Zákon č. 117/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov

(v znení č. 351/2011 Z. z.)

Čiastka 48/2006
Platnosť od 01.03.2006
Účinnosť od 01.11.2011
Redakčná poznámka

§ 32 ods. 22 a 23 v štyridsiatom ôsmom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

01.04.2006

117

01.04.2006

ZÁKON

01.04.2006

z 2. februára 2006,

01.04.2006

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov

01.04.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2006

Čl. II

01.04.2006

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z. a zákona č. 24/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2006

1. V Sadzobníku správnych poplatkov položka 13 znie:

01.04.2006

„Položka 13

01.04.2006

a) Udelenie licencie na televízne vysielanie14)

01.04.2006

1. celoplošné alebo multiregionálne ........ 20 000 Sk

01.04.2006

2. regionálne ......................................... 10 000 Sk

01.04.2006

3. lokálne .................................................. 5 000 Sk

01.04.2006

b) Udelenie licencie na rozhlasové vysielanie14)

01.04.2006

1. celoplošné alebo multiregionálne ........ 10 000 Sk

01.04.2006

2. regionálne .......................................... 5 000 Sk

01.04.2006

3. lokálne ................................................ 5 000 Sk

01.04.2006

c) Udelenie licencie na vysielanie do zahraničia alebo prostredníctvom satelitu

01.04.2006

1. televízne vysielanie ............................ 20 000 Sk

01.04.2006

2. rozhlasové vysielanie ......................... 10 000 Sk

01.04.2006

d) Vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti licencie na vysielanie – správny orgán vyberie poplatok vo výške poplatku za udelenie licencie podľa písmen a) až c)

01.04.2006

e) Udelenie krátkodobej licencie na

01.04.2006

1. televízne vysielanie .............................. 3 000 Sk

01.04.2006

2. rozhlasové vysielanie ........................... 1 500 Sk

01.04.2006

f) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na vysielanie okrem zmeny podľa písmena d)

01.04.2006

1. televízne vysielanie ........... 1 000 Sk až 5 000 Sk

01.04.2006

2. rozhlasové vysielanie ........ 1 000 Sk až 5 000 Sk

01.04.2006

g) Registrácia retransmisie14) .... 5 000 Sk až 20 000 Sk

01.04.2006

h) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie ........ 1 000 Sk až 5 000 Sk

01.04.2006

Splnomocnenie

01.04.2006

Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen f) až h) tejto položky určí príslušný správny orgán.

01.04.2006

Poznámka

01.04.2006

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za registráciu retransmisie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej registrácii.”.

01.04.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

01.04.2006

14) Napríklad § 45 až 52, § 55 a § 56 až 60 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.”.

01.04.2006

2. V Prehľade sadzobníka správnych poplatkov VII. časť znie: „Elektronické komunikácie”.

01.04.2006

3. V Sadzobníku správnych poplatkov VII. časť vrátane nadpisu znie: “Elektronické komunikácie

01.04.2006

Položka 99

01.04.2006

Podanie návrhu na rozhodnutie sporu26)

01.04.2006

a) o prístupe alebo prepojení ...................... 50 000 Sk

01.04.2006

b) o spoločnom umiestnení a používaní zariadení .............................................. 25 000 Sk

01.04.2006

c) okrem sporov podľa písm. a) a b) ............. 10 000 Sk

01.04.2006

Položka 100

01.04.2006

a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27) ... 1 500 Sk

01.04.2006

b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a) ................ 500 Sk

01.04.2006

Poznámka

01.04.2006

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.

01.04.2006

Položka 101

01.04.2006

a) podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo podanie žiadosti o pridelenie frekvencií27b) .... 200 Sk

01.04.2006

b) predĺženie doby platnosti individuálneho, prevádzkového, typového, osobitného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27c) ............................................... 200 Sk

01.04.2006

c) vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27d) alebo predĺženie doby jeho platnosti ............ 100 Sk

01.04.2006

d) podanie žiadosti o zmenu povolenia vydanom podľa tejto položky ................... 100 Sk

01.04.2006

Položka 102

01.04.2006

a) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti27e) ........................................ 300 Sk

01.04.2006

b) žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti ............... 200 Sk

01.04.2006

Položka 103

01.04.2006

a) overenie osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služ by27e) .......... 200 Sk

01.04.2006

b) overenie osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e) .................. 500 Sk

01.04.2006

c) opravná skúška pri overení podľa písmena a) ... 100 Sk

01.04.2006

d) opravná skúška pri overení podľa písmena b) ... 200 Sk

01.04.2006

Položka 104

01.04.2006

Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti27f) .............................................. 500 Sk”.

01.04.2006

Poznámky pod čiarou k odkazom 26, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 27e a 27f znejú:

01.04.2006

26) § 75 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

01.04.2006

27) § 31 zákona č. 610/2003 Z. z.

01.04.2006

27a) § 31 ods. 6 písm. f) zákona č. 610/2003 Z. z.

01.04.2006

27b) § 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

01.04.2006

27c) § 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

01.04.2006

27d) § 35 ods. 4 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z.

01.04.2006

27e) § 36 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

01.04.2006

27f) § 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.”.

01.04.2006

4. Položky 105 až 107 sa zrušujú.

01.04.2006

Čl. III

01.04.2006

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 68/2005 sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2006

1. V § 1 ods. 4 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „a na ceny za poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.1b)”.

01.04.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

01.04.2006

1b) Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.”.

01.04.2006

2. V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v telekomunikačných službách,”.

01.04.2006

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 18a sa citácia „Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.” nahrádza citáciou „Zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.

01.04.2006

4. V § 20 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak.18b)”.

01.04.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

01.04.2006

18b) Zákon č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2006

Zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.

01.04.2006

Čl. IV

01.04.2006

Zákon č. 259/2001 Z. z. o Železničnej spoločnosti, a. s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z. sa mení takto:

01.04.2006

V § 18 sa vypúšťa odsek 2.


01.04.2006

Čl. V

01.04.2006

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 716/2004 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z. a týmto zákonom.

01.04.2006

Čl. VI

01.04.2006

Účinnosť

01.04.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006 okrem ustanovení § 32 ods. 22 a 23 v štyridsiatom ôsmom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.


01.04.2006

Pavol Hrušovský v. r.

01.04.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.