Nariadenie vlády č. 148/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory

Čiastka 56/2006
Platnosť od 15.03.2006
Účinnosť od 15.03.2006
15.03.2006

148

15.03.2006

NARIADENIE VLÁDY

15.03.2006

Slovenskej republiky

15.03.2006

z 1. marca 2006

15.03.2006

o technických požiadavkách na spätné zrkadlá pre poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory

15.03.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


15.03.2006

§ 1

15.03.2006

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na spätné zrkadlá.

15.03.2006

§ 2

15.03.2006

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

15.03.2006

a) traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km. h-1 do 40 km. h-1; traktor môže byť vybavený na prepravu nákladu a osôb,

15.03.2006

b) spätným zrkadlom zariadenie, ktoré má poskytovať v zornom poli zreteľný pohľad dozadu, ktorý primerane nie je obmedzený súčiastkami traktora alebo obsluhou v traktore; prídavné spätné zrkadlá určené na kontrolu pripojeného náradia pri práci na poli nemusia nevyhnutne podliehať typovému schváleniu, ale musia byť umiestnené v súlade s požiadavkami nastavenia obsiahnutými v bodoch 2. 3. 3 až 2. 3. 5 smernice Rady 74/346/EHS z 25. júna 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na spätné zrkadlá pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory v platnom znení (ďalej len „smernica“),

15.03.2006

c) vnútorným spätným zrkadlom zariadenie uvedené v písmene b), ktoré je namontované vnútri kabíny alebo na ráme traktora,

15.03.2006

d) vonkajším spätným zrkadlom zariadenie uvedené v písmene b), ktoré je namontované na akejkoľvek časti vonkajšieho povrchu traktora,

15.03.2006

e) triedou spätného zrkadla všetky spätné zrkadlá, ktoré majú jeden spoločný znak alebo viac spoločných znakov alebo funkcií; vnútorné spätné zrkadlá sú zoskupené v triede I, vonkajšie spätné zrkadlá sú zoskupené v triede II.

15.03.2006

§ 3

15.03.2006

(1) Spätné zrkadlá pre traktory musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 2 okrem 2.1.1 a 2.5.2 prílohy smernice.

15.03.2006

(2) Traktory musia byť vybavené iba spätnými zrkadlami, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,1) a sú označené homologizačnou značkou.

15.03.2006

§ 4

15.03.2006

(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ traktora vzťahujúceho sa na spätné zrkadlá sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

15.03.2006

(2) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla3) pre typ traktora vzťahujúce sa na spätné zrkadlá.

15.03.2006

§ 5

15.03.2006

Príslušný štátny orgán4) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na spätné zrkadlá, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

15.03.2006

§ 6

15.03.2006

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


15.03.2006

§ 7

15.03.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.


15.03.2006

v z. Pál Csáky v. r.


15.03.2006

Príloha

15.03.2006

k nariadeniu vlády č. 148/2006 Z. z.

15.03.2006

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

15.03.2006

Smernica Rady 74/346/EHS z 25. júna 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na spätné zrkadlá pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (Ú. v. ES L 191, 15. 7. 1974) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Ú. v. ES L 277, 10. 10. 1997) a smernice Komisie 98/40/ES (Ú. v. ES L 171, 17. 6. 1998).

Poznámky pod čiarou

15.03.2006

1) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 46).

15.03.2006

2) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.03.2006

3) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

15.03.2006

4) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.