01.04.2006

169

01.04.2006

VYHLÁŠKA

01.04.2006

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.04.2006

z 10. marca 2006

01.04.2006

o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

01.04.2006

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:


01.04.2006

§ 1

01.04.2006

Predmet úpravy

01.04.2006

(1) Táto vyhláška ustanovuje konkrétne vlastnosti stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.

01.04.2006

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na stabilné hasiace zariadenie a polostabilné hasiace zariadenie, ktoré sa používa v banských dielach, dráhových vozidlách, riečnych plavidlách, námorných lodiach, lietadlách a v cestných motorových vozidlách.

01.04.2006

§ 2

01.04.2006

Základné pojmy

01.04.2006

Na účely tejto vyhlášky

01.04.2006

a) stabilné hasiace zariadenie je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä stabilný zdroj hasiacej látky, rozvodné potrubie, vypúšťaciu armatúru, spúšťací mechanizmus a signalizačné zariadenie,

01.04.2006

b) polostabilné hasiace zariadenie je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä rozvodné potrubie s armatúrou na pripojenie hasičskej techniky a vypúšťaciu armatúru; dodávku hasiacej látky zabezpečuje mobilná hasiaca technika,

01.04.2006

c) stabilné hasiace zariadenie na objemové hasenie alebo polostabilné hasiace zariadenie na objemové hasenie je hasiace zariadenie, ktoré má v chránenom priestore vypúšťacie armatúry usporiadané tak, aby sa udržiavala hasiaca koncentrácia vypúšťanej hasiacej látky,

01.04.2006

d) vypúšťacia armatúra je zariadenie, ktorým sa dodáva hasiaca látka do chráneného priestoru, a to najmä vypúšťacia hubica,1) sprinkler,2) hubica3) a monitor,1)

01.04.2006

e) pomocná funkcia stabilného hasiaceho zariadenia je najmä vypnutie a zapnutie iného požiarnotechnického zariadenia, vetracieho zariadenia, odsávacieho ventilátora, čerpadla, dopravníka, vykurovacieho zariadenia, klapky, uzáveru, technologického zariadenia a uzavretie požiarneho uzáveru,

01.04.2006

f) chránený priestor je technologické zariadenie, priestor, miestnosť alebo objekt, v ktorom sú umiestnené vypúšťacie armatúry,

01.04.2006

g) akcieschopné zariadenie je stabilné hasiace zariadenie a polostabilné hasiace zariadenie vyhotovené podľa požiadaviek ustanovených v tejto vyhláške a v technickom predpise, ktorému neuplynula od výroby alebo vykonania kontroly doba dlhšia ako dvanásť mesiacov a ktoré má v ustanovenej lehote vykonané aj skúšky podľa osobitného predpisu,4)

01.04.2006

h) strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia je priestor, v ktorom sú umiestnené časti stabilného hasiaceho zariadenia, ktoré je potrebné chrániť pred požiarom alebo inými nepriaznivými vplyvmi.

01.04.2006

§ 3

01.04.2006

Vlastnosti stabilného hasiaceho zariadenia

01.04.2006

(1) Stabilné hasiace zariadenie musí požiar uhasiť alebo uviesť pod kontrolu, signalizovať svoju činnosť a vykonať pomocnú funkciu.

01.04.2006

(2) Stabilné hasiace zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby zabezpečovalo automatické aj ručné spúšťanie; to neplatí pre sprinklerové stabilné hasiace zariadenie5) a stabilné hasiace zariadenie, ktoré sa uvádza do činnosti priamym pôsobením tepla na vypúšťaciu armatúru.

01.04.2006

(3) Stabilné hasiace zariadenie na lokálne hasenie6) v chránenom priestore, ktorý je pod dohľadom obsluhy technologického zariadenia, nemusí mať automatické spúšťanie.

01.04.2006

(4) Polostabilné hasiace zariadenie musí požiar uhasiť alebo uviesť pod kontrolu. Do činnosti sa polostabilné hasiace zariadenie uvádza ručne.

01.04.2006

(5) Vlastnosti stabilného hasiaceho zariadenia musia byť určené v technickej norme,7) overené podľa osobitného predpisu8) alebo výpočtom. Vlastnosti stabilného hasiaceho zariadenia, ktoré neurčuje technická norma alebo technická špecifikácia, určí výrobca stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(6) Stabilné hasiace zariadenie musí byť vyhotovené z materiálov, ktoré odolávajú vplyvom prostredia, v ktorom je stabilné hasiace zariadenie umiestnené, alebo musí mať zodpovedajúcu povrchovú úpravu. Prvky a časti stabilného hasiaceho zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s hasiacou látkou, musia byť odolné voči jej vplyvom.

01.04.2006

(7) Jednotlivé armatúry stabilného hasiaceho zariadenia musia byť vyhotovené tak, aby vykazovali požadovanú tesnosť, pevnosť a aby odolávali vibrácii a tlaku hasiacej látky.

01.04.2006

(8) Stabilné hasiace zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby bol umožnený prístup na údržbu a demontáž jeho častí určených na výmenu.

01.04.2006

(9) Rozvodné potrubie musí byť bezpečne upevnené s príslušnou vôľou na dilatáciu a musí byť umiestnené tak, aby sa minimalizovalo vystavenie účinkom požiaru, mechanického poškodenia, chemického poškodenia alebo iného poškodenia. Ak môže nastať výbuch v chránenom priestore, rozvodné potrubie musí visieť na držiakoch, ktoré sú skonštruované tak, aby tlmili možné účinky nárazov.

01.04.2006

(10) Určené armatúry stabilného hasiaceho zariadenia musia byť voľne prístupné a zabezpečené proti zneužitiu.

01.04.2006

§ 4

01.04.2006

Spúšťací mechanizmus

01.04.2006

(1) Spúšťací mechanizmus9) musí uviesť do prevádzky stabilné hasiace zariadenie vrátane jeho pomocných funkcií.

01.04.2006

(2) Spúšťací mechanizmus na ručné spúšťanie stabilného hasiaceho zariadenia musí byť umiestnený mimo chráneného priestoru, na mieste v blízkosti východu z priestoru alebo v blízkosti chráneného technologického zariadenia.

01.04.2006

(3) Spúšťací mechanizmus na ručné spúšťanie stabilného hasiaceho zariadenia sa musí nachádzať na mieste, ktoré je pre obsluhu dobre prístupné a bezpečné.

01.04.2006

(4) Spúšťací mechanizmus na ručné spúšťanie stabilného hasiaceho zariadenia sa musí proti zneužitiu chrániť vhodným spôsobom a musí mať zreteľne označený spôsob prekonania tejto ochrany.

01.04.2006

(5) Spúšťací mechanizmus musí byť vyhotovený tak, aby jeho funkčnosť6) bolo možné kedykoľvek skontrolovať.

01.04.2006

(6) Ak je stabilné hasiace zariadenie vybavené blokovacím zariadením na prerušenie dodávky hasiacej látky do chráneného priestoru (STOP tlačidlo), môže byť toto zariadenie umiestnené v chránenom priestore na mieste, ktoré je pre obsluhu dobre prístupné a bezpečné.

01.04.2006

§ 5

01.04.2006

Strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia

01.04.2006

(1) Strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia2) tvorí samostatný požiarny úsek a musí byť chránená proti vstupu nepovolaných osôb a vybavená núdzovým osvetlením. Armatúra na pripojenie stabilného hasiaceho zariadenia na mobilnú hasičskú techniku musí byť vyvedená na fasádu stavby do blízkosti nástupnej plochy. Vstup do strojovne stabilného hasiaceho zariadenia musí byť z voľného priestranstva alebo z chránenej únikovej cesty.10)

01.04.2006

(2) Spaľovací motor na pohon čerpadiel stabilného hasiaceho zariadenia alebo na pohon generátora stabilného hasiaceho zariadenia vrátane nádrže na trvalú zásobu kvapalných palív musí byť chránený stabilným hasiacim zariadením.

01.04.2006

(3) V strojovni stabilného hasiaceho zariadenia musí byť uložená zásoba vypúšťacích armatúr. Pre sprinklerové stabilné hasiace zariadenie musí byť zásoba vypúšťacích armatúr, najmenej 5 ks z každého typu, a otváracej teploty inštalovaných sprinklerov. Pre iný druh stabilného hasiaceho zariadenia zásobu vypúšťacích armatúr určí výrobca stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(4) V strojovni stabilného hasiaceho zariadenia, čerpacej stanici a v ostatných priestoroch, v ktorých je umiestnená hasiaca látka, musí byť zabezpečená prevádzková teplota, ktorá zodpovedá vlastnostiam hasiacej látky a je určená v technickej norme.1) Pre stabilné hasiace zariadenia, ktoré nemajú prevádzkovú teplotu určenú v technickej norme, určí ju výrobca v prevádzkovom predpise.

01.04.2006

(5) Pre stabilné hasiace zariadenie musí byť zabezpečená trvalá zásoba pohonných látok pre pohon každého spaľovacieho motora v množstve trojnásobku potreby paliva pre stanovený prevádzkový čas stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(6) V strojovni stabilného hasiaceho zariadenia alebo v blízkosti stabilného hasiaceho zariadenia, ktoré nemá strojovňu, musí byť umiestnený návod na obsluhu a schéma celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia tak, aby boli dobre viditeľné a trvalo prístupné.

01.04.2006

§ 6

01.04.2006

Označovanie

01.04.2006

(1) Jednotlivé časti stabilného hasiaceho zariadenia musia byť označené podľa technickej normy.11)

01.04.2006

(2) Strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia musí byť označená tabuľkou s nápisom STROJOVŇA HASIACEHO ZARIADENIA.

01.04.2006

(3) V chránenom priestore, v ktorom je inštalované stabilné hasiace zariadenie s objemovým hasením5) alebo v ktorom je inštalované stabilné hasiace zariadenie, ktoré môže vytvoriť koncentráciu ohrozujúcu zdravie osôb, musí byť na vnútornej strane aj vonkajšej strane každých dverí chráneného priestoru umiestnené výstražné označenie. Toto označenie obsahuje upozornenie, že v prípade poplachu alebo vypúšťania hasiacej látky majú osoby ihneď opustiť daný priestor a nevstupovať do tohto priestoru skôr, kým sa dokonale nevyvetrá, napríklad nápisom PO ZAZNENÍ SIGNÁLU ČINNOSTI STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA OKAMŽITE OPUSTITE PRIESTOR alebo DO PRIESTORU VSTUPUJTE AŽ PO DOKONALOM VYVETRANÍ.

01.04.2006

(4) Chránený priestor, v ktorom je stabilné hasiace zariadenie ovládané len ručným spúšťaním, musí byť označený nápisom, napríklad PRIESTOR CHRÁNENÝ STABILNÝM HASIACIM ZARIADENÍM S RUČNÝM SPÚŠŤANÍM.

01.04.2006

(5) Veľkosť písma označenia podľa odsekov 2 a 3 je najmenej 50 mm.

01.04.2006

(6) Určené armatúry stabilného hasiaceho zariadenia musia byť označené štítkami alebo tabuľkami, na ktorých je uvedený spôsob obsluhy, otvorenie a uzatvorenie armatúry a smer prúdenia hasiacej látky; ak nie sú tieto armatúry určené technickým predpisom, určí tieto armatúry výrobca stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(7) V blízkosti armatúry na pripojenie stabilného hasiaceho zariadenia na mobilnú hasičskú techniku musí byť na viditeľnom mieste umiestnená tabuľka s uvedením základných údajov potrebných pre činnosť stabilného hasiaceho zariadenia. Údaje potrebné pre činnosť stabilného hasiaceho zariadenia určí výrobca stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(8) Každý riadiaci ventil12) stabilného hasiaceho zariadenia musí byť označený poradovým číslom s určením priestoru, ktorý chráni.

01.04.2006

(9) V chránenom priestore alebo v jeho tesnej blízkosti musí byť na dobre viditeľnom mieste umiestnená tabuľka s prevádzkovými pokynmi a schémou stabilného hasiaceho zariadenia, ktorá musí byť zhotovená z pevného materiálu a z trvanlivého materiálu.

01.04.2006

(10) Vonkajšia povrchová úprava stabilného hasiaceho zariadenia alebo jeho častí sa vyhotovuje spravidla v červenej farbe.

01.04.2006

§ 7

01.04.2006

Signalizácia činnosti stabilného hasiaceho zariadenia

01.04.2006

(1) Poplachové zariadenie13) musí signalizovať uvedenie stabilného hasiaceho zariadenia do činnosti zvukovým signálom. Zvukový signál musí znieť od signalizovania požiaru po začiatok vypúšťania a počas vypúšťania; to neplatí pre stabilné hasiace zariadenie s objemovým hasením alebo pre stabilné hasiace zariadenie, ktoré môže vytvoriť koncentráciu ohrozujúcu zdravie osôb, kde zvukový signál musí zaznievať až do času vytvorenia bezpečnej koncentrácie v chránenom priestore. Zvukový signál musí byť odlišný od všetkých ostatných poplachových signálov.

01.04.2006

(2) Ak priemerná intenzita hluku v chránenom priestore je na úrovni zvukového signálu poplachového zariadenia podľa odseku 1, musí poplachové zariadenie, okrem zvukového signálu, zabezpečovať aj svetelný signál.

01.04.2006

(3) Poplachová signalizácia sa musí napájať z energetického zdroja, ktorý umožní nepretržité vydávanie výstražného poplachového signálu v čase podľa odseku 1.

01.04.2006

(4) Ovládacie zariadenie14) stabilného hasiaceho zariadenia musí jednoznačne indikovať každý stav stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

§ 8

01.04.2006

Hasiaca látka

01.04.2006

(1) V stabilnom hasiacom zariadení možno použiť len hasiacu látku s určenými vlastnosťami15) a najmenej v množstve určenom v technickej norme.6)

01.04.2006

(2) Pre stabilné hasiace zariadenie musí byť okrem množstva hasiacej látky podľa odseku 1 zabezpečená rezervná zásoba hasiacej látky určená v technickej norme.6)

01.04.2006

(3) Pre stabilné hasiace zariadenie, pre ktoré množstvo hasiacej látky podľa odsekov 1 a 2 nemožno určiť podľa technickej normy, určuje toto množstvo výrobca stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(4) Rezervná zásoba hasiacej látky sa skladuje tak, aby bola vždy k dispozícii a aby sa nedala použiť na iné účely. Skladovací priestor pre rezervnú zásobu hasiacej látky musí byť chránený pred vstupom nepovolaných osôb.

01.04.2006

(5) Do hasiacej látky, ktorá môže vytvárať nebezpečnú koncentráciu pre zdravie osôb, sa musí pridávať zapáchajúca látka.

01.04.2006

§ 9

01.04.2006

Zásobovanie elektrickou energiou

01.04.2006

(1) Stabilné hasiace zariadenie musí mať zabezpečené zásobovanie elektrickou energiou najmenej po dobu jeho činnosti.

01.04.2006

(2) Zásobovanie elektrickou energiou zariadení na dodávku hasiacej látky a signalizačného zariadenia musí byť zabezpečené z dvoch od seba nezávislých napájacích zdrojov elektrickej energie. Za dva nezávislé napájacie zdroje elektrickej energie sa považuje

01.04.2006

a) dodávka energie z hlavného rozvádzača objektu a dodávka z nezávislého zdroja energie, napríklad batérie,

01.04.2006

b) dodávka energie z hlavného rozvádzača objektu a dodávka energie z generátora,

01.04.2006

c) dodávka energie z dvoch samostatných transformátorov.

01.04.2006

(3) Uzatváracia armatúra umiestnená mimo strojovne stabilného hasiaceho zariadenia musí byť zaistená v prevádzkovej polohe.

01.04.2006

(4) Čerpadlo a kompresor stabilného hasiaceho zariadenia musia byť zapojené tak, aby ich bolo možné kedykoľvek odskúšať.

01.04.2006

(5) Riadiaci ventil,16) zásobník s hasiacou látkou a zásobník s výtlačným plynom musia byť inštalované tak, aby boli chránené pred požiarom, spravidla umiestnením do strojovne, požiarneho úseku bez požiarneho rizika alebo do časti požiarneho úseku bez požiarneho rizika.10)

01.04.2006

§ 10

01.04.2006

Stabilné hasiace zariadenie CO2

01.04.2006

(1) Ak sa môže vytvoriť koncentrácia ohrozujúca zdravie osôb v chránenom priestore, v ktorom je občasné pracovné miesto10) a kde sú zložité podmienky opustenia tohto priestoru, musí byť automatické spúšťanie stabilného hasiaceho zariadenia CO2 počas prítomnosti osôb v chránenom priestore vypnuté.

01.04.2006

(2) Konštrukcie,10) ktoré ohraničujú chránený priestor, v ktorom môže byť požiar tuhých materiálov vyžadujúcich inhibičný čas,9) musia mať požiarnu odolnosť10) najmenej takú, ako je inhibičný čas, najmenej však 15 minút.

01.04.2006

(3) V strojovni alebo v inom priestore chránenom proti vstupu nepovolaných osôb sa umiestňuje pre stabilné hasiace zariadenie rezervný zdroj9) oxidu uhličitého v množstve najmenej potrebného množstva oxidu uhličitého na hasenie v chránenom priestore. Tento rezervný zdroj nemusí byť trvalo napojený na stabilné hasiace zariadenie.

01.04.2006

(4) Stabilné hasiace zariadenie CO2 na objemové hasenie v chránenom priestore, v ktorom môže byť požiar horľavých kvapalín,17) musí mať rezervný zdroj oxidu uhličitého v množstve najmenej potrebného množstva oxidu uhličitého na chránenie priestoru; tento rezervný zdroj musí byť trvalo napojený na stabilné hasiace zariadenie CO2.

01.04.2006

(5) Zdroj CO2 s celkovou hmotnosťou najviac 200 kg oxidu uhličitého môže byť umiestnený v chránenom priestore.

01.04.2006

(6) Ak je stabilným hasiacim zariadením chránených viac priestorov, potrebným množstvom oxidu uhličitého na chránenie priestoru je najväčšie množstvu oxidu uhličitého potrebného na ochranu ktorejkoľvek chránenej miestnosti alebo objektu; ak sú chránené priestory v jednom požiarnom úseku, potrebným množstvom oxidu uhličitého na chránenie priestoru je súčet množstva oxidu uhličitého, ktorý je potrebný na ochranu každej chránenej miestnosti alebo objektu.

01.04.2006

§ 11

01.04.2006

Podmienky prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia

01.04.2006

(1) Stabilné hasiace zariadenie možno inštalovať a prevádzkovať len spôsobom uvedeným v jeho sprievodnej dokumentácii a ustanovenom v tejto vyhláške.

01.04.2006

(2) Pri prevádzkovaní stabilného hasiaceho zariadenia zabezpečí vlastník (správca) nehnuteľnosti,18) v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, trvalé dodržiavanie prevádzkových pokynov a podmienok určených výrobcom stabilného hasiaceho zariadenia v návode na obsluhu.

01.04.2006

(3) Počas prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia nemožno vykonávať bez písomného súhlasu výrobcu stabilného hasiaceho zariadenia alebo jeho splnomocneného zástupcu18) žiadne úpravy a zmeny. Časti stabilného hasiaceho zariadenia možno nahradiť len časťami vyrobenými výrobcom alebo s jeho súhlasom za podmienky uvedenej v odseku 1.

01.04.2006

(4) Ak výrobca stabilného hasiaceho zariadenia zanikol alebo prestal pôsobiť v oblasti stabilných hasiacich zariadení, môže sa časť stabilného hasiaceho zariadenia nahradiť inou časťou s obdobnými vlastnosťami a za podmienky uvedenej v odseku 1. O vhodnosti týchto častí stabilného hasiaceho zariadenia rozhodne fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti18) na projektovanie alebo na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(5) Vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, určí osobu zodpovednú za prevádzkovanie stabilného hasiaceho zariadenia, osobu poverenú údržbou a osobu poverenú obsluhou stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(6) Vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, zabezpečí, aby osoby uvedené v odseku 5 boli preukázateľne zaškolené výrobcom, jeho splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti, na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(7) Na zachovanie alebo obnovu stavu, v ktorom je stabilné hasiace zariadenie schopné spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu, sa vykonáva údržba stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(8) Údržba stabilného hasiaceho zariadenia zahŕňa najmä bežnú údržbu, prevádzkovú údržbu, opravy, v prípade potreby výmenu častí stabilného hasiaceho zariadenia a ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečením trvalej funkčnosti a akcieschopnosti stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(9) Bežná údržba zahŕňa kontrolné prehliadky a vykonáva sa v lehotách určených výrobcom stabilného hasiaceho zariadenia v prevádzkových pokynoch.

01.04.2006

(10) Prevádzkovú údržbu stabilného hasiaceho zariadenia zabezpečuje vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, podľa potreby a o jej vykonaní vedie záznamy v prevádzkovom denníku.

01.04.2006

(11) Rozsah drobných opráv a výmenu častí stabilného hasiaceho zariadenia, ktoré môže vykonávať vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, zaškolenými osobami podľa odseku 5, určí výrobca stabilného hasiaceho zariadenia v prevádzkových pokynoch. Iné opravy môže vykonávať len fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(12) Stabilné hasiace zariadenie možno kontrolovať, plniť a opravovať len technologickým postupom a technickými pomôckami určenými jeho výrobcom alebo s jeho súhlasom. Na vykonávanie údržby a opráv musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

01.04.2006

(13) Lehota na ročnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia začína plynúť odo dňa vykonania opravy alebo výmeny častí stabilného hasiaceho zariadenia a kontroly stabilného hasiaceho zariadenia podľa § 13 ods. 2 písm. f).

01.04.2006

§ 12

01.04.2006

Sprievodná dokumentácia stabilného hasiaceho zariadenia

01.04.2006

(1) Výrobca stabilného hasiaceho zariadenia alebo fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia musí pred odovzdaním stabilného hasiaceho zariadenia do užívania dodať vlastníkovi (správcovi) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, sprievodnú dokumentáciu v štátnom jazyku.

01.04.2006

(2) Vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, musí viesť sprievodnú dokumentáciu v štátnom jazyku, ktorú tvoria

01.04.2006

a) projekt skutočného vyhotovenia stabilného hasiaceho zariadenia,

01.04.2006

b) prevádzkový predpis,

01.04.2006

c) prevádzkový denník,

01.04.2006

d) doklady o kontrolách a odborných prehliadkach,

01.04.2006

e) osvedčenie o výrobku,11)

01.04.2006

f) záručný list,

01.04.2006

g) kópie dokladov o overení zhody vlastností častí stabilného hasiaceho zariadenia s technickými normami alebo s technickými špecifikáciami.

01.04.2006

(3) Sprievodnú dokumentáciu uschováva vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, po celú dobu prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia a na požiadanie orgánu štátneho požiarneho dozoru ju predkladá na nahliadnutie. Sprievodná dokumentácia tvorí súčasť dokumentácie o ochrane pred požiarmi.

01.04.2006

§ 13

01.04.2006

Kontroly a skúšky

01.04.2006

(1) Kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia zabezpečuje a za jej vykonávanie zodpovedá vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie.

01.04.2006

(2) Kontroly stabilného hasiaceho zariadenia sa vykonávajú

01.04.2006

a) denne,

01.04.2006

b) týždenne,

01.04.2006

c) mesačne,

01.04.2006

d) štvrťročne,

01.04.2006

e) polročne,

01.04.2006

f) ročne.

01.04.2006

(3) Výrobca môže určiť vykonávanie prehliadky niektorých častí stabilného hasiaceho zariadenia aj v lehote dlhšej ako jeden rok; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.4)

01.04.2006

(4) Ak obsah jednotlivých kontrol podľa odseku 2 nie je určený v technickej norme, postupuje sa podľa prílohy č. 1. Pre stabilné hasiace zariadenia, ktoré nemajú určený obsah jednotlivých kontrol v technickej norme alebo ustanovený v tejto vyhláške, upraví obsah jednotlivých kontrol výrobca stabilného hasiaceho zariadenia v prevádzkovom predpise. Postup vykonávania jednotlivých kontrol podľa odseku 2 upraví výrobca stabilného hasiaceho zariadenia v prevádzkovom predpise.

01.04.2006

(5) Dennú kontrolu a týždennú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia vykonávajú osoby poverené obsluhou stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(6) Mesačnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia vykonávajú osoby poverené údržbou stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(7) Štvrťročnú kontrolu a polročnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia vykonáva osoba poverená údržbou stabilného hasiaceho zariadenia, ktorá je preukázateľne zaškolená výrobcom, splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia. Tieto kontroly sa vykonávajú za prítomnosti odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie technika požiarnej ochrany.18)

01.04.2006

(8) Ročnú kontrolu a prehliadku stabilného hasiaceho zariadenia podľa odseku 3 vykonáva fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia, o čom vydá písomný doklad. Ak sa vykoná ročná kontrola, nie je nutné vykonávať kontroly podľa odseku 2 písm. a) až e) pripadajúce na termín vykonania ročnej kontroly.

01.04.2006

(9) Fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia môže vykonávať kontroly uvedené v odseku 2 písm. a) až f) a v odseku 3.

01.04.2006

(10) Kontrolou zistený stav stabilného hasiaceho zariadenia podľa odseku 2 písm. a) až e) sa zaznamenáva do prevádzkového denníka spolu s dátumom vykonania, čitateľným menom a priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala, a s návrhom opatrení na odstránenie nedostatkov na stabilnom hasiacom zariadení. Ak niektoré kontroly alebo ich časti vykonáva ovládacie zariadenie, za záznam možno považovať záznam z ovládacieho zariadenia založený v prevádzkovej knihe.

01.04.2006

§ 14

01.04.2006

Kontrolná prehliadka a skúška funkčnosti

01.04.2006

(1) Po inštalácii stabilného hasiaceho zariadenia musí fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia vykonať kontrolnú prehliadku a skúšku funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia. Obsah kontrolnej prehliadky je uvedený v prílohe č. 2. Fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia vydá prevádzkovateľovi o kontrolnej prehliadke a skúške funkčnosti doklad. Ak obsah skúšky funkčnosti nie je určený v technickej norme, určí ho výrobca stabilného hasiaceho zariadenia. Skúška funkčnosti musí byť vykonaná za prítomnosti orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor.

01.04.2006

(2) Pred uvedením stabilného hasiaceho zariadenia do trvalej prevádzky musia byť odstránené všetky nedostatky zistené pri kontrolnej prehliadke a pri skúške funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

(3) Kontrolná prehliadka a skúška funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia musia byť vykonané po oprave alebo po skúške stabilnej tlakovej nádoby a po každom uvedení stabilného hasiaceho zariadenia do činnosti.

01.04.2006

(4) Záznam o kontrolnej prehliadke a skúške funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia sa uvedie do prevádzkového denníka spolu s dátumom vykonania, čitateľným menom a priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala, a s návrhom opatrení na odstránenie nedostatkov na stabilnom hasiacom zariadení v prípade ich zistenia.

01.04.2006

(5) Obsahom školenia osôb o ochrane pred požiarmi,19) ktoré majú pracovné miesto v priestore chránenom stabilným hasiacim zariadením s hasiacou látkou, ktorá môže pri spustení poškodiť zdravie týchto osôb, musí byť aj činnosť uvedených osôb pri vzniku požiaru v tomto priestore.

01.04.2006

§ 15

01.04.2006

Polostabilné hasiace zariadenie

01.04.2006

(1) Na ovládacie zariadenie polostabilného hasiaceho zariadenia sa ustanovenia § 4 ods. 2 až 4 vzťahujú primerane.

01.04.2006

(2) Na polostabilné hasiace zariadenia sa ustanovenia § 6, 8, § 10 až 14, § 16 a 17 vzťahujú primerane.


01.04.2006

Spoločné a prechodné ustanovenia

01.04.2006

§ 16

01.04.2006

(1) Ak výrobca stabilného hasiaceho zariadenia neurčil v prevádzkových pokynoch obsah, rozsah a spôsob vykonávania pravidelných kontrol stabilného hasiaceho zariadenia inštalovaného a prevádzkovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované existujúce stabilné hasiace zariadenie, zabezpečí vykonávanie pravidelnej kontroly najmenej v lehotách podľa § 13 ods. 2 písm. f), ktorej obsahom je najmä

01.04.2006

a) celkový stav a pohotovosť,

01.04.2006

b) úplnosť, neporušenosť a funkčnosť,

01.04.2006

c) množstvo a kvalita hasiacej látky,

01.04.2006

d) priechodnosť potrubí,

01.04.2006

e) stav náhradného zdroja elektrickej energie.

01.04.2006

(2) Požiadavky uvedené v § 6 ods. 1 až 9 a § 11 zabezpečí vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované existujúce stabilné hasiace zariadenie, do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

01.04.2006

(3) Stabilné hasiace zariadenie, ktoré začala fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia inštalovať pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky a odovzdanie do užívania sa uskutoční po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky, musí vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, upraviť podľa požiadaviek uvedených v § 6 a 11 najneskôr do 30 dní po odovzdaní do užívania; to platí pre stabilné hasiace zariadenia odovzdané do užívania do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

01.04.2006

(4) Stabilné hasiace zariadenia odovzdané do užívania neskôr ako do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky musia byť vyhotovené v súlade s touto vyhláškou.

01.04.2006

(5) Ak vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované existujúce stabilné hasiace zariadenie, nemá od výrobcu dodanú sprievodnú dokumentáciu podľa § 12, zabezpečí jej spracovanie a zavedenie do používania podľa § 12 ods. 2 písm. a) až d) najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

01.04.2006

(6) Ak vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované existujúce stabilné hasiace zariadenie, nemá určený obsah skúšky funkčnosti od výrobcu, vykoná sa skúška funkčnosti podľa § 14 ods. 3 najmenej v rozsahu prílohy č. 2.

01.04.2006

(7) Na vodnú clonu a stabilné chladiace zariadenie sa ustanovenia § 4, § 6 až 9 a § 11 až 17 vzťahujú primerane. Strojovňa stabilného chladiaceho zariadenia musí byť označená tabuľkou s nápisom STROJOVŇA CHLADIACEHO ZARIADENIA.

01.04.2006

(8) Existujúce stabilné hasiace zariadenie možno odinštalovať len so súhlasom orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor.

01.04.2006

(9) Vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, musí bez zbytočného odkladu v čase dočasnej nefunkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia vykonať náhradné opatrenia na zabezpečenie chráneného priestoru, ktoré prerokuje s orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor.

01.04.2006

(10) Stabilné hasiace zariadenie podľa doterajších predpisov je akcieschopné, ak neuplynula od vykonania jeho ročnej kontroly podľa § 13 ods. 2 písm. f) doba dlhšia ako jeden rok; to neplatí pre technické zariadenia tlakové a technické zariadenia elektrické, ktorých skúška sa vykonáva podľa osobitného predpisu.4)

01.04.2006

§ 17

01.04.2006

Požiadavky ustanovené v § 3 ods. 5 až 7, § 4 ods. 4 a 5, § 6 ods. 1, § 7 ods. 4, § 8 ods. 1 a § 12 ods. 2 písm. g) sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie, alebo boli vyrobené v niektorom zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore. Uvedené platí za predpokladu, že taký výrobok zodpovedá

01.04.2006

a) technickým predpisom, ktoré sú záväzné, ak ide o výrobu alebo uvedenie na trh, alebo o používanie tohto výrobku v niektorom z týchto štátov,

01.04.2006

b) technickým normám alebo kódexu správnej praxe, ktoré vydal národný normalizačný orgán alebo subjekt postavený jemu na roveň v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami štátu, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho hospodárskeho priestoru,

01.04.2006

c) medzinárodným technickým normám, ktoré sa oprávnene používajú v niektorom z týchto štátov, alebo

01.04.2006

d) tradičným či inovačným výrobným postupom používaným v niektorom z týchto štátov v súlade s jeho právnymi predpismi, na ktoré existuje dostatočne podrobná technická dokumentácia zabezpečujúca, že tento výrobok sa môže na daný účel použitia posúdiť v prípade potreby aj na základe dopĺňajúcich, nie však zhodných skúšok výrobku, a za predpokladu, že tieto predpisy, technické normy, kódexy správnej praxe alebo postupy zaručujúce mieru ochrany právom chráneného záujmu zodpovedajú miere tejto ochrany v Slovenskej republike.

01.04.2006

§ 18

01.04.2006

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právnym aktom Európskych spoločenstiev a osobitnými predpismi o poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a technických predpisov.20)

01.04.2006

§ 19

01.04.2006

Účinnosť

01.04.2006

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.


01.04.2006

Martin Pado v. r.


01.04.2006

Príloha č. 1

01.04.2006

k vyhláške č. 169/2006 Z. z.

01.04.2006

OBSAH JEDNOTLIVÝCH KONTROL

01.04.2006

I. STABILNÉ HASIACE ZARIADENIA

01.04.2006

A. KONTROLY SPRINKLEROVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA

01.04.2006

a) Obsahom týždennej kontroly sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je najmä

01.04.2006

1. kontrola hlavnej, vyrovnávacej a spádovej nádrže

01.04.2006

1a. kontrola funkčnosti prepadu,

01.04.2006

1b. kontrola zariadenia na doplňovanie vody,

01.04.2006

1c. kontrola tesnosti nádrže,

01.04.2006

1d. kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry,

01.04.2006

1e. kontrola objemu stálej zásoby vody a jej teploty,

01.04.2006

2. kontrola tlakovej nádrže

01.04.2006

2a. kontrola vonkajšieho povrchu,

01.04.2006

2b. kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry vo výtlačnom a v doplňovacom potrubí,

01.04.2006

2c. kontrola uzatváracej armatúry na vypustenie tlakovej nádrže,

01.04.2006

2d. kontrola hodnoty tlaku na manometri a objemu zásoby vody,

01.04.2006

2e. kontrola funkčnosti poistných ventilov,

01.04.2006

3. kontrola hlavného a záložného čerpadla

01.04.2006

3a. kontrola uzatváracej armatúry v sacom potrubí čerpadla,

01.04.2006

3b. praktická skúška spoľahlivosti chodu čerpadla,

01.04.2006

3c. kontrola tesnosti prírubových spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,

01.04.2006

3d. kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

01.04.2006

3e. kontrola kontrolného manometra,

01.04.2006

4. kontrola spaľovacieho motora pre čerpadlo

01.04.2006

4a. kontrola množstva pohonných hmôt, chladiaceho média, mazania a ich doplnenie,

01.04.2006

4b. kontrola stavu a nabitia elektrických batérií,

01.04.2006

4c. kontrola spustenia a chodu motora,

01.04.2006

5. kontrola doplňovacieho čerpadla

01.04.2006

5a. skúška chodu doplňovacieho čerpadla,

01.04.2006

5b. kontrola tesnosti spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,

01.04.2006

5c. kontrola rozdeľovača a polohy uzatváracej armatúry,

01.04.2006

6. kontrola vzduchového kompresora na udržiavanie pretlaku v tlakovej nádrži kompresora pre suchú sústavu

01.04.2006

6a. kontrola hladiny oleja,

01.04.2006

6b. kontrola chodu kompresora,

01.04.2006

7. kontrola mokrej ventilovej stanice

01.04.2006

7a. kontrola poplachového zariadenia s vodnou turbínou,

01.04.2006

7b. skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,

01.04.2006

8. kontrola suchej ventilovej stanice

01.04.2006

8a. kontrola poplachového zariadenia s vodnou turbínou,

01.04.2006

8b. skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,

01.04.2006

8c. kontrola tesnosti armatúr a potrubia pre prívod vzduchu,

01.04.2006

8d. skúška rýchlootvárača,

01.04.2006

9. kontrola automatického ovládania strojných zariadení

01.04.2006

9a. skúška samočinného spustenia hlavného a záložného kompresora,

01.04.2006

9b. kontrola odlučovača oleja,

01.04.2006

9c. skúška samočinného spustenia doplňovacieho čerpadla, hlavného čerpadla a záložného čerpadla,

01.04.2006

9d. kontrola signalizácie chodu strojných zariadení,

01.04.2006

10. kontrola strojovne sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia

01.04.2006

10a. kontrola prístupu do strojovne a k strojným zariadeniam,

01.04.2006

10b. kontrola zaistenia proti neoprávnenému vstupu,

01.04.2006

10c. kontrola výstražného označenia,

01.04.2006

10d. kontrola tesnosti potrubia v strojovni,

01.04.2006

11. kontrola tesnosti a pracovnej polohy uzatváracích armatúr a ich zaistenia

01.04.2006

11a. vo výtlačnom potrubí a doplňovacom potrubí tlakovej nádrže,

01.04.2006

11b. v sacom potrubí hlavného, záložného a doplňovacieho čerpadla,

01.04.2006

11c. v hlavnom čerpadle, záložnom čerpadle a doplňovacom čerpadle vrátane rozdeľovača,

01.04.2006

11d. v poplachovom potrubí, v odvodňovacom potrubí a v skúšobnom potrubí mokrej ventilovej stanice a suchej ventilovej stanice.

01.04.2006

b) Obsahom mesačnej kontroly sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu A.a), ako aj

01.04.2006

1. kontrola čistoty vody v otvorených nádržiach,

01.04.2006

2. kontrola vzduchového kompresora

01.04.2006

2a. kontrola klinových remeňov,

01.04.2006

2b. kontrola vzduchového filtra,

01.04.2006

2c. kontrola tlakomeru a tesnosti spojov a armatúr,

01.04.2006

3. kontrola potrubného rozvodu a sprinklerov

01.04.2006

3a. kontrola čistoty a voľného priestoru,

01.04.2006

3b. kontrola tesnosti potrubia, jeho zavesenia a upevnenia,

01.04.2006

3c. kontrola odvodňovacích ventilov a odvzdušňovacích ventilov,

01.04.2006

4. kontrola strojovne sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia

01.04.2006

4a. kontrola počtu náhradných sprinklerov,

01.04.2006

4b. kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia,

01.04.2006

5. kontrola uzatváracích armatúr

01.04.2006

5a. kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry v sacom potrubí doplňovacieho čerpadla,

01.04.2006

5b. kontrola funkčnosti hlavnej uzatváracej armatúry ventilovej stanice.

01.04.2006

c) Obsahom ročnej kontroly sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu A.b), ako aj

01.04.2006

1. kontrola hlavnej, vyrovnávacej a spádovej nádrže

01.04.2006

1a. kontrola funkčnosti ukazovateľa stavu hladiny,

01.04.2006

1b. kontrola stavu vonkajších a vnútorných náterov,

01.04.2006

2. kontrola tlakovej nádrže

01.04.2006

2a. kontrola stavu kontrolného manometra a ukazovateľa stavu hladiny,

01.04.2006

2b. kontrola stavu vonkajších náterov,

01.04.2006

3. kontrola kompletnosti a celistvosti čerpadiel a nastavenia spojky

01.04.2006

4. kontrola hlavného čerpadla a záložného čerpadla

01.04.2006

4a. kontrola ovládateľnosti posúvača v sacom potrubí,

01.04.2006

4b. skúška spoľahlivosti chodu,

01.04.2006

4c. kontrola ovládateľnosti posúvačov a výtoku vody zo skúšobného potrubia,

01.04.2006

5. kontrola poistného ventilu vzduchového kompresora,

01.04.2006

6. kontrola potrubného rozvodu a sprinklerov

01.04.2006

6a. kontrola umiestnenia predmetov v chránenom priestore vo vzťahu k rozmiestneniu sprinklerov,

01.04.2006

6b. kontrola zavesenia a upevnenia potrubia,

01.04.2006

6c. kontrola povrchovej úpravy potrubných rozvodov a armatúr a ich označenia,

01.04.2006

7. kontrola ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením.

01.04.2006

B. KONTROLY DRENČEROVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA

01.04.2006

a) Obsahom týždennej kontroly drenčerového stabilného hasiaceho zariadenia je najmä

01.04.2006

1. kontrola hlavnej, vyrovnávacej a spádovej nádrže

01.04.2006

1a. kontrola funkčnosti prepadu,

01.04.2006

1b. kontrola zariadenia na doplňovanie vody,

01.04.2006

1c. kontrola tesnosti nádrže,

01.04.2006

1d. kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry,

01.04.2006

1e. kontrola objemu stálej zásoby vody a jej teploty,

01.04.2006

2. kontrola tlakovej nádrže

01.04.2006

2a. kontrola vonkajšieho povrchu,

01.04.2006

2b. kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry vo výtlačnom a v doplňovacom potrubí,

01.04.2006

2c. kontrola uzatváracej armatúry na vypustenie tlakovej nádrže,

01.04.2006

2d. kontrola hodnoty tlaku na manometri a objemu zásoby vody,

01.04.2006

2e. kontrola funkčnosti poistných ventilov,

01.04.2006

3. kontrola hlavného a záložného čerpadla

01.04.2006

3a. kontrola uzatváracej armatúry v sacom potrubí čerpadla,

01.04.2006

3b. praktická skúška spoľahlivosti chodu čerpadla,

01.04.2006

3c. kontrola tesnosti prírubových spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,

01.04.2006

3d. kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

01.04.2006

3e. kontrola kontrolného manometra,

01.04.2006

4. kontrola spaľovacieho motora pre čerpadlo

01.04.2006

4a. kontrola množstva pohonných látok, chladiaceho média, mazania a ich doplnenie,

01.04.2006

4b. kontrola stavu a nabitia elektrických batérii,

01.04.2006

4c. kontrola spustenia a chodu motora,

01.04.2006

5. kontrola doplňovacieho čerpadla

01.04.2006

5a. skúška chodu doplňovacieho čerpadla,

01.04.2006

5b. kontrola tesnosti spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,

01.04.2006

5c. kontrola rozdeľovača a polohy uzatváracej armatúry,

01.04.2006

6. kontrola vzduchového kompresora na udržiavanie pretlaku v tlakovej nádrži kompresora

01.04.2006

6a. kontrola hladiny oleja,

01.04.2006

6b. kontrola chodu kompresora,

01.04.2006

7. kontrola ventilovej stanice

01.04.2006

7a. kontrola poplachového zariadenia s vodnou turbínou,

01.04.2006

7b. skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,

01.04.2006

7c. kontrola tesnosti armatúr,

01.04.2006

8. kontrola automatického ovládania strojných zariadení

01.04.2006

8a. skúška samočinného spustenia hlavného kompresora a záložného kompresora,

01.04.2006

8b. kontrola odlučovača oleja,

01.04.2006

8c. skúška samočinného spustenia doplňovacieho čerpadla, hlavného čerpadla a záložného čerpadla,

01.04.2006

8d. kontrola signalizácie chodu strojných zariadení,

01.04.2006

9. kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia

01.04.2006

9a. kontrola prístupu do strojovne a k strojným zariadeniam,

01.04.2006

9b. kontrola zaistenia proti neoprávnenému vstupu,

01.04.2006

9c. kontrola výstražného označenia,

01.04.2006

9d. kontrola tesnosti potrubia v strojovni,

01.04.2006

10. kontrola tesnosti a pracovnej polohy uzatváracích armatúr a ich zaistenia

01.04.2006

10a. vo výtlačnom potrubí a doplňovacom potrubí tlakovej nádrže,

01.04.2006

10b. v sacom potrubí hlavného čerpadla, záložného čerpadla a doplňovacieho čerpadla,

01.04.2006

10c. v hlavnom čerpadle, záložnom čerpadle a doplňovacom čerpadle vrátane rozdeľovača,

01.04.2006

10d. v poplachovom potrubí, odvodňovacom potrubí a v skúšobnom potrubí ventilovej stanice.

01.04.2006

b) Obsahom mesačnej kontroly drenčerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu B.a), ako aj

01.04.2006

1. kontrola čistoty vody v otvorených nádržiach,

01.04.2006

2. kontrola vzduchového kompresora

01.04.2006

2a. kontrola klinových remeňov,

01.04.2006

2b. kontrola vzduchového filtra,

01.04.2006

2c. kontrola tlakomeru a tesnosti spojov a armatúr,

01.04.2006

3. kontrola potrubného rozvodu a vypúšťacích armatúr

01.04.2006

3a. kontrola čistoty a voľného priestoru,

01.04.2006

3b. kontrola odvodňovacích ventilov a odvzdušňovacích ventilov,

01.04.2006

4. kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia,

01.04.2006

5. kontrola uzatváracích armatúr

01.04.2006

5a. kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry v sacom potrubí doplňovacieho čerpadla,

01.04.2006

5b. kontrola funkčnosti hlavnej uzatváracej armatúry ventilovej stanice.

01.04.2006

c) Obsahom ročnej kontroly drenčerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu B.b), ako aj

01.04.2006

1. kontrola hlavnej, vyrovnávacej a spádovej nádrže

01.04.2006

1a. kontrola funkčnosti ukazovateľa stavu hladiny,

01.04.2006

1b. kontrola stavu vonkajších náterov a vnútorných náterov,

01.04.2006

2. kontrola tlakovej nádrže

01.04.2006

2a. kontrola stavu kontrolného manometra a ukazovateľa stavu hladiny,

01.04.2006

2b. kontrola stavu vonkajších náterov,

01.04.2006

3. kontrola kompletnosti a celistvosti čerpadiel a nastavenia spojky,

01.04.2006

4. kontrola hlavného čerpadla a záložného čerpadla

01.04.2006

4a. kontrola ovládateľnosti posúvača v sacom potrubí,

01.04.2006

4b. skúška spoľahlivosti chodu,

01.04.2006

4c. kontrola ovládateľnosti posúvačov a výtoku vody zo skúšobného potrubia,

01.04.2006

5. kontrola poistného ventilu vzduchového kompresora,

01.04.2006

6. kontrola potrubného rozvodu

01.04.2006

6a. kontrola priechodnosti alebo tesnosti potrubia, jeho zavesenia a upevnenia,

01.04.2006

6b. kontrola umiestnenia predmetov v chránenom priestore vo vzťahu k rozmiestneniu vypúšťacích armatúr,

01.04.2006

6c. kontrola povrchovej úpravy potrubných rozvodov a armatúr a ich označenia,

01.04.2006

7. kontrola počtu náhradných vypúšťacích armatúr v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia,

01.04.2006

8. kontrola ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením.

01.04.2006

C. KONTROLY PENOVÉHO SPRINKLEROVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA

01.04.2006

a) Obsahom týždennej kontroly penového sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu A.a), a navyše najmä

01.04.2006

1. kontrola nádrže na penidlo

01.04.2006

1a. kontrola objemu stálej zásoby penidla,

01.04.2006

1b. kontrola tesnosti nádrže,

01.04.2006

1c. kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry,

01.04.2006

2. kontrola primiešavača a čerpadla na penidlo

01.04.2006

2a. kontrola uzatváracej armatúry v sacom potrubí čerpadla,

01.04.2006

2b. praktická skúška spoľahlivosti chodu čerpadla,

01.04.2006

2c. kontrola tesnosti prírubových spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,

01.04.2006

2d. kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

01.04.2006

2e. kontrola kontrolného manometra.

01.04.2006

b) Obsahom mesačnej kontroly penového sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodov A.b) a C.a), ako aj kontrola čerpadla na penidlo, kontrola tlaku, funkcie jeho upchávok a ich zaplavenie.

01.04.2006

c) Obsahom ročnej kontroly penového sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodov A.c) a C.b), ako aj

01.04.2006

1. kontrola primiešavacej stanice s tlakovými primiešavačmi

01.04.2006

1a. funkčná skúška primiešavača,

01.04.2006

1b. kontrola percenta primiešavania a jeho nastavenie,

01.04.2006

1c. kontrola použiteľnosti penidla,

01.04.2006

2. kontrola tlakového primiešavača, čistoty, konzervácie a zablombovania,

01.04.2006

3. kontrola nádrže na penidlo

01.04.2006

3a. kontrola celkového stavu, pri kovových nádržiach kontrola povrchovej úpravy,

01.04.2006

3b. odpustenie usadeného sedimentu,

01.04.2006

3c. kontrola funkcie poistného ventilu spätnej klapky a stavoznakov.

01.04.2006

D. KONTROLY PENOVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA

01.04.2006

a) Obsahom týždennej kontroly penového stabilného hasiaceho zariadenia je najmä

01.04.2006

1. kontrola hlavnej nádrže, vyrovnávacej nádrže a spádovej nádrže

01.04.2006

1a. kontrola funkčnosti prepadu,

01.04.2006

1b. kontrola zariadenia na doplňovanie vody,

01.04.2006

1c. kontrola tesnosti nádrže,

01.04.2006

1d. kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry,

01.04.2006

1e. kontrola objemu stálej zásoby vody a jej teploty,

01.04.2006

2. kontrola tlakovej nádrže

01.04.2006

2a. kontrola vonkajšieho povrchu,

01.04.2006

2b. kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry vo výtlačnom a v doplňovacom potrubí,

01.04.2006

2c. kontrola uzatváracej armatúry na vypustenie tlakovej nádrže,

01.04.2006

2d. kontrola hodnoty tlaku na manometri a objemu zásoby vody,

01.04.2006

2e. kontrola funkčnosti poistných ventilov,

01.04.2006

3. kontrola hlavného a záložného čerpadla

01.04.2006

3a. kontrola uzatváracej armatúry v sacom potrubí čerpadla,

01.04.2006

3b. praktická skúška spoľahlivosti chodu čerpadla,

01.04.2006

3c. kontrola tesnosti prírubových spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,

01.04.2006

3d. kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

01.04.2006

3e. kontrola kontrolného manometra,

01.04.2006

4. kontrola spaľovacieho motora pre čerpadlo

01.04.2006

4a. kontrola množstva pohonných látok, chladiaceho média, mazanie a ich doplnenie,

01.04.2006

4b. kontrola stavu a nabitia elektrických batérií,

01.04.2006

4c. kontrola spustenia a chodu motora,

01.04.2006

5. kontrola doplňovacieho čerpadla

01.04.2006

5a. skúška chodu doplňovacieho čerpadla,

01.04.2006

5b. kontrola tesnosti spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,

01.04.2006

5c. kontrola rozdeľovača a polohy uzatváracej armatúry,

01.04.2006

6. kontrola vzduchového kompresora na udržiavanie pretlaku v tlakovej nádrži kompresora

01.04.2006

6a. kontrola hladiny oleja,

01.04.2006

6b. kontrola chodu kompresora,

01.04.2006

7. kontrola ventilovej stanice

01.04.2006

7a. skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,

01.04.2006

7b. kontrola tesnosti armatúr,

01.04.2006

8. kontrola automatického ovládania strojných zariadení

01.04.2006

8a. skúška samočinného spustenia hlavného kompresora a záložného kompresora,

01.04.2006

8b. kontrola odlučovača oleja,

01.04.2006

8c. skúška samočinného spustenia doplňovacieho čerpadla, hlavného čerpadla a záložného čerpadla,

01.04.2006

8d. kontrola signalizácie chodu strojných zariadení,

01.04.2006

9. kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia

01.04.2006

9a. kontrola prístupu do strojovne a k strojným zariadeniam,

01.04.2006

9b. kontrola zaistenia proti neoprávnenému vstupu,

01.04.2006

9c. kontrola výstražného označenia,

01.04.2006

9d. kontrola tesnosti potrubia v strojovni,

01.04.2006

9e. kontrola poplachového zariadenia,

01.04.2006

10. kontrola tesnosti a pracovnej polohy uzatváracích armatúr a ich zaistenia

01.04.2006

10a. vo výtlačnom potrubí a v doplňovacom potrubí tlakovej nádrže,

01.04.2006

10b. v sacom potrubí hlavného čerpadla, záložného čerpadla a doplňovacieho čerpadla,

01.04.2006

10c. v hlavnom čerpadle, záložnom čerpadle a v doplňovacom čerpadle vrátane rozdeľovača,

01.04.2006

10d. v poplachovom potrubí, odvodňovacom potrubí a v skúšobnom potrubí ventilovej stanice,

01.04.2006

11. kontrola nádrže na penidlo

01.04.2006

11a. kontrola objemu stálej zásoby penidla,

01.04.2006

11b. kontrola tesnosti nádrže,

01.04.2006

11c. kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry,

01.04.2006

12. kontrola primiešavača a čerpadla na penidlo

01.04.2006

12a. kontrola uzatváracej armatúry v sacom potrubí čerpadla,

01.04.2006

12b. praktická skúška spoľahlivosti chodu čerpadla,

01.04.2006

12c. kontrola tesnosti prírubových spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,

01.04.2006

12d. kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

01.04.2006

12e. kontrola kontrolného manometra.

01.04.2006

b) Obsahom mesačnej kontroly penového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu D.a), ako aj

01.04.2006

1. kontrola čistoty vody v otvorených nádržiach

01.04.2006

1a. kontrola vzduchového kompresora,

01.04.2006

1b. kontrola klinových remeňov,

01.04.2006

1c. kontrola vzduchového filtra,

01.04.2006

1d. kontrola tlakomeru a tesnosti spojov a armatúr,

01.04.2006

2. kontrola potrubného rozvodu a vypúšťacích armatúr

01.04.2006

2a. kontrola čistoty a voľného priestoru,

01.04.2006

2b. kontrola odvodňovacích ventilov a odvzdušňovacích ventilov,

01.04.2006

3. kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia

01.04.2006

4. kontrola uzatváracích armatúr

01.04.2006

4a. kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry v sacom potrubí doplňovacieho čerpadla,

01.04.2006

4b. kontrola funkčnosti hlavnej uzatváracej armatúry ventilovej stanice,

01.04.2006

5. kontrola čerpadla na penidlo, kontrola tlaku, funkcie jeho upchávok a ich zaplavenie.

01.04.2006

c) Obsahom ročnej kontroly penového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu D.b), ako aj

01.04.2006

1. kontrola hlavnej nádrže, vyrovnávacej nádrže a spádovej nádrže

01.04.2006

1a. kontrola funkčnosti ukazovateľa stavu hladiny,

01.04.2006

1b. kontrola stavu vonkajších náterov a vnútorných náterov,

01.04.2006

2. kontrola tlakovej nádrže

01.04.2006

2a. kontrola stavu kontrolného manometra a ukazovateľa stavu hladiny,

01.04.2006

2b. kontrola stavu vonkajších náterov,

01.04.2006

3. kontrola kompletnosti a celistvosti čerpadiel a nastavenia spojky,

01.04.2006

4. kontrola hlavného čerpadla a záložného čerpadla

01.04.2006

4a. kontrola ovládateľnosti posúvača v sacom potrubí,

01.04.2006

4b. skúška spoľahlivosti chodu,

01.04.2006

4c. kontrola ovládateľnosti posúvačov a výtoku vody zo skúšobného potrubia,

01.04.2006

5. kontrola poistného ventilu vzduchového kompresora,

01.04.2006

6. kontrola potrubného rozvodu

01.04.2006

6a. kontrola priechodnosti alebo tesnosti potrubia, jeho zavesenia a upevnenia,

01.04.2006

6b. kontrola umiestnenia predmetov v chránenom priestore vo vzťahu k rozmiestneniu vypúšťacích armatúr,

01.04.2006

6c. kontrola povrchovej úpravy potrubných rozvodov a armatúr a ich označenia,

01.04.2006

6d. kontrola celkového stavu penotvorných vypúšťacích armatúr a ich priechodnosť,

01.04.2006

7. kontrola počtu náhradných vypúšťacích armatúr v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia,

01.04.2006

8. kontrola ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením,

01.04.2006

9. kontrola primiešavacej stanice

01.04.2006

9a. funkčná skúška primiešavača,

01.04.2006

9b. kontrola percenta primiešavania a jeho nastavenie,

01.04.2006

9c. kontrola použiteľnosti penidla,

01.04.2006

10. kontrola čistoty, konzervácia a zablombovanie tlakového primiešavača,

01.04.2006

11. kontrola nádrže na penidlo

01.04.2006

11a. kontrola celkového stavu, pri kovových nádržiach kontrola povrchovej úpravy,

01.04.2006

11b. odpustenie usadeného sedimentu,

01.04.2006

11c. kontrola funkcie poistného ventilu spätnej klapky a stavoznakov.

01.04.2006

E. KONTROLY STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA CO2 A PLYNOVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA

01.04.2006

a) Obsahom týždennej kontroly stabilného hasiaceho zariadenia CO2 a plynového stabilného hasiaceho zariadenia je najmä

01.04.2006

1. kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

01.04.2006

2. skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,

01.04.2006

3. kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia

01.04.2006

3a. kontrola zapnutia ústredne,

01.04.2006

3b. kontrola napätia v ústredni,

01.04.2006

3c. kontrola stavu náplne hasiacej látky,

01.04.2006

3d. kontrola teploty v strojovni,

01.04.2006

3e. kontrola stavu akumulátorových batérií.

01.04.2006

b) Obsahom polročnej kontroly stabilného hasiaceho zariadenia CO2 a plynového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu E.a), ako aj

01.04.2006

1. kontrola spúšťania stabilného hasiaceho zariadenia

01.04.2006

1a. kontrola činnosti sekčných ventilov,

01.04.2006

1b. kontrola spustenia batérií hasiaceho plynu,

01.04.2006

1c. kontrola činnosti signalizácie,

01.04.2006

1d. kontrola vykonávania pomocných funkcií stabilného hasiaceho zariadenia a ovládania nadväzujúcich technických a technologických zariadení,

01.04.2006

2. kontrola signalizácie úbytku hasiaceho plynu,

01.04.2006

3. kontrola polohy uzatváracích armatúr,

01.04.2006

4. kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia.

01.04.2006

c) Obsahom ročnej kontroly stabilného hasiaceho zariadenia CO2 a plynového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu E.b), ako aj

01.04.2006

1. kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia,

01.04.2006

2. kontrola prístupu do strojovne a k strojným zariadeniam,

01.04.2006

3. kontrola zaistenia proti neoprávnenému vstupu,

01.04.2006

4. kontrola výstražného označenia,

01.04.2006

5. kontrola funkčnosti poistných ventilov.

01.04.2006

II. POLOSTABILNÉ HASIACE ZARIADENIE

01.04.2006

A. KONTROLY POLOSTABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA VODNÉHO

01.04.2006

a) Obsahom mesačnej kontroly polostabilného hasiaceho zariadenia vodného je

01.04.2006

1. kontrola potrubného rozvodu a vypúšťacích armatúr

01.04.2006

1a. kontrola čistoty a voľného priestoru,

01.04.2006

1b. kontrola odvodňovacích ventilov a odvzdušňovacích ventilov,

01.04.2006

2. kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia,

01.04.2006

3. kontrola funkčnosti uzatváracích armatúr,

01.04.2006

4. kontrola prístupovej komunikácie k armatúram na pripojenie mobilnej techniky.

01.04.2006

b) Obsahom ročnej kontroly polostabilného hasiaceho zariadenia vodného je kontrola v rozsahu bodu II.A.a), a navyše najmä kontrola potrubného rozvodu

01.04.2006

1. kontrola priechodnosti alebo tesnosti potrubia, jeho zavesenia a upevnenia,

01.04.2006

2. kontrola umiestnenia predmetov v chránenom priestore vo vzťahu k rozmiestneniu vypúšťacích armatúr,

01.04.2006

3. kontrola povrchovej úpravy potrubných rozvodov a armatúr a ich označenia.

01.04.2006

B. KONTROLY POLOSTABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA PENOVÉHO

01.04.2006

a) Obsahom mesačnej kontroly penového polostabilného hasiaceho zariadenia je

01.04.2006

1. kontrola potrubného rozvodu a vypúšťacích armatúr

01.04.2006

1a. kontrola čistoty a voľného priestoru,

01.04.2006

1b. kontrola odvodňovacích ventilov a odvzdušňovacích ventilov,

01.04.2006

2. kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia,

01.04.2006

3. kontrola uzatváracích armatúr,

01.04.2006

4. kontrola prístupovej komunikácie k armatúram na pripojenie mobilnej techniky.

01.04.2006

b) Obsahom ročnej kontroly polostabilného hasiaceho zariadenia penového je kontrola v rozsahu bodu II.B.a), ako aj

01.04.2006

1. kontrola potrubného rozvodu

01.04.2006

1a. kontrola priechodnosti alebo tesnosti potrubia, jeho zavesenia a upevnenia,

01.04.2006

1b. kontrola umiestnenia predmetov v chránenom priestore vo vzťahu k rozmiestneniu vypúšťacích armatúr,

01.04.2006

1c. kontrola povrchovej úpravy potrubných rozvodov a armatúr a ich označenia,

01.04.2006

1d. kontrola celkového stavu penotvorných vypúšťacích armatúr a ich priechodnosť,

01.04.2006

2. kontrola nádrže na penidlo

01.04.2006

2a. kontrola celkového stavu, pri kovových nádržiach kontrola povrchovej úpravy,

01.04.2006

2b. odpustenie usadeného sedimentu,

01.04.2006

2c. kontrola funkcie poistného ventilu spätnej klapky a stavoznakov.

01.04.2006

Príloha č. 2

01.04.2006

k vyhláške č. 169/2006 Z. z.

01.04.2006

OBSAH KONTROLNEJ PREHLIADKY A OBSAH SKÚŠKY FUNKČNOSTI STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA

01.04.2006

Obsahom kontrolnej prehliadky stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola

01.04.2006

a) vybavenosti sprievodnou dokumentáciou,

01.04.2006

b) súladu inštalácie stabilného hasiaceho zariadenia so schválenou dokumentáciou, prípadne s odsúhlasenými zmenami stabilného hasiaceho zariadenia,

01.04.2006

c) vybavenosti predpísanými označeniami,

01.04.2006

d) prístupu k čerpadlám, kompresorom, armatúram, riadiacim ventilom a k ďalším ovládacím prvkom a meracím zariadeniam,

01.04.2006

e) pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

01.04.2006

f) stálej zásoby hasiacej látky,

01.04.2006

g) tesnosti zásobníka hasiacej látky,

01.04.2006

h) chráneného priestoru a jeho súladu so schválenou dokumentáciou stavby alebo s odsúhlasenými zmenami stavby

01.04.2006

1. kontrola tesnosti chráneného priestoru,

01.04.2006

2. kontrola rozmiestnenia zariaďovacích predmetov, technológie a materiálu v chránenom priestore.

01.04.2006

Obsahom skúšky funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia je skúška

01.04.2006

a) priepustnosti potrubia voľným prúdením bez prekážok, napríklad prefúknutím stlačeným vzduchom alebo CO2,

01.04.2006

b) funkčnosti chodu samočinného spúšťania a ručného spúšťania,

01.04.2006

c) správnosti chodu čerpadiel a prietoku vody v skúšobnom potrubí,

01.04.2006

d) funkčnosti poistných ventilov,

01.04.2006

e) neporušenosti plomby poistnej armatúry,

01.04.2006

f) funkčnosti poplachového zariadenia vrátane diaľkového prenosu signálu,

01.04.2006

g) funkčnosti chodu automatiky (samočinného spúšťania),

01.04.2006

h) funkčnosti signalizácie činnosti jednotlivých strojných zariadení,

01.04.2006

i) skúška funkčnosti ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením.

Poznámky pod čiarou

01.04.2006

1) Napríklad STN EN 12094-7 Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy na hubice v zariadeniach na CO2, STN EN 13565-1 Stabilné hasiace systémy. Penové systémy. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty.

01.04.2006

2) Napríklad STN EN 12 845 Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Návrh, inštalácia a údržba, STN EN 12259-1 Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery.

01.04.2006

3) Napríklad STN EN 12416-1 Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty.

01.04.2006

4) Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia.

01.04.2006

5) STN EN 12845 Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Návrh, inštalácia a údržba.

01.04.2006

6) Napríklad STN ISO 6183 Zariadenia požiarnej ochrany. Stabilné hasiace zariadenia CO2 v stavebných objektoch. Navrhovanie a inštalácia, STN EN 12416-2 Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia, údržba.

01.04.2006

7) Napríklad STN EN 12259-2 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice, STN EN 12259-3 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice, STN EN 12094-3 Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy na ručné spúšťacie a ovládacie zariadenia, STN EN 12416-1 Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty, STN EN 13565-1 Stabilné hasiace systémy. Penové systémy. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty.

01.04.2006

8) Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2006

9) Napríklad STN ISO 6183 Zariadenia požiarnej ochrany. Stabilné hasiace zariadenia CO2 v stavebných objektoch. Navrhovanie a inštalácia.

01.04.2006

10) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

01.04.2006

11) Napríklad STN EN 12259-1 Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery, STN EN 12416-2 Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty.

01.04.2006

12) Napríklad STN EN 12259-2 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice, STN EN 12259-3 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice.

01.04.2006

13) Napríklad STN EN 12259-4 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou, STN EN 12094-12 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 12: Požiadavky a skúšobné metódy na pneumatické poplachové zariadenia.

01.04.2006

14) STN EN 12094-3 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia.

01.04.2006

15) Napríklad STN EN 25923 Požiarna ochrana. Hasiace látky. Oxid uhličitý, STN EN 615 Požiarna ochrana. Hasiace látky. Požiadavky na prášky (okrem triedy D).

01.04.2006

16) Napríklad STN EN 12259-4 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou.

01.04.2006

17) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

01.04.2006

18) Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

01.04.2006

19) § 20 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

01.04.2006

20) Napríklad Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v znení smernice 98/48/ES, zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.