Zákon č. 14/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 9/2006
Platnosť od 14.01.2006
Účinnosť od 01.02.2006
01.02.2006

14

01.02.2006

ZÁKON

01.02.2006

z 13. decembra 2005,

01.02.2006

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

01.02.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.02.2006

Čl. I

01.02.2006

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z. a zákona č. 36/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.02.2006

1. V § 2 ods. 2 sa číslo „4“ v zátvorke nahrádza číslom „5“.

01.02.2006

2. V § 2 ods. 3 sa za slová „úmrtí sa vedie“ vkladá slovo „osobitne“.

01.02.2006

3. V § 3 ods. 3 sa za slovo „matrike“ vkladá čiarka a slová „ktoré sa týkajú zapísanej osoby,“.

01.02.2006

4. V § 5 ods. 3 sa slová „do archívu“ nahrádzajú slovami „príslušnému štátnemu archívu1a)“.

01.02.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.02.2006

1a) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.“.

01.02.2006

5. V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „vydaných ministerstvom“.

01.02.2006

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.

01.02.2006

7. V § 8 odsek 2 znie:

01.02.2006

(2) Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, je plnoletá, bezúhonná,2a) preukázala ovládanie vedenia matrík zložením skúšky a zložila sľub.“.

01.02.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.02.2006

2a) § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.“.

01.02.2006

8. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.02.2006

(4) Matrikár je povinný prehlbovať si kvalifikáciu systematickým odborným vzdelávaním organizovaným ministerstvom. Obec je povinná umožniť matrikárovi zúčastniť sa na odbornom vzdelávaní.“.

01.02.2006

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

01.02.2006

9. V § 8 ods. 5 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovom „obec“.

01.02.2006

10. § 9 vrátane nadpisu znie:

01.02.2006

㤠9

01.02.2006

Zbierka listín

01.02.2006

(1) Matričný úrad vedie zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike. Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka odovzdá obvodnému úradu.

01.02.2006

(2) Obvodný úrad uchováva zbierku listín oddelene od ostatných písomností a zabezpečuje jej aktualizáciu a ochranu pred zničením a poškodením a pred zneužitím údajov, ktoré obsahuje. Po uplynutí 100 rokov od posledného zápisu odovzdá obvodný úrad zbierku listín príslušnému štátnemu archívu.“.

01.02.2006

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 3 a 4 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.02.2006

12. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Čl. 6 Ústavy Slovenskej republiky.“ nahrádza citáciou „Čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.“.

01.02.2006

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.02.2006

14. § 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.02.2006

(3) Ak ide o zápis nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár neurčil presný dátum úmrtia, matričný úrad zapíše ako deň úmrtia posledný deň mesiaca, ak lekár určil aspoň mesiac úmrtia tejto osoby, alebo posledný deň roka, ak lekár určil aspoň rok úmrtia.“.

01.02.2006

15. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

01.02.2006

㤠17a

01.02.2006

Matrikár po doručení podkladov na zápis do matriky vykoná zápis do matričnej knihy bez zbytočného odkladu; ak je potrebné zisťovať údaje, ktoré majú byť zapísané, vykoná matrikár zápis najneskôr do dvoch mesiacov od oznámenia o narodení, uzavretia manželstva alebo oznámenia o úmrtí.“.

01.02.2006

16. V § 18 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až f), ktoré znejú:

01.02.2006

b) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,10a)

01.02.2006

c) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,10b)

01.02.2006

d) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,10c)

01.02.2006

e) poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará,10d)

01.02.2006

f) súdom ustanovenému opatrovníkovi,10e)“.

01.02.2006

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená g) a h).

01.02.2006

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10e znejú:

01.02.2006

10a) § 45 zákona č. 36/2005 Z. z.

01.02.2006

10b) § 49 zákona č. 36/2005 Z. z.

01.02.2006

10c) § 48 zákona č. 36/2005 Z. z.

01.02.2006

10d) § 56 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z.

01.02.2006

10e) § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.

01.02.2006

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.“.

01.02.2006

18. V § 19 odsek 3 znie:

01.02.2006

(3) V rodnom liste osoby inej ako slovenskej národnosti, ktorej meno nebolo do 31. decembra 1993 zapísané v matrike v jej materinskom jazyku, ale v slovenskom ekvivalente, sa uvedie v jej materinskom jazyku latinkou, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí písomný záznam. Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie o národnosti žiadateľa. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia sa vyhotovia s takýmto tvarom mena.“.

01.02.2006

19. V § 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.02.2006

(4) Osoba, ktorej meno je zapísané v matrike v inom ako slovenskom jazyku a neskorší výpis z matriky jej bol vyhotovený s menom v slovenskom ekvivalente, môže požiadať o výpis z matriky s menom v pôvodnom znení. Matričný úrad je povinný tejto žiadosti vyhovieť.“.

01.02.2006

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

01.02.2006

20. V § 19 ods. 5 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „posledný deň mesiaca úmrtia nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár určil len mesiac úmrtia, alebo posledný deň roka úmrtia nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár určil rok úmrtia,“.

01.02.2006

21. V § 19 odsek 7 znie:

01.02.2006

(7) Písomnú žiadosť podľa odsekov 3, 4 a 6 môžu podať, ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.“.

01.02.2006

22. V § 19 ods. 8 a 9 sa slová „odsekov 3, 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 3, 4 a 6“.

01.02.2006

23. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.

01.02.2006

24. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:

01.02.2006

㤠22a

01.02.2006

Do matriky nemožno zapísať uzavretie manželstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Takýto zápis je neplatný dňom jeho vykonania.“.

01.02.2006

25. V § 23 odsek 2 znie:

01.02.2006

(2) Zápis podľa odseku 1 sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike. Oznámenie možno urobiť na

01.02.2006

a) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,

01.02.2006

b) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,

01.02.2006

c) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo

01.02.2006

d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.“.

01.02.2006

26. V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.02.2006

(4) Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 2. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.“.

01.02.2006

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

01.02.2006

27. V § 24 sa odkaz 14a nahrádza odkazom 9a a poznámka pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťa.

01.02.2006

28. V § 27 ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová „ak potrebné údaje neobsahuje občiansky preukaz.“.

01.02.2006

29. V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.02.2006

(2) Doklady uvedené v odseku 1 písm. b), c) a e) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.“.

01.02.2006

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

01.02.2006

30. V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 55/1976 Zb. o rodnom čísle.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. z.“.

01.02.2006

31. V § 27 odsek 3 znie:

01.02.2006

(3) Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad uvedený v odseku 1 písm. c), vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad uvedený v odseku 1 písm. b) môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.“.

01.02.2006

32. V § 27 ods. 5 prvej vete sa slovo „snúbenci“ nahrádza slovami „muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len ,,snúbenci")“.

01.02.2006

33. V § 27 ods. 5 druhá veta znie: „Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.“.

01.02.2006

34. V § 27 ods. 6 druhá veta znie: „Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať

01.02.2006

a) mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,

01.02.2006

b) mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,

01.02.2006

c) dátum a miesto uzavretia manželstva,

01.02.2006

d) meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred matričným úradom,

01.02.2006

e) dohodu snúbencov o priezvisku,

01.02.2006

f) meno, priezvisko a podpis tlmočníka,7) ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,

01.02.2006

g) odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.“.

01.02.2006

35. V § 27 ods. 7 sa slovo „zaslať“ nahrádza slovom „doručiť“ a číslo „4“ číslom „5“.

01.02.2006

36. V § 28 ods. 1 písm. g) sa slová „je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený,“ nahrádzajú slovami „ide o rozvedeného cudzinca,“.

01.02.2006

37. V § 28 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.02.2006

(2) Doklady uvedené v odseku 1 písm. b) až e) nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.“.

01.02.2006

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

01.02.2006

38. § 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.02.2006

(5) Ak má matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva, požiada príslušný obvodný úrad o ich preverenie; o preverení urobí obvodný úrad záznam.“.

01.02.2006

39. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

01.02.2006

16) § 63, 67 a 68 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.“.

01.02.2006

40. V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 7 zákona č. 94/1963 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 7 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

01.02.2006

41. V § 29 odsek 1 znie:

01.02.2006

(1) Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží doklady podľa osobitného predpisu.18)“.

01.02.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

01.02.2006

18) § 8 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

01.02.2006

42. V § 29 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.02.2006

43. § 30 znie:

01.02.2006

㤠30

01.02.2006

Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a príslušnosť nie je možné určiť podľa osobitného zákona,18a) snúbenci môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade.“.

01.02.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

01.02.2006

18a) § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

01.02.2006

44. Nadpis nad § 31 sa presúva nad § 30.

01.02.2006

45. § 31 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.02.2006

(5) Na výkon kontroly podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje osobitný zákon.18b)“.

01.02.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

01.02.2006

18b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.

01.02.2006

46. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

01.02.2006

㤠31a

01.02.2006

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18c)“.

01.02.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 18c znie:

01.02.2006

18c) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

01.02.2006

47. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Napríklad: § 18 a 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., § 20 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. v znení zákona č. 215/2004 Z. z., § 23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

01.02.2006

48. Doterajší text § 32 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.02.2006

(2) Ak má matričný úrad odôvodnené pochybnosti o tom, či bolo manželstvo uzavreté v súlade s osobitným zákonom,19a) zašle príslušnému súdu oznámenie o uzavretí manželstva.“.

01.02.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

01.02.2006

19a) § 9 až 12 zákona č. 36/2005 Z. z.“.

01.02.2006

49. § 33 znie:

01.02.2006

㤠33

01.02.2006

Úradný výpis zo zápisu v matrikách uložených v štátnych archívoch s regionálnou územnou pôsobnosťou vyhotoví matričný úrad, v ktorého územnom obvode má archív alebo jeho pobočka sídlo.“.

01.02.2006

50. § 36 znie:

01.02.2006

㤠36

01.02.2006

Mená a priezviská sa zapisujú do matriky a úradného výpisu z nej latinkou.“.

01.02.2006

51. V § 37 odsek 2 znie:

01.02.2006

(2) Listiny vydané súdmi a inými príslušnými orgánmi v cudzine, ktoré sú v mieste vydania platné ako verejné listiny a ktoré sú podkladom na zápis, zmenu alebo doplnenie zápisu v matrike, sa predkladajú s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Povinnosť predložiť úradne osvedčený preklad sa nevzťahuje na listiny vydané v Českej republike.“.

01.02.2006

52. V § 37 odsek 3 znie:

01.02.2006

(3) Ak sú údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia alebo o rodnom čísle osoby uvedené v úradnom výpise v rozpore so skutočnosťou, príslušný matričný úrad vykoná opravu zápisu na základe verejnej listiny a vydá nový úradný výpis, o čom informuje osobu, ktorej sa zápis týka. To neplatí, ak ide o úradný výpis podľa § 19 ods. 6 tohto zákona.“.

01.02.2006

53. V § 37 ods. 5 sa odkaz 14 označuje ako odkaz 15.

01.02.2006

Čl. II

01.02.2006

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z. a zákona č. 15/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.02.2006

1. V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúšťa položka 17.

01.02.2006

2. V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 18 v písmenách e) a f) vypúšťa odkaz 16 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 16.

01.02.2006

3. V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 18 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.02.2006

g) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16) ...................... 5 000 Sk.“.

01.02.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

01.02.2006

16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.“.

01.02.2006

4. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 18 v časti Poznámky druhý bod znie:

01.02.2006

2. Na území Slovenskej republiky sa orgánom štátu, pred ktorým sa manželstvo uzatvára, rozumie matričný úrad.“

01.02.2006

a dopĺňa sa nový tretí bod, ktorý znie:

01.02.2006

3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena g) tejto položky, poplatok podľa písmena e) alebo f) tejto položky sa nevyberie.“.

01.02.2006

Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.

01.02.2006

5. V sadzobníku správnych poplatkov položka 19 znie:

01.02.2006

„Položka 19

01.02.2006

Zmena

01.02.2006

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska ...................... 100 Sk

01.02.2006

b) priezviska maloletých detí ...................... 1 100 Sk

01.02.2006

c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ............................................ 3 000 Sk

01.02.2006

Oslobodenie

01.02.2006

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej dochádza vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opäť predošlé priezvisko, ak sa táto skutočnosť oznámila do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

01.02.2006

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, zmena mena a priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike a zapísanie priezviska osvojiteľa ako priezviska.

01.02.2006

Poznámky

01.02.2006

1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

01.02.2006

2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.

01.02.2006

3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.

01.02.2006

4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.“.

01.02.2006

6. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 20 v časti Oslobodenie sa na konci pripájajú tieto slová: „a presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu“.

01.02.2006

7. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 245 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).


01.02.2006

Čl. III

01.02.2006

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom č. 416/2001 Z. z., zákonom č. 198/2002 Z. z., zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 36/2005 Z. z. a týmto zákonom.

01.02.2006

Čl. IV

01.02.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.


01.02.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.02.2006

Pavol Hrušovský v. r.

01.02.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.