Vyhláška č. 101/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie

(v znení č. 342/2010 Z. z., 176/2013 Z. z.)

Čiastka 42/2006
Platnosť od 24.02.2006
Účinnosť od 01.07.2013
01.03.2006

101

01.03.2006

VYHLÁŠKA

01.03.2006

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.03.2006

zo 6. februára 2006,

01.03.2006

ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie

01.03.2006

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.03.2006

§ 1

01.03.2006

Táto vyhláška upravuje

01.03.2006

a) minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,

01.03.2006

b) minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,

01.03.2006

c) indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie.

01.03.2006

§ 2

01.03.2006

(1) Minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 1.

01.03.2006

(2) Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 2.

01.03.2006

§ 3

01.03.2006

Indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie sú uvedené v prílohe č. 3.


01.03.2006

§ 4

01.03.2006

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.


01.03.2006

Rudolf Zajac v. r.


01.03.2006

Príloha č. 1 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.

01.03.2006

MINIMÁLNE MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ

01.07.2013

Príloha 01

01.03.2006

Príloha č. 2 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.

01.03.2006

MINIMÁLNE PERSONÁLNE VYBAVENIE PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ

01.03.2006

Príloha 02

01.03.2006

Príloha č. 3 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.

01.03.2006

INDIKÁCIE PODĽA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH VÔD A KLIMATICKÝCH PODMIENOK VHODNÝCH NA LIEČENIE

01.09.2010
IndikáciaPrírodná liečivá voda/
Klimatické podmienky vhodné na liečenie
I., XXI.Onkologické chorobyklimatické podmienky vhodné na liečenie
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému
v organizme
II., XXII.Choroby obehového ústrojenstvaprírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda jódová
III., XXIII.Choroby tráviaceho ústrojenstvaprírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+)
prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)
IV., XXIV.Choroby z poruchy látkovej výmeny
a žliaz s vnútornou sekréciou
prírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+)
prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)
prírodná liečivá voda chloridovo-sodná - pre indikáciu IV/1
prírodná liečivá voda jódová – indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3
klimatické podmienky vhodné na liečenie - pre indikáciu IV/5
V., XXV.Netuberkulózne choroby dýchacích ciestprírodná liečivá voda hydrogénuhličitanovo-sodná
prírodná liečivá voda soľanka
prírodná liečivá voda vápenatá
klimatické podmienky vhodné na liečenie
VI., XXVI.Nervové chorobyprírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda radónová
VII., XXVII.Choroby pohybového ústrojenstva
prírodná liečivá voda uhličitá s minimálnym obsahom CO2
v aplikačnom mieste (vaňa, bazén) 1 000 mg/l
prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda radónová
VIII., XXVIII.Choroby obličiek a močových ciestprírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda síranová
prírodná liečivá voda vápenatá
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
IX.Duševné chorobyklimatické podmienky vhodné na liečenie
prírodná liečivá voda uhličitá
X., XXX.Kožné chorobyprírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda soľanka
XI., XXIX.Ženské choroby a choroby gynekologicképrírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda soľanka
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda radónová
XII.Choroby z povolaniaprírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému
v organizme
klimatické podmienky vhodné na liečenie