Nariadenie vlády č. 145/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/2006
Platnosť od 15.03.2006
Účinnosť od 15.03.2006

OBSAH

15.03.2006

145

15.03.2006

NARIADENIE VLÁDY

15.03.2006

Slovenskej republiky

15.03.2006

z 1. marca 2006,

15.03.2006

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov

15.03.2006

Vláda Slovenskej republiky podľa § 13n ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. nariaďuje:


15.03.2006

Čl. I

15.03.2006

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 44/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 357/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.03.2006

1. V § 1 ods. 1 sa za slová „okrem vystavenia“ vkladajú slová „hluku a“.

15.03.2006

2. § 2 znie:

15.03.2006

㤠2

15.03.2006

Najvyššie prípustné hodnoty hluku a vibrácií v stavbách a vo vonkajších priestoroch sú uvedené v prílohe č. 2.“.

15.03.2006

3. V § 3 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

15.03.2006

4. § 4 sa vypúšťa.

15.03.2006

5. V prílohe č. 2 sa vypúšťa II. oddiel.


15.03.2006

Čl. II

15.03.2006

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.


15.03.2006

v z. Pál Csáky v. r.