Zákon č. 116/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru

Čiastka 48/2006
Platnosť od 01.03.2006 do31.12.2013
Účinnosť od 01.04.2006 do31.12.2013
Zrušený 486/2013 Z. z.

OBSAH

01.04.200631.12.2013

116

01.04.200631.12.2013

ZÁKON

01.04.200631.12.2013

z 1. februára 2006,

01.04.200631.12.2013

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru

01.04.200631.12.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.200631.12.2013

Čl. I

01.04.200631.12.2013

Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru sa mení a dopĺňa takto:

01.04.200631.12.2013

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 3 a 6 znejú:

01.04.200631.12.2013

2) Čl. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Ú. v. EÚ L 196, 2. 8. 2003).

01.04.200631.12.2013

3) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

01.04.200631.12.2013

6) Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z.“.

01.04.200631.12.2013

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa za slová „zákon č. 444/2002 Z. z.“ vkladajú slová „v znení zákona č. 344/2004 Z. z.“.

01.04.200631.12.2013

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 14, 16 a 17 znejú:

01.04.200631.12.2013

14) Čl. 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

01.04.200631.12.2013

16) Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

01.04.200631.12.2013

17) Čl. 5 a čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 a čl. 3 nariadenia Komisie (ES) 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva, a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30. 10. 2004).“.

01.04.200631.12.2013

4. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.04.200631.12.2013

㤠7a

01.04.200631.12.2013

Zjednodušený postup

01.04.200631.12.2013

(1) Colný úrad, ktorý zaistil tovar pre podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva alebo prerušil colné konanie pre podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva, môže aj bez rozhodnutia súdu o tom, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, rozhodnúť o zničení takéhoto tovaru, ak

01.04.200631.12.2013

a) oprávnená osoba v lehote ustanovenej osobitným predpisom20a) predloží colnému úradu svoj písomný súhlas so zničením tohto tovaru a

01.04.200631.12.2013

b) sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.20a)

01.04.200631.12.2013

(2) Colný úrad zabezpečí zničenie tovaru podľa odseku 1 pod colným dohľadom za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.20a) O zničení tovaru colný úrad spíše záznam.“.

01.04.200631.12.2013

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

01.04.200631.12.2013

20a) Čl. 11 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.“.

01.04.200631.12.2013

5. § 8 vrátane nadpisu znie:

01.04.200631.12.2013

㤠8

01.04.200631.12.2013

Podanie návrhu na začatie konania na súd

01.04.200631.12.2013

Ak sa neuplatní zjednodušený postup podľa § 7a, oprávnená osoba je povinná v lehote podľa osobitného predpisu21) preukázať colnému úradu skutočnosť, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či tovar je falzifikát, alebo nedovolená napodobenina.“.

01.04.200631.12.2013

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

01.04.200631.12.2013

21) Čl. 13 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.“.

01.04.200631.12.2013

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa slová „zákona č. 562/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.

01.04.200631.12.2013

7. § 12 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.04.200631.12.2013

e) prechováva tovar uvedený v písmenách a) až d).“.

01.04.200631.12.2013

8. V § 13 ods. 1 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis únie30a)“.

01.04.200631.12.2013

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

01.04.200631.12.2013

30a) Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003.“.

01.04.200631.12.2013

9. V § 14 písm. a) a v § 20 písm. a) sa nad slovo „pokutu“ umiestňuje odkaz 31a.

01.04.200631.12.2013

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

01.04.200631.12.2013

31a) Čl. 18 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.“.

01.04.200631.12.2013

10. V § 15 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a e)“.

01.04.200631.12.2013

11. V § 15 odsek 2 znie:

01.04.200631.12.2013

(2) Pokutu za priestupok možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o priestupku dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania priestupku.“.

01.04.200631.12.2013

12. V § 15 sa vypúšťa odsek 3.

01.04.200631.12.2013

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

01.04.200631.12.2013

13. V § 16 odsek 2 znie:

01.04.200631.12.2013

(2) Prepadnutie tovaru podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní priestupku dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania priestupku.“.

01.04.200631.12.2013

14. V § 19 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis únie30a)“.

01.04.200631.12.2013

15. V § 21 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a e)“.

01.04.200631.12.2013

16. V § 21 odsek 5 znie:

01.04.200631.12.2013

(5) Pokutu za iný správny delikt možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní iného správneho deliktu dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania iného správneho deliktu.“.

01.04.200631.12.2013

17. V § 21 sa vypúšťa odsek 6.

01.04.200631.12.2013

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

01.04.200631.12.2013

18. V § 22 odsek 2 znie:

01.04.200631.12.2013

(2) Prepadnutie tovaru podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní iného správneho deliktu dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania iného správneho deliktu.“.

01.04.200631.12.2013

19. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

01.04.200631.12.2013

㤠31a

01.04.200631.12.2013

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. aprílom 2006. Vznik týchto právnych vzťahov, ako aj práva a povinnosti z nich vzniknuté sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.“.


01.04.200631.12.2013

Čl. II

01.04.200631.12.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.


01.04.200631.12.2013

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.200631.12.2013

Pavol Hrušovský v. r.

01.04.200631.12.2013

Mikuláš Dzurinda v. r.