Zákon č. 214/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 492/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 76/2006
Platnosť od 20.04.2006
Účinnosť od 01.12.2009
01.05.2006

214

01.05.2006

ZÁKON

01.05.2006

z 15. marca 2006,

01.05.2006

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.05.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.05.2006

Čl. I

01.05.2006

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z. a zákona č. 341/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.05.2006

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

01.05.2006

10) § 19 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.“.

01.05.2006

2. V § 6 ods. 13 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

01.05.2006

3. V § 7 ods. 14 sa vypúšťajú slová „priamo podriadených štatutárnemu orgánu banky alebo vedúcemu pobočky, alebo zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej banky (ďalej len “vedúci zamestnanec„)“ a v celom texte zákona sa vypúšťa odkaz 22 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 22.

01.05.2006

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

01.05.2006

24) § 7 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.“.

01.05.2006

5. V § 7 ods. 15 písm. d) sa za slovo „likvidácie“ vkladajú slová „alebo ktorá sa dostala do úpadku24aa)“, za slová „vyhlásený konkurz,“ sa vkladajú slová „povolená reštrukturalizácia,“ a za slová „vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku“ sa vkladá čiarka a slová „voči ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku“.

01.05.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:

01.05.2006

24aa) § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 520/2005 Z. z.“.

01.05.2006

6. V § 7 ods. 19 písm. b) sa vypúšťajú slová „a to aj vtedy, ak toto právo bolo možné uplatniť kedykoľvek v dvoch predchádzajúcich rokoch,“.

01.05.2006

7. § 7 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

01.05.2006

(20) Vedúcim zamestnancom sa na účely tohto zákona rozumie osoba priamo podriadená štatutárnemu orgánu banky alebo vedúcemu pobočky zahraničnej banky, alebo zástupcovi vedúceho pobočky zahraničnej banky, ktorá riadi činnosť alebo časť činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky.“.

01.05.2006

8. V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Bankové povolenie zašle Národná banka Slovenska do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti na uverejnenie v Obchodnom vestníku.24c)“.

01.05.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:

01.05.2006

24c) § 1 ods. 2, § 6 ods. 3 a § 8 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z.“.

01.05.2006

9. V § 9 ods. 4 sa za slová „štatutárneho orgánu“ vkladá čiarka a slová „na ustanovenie prokuristu“.

01.05.2006

10. V § 11 až 20 sa slová „orgánu bankového dohľadu“ nahrádzajú slovami „orgánu dohľadu“ v príslušnom gramatickom tvare.

01.05.2006

11. V § 11 ods. 3 úvodná veta znie:

01.05.2006

„Činnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2 môže na území Slovenskej republiky v súlade s odsekmi 1 a 2 vykonávať aj zahraničná finančná inštitúcia so sídlom na území členského štátu, ktorá je dcérskou spoločnosťou banky alebo zahraničnej banky podľa odseku 1; taká zahraničná finančná inštitúcia môže tieto činnosti vykonávať, ak jej to stanovy alebo spoločenská zmluva umožňujú, a to za týchto podmienok:“.

01.05.2006

12. V § 12 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „a 2“.

01.05.2006

13. V § 13 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.05.2006

(6) Ak banka chce zriadiť alebo nadobudnúť na území členského štátu finančnú inštitúciu, vopred písomne oznámi Národnej banke Slovenska zámer zriadiť alebo nadobudnúť túto finančnú inštitúciu a zároveň písomne oznámi jej činnosti.“.

01.05.2006

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

01.05.2006

14. V § 13 ods. 7 sa slová „bankové činnosti“ nahrádzajú slovami „činnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. b) a ods. 2“.

01.05.2006

15. V § 25 ods. 1 druhej vete sa slovo „Zamestnanec“ nahrádza slovami „Prokurista banky a zamestnanec“.

01.05.2006

16. V § 28 ods. 13 a 14 sa slová „tohto zákona“ nahrádzajú slovami „konania v zhode podľa odseku 12“.

01.05.2006

17. V § 37 odsek 1 znie:

01.05.2006

(1) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné na svojej internetovej stránke a vo svojich prevádzkových priestoroch zrozumiteľne informovať písomnou formou v slovenskom jazyku o podmienkach na prijímanie vkladov, poskytovanie úverov a vykonávanie všetkých ďalších obchodov a o ich cenách vrátane uvedenia príkladov. O každej zmene svojich obchodných podmienok na vykonávanie obchodov a o zmene cien obchodov je banka alebo pobočka zahraničnej banky povinná informovať spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete, a to najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny, ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo ak sa banka alebo pobočka zahraničnej banky nedohodla so svojím klientom inak. Ustanovenie osobitného predpisu33) tým nie je dotknuté.“.

01.05.2006

18. V § 37 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

01.05.2006

(2) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pri uzatváraní každej písomnej zmluvy o obchode informovať klienta o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu, ak je dohodnutá úroková sadzba, o odplatách vyžadovaných bankou od klienta alebo o odplatách v prospech klienta, ktoré súvisia so zmluvou o tomto obchode; táto povinnosť sa nevzťahuje na platby spojené s neplnením záväzkov zo zmluvy o obchode.

01.05.2006

(3) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť ministerstvu a Národnej banke Slovenska údaje o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov. Národná banka Slovenska tieto údaje zverejňuje na svojej internetovej stránke.“.

01.05.2006

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 12.

01.05.2006

19. V § 37 ods. 6 písm. a) a § 37 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa tohto zákona“.

01.05.2006

20. V § 37 ods. 9 a 10 sa vypúšťajú slová „podľa § 2 ods. 6“.

01.05.2006

21. V § 37 odsek 12 znie:

01.05.2006

(12) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví

01.05.2006

a) rozsah a spôsob informovania klienta podľa odseku 2,

01.05.2006

b) druh obchodu a rozsah, spôsob a termín predkladania údajov podľa odseku 3,

01.05.2006

c) rozsah a spôsob uverejňovania informácií podľa odsekov 6 a 7, spôsob uverejňovania opravy, ako aj to, čo sa rozumie podstatným odchýlením uverejnených informácií od skutočnosti podľa odseku 8.“.

01.05.2006

22. V § 38a ods. 4 sa slová „Zbierke zákonov Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „zbierke zákonov“.

01.05.2006

23. Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

01.05.2006

43) § 3 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 520/2005 Z. z.“.

01.05.2006

24. V § 41 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

01.05.2006

„Správa o výsledku činnosti útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu obsahuje aj výsledky kontrolnej činnosti, zistenia a opatrenia v oblasti ochrany banky alebo pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.“.

01.05.2006

25. § 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.05.2006

(5) Druhom obchodu sa na účely tohto zákona rozumie skupina obchodov v rámci bankových činností uvedených v § 2 ods. 1 a 2, pre ktoré sú typické určité znaky alebo zmluvné podmienky ich poskytovania bankou alebo pobočkou zahraničnej banky. Zmena výšky úrokových sadzieb ani iné zmeny cien v rámci dohodnutého obchodu nie sú novým druhom obchodu.“.

01.05.2006

26. V § 42 ods. 1 až 3 sa slová „Banka a pobočka“ nahrádzajú slovami „Banka, zahraničná banka a pobočka“ a slová „banka a pobočka“ sa nahrádzajú slovami „banka, zahraničná banka a pobočka“.

01.05.2006

27. Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:

01.05.2006

46) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 510/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.05.2006

28. V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

01.05.2006

l) uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky prijať opatrenia na zlepšenie riadenia rizík.“.

01.05.2006

29. V § 55 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 51.

01.05.2006

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

01.05.2006

30. V § 55 ods. 6 sa slovo „predlžení43)“ nahrádza slovom „úpadku24aa)“.

01.05.2006

31. Poznámky pod čiarou k odkazom 52, 55 a 58 znejú:

01.05.2006

52) § 3 až 107 a § 176 až 195 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.05.2006

55) Napríklad § 70, § 87 a § 94 až 101 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.05.2006

58) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.05.2006

32. V § 65 ods. 4 sa slová „právnická osoba, ktorej bolo odobraté bankové povolenie podľa odseku 2,“ nahrádzajú slovami „Národná banka Slovenska“, odkaz 59 sa nahrádza odkazom 24c a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 59.

01.05.2006

33. V § 69 sa slovo „prevažne“ nahrádza slovami „najmenej vo výške 90 %“.

01.05.2006

34. V § 89 ods. 3 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto písomné vyhlásenie klienta o vlastníctve peňažných prostriedkov môže byť aj súčasťou písomnej zmluvy, ktorú banka alebo pobočka zahraničnej banky uzatvára s klientom v súvislosti s dohodnutým obchodom.“.

01.05.2006

35. V § 89 ods. 3 štvrtej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa rovnako vzťahuje aj na dôchodkovú správcovskú spoločnosť a doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ak sú povinnou osobou podľa osobitného predpisu.74)“.

01.05.2006

36. V § 91 ods. 4 písmeno c) znie:

01.05.2006

c) daňového orgánu,80a) colného orgánu80b) alebo správcu dane, ktorým je obec,80c) vo veciach daňového konania alebo colného orgánu vo veciach colného konania, ktorého je klient banky alebo pobočky zahraničnej banky účastníkom podľa osobitného predpisu,81) vrátane vymáhania daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní alebo vymáhania colného dlhu v colnom exekučnom konaní,“.

01.05.2006

Poznámky pod čiarou k odkazom 80a, 80b, 80c a 81 znejú:

01.05.2006

80a) Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

01.05.2006

80b) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.2006

80c) Napríklad § 4 ods. 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.

01.05.2006

81) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.05.2006

37. V § 91 ods. 4 písmeno i) znie:

01.05.2006

i) správcu alebo predbežného správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozorného správcu vykonávajúceho dozornú správu, ak ide o záležitosti týkajúce sa klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, na majetok ktorého sa vedie konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o oddlžení alebo nad ktorým bola zavedená dozorná správa podľa osobitného predpisu,58)“.

01.05.2006

38. V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

01.05.2006

o) Slovenskej informačnej službe na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa osobitného predpisu.86d)“.

01.05.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 86d znie:

01.05.2006

86d) § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 256/1999 Z. z.“.

01.05.2006

39. V § 91 ods. 5 sa slová „odseku 4 písm. b) a g)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. b), g) a o)“, za slová „predbežného správcu“ sa vkladajú slová „alebo odkaz na Obchodný vestník, v ktorom bolo takéto rozhodnutie zverejnené; ak ide o písomnú žiadosť dozorného správcu, musí obsahovať odkaz na Obchodný vestník, v ktorom bol zverejnený oznam o zavedení dozornej správy“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nebolo zverejnené v Obchodnom vestníku.“.

01.05.2006

40. V § 92 ods. 6 písm. a) sa slová „a klientov“ nahrádzajú slovom „klientov“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a klientov, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcie podľa osobitného predpisu,86d)“.

01.05.2006

41. V § 92 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „s výnimkou informácií, ktoré boli posúdené ako neobvyklá obchodná operácia“.

01.05.2006

42. V § 92 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Na úhradu nákladov za podanie správy podľa § 91 ods. 4 písm. i) sa nevzťahuje osobitný predpis.87aa)“.

01.05.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 87aa znie:

01.05.2006

87aa) § 75 ods. 12 zákona č. 7/2005 Z. z.“.

01.05.2006

43. V § 93a ods. 1 písm. a) druhom bode sa za slová „prvého bodu“ vkladá čiarka a slová „zoznam spoločníkov tejto právnickej osoby, ktorým patrí podiel viac ako 10 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach tejto právnickej osoby, a údaje o nich, ak ide o právnické osoby, v rozsahu názov, právna forma, adresa sídla, identifikačné číslo a označenie krajiny sídla kódom ISO, a ak ide o fyzické osoby, v rozsahu podľa prvého bodu,“ a slovo „táto“ sa nahrádza slovom „príslušná“.

01.05.2006

44. Poznámka pod čiarou k odkazu 89a sa vypúšťa.

01.05.2006

45. Za § 122d sa vkladá § 122e, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.05.2006

㤠122e

01.05.2006

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2006

01.05.2006

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté zo zmlúv o komunálnom úvere uzatvorených pred 1. májom 2006; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. májom 2006 sa však posudzujú podľa doterajších právnych predpisov.“.

01.05.2006

Čl. III

01.05.2006

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 442/2000 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.05.2006

1. V § 2 písm. o) prvý bod znie:

01.05.2006

1. banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť podľa tohto zákona v rozsahu podľa osobitného zákona,10)“.

01.05.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

01.05.2006

10) § 2 ods. 2, § 7 a 8 a § 11 a 12 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.05.2006

2. V § 6 ods. 1 druhá veta znie: „Devízová licencia sa neudeľuje bankám, zahraničným bankám alebo pobočkám zahraničných bánk, ktoré vykonávajú činnosť podľa tohto zákona v rozsahu podľa osobitného zákona,10) ani obchodníkom s cennými papiermi, pobočkám zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, sprostredkovateľom investičných služieb a správcovským spoločnostiam, ktoré vykonávajú činnosť podľa tohto zákona v rozsahu podľa osobitného zákona.14)“.

01.05.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

01.05.2006

14) § 54 až 56 a § 61 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 3 a § 6 ods. 2 písm. m) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2006 Z. z.“.

01.05.2006

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

01.05.2006

4. V § 6 odsek 5 znie:

01.05.2006

(5) Za dôveryhodnú na účely tohto zákona sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola odsúdená za trestný čin hospodársky alebo trestný čin proti majetku, trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo úmyselný trestný čin. Táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje výpisom z registra trestov15) nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, preukazuje a dokladuje sa obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava.“.

01.05.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

01.05.2006

15) § 8 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.“.

01.05.2006

5. V § 11 ods. 1 sa slová „určenom v bankovom povolení alebo“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného zákona10) alebo v rozsahu určenom“.

01.05.2006

6. V § 13 ods. 1 sa slová „určenom v bankovom povolení alebo“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu10) alebo v rozsahu určenom“.

01.05.2006

7. V § 13 ods. 3 až 5 sa slová „na základe bankového povolenia“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného zákona10)“.

01.05.2006

Čl. IV

01.05.2006

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z. a zákona č. 519/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.05.2006

1. V § 16 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

01.05.2006

2. V § 21 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak účastník konania bol vyzvaný na zaplatenie poplatku za úkon alebo konanie, ktoré podliehajú poplatku, alebo na predloženie dokladu o riadnom zaplatení príslušného poplatku,“.

01.05.2006

3. V § 21 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie Národnej banky Slovenska, alebo bol daný podnet na takéto konanie,“.

01.05.2006

4. V § 22 ods. 1 písm. h) sa slová „ani v lehote určenej Národnou bankou Slovenska na odstránenie nedostatkov“ nahrádzajú slovami „v súlade s týmto zákonom“.

01.05.2006

5. V § 40 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to rovnako platí o odpustení nezaplateného dlhu alebo nezaplatenej časti dlhu z ročného príspevku.“.

01.05.2006

6. V § 40 ods. 3 sa za slová „organizačné zložky zahraničných správcovských spoločností“ vkladá čiarka a slová „pobočky zahraničných investičných spoločností, pobočky zahraničných správcovských spoločností alebo pre zahraničné správcovské spoločnosti a pre zahraničné investičné spoločnosti, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky bez zriadenia pobočky,“.

01.05.2006

7. V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.05.2006

d) úkonu podľa osobitného zákona.“.

01.05.2006

8. § 42 znie:

01.05.2006

㤠42

01.05.2006

(1) Poplatok je povinná zaplatiť osoba, ktorá podala žiadosť smerujúcu k vykonaniu úkonu podliehajúceho poplatku (ďalej len “poplatník„).

01.05.2006

(2) Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká podaním žiadosti, ktorá smeruje k vykonaniu úkonu podliehajúceho poplatku. Poplatník je povinný zaplatiť poplatok najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Každý poplatok sa platí osobitne. Poplatník je po zaplatení poplatku povinný bezodkladne predložiť Národnej banke Slovenska doklad o zaplatení poplatku, najneskôr však pred uplytnutím lehoty na rozhodnutie o podanej žiadosti.

01.05.2006

(3) Právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia čo len časti ustanoveného poplatku povinnosť zaplatiť poplatok v celom rozsahu zaniká.

01.05.2006

(4) Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch, ktoré sa musia uplatňovať voči každému poplatníkovi za rovnakých podmienok, primerane znížiť alebo odpustiť poplatky. Ak nerozhodne Národná banka Slovenska inak, priznané zníženie alebo odpustenie poplatkov sa vzťahuje na celé konanie okrem poplatkov zaplatených pred vykonateľnosťou rozhodnutia o priznaní zníženia alebo odpustenia poplatku; poplatky zaplatené pred vykonateľnosťou rozhodnutia o priznaní zníženia alebo odpustenia poplatkov sa nevracajú. Priznané zníženie alebo odpustenie poplatkov Národná banka Slovenska môže odňať kedykoľvek počas konania, prípadne aj so spätnou účinnosťou, ak sa pred právoplatným skončením konania zistí, že pomery poplatníka neodôvodňujú alebo neodôvodňovali priznanie zníženia alebo odpustenia poplatkov.

01.05.2006

(5) Ak Národná banka Slovenska zistí, že poplatok zaplatil ten, kto ho nebol povinný zaplatiť, že zaplatený poplatok neobsahuje ustanovené identifikačné údaje, ktoré sú potrebné na identifikovanie účelu poplatku alebo jeho platiteľa, že poplatník zaplatil vyšší poplatok alebo že poplatník zaplatil len časť poplatku a konanie bolo právoplatne zastavené pre nezaplatenie zostávajúcej časti poplatku, Národná banka Slovenska zaplatený poplatok alebo jeho príslušnú časť vráti do 30 kalendárnych dní od zistenia, že sa má poplatok alebo jeho časť vrátiť.

01.05.2006

(6) Poplatok, jeho časť alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 100 Sk.

01.05.2006

(7) Poplatky sú príjmom Národnej banky Slovenska a platia sa prevodom peňažných prostriedkov alebo vkladom peňažných prostriedkov na určený účet Národnej banky Slovenska, a to v slovenskej mene, ak osobitný zákon neustanoví inak.“.


01.05.2006

Čl. V

01.05.2006

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 430/2002 Z. z., zákonom č. 510/2002 Z. z., zákonom č. 165/2003 Z. z., zákonom č. 603/2003 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 554/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z., zákonom č. 340/2005 Z. z., zákonom č. 341/2005 Z. z. a týmto zákonom.

01.05.2006

Čl. VI

01.05.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2006.


01.05.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.05.2006

v z. Béla Bugár v. r.

01.05.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.