Zákon č. 186/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.

Čiastka 69/2006
Platnosť od 13.04.2006
Účinnosť od 01.01.2007
Redakčná poznámka

okrem čl. I 2. až 5. bodu a 8. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007

OBSAH

01.06.2006

186

01.06.2006

ZÁKON

01.06.2006

zo 16. marca 2006,

01.06.2006

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.

01.06.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.2006

Čl. I

01.06.2006

Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.06.2006

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

01.06.2006

㤠1

01.06.2006

Predmet zákona

01.06.2006

Tento zákon upravuje spôsob organizovania zájazdov a niektoré podmienky podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr.“.

01.01.2007

2. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a zorganizovaná“.

01.01.2007

3. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2007

(2) Za vopred pripravenú kombináciu služieb sa považuje kombinácia služieb pripravená najneskôr v momente uzavretia zmluvy.“.

01.01.2007

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

01.01.2007

4. V § 2 ods. 3 sa slovo „zorganizovaný“ nahrádza slovom „pripravený“.

01.01.2007

5. V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

01.01.2007

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

01.06.2006

6. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

01.06.2006

f) organizuje, ponúka a predáva jednotlivé služby alebo ich kombinácie, ktoré sa neposkytujú dlhšie ako 24 hodín a nezahŕňajú ubytovanie cez noc,

01.06.2006

g) poskytuje činnosť sprievodcu v cestovnom ruchu.“.

01.06.2006

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 741a až 741k Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 52 až 60 a § 741a až 741k Občianskeho zákonníka.“.

01.01.2007

8. V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem predaja kombinácie služieb“.

01.06.2006

9. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.06.2006

㤠5a

01.06.2006

Sprievodca v cestovnom ruchu

01.06.2006

(1) Sprievodca v cestovnom ruchu je fyzická osoba, ktorá sprevádza objednávateľov a podáva v dohodnutom jazyku výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve a má odbornú spôsobilosť, na ktorú má osvedčenie o získanom vzdelaní.4a)

01.06.2006

(2) Sprievodca v cestovnom ruchu vykonáva činnosť podľa odseku 1 v pracovnoprávnom vzťahu4aa) alebo v inom právnom vzťahu.4ab)“.

01.06.2006

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a, 4aa a 4ab znejú:

01.06.2006

4a) § 8 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.06.2006

4aa) § 42 až 44 Zákonníka práce.
§ 223 Zákonníka práce.

01.06.2006

4ab) § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka.“.

01.06.2006

10. § 6 vrátane nadpisu znie:

01.06.2006

㤠6

01.06.2006

Zmluva o zájazde

01.06.2006

Zmluva o zájazde je spotrebiteľská zmluva.3)“.

01.06.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

01.06.2006

11. V § 7 ods. 1 písmeno a) znie:

01.06.2006

a) po celý čas podnikania mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku (ďalej len “poistenie zájazdu„) alebo bankovú záruku4b) podľa § 11a.“.

01.06.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:

01.06.2006

4b) § 313 až 322 Obchodného zákonníka.“.

01.06.2006

12. V § 7 ods. 1 písm. c) sa nad slovo „vzdelaní“ umiestňuje odkaz 4a.

01.06.2006

13. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.06.2006

d) písomne poveriť zástupcu, na ktorého sa môže objednávateľ v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu.4c)“.

01.06.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

01.06.2006

4c) § 741d a 741i Občianskeho zákonníka.“.

01.06.2006

14. § 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.06.2006

(5) Každý, kto organizuje, ponúka a predáva zájazdy a nie je podnikateľom,2) je povinný dodržiavať ustanovenia tohto zákona, ktoré sa týkajú organizovania, ponuky a predaja zájazdov cestovnou kanceláriou.“.

01.06.2006

15. V § 8 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o mieste plánovaného skončenia zájazdu“.

01.06.2006

16. V § 8 ods. 1 písm. f) sa slová „type ubytovania“ nahrádzajú slovami „ubytovacom zariadení“.

01.06.2006

17. V § 8 ods. 1 písm. h) sa za slová „časoch a o“ vkladá slovo „predpokladaných“.

01.06.2006

18. V § 8, 9, 10 a 11 zákona a v nadpise nad § 9 sa slová „povinné zmluvné poistenie zájazdu“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „poistenie zájazdu“ v príslušnom tvare.

01.06.2006

19. V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slová „v zahraničí“ vkladajú slová „do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo“.

01.06.2006

20. V § 10 ods. 1 sa za slovo „zahraničí“ vkladajú slová „do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo“.

01.06.2006

21. V § 10 ods. 1 sa v prvej vete za druhé slovo „pobytu“ vkladajú slová „v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo“.

01.06.2006

22. V § 10 ods. 1 v tretej vete sa za slovo „objednávateľa“ vkladajú slová „do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo“.

01.06.2006

23. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.06.2006

24. V § 11 ods. 3 sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „25 %“.

01.06.2006

25. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.06.2006

㤠11a

01.06.2006

Banková záruka

01.06.2006

(1) Ak cestovná kancelária nemá dohodnuté poistenie zájazdu, je povinná dohodnúť bankovú záruku, ktorá zabezpečí objednávateľovi voči cestovnej kancelárii alebo tretej osobe právo na rovnaké plnenie ako pri poistení zájazdu v prípadoch podľa § 9 ods. 1 a § 10.

01.06.2006

(2) Na bankovú záruku sa primerane vzťahujú požiadavky podľa § 9 ods. 3, § 10 a § 11 ods. 3 až 6.“.

01.06.2006

26. V § 12 ods. 1 sa slová „§ 7 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 písm. a) a c)“.

01.06.2006

27. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.06.2006

28. Na konci sa dopĺňa § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.06.2006

㤠14

01.06.2006

Záverečné ustanovenie

01.06.2006

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.

01.06.2006

29. K zákonu sa pripája príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.06.2006

„Príloha k zákonu č. 281/2001 Z. z.

01.06.2006

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

01.06.2006

Smernica Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb (Ú. v. ES L 158, 23. 6. 1990).“.


01.06.2006

Čl. II

01.06.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006 okrem čl. I 2. až 5. bodu a 8. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.


01.06.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.2006

v z. Béla Bugár v. r.

01.06.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.