Zákon č. 10/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 8/2008 Z. z.)

Čiastka 8/2006
Platnosť od 12.01.2006
Účinnosť od 01.04.2008
01.02.2006

10

01.02.2006

ZÁKON

01.02.2006

z 13. decembra 2005,

01.02.2006

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.02.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.02.2006

Čl. I

01.02.2006

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. a zákona č. 567/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.02.2006

1. V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

01.02.2006

d) miestom zásahu priestor, v ktorom záchranné zložky integrovaného záchranného systému poskytujú pomoc v tiesni,

01.02.2006

e) dispečerským pracoviskom pracovisko zásahového strediska poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby alebo ostatnej záchrannej zložky, ktoré na základe výzvy na vykonanie zásahu z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému (ďalej len „koordinačné stredisko") alebo operačného strediska tiesňového volania zabezpečuje výkon svojich podriadených súčastí,

01.02.2006

f) komunikačnou a informačnou infraštruktúrou súhrn technických podmienok a organizačných opatrení nevyhnutných na zabezpečovanie hlasového a dátového prenosu medzi koordinačnými strediskami, operačnými strediskami tiesňového volania, dispečerskými pracoviskami, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva") prostredníctvom telekomunikačných sietí, telekomunikačných zariadení, rádiových sietí a vzájomne kompatibilného programového vybavenia.“.

01.02.2006

2. § 3 vrátane nadpisu znie:

01.02.2006

㤠3

01.02.2006

Organizácia integrovaného záchranného systému

01.02.2006

V integrovanom záchrannom systéme pôsobia

01.02.2006

a) ministerstvo,

01.02.2006

b) ministerstvo zdravotníctva,

01.02.2006

c) krajské úrady,

01.02.2006

d) záchranné zložky.“.

01.02.2006

3. V § 4 písm. b) sa za slovo „vypracúva“ vkladajú slová „v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva“.

01.02.2006

4. V § 4 písmeno c) znie:

01.02.2006

c) zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva odbornú prípravu (§ 16) osôb zaradených do koordinačných stredísk, operačných stredísk tiesňového volania a dispečerských pracovísk,“.

01.02.2006

5. § 4 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

01.02.2006

g) zabezpečuje hlasový a dátový prenos informácií telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými zariadeniami alebo rádiovými sieťami s vyslanými záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému v rámci medzinárodnej pomoci a humanitárnej spolupráce,

01.02.2006

h) ustanovuje technické a prevádzkové podmienky na podporu riadenia a koordinácie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a na zabezpečenie činnosti komunikačnej a informačnej infraštruktúry, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1)“.

01.02.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.02.2006

1) § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.02.2006

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

01.02.2006

6. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.02.2006

㤠4a

01.02.2006

Pôsobnosť ministerstva zdravotníctva

01.02.2006

Ministerstvo zdravotníctva

01.02.2006

a) koordinuje prípravu traumatologických plánov, ktoré sú povinné vypracúvať zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na zabezpečenie úloh súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni pri udalostiach s vysokým počtom postihnutých v ohrození života alebo s poškodením zdravia,

01.02.2006

b) spolupodieľa sa na vypracúvaní koncepcie organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému.“.

01.02.2006

7. V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:

01.02.2006

b) spracúva a vyhodnocuje informácie o tiesňovom volaní a zabezpečuje činnosť súvisiacu s poskytnutím pomoci v tiesni podľa odseku 3 písm. a),“.

01.02.2006

8. V § 5 ods. 2 písm. c) sa za slovom „strediskami“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „s ministerstvom“ sa pripájajú tieto slová: „a s ministerstvom zdravotníctva; ak v územnom obvode kraja nie je zriadené operačné stredisko tiesňového volania, s operačným strediskom tiesňového volania určeného ministerstvom,“.

01.02.2006

9. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

01.02.2006

k) vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov súvisiacich s tiesňovým volaním a uchováva ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči,

01.02.2006

l) zabezpečuje odovzdanie tiesňového volania z iného štátu pracovisku na príjem tiesňového volania v štáte, odkiaľ bolo tiesňové volanie vyslané.“.

01.02.2006

10. V § 5 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „dispečerské pracovisko alebo operačné stredisko Policajného zboru,“.

01.02.2006

11. V § 5 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa slovo „obce,“.

01.02.2006

12. V § 5 ods. 4 písm. b) a c) a v § 10 ods. 2 písm. g) a h) sa slová „lokalizačné a likvidačné“ vo všetkých tvaroch vypúšťajú.

01.02.2006

13. V § 5 odsek 5 znie:

01.02.2006

(5) Nepretržitý výkon činnosti koordinačného strediska podľa odseku 2 písm. a) až c), i) a j) a odseku 3 zabezpečujú operátori, ktorými sú zástupcovia krajského úradu, ministerstva zdravotníctva a Hasičského a záchranného zboru a pri ohrození5) alebo krízovej situácii5a) aj zástupca Policajného zboru, ak o to krajský úrad požiada.“.

01.02.2006

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

01.02.2006

5) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

01.02.2006

5a) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.

01.02.2006

14. V § 5 ods. 6 sa za slová „základnej záchrannej zložky“ vkladá čiarka a slová „ak ide o operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby po predchádzajúcom súhlase ministerstva zdravotníctva“.

01.02.2006

15. § 7 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.02.2006

c) útvary Policajného zboru.“.

01.02.2006

16. V § 8 odsek 1 znie:

01.02.2006

(1) Základné záchranné zložky sú:

01.02.2006

a) Hasičský a záchranný zbor,9)

01.02.2006

b) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,10)

01.02.2006

c) kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,11)

01.02.2006

d) Horská záchranná služba,12)

01.02.2006

e) Banská záchranná služba.13)“.

01.02.2006

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 13 znejú:

01.02.2006

9) Zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.02.2006

10) Zákon č. 579/2004 Z. z.

01.02.2006

11) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.02.2006

12) Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z.

01.02.2006

13) § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.“.

01.02.2006

17. V § 8 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok; ak ide o poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, aj ministerstvu zdravotníctva“.

01.02.2006

18. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

01.02.2006

19. V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

01.02.2006

Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).

01.02.2006

20. V § 9 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na základe pokynu svojho dispečerského pracoviska,“.

01.02.2006

21. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.02.2006

㤠9a

01.02.2006

Útvary Policajného zboru

01.02.2006

Útvary Policajného zboru

01.02.2006

a) podieľajú sa na poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh Policajného zboru na základe pokynu operačného strediska Policajného zboru,

01.02.2006

b) vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia súvisiace s ich pôsobením v integrovanom záchrannom systéme a na tento účel sa vybavujú technickými a vecnými prostriedkami,

01.02.2006

c) zúčastňujú sa na odbornej príprave (§ 16),

01.02.2006

d) spracúvajú údaje o svojej činnosti, silách a prostriedkoch a predkladajú ich krajskému úradu do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok.“.

01.02.2006

22. V § 10 odsek 1 znie:

01.02.2006

(1) Operačné stredisko tiesňového volania zriaďuje základná záchranná zložka; úlohy operačného strediska tiesňového volania pre kontrolné chemické laboratóriá plní ministerstvo. Postavenie operačného strediska tiesňového volania podľa tohto zákona má aj operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby,22a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

01.02.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

01.02.2006

22a) § 3 ods. 1 zákona č. 579/2004 Z. z.“.

01.02.2006

23. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.02.2006

㤠10a

01.02.2006

Operačné stredisko Policajného zboru

01.02.2006

Operačné stredisko Policajného zboru

01.02.2006

a) zabezpečuje príjem tiesňového volania a jeho vyhodnocovanie,

01.02.2006

b) informuje bezodkladne hlasovým a dátovým prenosom koordinačné stredisko a príslušné operačné stredisko tiesňového volania vo svojom zásahovom obvode o prijatí tiesňového volania na poskytnutie pomoci základnými záchrannými zložkami,

01.02.2006

c) spolupracuje so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému, ktoré pôsobia v jeho zásahovom obvode,

01.02.2006

d) podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných predpisov.4)“.

01.02.2006

24. V § 12 odsek 1 znie:

01.02.2006

(1) Na mieste zásahu riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému veliteľ zásahu z Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „veliteľ zásahu"); v horských oblastiach pri záchrannej činnosti podľa osobitného predpisu12) vedúci zásahu z Horskej záchrannej služby.“.

01.02.2006

25. V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo Mestský hasičský a záchranný zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.

01.02.2006

26. V § 15 ods. 4 sa za slovo „pomoci“ vkladajú slová „na vyžiadanie koordinačného strediska“.

01.02.2006

27. V § 16 ods. 2 písm. b) sa za slovo „zložiek“ vkladajú slová „a útvarov Policajného zboru“.

01.02.2006

28. § 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.02.2006

(3) Základná záchranná zložka umožní na požiadanie ministerstva vykonať časť odbornej prípravy operátorov vo svojom operačnom stredisku tiesňového volania, ak ide o operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na základe súhlasu ministerstva zdravotníctva.“.

01.02.2006

29. V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a rozpočtových kapitol krajských úradov“.

01.02.2006

30. V § 19 ods. 2 sa slovo „krajský“ nahrádza slovom „obvodný“.

01.02.2006

31. Za § 20 sa vkladajú § 20a a 20b, ktoré znejú:

01.02.2006

㤠20a

01.02.2006

Základné záchranné zložky zabezpečia do 30. júna 2007 doplnenie označenia cestných vozidiel o symbol SOS 112 červenej farby alebo bielej farby, ak je farba karosérie červená. Výška písma symbolu nesmie byť menšia ako 100 mm. Ostatné záchranné zložky môžu označiť svoje dopravné prostriedky symbolom SOS 112 po oznámení svojho rozhodnutia krajskému úradu.

01.02.2006

§ 20b

01.02.2006

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.“.

01.02.2006

32. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

01.02.2006

„Príloha k zákonu č. 129/2002 Z. z. v znení zákona č. 579/2004 Z. z.

01.02.2006

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

01.02.2006

Čl. 26 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (Smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24. 4. 2002).“.


01.02.2006

Čl. III

01.02.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.


01.02.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.02.2006

Pavol Hrušovský v. r.

01.02.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.