Zákon č. 213/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 203/2011 Z. z.)

Čiastka 76/2006
Platnosť od 20.04.2006
Účinnosť od 01.07.2011
01.05.2006

213

01.05.2006

ZÁKON

01.05.2006

z 15. marca 2006,

01.05.2006

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

01.05.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.05.2006

Čl. II

01.05.2006

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z. a zákona č. 336/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.05.2006

1. V § 7 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak (§ 105a).“.

01.05.2006

2. V § 8 písm. b) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a ani v prípade, ak pôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej poisťovni, ktorá vstúpila do likvidácie z dôvodu jej transformácie podľa osobitného zákona21a)“.

01.05.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

01.05.2006

21a) § 85 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.05.2006

3. V § 8 písm. c) sa slová „doplnková dôchodková poisťovňa24)“ nahrádzajú slovami „doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť24)“.

01.05.2006

V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.05.2006

4. V § 10 ods. 4 písm. c) sa slová „evidencia vedená depozitárom otvoreného podielového fondu“ nahrádzajú slovami „samostatná evidencia zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu vedená správcovskou spoločnosťou a depozitárom otvoreného podielového fondu (ďalej len „samostatná evidencia")“.

01.05.2006

5. V § 12 ods. 1 sa za slovo „ministerstvom“ vkladá čiarka a slová „podielové listy otvoreného podielového fondu vedené v samostatnej evidencii“.

01.05.2006

6. V § 17 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak v čase zmeny podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier nepôsobí voči majiteľovi cenného papiera záložné právo podľa § 53a ods. 4 a § 53b ods. 2, právo na vydanie listinného cenného papiera má majiteľ cenného papiera uvedený v zozname podľa odseku 1.“.

01.05.2006

7. V § 28 ods. 3 písm. e) sa za slovo „dňom“ vkladajú slová „výplaty úrokových výnosov, splatenia menovitej hodnoty,“.

01.05.2006

8. V § 28 ods. 4 sa konci pripája táto veta: „Ak príkaz neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a centrálny depozitár jeho registráciu nevykoná.“.

01.05.2006

9. V § 29 ods. 1 sa slovo „53d“ nahrádza slovom „53e“.

01.05.2006

10. V § 29 odsek 2 znie:

01.05.2006

(2) Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných v samostatnej evidencii, na pozastavenie práva nakladať s týmito podielovými listami, na zabezpečovanie záväzkov takými podielovými listami, na ochranu zábezpek poskytnutých pri obchodoch s takými podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28, § 45 až 53e s tým, že činnosti súvisiace s evidenciou týchto podielových listov vykonáva depozitár otvoreného podielového fondu a správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii. Ak depozitár otvoreného podielového fondu a správcovská spoločnosť organizuje aj systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s podielovými listami evidovanými v samostatnej evidencii, na neodvolateľnosť príkazov na registráciu prevodov takých podielových listov a na systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s takými podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 99 ods. 16 a § 107a.“.

01.05.2006

11. V § 32 ods. 2 sa za slovo „depozitára“ vkladajú slová „alebo v samostatnej evidencii“.

01.05.2006

12. V § 45 ods. 2 sa za slovo „pri“ vkladá slovo „zaknihovaných“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii“.

01.05.2006

13. V § 50 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo správcovskej spoločnosti, alebo depozitára, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného podielového listu otvoreného podielového fondu vedené na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov v samostatnej evidencii.“.

01.05.2006

14. V § 52 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo správcovskej spoločnosti, alebo depozitára, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného podielového listu otvoreného podielového fondu vedené na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov v samostatnej evidencii.“.

01.05.2006

15. V § 77 ods. 6 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“.

01.05.2006

16. V § 77 ods. 7 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov“.

01.05.2006

17. V § 99 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom v samostatnej evidencii [§ 10 ods. 4 písm. c)]“.

01.05.2006

18. V § 99 ods. 3 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

01.05.2006

j) zriaďuje a vedie držiteľské účty pre členov,“.

01.05.2006

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

01.05.2006

19. V § 103 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

01.05.2006

p) pravidlá zriadenia a zrušenia držiteľských účtov,“.

01.05.2006

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno r).

01.05.2006

20. § 104 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

01.05.2006

(10) Centrálny depozitár je oprávnený spracúvať štatistické údaje aj z evidencií cenných papierov vedených členmi.“.

01.05.2006

21. Za § 105 sa vkladá § 105a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.05.2006

㤠105a

01.05.2006

Držiteľský účet

01.05.2006

(1) Držiteľský účet je účet člena, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje člen. Držiteľský účet nie je účtom podľa § 105 alebo § 106. Údaje o majiteľovi cenného papiera sú vedené v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet. Tým nie sú dotknuté povinnosti majiteľov cenných papierov podľa § 113 ani ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto alebo osobitného zákona.

01.05.2006

(2) Držiteľský účet obsahuje

01.05.2006

a) číselné označenie tohto držiteľského účtu a dátum jeho zriadenia,

01.05.2006

b) obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo člena, pre ktorého bol držiteľský účet zriadený,

01.05.2006

c) údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä

01.05.2006

1. druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,

01.05.2006

2. počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,

01.05.2006

3. iné údaje o cennom papieri, údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať podľa § 28 ods. 3 písm. e) a f),

01.05.2006

d) dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto držiteľskom účte.

01.05.2006

(3) Držiteľský účet môže centrálny depozitár zriadiť len pre člena, ktorý je zahraničným centrálnym depozitárom alebo zahraničnou právnickou osobou s obdobným predmetom činnosti.

01.05.2006

(4) Centrálny depozitár zriadi držiteľský účet na základe písomnej žiadosti člena a v súlade s ustanoveniami prevádzkového poriadku.

01.05.2006

(5) Po zriadení držiteľského účtu oznámi centrálny depozitár bez zbytočného odkladu členovi číselné označenie tohto účtu.

01.05.2006

(6) Právne vzťahy medzi členom, na základe žiadosti ktorého bol držiteľský účet zriadený, a centrálnym depozitárom sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.

01.05.2006

(7) Centrálny depozitár je povinný odovzdať členovi výpis z držiteľského účtu bez zbytočného odkladu vždy po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto držiteľského účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť člena.

01.05.2006

(8) Výpis z držiteľského účtu pri vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto držiteľského účtu obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtového zápisu a po jeho vykonaní s uvedením počtu kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie. Výpis z držiteľského účtu vypracovaný na žiadosť člena obsahuje počet kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.

01.05.2006

(9) Pri úkonoch vyžadujúcich uvedenie údajov o majiteľovi cenného papiera v evidencii cenných papierov podľa tohto zákona sa pri cenných papieroch evidovaných na držiteľskom účte nahrádzajú údaje o majiteľovi cenného papiera údajmi o členovi, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet, pričom sa uvedie táto skutočnosť.

01.05.2006

(10) Ak sú údaje o cenných papieroch evidované na držiteľskom účte, v prípade zákonom stanovených informačných povinností centrálneho depozitára, uvádzajú sa namiesto údajov o majiteľovi cenných papierov údaje o členovi, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet, pričom sa uvedie táto skutočnosť.“.

01.05.2006

22. V § 108 ods. 2 sa za slová „účtu majiteľa“ vkladá čiarka a slová „burzy cenných papierov“.

01.05.2006

23. V § 110 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

01.05.2006

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až j).

01.05.2006

24. V § 141 ods. 3 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov“.

01.05.2006

25. V § 143o ods. 1 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov“.


01.05.2006

Čl. III

01.05.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2006.


01.05.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.05.2006

v z. Béla Bugár v. r.

01.05.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.