnovu slobody a demokracie v Československu.

01.06.2006

§ 9

01.06.2006

Prekážky na priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja

01.06.2006

Postavenie účastníka protikomunistického odboja, i keď inak spĺňa podmienky uvedené v § 4 až 8, nemôže nadobudnúť, ak tento zákon neustanovuje inak, ten, kto v rozhodnom období

01.06.2006

a) vedome a aktívne sa podieľal na budovaní, rozvoji a upevňovaní komunistickej moci,

01.06.2006

b) v súvislosti s činnosťou ilegálnej organizácie alebo skupiny bojujúcej proti komunistickému režimu sa dopustil činov, ktoré sú trestné i podľa práva platného ku dňu účinnosti tohto zákona a nesúviseli s realizáciou práva odporu proti komunistickej moci,

01.06.2006

c) bol v období po 25. februári 1948 do 17. novembra 1989

01.06.2006

1. príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti,

01.06.2006

2. evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako rezident, agent, držiteľ požičaného bytu, držiteľ konšpiračného bytu, informátor alebo ideový spolupracovník Štátnej bezpečnosti,

01.06.2006

3. tajomníkom orgánu Komunistickej strany Československa alebo Komunistickej strany Slovenska od stupňa okresného alebo jemu na roveň postaveného výboru vyššie, členom predsedníctva týchto výborov, členom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa alebo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, členom Byra pre riadenie straníckej práce v českých krajinách alebo členom Výboru pre riadenie straníckej práce v českých krajinách,

01.06.2006

4. pracovníkom aparátu orgánov uvedených v predchádzajúcom bode na úseku politického riadenia Zboru národnej bezpečnosti a Československej ľudovej armády,

01.06.2006

5. príslušníkom Ľudových milícií,

01.06.2006

6. členom akčného výboru Národného frontu po 25. februári 1948, previerkových komisií po 25. februári 1948 alebo previerkových a normalizačných komisií po 21. auguste 1968,

01.06.2006

7. študentom na Vysokej škole Felixa Edmundoviča Dzeržinského pri Rade ministrov Zväzu sovietskych socialistických republík pre príslušníkov Štátnej bezpečnosti, Vysokej škole Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík pre príslušníkov Verejnej bezpečnosti, Vyššej politickej škole Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík alebo vedeckým ašpirantom alebo účastníkom kurzov dlhších ako tri mesiace na týchto školách,

01.06.2006

d) bol osobou podľa § 1 ods. 3 písm. a), b), c), d) alebo e) osobitného predpisu.2)

01.06.2006

§ 10

01.06.2006

Práva účastníkov protikomunistického odboja

01.06.2006

(1) Účastníci protikomunistického odboja majú právo na plnú morálnu rehabilitáciu.

01.04.2009

(2) Účastníkovi protikomunistického odboja podľa § 6 prináleží postavenie veterána protikomunistického odboja; Ústav pamäti národa mu vydá preukaz veterána protikomunistického odboja.

01.06.2006

§ 11

01.06.2006

Konanie o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja

01.04.2009

(1) O priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja rozhoduje Ústav pamäti národa na základe písomnej žiadosti.

01.06.2006

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, údaj o štátnom občianstve, údaje potvrdzujúce splnenie podmienok na priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja podľa tohto zákona a vlastnoručný podpis.

01.06.2006

(3) Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa tohto zákona, Ústav pamäti národa vydá žiadateľovi preukaz účastníka protikomunistického odboja.

01.06.2006

(4) Postavenie účastníka protikomunistického odboja možno priznať aj občanovi, ktorý umrel. Konanie o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja in memoriam sa začína na základe žiadosti blízkej osoby zosnulého alebo z vlastného rozhodnutia Ústavu pamäti národa. Žiadosť blízkej osoby obsahuje náležitosti podľa odseku 2.

01.04.2009

(5) V odôvodnených prípadoch môže Ústav pamäti národa vydať preukaz podľa odseku 3, aj ak jestvuje prekážka podľa § 9. Môže tak urobiť vtedy, ak intenzita odboja proti komunizmu bola zjavne rozsiahlejšia a dlhodobejšia než existencia prekážky podľa § 9.

01.04.2009

(6) Ak Ústav pamäti národa odmietne vydať preukaz podľa odseku 3, môže žiadateľ písomne požiadať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o preskúmanie tohto rozhodnutia.

01.04.2009

§ 11a

01.04.2009

Starostlivosť o veterána protikomunistického odboja

01.04.2009

(1) Ústav pamäti národa je povinný na zabezpečenie poskytovania starostlivosti o veterána protikomunistického odboja do 30 dní od priznania postavenia veterána protikomunistického odboja písomne oznámiť Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia tieto údaje:

01.04.2009

a) titul, meno a priezvisko veterána protikomunistického odboja,

01.04.2009

b) dátum a miesto narodenia,

01.04.2009

c) adresu jeho trvalého pobytu,

01.04.2009

d) dátum vydania preukazu veterána protikomunistického odboja.

01.04.2009

(2) Veteránovi protikomunistického odboja možno na základe jeho žiadosti podanej Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia poskytnúť rekreačnú starostlivosť a kúpeľnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.7a)

01.04.2009

§ 11b

01.04.2009

Konanie o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam

01.04.2009

(1) Postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam možno priznať účastníkovi protikomunistického odboja podľa § 6, ktorý zomrel.

01.04.2009

(2) Konanie o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja in memoriam sa začína na základe

01.04.2009

a) podnetu Ústavu pamäti národa alebo

01.04.2009

b) žiadosti blízkej osoby zosnulej osoby.

01.04.2009

(3) Žiadosť podľa odseku 2 písm. b) obsahuje

01.04.2009

a) titul, meno, priezvisko, adresu a vlastnoručný podpis blízkej osoby zosnulej osoby,

01.04.2009

b) uvedenie príbuzenského vzťahu blízkej osoby k zosnulej osobe,

01.04.2009

c) údaje o zosnulej osobe

01.04.2009

1. titul, meno a priezvisko,

01.04.2009

2. dátum a miesto narodenia,

01.04.2009

3. dátum a miesto úmrtia a úradne overenú kópiu úmrtného listu a

01.04.2009

4. štátne občianstvo.

01.04.2009

(4) Ak Ústav pamäti národa prizná postavenie veterána protikomunistického odboja in memoriam, vydá blízkej osobe zosnulej osoby preukaz veterána protikomunistického odboja in memoriam.

01.04.2009

§ 11c

01.04.2009

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009

01.04.2009

(1) Ak bol účastníkovi protikomunistického odboja uvedenému v § 6 vydaný preukaz účastníka protikomunistického odboja pred 1. aprílom 2009, Ústav pamäti národa takémuto účastníkovi protikomunistického odboja prizná aj postavenie veterána protikomunistického odboja a do 1. októbra 2009 mu vydá preukaz veterána protikomunistického odboja.

01.04.2009

(2) Ústav pamäti národa prizná postavenie veterána protikomunistického odboja a vydá preukaz veterána protikomunistického odboja účastníkovi protikomunistického odboja, ktorý stratil postavenie vojnového veterána podľa osobitného predpisu.7b)


01.06.2006

Čl. II

01.06.2006

Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z., zákona č. 610/2004 Z. z. a zákona č. 309/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.06.2006

V § 8 ods. 1 sa dopĺňa písmeno j), ktoré znie:

01.06.2006

j) rozhoduje o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja.2a)“.

01.06.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:

01.06.2006

2a) § 11 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji.“.

01.06.2006

Čl. III

01.06.2006

Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

01.06.2006

V § 2 ods.2 sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie:

01.06.2006

e) bola účastníkom protikomunistického odboja za podmienok ustanovených osobitným predpisom.4a)“.

01.06.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

01.06.2006

4a) § 10 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji.“.


01.06.2006

Čl. IV

01.06.2006

Účinnosť

01.06.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


01.06.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.2006

v z. Béla Bugár v. r.

01.06.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.06.2006

1) Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov.

01.06.2006

2) Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.

01.06.2006

3) § 2 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.

01.06.2006

5) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov.

01.04.2009

7a) § 69 a 70 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2009

7b) § 6a zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/2009 Z. z.