Zákon č. 127/2006 Z. z.Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 515/2008 Z. z., 79/2015 Z. z.)

Čiastka 52/2006
Platnosť od 09.03.2006
Účinnosť od 01.01.2016
01.04.2006

127

01.04.2006

ZÁKON

01.04.2006

z 2. februára 2006

01.04.2006

o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.04.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2006

Čl. I

01.04.2006

§ 1

01.04.2006

Predmet úpravy

01.04.2006

Tento zákon upravuje

01.04.2006

a) povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí sú držiteľmi zásob obsahujúcich alebo skladajúcich sa z perzistentnej organickej látky ustanovenej v čl. 5 ods. 2 a v prílohách I a II osobitného predpisu1) (ďalej len „zásoba“),

01.04.2006

b) podrobnosti o národnom realizačnom pláne,

01.04.2006

c) pôsobnosť orgánov štátnej správy,

01.04.2006

d) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.1)

01.04.2006

§ 2

01.04.2006

Perzistentná organická látka

01.04.2006

Perzistentná organická látka na účely tohto zákona je chemická látka,2) ktorá je uvedená v osobitnom predpise.1)

01.04.2006

§ 3

01.04.2006

Povinnosti držiteľa zásob

01.04.2006

(1) Držiteľ zásob je povinný

01.04.2006

a) zaslať každoročne oznámenie obsahujúce informáciu o charaktere a veľkosti zásob Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo ministerstvom poverenej organi- zácii (§ 5 ods. 3), a to najneskôr do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok,

01.04.2006

b) viesť evidenciu zásob podľa jednotlivých druhov v nich obsiahnutých perzistentných organických látok tak, aby bol prehľad o spôsobe nadobudnutia zásob, o povolenom spôsobe a čase ich používania, o mieste ich skladovania, o ich rozsahu a o spôsobe, akým sa s nimi naložilo,

01.04.2006

c) poskytnúť Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) pri výkone štátneho dozoru (§ 6) potrebnú súčinnosť a vykonať uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

01.04.2006

(2) Podrobnosti o oznámení podľa odseku 1 písm. a) a o vedení evidencie podľa odseku 1 písm. b) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.04.2006

§ 4

01.04.2006

Národný realizačný plán

01.04.2006

(1) Národný realizačný plán3) je strategický dokument na zabezpečenie plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodného dohovoru,4) ktorého vypracovanie a aktualizáciu zabezpečuje ministerstvo a ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

01.04.2006

(2) Národný realizačný plán zverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na internete.

01.04.2006

(3) Národný realizačný plán obsahuje ciele týkajúce sa perzistentných organických látok a opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov najmä v oblasti

01.04.2006

a) zníženia alebo vylúčenia uvoľňovania perzistentných organických látok uvedených v prílohách I a II osobitného predpisu1) z úmyselnej výroby a používania,5)

01.04.2006

b) zníženia alebo vylúčenia uvoľňovania perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného predpisu1) z neúmyselnej produkcie,6)

01.04.2006

c) zníženia alebo vylúčenia uvoľňovania perzistentných organických látok zo zásob,

01.04.2006

d) nakladania s odpadmi, ktoré obsahujú alebo sa skladajú z perzistentnej organickej látky uvedenej v čl. 5 ods. 1, v prílohách IV a V osobitného predpisu1) alebo sú ňou kontaminované,

01.04.2006

e) výskumu, vývoja a monitorovania výskytu perzistentných organických látok ustanovených v čl. 9 osobitného predpisu1) v životnom prostredí,

01.04.2006

f) zisťovania a sanácie lokalít kontaminovaných perzistentnými organickými látkami ustanovenými v medzinárodnom dohovore,7)

01.04.2006

g) informovania, vzdelávania a zvyšovania environmentálneho povedomia právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odbornej a laickej verejnosti o perzistentných organických látkach,

01.04.2006

h) medzinárodnej spolupráce a výmeny informácií týkajúcich sa možného znižovania alebo eliminovania ich výroby, používania a uvoľňovania a informácií o ich alternatívnych náhradách.

01.04.2006

(4) Národný realizačný plán obsahuje lehoty na vykonanie opatrení podľa odseku 3, ako aj informácie o potrebných finančných zdrojoch, materiálnych zdrojoch a personálnych zdrojoch a spôsobe ich zabezpečenia.

01.04.2006

(5) Súčasťou národného realizačného plánu je akčný plán na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného predpisu1) z neúmyselnej produkcie podľa odseku 3 písm. b) (ďalej len „akčný plán“).

01.04.2006

(6) Akčný plán obsahuje

01.04.2006

a) opatrenia zamerané na identifikáciu, charakterizáciu a riadenie uvoľňovania neúmyselne produkovaných perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného predpisu1) s cieľom postupného znižovania alebo vylúčenia ich uvoľňovania, vyplývajúce z medzinárodného dohovoru8) a z čl. 6 ods. 2 osobitného predpisu,1)

01.04.2006

b) lehoty na vykonanie opatrení podľa písmena a),

01.04.2006

c) informácie o finančných zdrojoch, materiálnych zdrojoch a personálnych zdrojoch potrebných na vykonanie opatrení podľa písmena a),

01.04.2006

d) informácie o spôsobe zabezpečenia zdrojov podľa písmena c).

01.04.2006

§ 5

01.04.2006

Orgány štátnej správy v oblasti perzistentných organických látok

01.04.2006

(1) Orgánmi štátnej správy v oblasti perzistentných organických látok sú

01.04.2006

a) ministerstvo,

01.04.2006

b) inšpekcia,

01.04.2006

c) orgány štátneho dozoru (§ 6).

01.04.2006

(2) Ministerstvo

01.04.2006

a) plní úlohu podľa čl. 15 osobitného predpisu,1)

01.04.2006

b) zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a výmene informácií vo veciach perzistentných organických látok,

01.04.2006

c) zabezpečuje koordináciu plnenia úloh podľa osobitného predpisu1) a podľa medzinárodného dohovoru4) s inými ústrednými orgánmi štátnej správy,

01.04.2006

d) je notifikačným orgánom vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii,9)

01.04.2006

e) zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie činnosť národného kontaktného bodu na výmenu informácií podľa medzinárodného dohovoru.4)

01.04.2006

(3) Ministerstvo môže plnením úloh podľa odseku 2 písm. d) poveriť organizáciu, ktorej je zriaďovateľom.

01.04.2006

(4) Inšpekcia

01.04.2006

a) vykonáva štátny dozor v oblasti perzistentných organických látok (ďalej len „štátny dozor“) podľa § 6 ods. 2,

01.04.2006

b) prejednáva správne delikty podľa tohto zákona.

01.04.2006

§ 6

01.04.2006

Štátny dozor

01.04.2006

(1) Štátnym dozorom sa zisťuje, ako právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom1) v oblasti

01.04.2006

a) úmyselnej výroby5) perzistentných organických látok uvedených v prílohách I a II osobitného predpisu,1)

01.04.2006

b) uvádzania na trh a používania5) perzistentných organických látok uvedených v prílohách I a II osobitného predpisu,1)

01.04.2006

c) znižovania a vylučovania uvoľňovania perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného predpisu1) z neúmyselnej produkcie6) a monitoringu prítomnosti perzistentných organických látok ustanovených v článku 9 osobitného predpisu1) v životnom prostredí,

01.04.2006

d) nakladania so zásobami.

01.04.2006

(2) Štátny dozor podľa odseku 1 písm. a) a d) vykonáva inšpekcia. Inšpekcia postupuje pri výkone štátneho dozoru podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti uvedených v osobitnom predpise.10) Pôsobnosť orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov11) ostáva nedotknutá.

01.04.2006

(3) Štátny dozor podľa odseku 1 písm. b) vykonávajú orgány štátnej správy príslušné podľa osobitných predpisov v oblasti chemických látok a chemických prípravkov,12) v oblasti uvádzania na trh biocídnych výrobkov,13) na úseku rastlinolekárskej starostlivosti14) a v oblasti uvádzania na trh kozmetických výrobkov.15)

01.04.2006

(4) Štátny dozor podľa odseku 1 písm. c) vykonávajú podľa osobitných predpisov16) orgány štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

01.04.2006

(5) Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, uloží opatrenia na nápravu. V prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia ľudí, alebo životného prostredia orgán štátneho dozoru nariadi obmedzenie alebo zastavenie prevádzky alebo inej činnosti, ktorá toto ohrozenie spôsobuje.

01.04.2006

(6) Orgány štátneho dozoru podľa odsekov 2 až 4 sú povinné poskytnúť ministerstvu potrebnú súčinnosť, najmä informácie a podklady na účely plnenia úloh podľa § 5 ods. 2 písm. d) a e) vrátane informácií, ktoré tvoria obchodné tajomstvo17) alebo podliehajú patentovej ochrane.18)

01.04.2006

§ 7

01.04.2006

Správne delikty

01.01.2009

(1) Inšpekcia uloží pokutu od 331,93 eura do 16 596,95 eura držiteľovi zásob, ktorý

01.04.2006

a) nezašle v určenom termíne informáciu o charaktere a veľkosti zásob podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo zašle nepravdivú informáciu,

01.04.2006

b) nevedie evidenciu zásob podľa § 3 ods. 1 písm. b),

01.04.2006

c) neumožní kontrolu nakladania so zásobami, alebo neposkytne inšpekcii pri výkone štátneho dozoru potrebnú súčinnosť, alebo nevykoná ňou uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa § 3 ods. 1 písm. c).

01.01.2009

(2) Inšpekcia uloží pokutu od 1 659,69 eura do 33 193,91 eura právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá

01.04.2006

a) nenakladá so zásobami ako s odpadom v súlade s čl. 5 ods. 1 osobitného predpisu,1)

01.04.2006

b) nenakladá so zásobami bezpečným, účinným a environmentálne prijateľným spôsobom podľa čl. 5 ods. 2 osobitného predpisu,1)

01.04.2006

c) začne úmyselne vyrábať5) perzistentné organické látky uvedené v prílohách I a II osobitného predpisu.1)

01.04.2006

(3) Ak do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty osoba podľa odsekov 1 a 2 opakovane poruší rovnakú povinnosť, za ktorú jej už bola uložená pokuta, inšpekcia jej môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.

01.04.2006

(4) Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť osobe podľa odsekov 1 a 2, aby v určenej lehote vykonala opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré jej bola pokuta uložená. Ak táto osoba v určenej lehote uložené opatrenia nevykoná, možno jej uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom, a to aj opakovane.

01.04.2006

(5) Pri rozhodovaní o výške pokuty inšpekcia prihliada na závažnosť porušenia povinnosti a na pohnútky a okolnosti vedúce k tomuto porušeniu, na čas trvania protiprávneho stavu a na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.

01.04.2006

(6) Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Pokutu podľa odseku 4 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala splniť povinnosť uložená podľa odseku 4. Uložením pokuty nie je dotknutá povinnosť vykonať opatrenia na nápravu, ani zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody.

01.04.2006

(7) Výnosy z pokút podľa odsekov 1 až 4 sú príjmom Environmentálneho fondu.19)

01.04.2006

§ 8

01.04.2006

Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní,20) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.04.2006

§ 9

01.04.2006

Prechodné ustanovenie

01.04.2006

Držiteľ zásob zašle prvé oznámenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) do 30. septembra 2006.


01.04.2006

Čl. III

01.04.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.


01.04.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.2006

Pavol Hrušovský v. r.

01.04.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.2006

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).

01.04.2006

2) § 2 písm. a) zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

01.04.2006

3) Čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.

01.04.2006

4) Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach (oznámenie č. 593/2004 Z. z.).

01.04.2006

5) Čl. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.

01.04.2006

6) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.

01.04.2006

7) Čl. 6 písm. e) Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie č. 593/2004 Z. z.).

01.04.2006

8) Čl. 5 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (oznámenie č. 593/2004 Z. z.).

01.04.2006

9) Čl. 6 ods. 2, čl. 8 ods. 2, čl. 12 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.

01.04.2006

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

01.04.2006

11) § 68 ods. 2 písm. i), § 70 písm. k), § 71 písm. j), § 72a písm. a), § 72b ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 62 ods. 2 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

01.04.2006

12) § 2 písm. b) a § 38 ods. 1 a 2 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení zákona č. 434/2004 Z. z.

01.04.2006

13) § 28 písm. a) zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2006

14) § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

01.04.2006

15) § 21 ods. 3 písm. e) a f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 578/2003 Z. z.

01.04.2006

16) § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).
§ 28 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 60 ods. 1 písm. g), § 61 písm. a) a § 62 ods. 2 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2006

17) § 17 Obchodného zákonníka.

01.04.2006

18) Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z.

01.04.2006

19) § 3 písm. t) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2006

20) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.