Zákon č. 81/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov

Čiastka 37/2005
Platnosť od 09.03.2005
Účinnosť od 01.04.2005

OBSAH

Čl. II (§ 22sadopĺňa)
Čl. III (§ 11sadopĺňa)
01.04.2005

81

01.04.2005

ZÁKON

01.04.2005

zo 4. februára 2005,

01.04.2005

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov

01.04.2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2005

Čl. I

01.04.2005

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2005

1. V § 1 ods. 2 písm. b) na konci sa pripájajú tieto slová: „ak im nie sú poskytované náhrady podľa písmena a),“.

01.04.2005

2. V § 1 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „na základe písomnej zmluvy“ a za slová „v pracovnoprávnom vzťahu“ sa vkladajú slová „ani v inom právnom vzťahu1a)“.

01.04.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.04.2005

1a) Napríklad § 536 až 576, § 642 až 651 Obchodného zákonníka, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 631 až 656 Občianskeho zákonníka, § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.

01.04.2005

3. § 1 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

01.04.2005

(4) Zamestnancovi nepatrí náhrada podľa tohto zákona, ak je mu preukázane poskytnutá inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou v rozsahu a vo výške podľa tohto zákona, alebo je mu poskytnutá na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba preukázane poskytne zamestnancovi náhradu čiastočne, zamestnávateľ poskytne zostávajúcu časť náhrady do rozsahu a výšky podľa tohto zákona.

01.04.2005

(5) Zamestnancovi patrí náhrada za podmienok a podľa sadzieb uvedených v rozhodnutí Európskej komisie, ak je mu táto poskytnutá zamestnávateľom v Slovenskej republike z finančných prostriedkov Európskej únie na základe programov schválených Európskou komisiou alebo na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“.

01.04.2005

4. V § 2 ods. 4 sa vypúšťa slovo „trvalý“ a nad slovo „pobyt“ sa umiestňuje odkaz „3)“.

01.04.2005

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2005

6. V § 4 ods. 1 písmeno e) znie:

01.04.2005

e) náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu3) alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území Slovenskej republiky, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.“.

01.04.2005

7. V § 5 ods. 4 písm. b) sa slová „5 až 12 hodín“ nahrádzajú slovami „v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín a ktorá celkovo trvá najmenej 5 hodín“ a slová „toto časové pásmo“ sa nahrádzajú slovami „časové pásmo 5 až 12 hodín“.

01.04.2005

8. V § 5 ods. 5 sa slová „dohode o vykonaní práce“ nahrádzajú slovami „dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru“ a slová „desiatky halierov nahor“ sa nahrádzajú slovami „celé koruny nahor“.

01.04.2005

9. V § 5 odsek 6 znie:

01.04.2005

(6) Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje. Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ stravné určené podľa odsekov 1, 2 alebo 5 kráti o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky, o 40 % za bezplatne poskytnutý obed a o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy stravného podľa odseku 5; miera krátenia stravného vyjadrená v menovitej hodnote sa zaokrúhli na celé koruny nahor.“.

01.04.2005

10. § 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.04.2005

(7) Ak je pri pracovnej ceste v účtovnom doklade preukázané poskytnutie raňajok, zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi stravné určené podľa odsekov 1, 2, 5 alebo 6 znížené o

01.04.2005

a) preukázanú sumu za raňajky alebo

01.04.2005

b) 25 %, ak preukázaná suma výdavku za poskytnuté raňajky je vyššia ako 25 % zo stravného určeného podľa odsekov 1, 2, 5 alebo 6 alebo ak suma výdavku za poskytnuté raňajky nie je vyčíslená.“.

01.04.2005

11.V § 6 odsek 1 znie:

01.04.2005

(1) Zamestnancovi patria počas dočasného pridelenia7) náhrady najviac v rozsahu a do výšky ako pri pracovnej ceste, ak je dočasne pridelený mimo obce miesta jeho pravidelného pracoviska alebo pobytu;3) tieto náhrady nepatria zamestnancovi, ak je dočasne pridelený agentúrou dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu.7a)“.

01.04.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

01.04.2005

7a) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2005

12. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 46 Zákonníka práce.“ dopĺňa citáciou „§ 16 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2005

13. V § 7 ods. 1 sa za slovo „zamestnanec“ vkladá slovo „písomne“.

01.04.2005

14. V § 7 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

01.04.2005

(6) Ak technický preukaz cestného motorového vozidla údaje o spotrebe neobsahuje, na výpočet sa použije spotreba podľa technického preukazu cestného motorového vozidla rovnakého typu, s rovnakým objemom valcov motora a s rovnakým druhom pohonnej látky.

01.04.2005

(7) Výsledná suma základnej náhrady a výsledná suma náhrady za spotrebované pohonné látky sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.“.

01.04.2005

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.

01.04.2005

15. V § 7 ods. 8 sa za slovo „zamestnancom“ vkladá slovo „písomne“.

01.04.2005

16. V § 8 odsek 1 znie:

01.04.2005

(1) Sumy stravného pre časové pásma podľa § 5 ods. 1 a 2 a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel podľa § 7 ods. 1 a 2 upravuje ministerstvo opatrením na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad") o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s nákupom a prevádzkou motorových vozidiel. Úprava súm sa vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 10 %; sumy náhrad sa upravia o percento príslušného rozdielu. Kumulatívny index cien za príslušný kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčin koeficientov medzimesačných indexov a hodnoty základne. Hodnota základne, za ktorú sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého bola naposledy opatrením podľa § 5 ods. 2 a § 7 ods. 2 upravená suma náhrad, je 100 %. Upravené sumy náhrad podľa prvej vety patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.“.

01.04.2005

17. V § 8 ods. 2 v prvej vete sa vypúšťajú slová „do 50 halierov nadol a od 50 halierov vrátane“ a v druhej vete sa slovo „nadol“ nahrádza slovom „nahor“.

01.04.2005

18. V § 9 prvá veta znie: „Zamestnávateľ, ktorý nie je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou9) okrem príspevkovej organizácie, ktorej objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vyšší ako príspevok zriaďovateľa, a zamestnávateľ, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom, ak sú zamestnanci obce alebo vyššieho územného celku odmeňovaní podľa osobitného predpisu,10) môže poskytovať zamestnancom aj iné náhrady súvisiace s pracovnou cestou, s dočasným pridelením, so vznikom pracovného pomeru a s výkonom práce v zahraničí a vyššie náhrady, ako ustanovuje tento zákon.“.

01.04.2005

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:

01.04.2005

9) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2005

10) Zákonník práce.“.

01.04.2005

19. Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 sa vypúšťajú.

01.04.2005

20. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.04.2005

㤠11a

01.04.2005

Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie

01.04.2005

Zamestnancovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu do tropických oblastí alebo do inak zdravotne obťažných oblastí, patrí náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a za očkovanie odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Úradom verejného zdravotníctva.“.

01.04.2005

21. V § 12 sa slová „trvalého pobytu“ nahrádzajú slovami „pobytu3) alebo v dohodnutom mieste pobytu rodiny na území Slovenskej republiky“.

01.04.2005

22. V § 13 ods. 4 v písmenách a) až c) sa vypúšťajú slová „ak nie je ďalej ustanovené inak“.

01.04.2005

23. V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.04.2005

(5) Stravné v cudzej mene za kalendárny deň poskytne zamestnávateľ zamestnancovi v mene a vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávi v kalendárnom dni najviac hodín. Ak zamestnanec strávi v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, zamestnávateľ poskytne stravné v cudzej mene, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie.“.

01.04.2005

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

01.04.2005

24. V § 13 ods. 6 sa za slová „v pracovnej zmluve“ vkladajú slová „alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru“ a za slovom „25 %“ sa vypúšťa čiarka a slová „pre člena posádky plavidla vnútrozemskej plavby najviac o 50 %“.

01.04.2005

25. V § 13 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

01.04.2005

(7) Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje. Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ stravné určené podľa odsekov 1 až 6 kráti o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky, o 40 % za bezplatne poskytnutý obed a o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 12 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy stravného podľa odseku 6.“.

01.04.2005

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

01.04.2005

26. V § 13 ods. 8 sa slová „1 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 7“.

01.04.2005

27. V § 13 ods. 8 písm. b) sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „25 %“.

01.04.2005

28. V § 14 na konci sa pripájajú tieto slová: „a 5“.

01.04.2005

29. V § 17 ods. 2 sa za slová „nákladov v zahraničí“ vkladá čiarka a vkladajú sa slová „náhradu preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie“.

01.04.2005

30. V § 17 ods. 3 na konci sa pripájajú tieto slová: „a 5“.

01.04.2005

31. V § 18 ods. 1 v prvej vete sa za slová „s miestom výkonu práce“ vkladajú slová „dohodnutom v pracovnej zmluve“.

01.04.2005

32. V § 18 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.04.2005

33. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Zákon č. 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z.“.

01.04.2005

34. V § 19 ods. 1 sa za slová „osobitný predpis,13)“ vkladajú slová „ak predpokladaný čas výkonu práce v zahraničí je dlhší ako šesť kalendárnych mesiacov (ďalej len „dočasné vyslanie")“ a vypúšťa sa slovo „ďalej“.

01.04.2005

35. V § 19 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:

01.04.2005

(2) Zamestnancovi podľa odseku 1 sa za podmienok ustanovených týmto zákonom ďalej poskytnú plnenia

01.04.2005

a) zdravotné poistenie,

01.04.2005

b) byt so štandardným vybavením alebo iné primerané ubytovanie.

01.04.2005

(3) Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí za dni cesty do miesta dočasného vyslania a späť a pri pracovných cestách v zahraničí náhrada výdavkov ako pri zahraničnej pracovnej ceste. Ak zamestnanca nasledujú do miesta dočasného vyslania aj manžel a deti zamestnanca, možno zamestnancovi poskytnúť za dni cesty do tohto miesta a späť náhradu preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných ubytovacích výdavkov a preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, ktoré im vznikli.

01.04.2005

(4) Zamestnancovi podľa odseku 1 nepatrí stravné a vreckové za pracovné cesty v trvaní do šiestich hodín vrátane v krajine jeho dočasného vyslania.

01.04.2005

(5) Zamestnancovi podľa odseku 1, ktorý je vedúci diplomatickej misie14) na úrovni veľvyslanca, vyslanca a chargé d´affaires ad interim, patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov a preukázaných výdavkov za ubytovanie manžela, ak podľa štátneho protokolu prijímajúcej krajiny je žiaduce, aby sa na zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca zúčastnil po schválení zamestnávateľom na základe písomného pozvania aj jeho manžel.“.

01.04.2005

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 6.

01.04.2005

36. § 19 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.04.2005

(7) Ak manžel zamestnanca podľa odseku 1 je počas toho istého času dočasne vyslaný na to isté miesto výkonu práce v zahraničí, plnenie podľa odseku 2 písm. b) a náhrady a plnenia poskytované na dieťa podľa odseku 1 písm. b), c), e) až h) a odseku 2 písm. a) patria za podmienok ustanovených týmto zákonom len jednému z nich.“.

01.04.2005

37. V § 20 ods. 1 sa slová „výkonu práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“ a odkaz „13“ nad slovami „osobitných predpisov“ sa nahrádza odkazom „14a“.

01.04.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

01.04.2005

14a) Zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2005

Zákon č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 369/2004 Z. z.

01.04.2005

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2005

38. V § 20 ods. 2 v prvej vete sa slová „miesta výkonu práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“ a v druhej vete na konci sa pripájajú slová „v zahraničí“.

01.04.2005

39. V § 20 odseky 3 a 4 znejú:

01.04.2005

(3) Zamestnancovi nepatrí náhrada podľa odseku 1, ak manžel má na území Slovenskej republiky príjem zo závislej činnosti,14b) podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť14c) okrem príjmov z prenájmu nehnuteľností a z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti; zamestnancovi náhrada ďalej nepatrí, ak manžel vykonáva uvedené činnosti v zahraničí. Obmedzenie sa nevzťahuje na publicistickú činnosť a literárnu činnosť, na správu vlastného majetku, na správu majetku svojich maloletých detí, na správu majetku osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony.

01.04.2005

(4) Ak manžel uzavrie so zamestnávateľom zamestnanca pracovný pomer na kratší pracovný čas, náhrada podľa odseku 1 sa kráti úmerne k dĺžke pracovného času. Ak ide o uzavretie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, náhrada podľa odseku 1 sa nekráti.“.

01.04.2005

Poznámky pod čiarou k odkazom 14b a 14c znejú:

01.04.2005

14b) § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 177/2004 Z. z.

01.04.2005

14c) § 6 zákona č. 595/2003 Z. z.“.

01.04.2005

40. V § 21 ods. 1 sa slová „výkonu práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“ a odkaz „13“ nad slovami „osobitných predpisov“ sa nahrádza odkazom „14a“.

01.04.2005

41. V § 21 ods. 2 sa slová „miesta výkonu práce“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“.

01.04.2005

42. V § 22 ods. 1 sa slová „výkonu práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“.

01.04.2005

43. V § 22 ods. 2 v prvej vete sa za slovo „určí“ vkladajú slová „hmotnostný limit prepravovaných vecí,“.

01.04.2005

44. V § 23 v prvej vete sa za slovo „patrí“ vkladajú slová „pri prvom dočasnom vyslaní“ a v druhej vete sa slová „jeho tarifného platu priznaného na výkon práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dvojnásobku jeho funkčného platu priznaného na dočasné vyslanie“.

01.04.2005

45. V § 24 ods. 1 v prvej vete sa slová „výkonu práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“.

01.04.2005

46. V § 25 ods. 2 sa slová „miesta výkonu práce v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania“.

01.04.2005

47. V § 25 ods. 6 v prvej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „§ 36 ods. 1 sa v tomto prípade nepoužije.“.

01.04.2005

48. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

01.04.2005

㤠25a

01.04.2005

Zamestnancovi nepatrí náhrada liečebných výdavkov podľa § 25, ak zamestnanec, manžel a deti zamestnanca sú počas dočasného vyslania zdravotne poistení v cudzine;19) zamestnanca, manžela a deti zamestnanca počas dočasného vyslania zdravotne poistí zamestnávateľ. Zamestnanec sa zúčastňuje na zdravotnom poistení vo výške podľa osobitného predpisu.19a) Zamestnanec sa zúčastňuje na zdravotnom poistení za manžela, ktorý nasleduje zamestnanca do miesta dočasného vyslania vo výške 4 % z minimálnej mzdy.19b) Podrobnosti spoluúčasti zamestnanca na zdravotnom poistení za seba a za manžela, ktorý ho nasleduje do miesta dočasného vyslania, určí zamestnávateľ vo vnútornom predpise.“.

01.04.2005

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 19b znejú:

01.04.2005

19) § 3 a 5 zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2005

19a) § 12 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 718/2004 Z. z.

01.04.2005

19b) § 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2005

49. V § 28 ods. 1 sa za slová „na účely“ vkladá slovo „dovolenky,“.

01.04.2005

50. V § 28 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.04.2005

(3) Zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný do tropických oblastí alebo inak zdravotne obťažných oblastí, patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré jemu, manželovi a deťom vznikli za povinné očkovanie a za očkovanie odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Úradom verejného zdravotníctva.“.

01.04.2005

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

01.04.2005

51. V § 28 ods. 4 sa slová „výkonu práce zamestnanca v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania zamestnanca“.

01.04.2005

52. V § 28 ods. 5 sa slová „výkonu práce zamestnanca v zahraničí“ nahrádzajú slovami „dočasného vyslania zamestnanca“.

01.04.2005

53. § 29 znie:

01.04.2005

㤠29

01.04.2005

(1) Náhrada výdavkov a plnení podľa § 19 až 28, 30, 32a a 33a okrem náhrad preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej republiky a späť z dôvodu účasti na pohrebe člena rodiny sa zamestnancovi, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis13) za podmienok ustanovených týmto zákonom, poskytujú aj za manžela a dieťa zamestnanca, ak majú pobyt3) na území Slovenskej republiky; dieťaťom zamestnanca na účely tohto ustanovenia je vlastné dieťa, osvojené dieťa, dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a tiež takéto dieťa manžela až do skončenia strednej školy,15) najdlhšie však do dovŕšenia 21 rokov veku.

01.04.2005

(2) Zamestnancovi sa náhrada výdavkov podľa § 22, § 24 až 28, 31 a 33a poskytne v mene, v ktorej boli výdavky uhradené. Po dohode so zamestnancom možno náhradu poskytnúť aj v inej cudzej mene alebo v slovenskej mene. Prepočet slovenskej meny na cudziu menu a naopak sa vykoná kurzom podľa osobitného predpisu.19c)

01.04.2005

(3) Zamestnanec je povinný najneskôr do 50 kalendárnych dní odo dňa príchodu do miesta dočasného vyslania alebo odo dňa skončenia pracovnej cesty v zahraničí doručiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a plnení; lehoty na vyúčtovanie pracovných ciest ustanovené v § 36 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužijú. Zamestnávateľ určí lehotu na doručenie písomných dokladov pre jednotlivé krajiny vo vnútornom predpise.

01.04.2005

(4) Zamestnávateľ je povinný najneskôr do 50 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomných dokladov podľa odseku 3 vykonať vyúčtovanie náhrad a plnení a uspokojiť nároky zamestnanca; lehoty na vyúčtovanie pracovných ciest ustanovené v § 36 ods. 4 sa v tomto prípade nepoužijú. Zamestnávateľ určí lehotu na vyúčtovanie náhrad a plnení a na uspokojenie nárokov zamestnanca pre jednotlivé krajiny vo vnútornom predpise.

01.04.2005

(5) Zamestnanec je povinný najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa príchodu do miesta výkonu práce na území Slovenskej republiky predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad; lehoty na vyúčtovanie pracovných ciest ustanovené v § 36 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužijú.

01.04.2005

(6) Zamestnávateľ je povinný do 15 pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov podľa odseku 5 vykonať vyúčtovanie náhrad a uspokojiť nároky zamestnanca; lehoty na vyúčtovanie pracovných ciest ustanovené v § 36 ods. 4 sa v tomto prípade nepoužijú.“.

01.04.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 19c znie:

01.04.2005

19c) § 7 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2005

54. V § 31 sa nad slovami „obťažných oblastiach,“ vypúšťa odkaz „19“.

01.04.2005

55. V § 32 sa za slovo „náhrad“ vkladajú slová „a plnení“.

01.04.2005

56. Za § 32 sa vkladajú § 32a a 32b, ktoré znejú:

01.04.2005

㤠32a

01.04.2005

(1) Zamestnancovi s miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí, ak predpokladaný čas výkonu práce v zahraničí je dlhší ako šesť kalendárnych mesiacov a zamestnávateľom zamestnanca je príspevková organizácia štátu, ktorej objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vyšší ako príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, patrí náhrada výdavkov a plnenia podľa § 19 až 32.

01.04.2005

(2) Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí náhrada výdavkov spojených s pobytom manžela v sume dvojnásobku až triapolnásobku minimálnej mzdy19b) v prepočte na cudziu menu, náhrada výdavkov spojených s pobytom dieťaťa v sume minimálnej mzdy až dvojnásobku minimálnej mzdy19b) v prepočte na cudziu menu a náhrada výdavkov spojených s doplnením šatníka v sume trojnásobku až päťnásobku minimálnej mzdy;19b) suma náhrad sa dohodne v pracovnej zmluve. Prepočet slovenskej meny na cudziu menu sa vykoná kurzom podľa osobitného predpisu.19c)

01.04.2005

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 neplatia, ak ide o zamestnanca, ktorého predpokladaný čas výkonu práce v zahraničí je kratší ako šesť kalendárnych mesiacov; za tento čas zamestnancovi patria cestovné náhrady ako pri zahraničnej pracovnej ceste.

01.04.2005

§ 32b

01.04.2005

Na zamestnanca s miestom výkonu práce v zahraničí, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis,13) ktorého zamestnávateľ nevysiela do miesta dočasného vyslania zo Slovenskej republiky alebo ktorému zamestnávateľ nezabezpečuje vyslanie, sa ustanovenia § 19 až 32a nevzťahujú.“.

01.04.2005

57. V § 33 sa slová „nevzťahuje štvrtá časť zákona“ nahrádzajú slovami „nevzťahujú ustanovenia § 19 až 32“ a slová „(§ 18)“ sa nahrádzajú slovami „(§ 19 ods. 3 a 4)“.

01.04.2005

58. Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:

01.04.2005

㤠33a

01.04.2005

(1) Na zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis13) a ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť v Európskej škole v zahraničí,19d) sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 32a okrem poskytovania náhrad výdavkov podľa § 19 ods. 3 a 4, § 22 ods. 1 a 2, § 26 ods. 1 a § 27.

01.04.2005

(2) Zamestnancovi podľa odseku 1 ďalej patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí podľa § 11; náhrada patrí zamestnancovi aj za poistenie manžela a dieťaťa.

01.04.2005

(3) Zamestnancovi podľa odseku 1 možno poskytnúť náhradu

01.04.2005

a) preukázaných cestovných výdavkov, ktoré vznikli jeho manželovi a deťom z dôvodu ich nasledovania zamestnanca do miesta dočasného vyslania,

01.04.2005

b) výdavkov spojených s evakuáciou, ktoré vznikli jeho manželovi a deťom podľa § 26 ods. 2,

01.04.2005

c) preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej republiky a späť z dôvodu účasti na pohrebe člena rodiny podľa § 28 ods. 1 a 2.“.

01.04.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 19d znie:

01.04.2005

19d) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 597/2004 Z. z. o uzavretí Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl.“.

01.04.2005

59. V § 36 ods. 2 na konci sa pripájajú tieto vety: „Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí preddavku na stravné v inej cudzej mene, ako je mena ustanovená opatrením ministerstva financií pre príslušnú krajinu. Výška preddavku na stravné sa určí prepočtom hodnoty stravného v slovenskej mene na dohodnutú cudziu menu podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska20a) platného v deň určenia sumy preddavku.“.

01.04.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

01.04.2005

20a) § 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.“.

01.04.2005

60. V § 36 odseky 5 až 7 znejú:

01.04.2005

(5) Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste vyšší, ako sú nároky zamestnanca, vracia zamestnanec zamestnávateľovi v cudzej mene, v ktorej mu zamestnávateľ poskytol preddavok; po dohode so zamestnávateľom môže zamestnanec vrátiť túto sumu alebo jej časť v inej cudzej mene, na ktorú zamestnanec túto menu v zahraničí zamenil, alebo v slovenskej mene.

01.04.2005

(6) Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste nižší, ako sú nároky zamestnanca, poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi v cudzej mene, v ktorej mu zamestnávateľ poskytol preddavok; po dohode so zamestnancom môže zamestnávateľ túto sumu alebo jej časť poskytnúť v inej cudzej mene alebo v slovenskej mene.

01.04.2005

(7) Pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty sa celkový nárok zamestnanca v cudzej mene v prípade potreby zaokrúhľuje na celú jednotku platidla (bankovky alebo mince) bežne prijímaného alebo vydávaného bankami alebo pobočkami zahraničných bánk.20) To neplatí, ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na vrátení alebo poskytnutí sumy vyúčtovaného preddavku alebo jej časti v slovenskej mene.“.

01.04.2005

61. Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:

01.04.2005

㤠38a

01.04.2005

(1) Zamestnancovi, ktorému už bola poskytnutá jednorazová náhrada preukázaných zvýšených výdavkov spojených s doplnením šatníka a obuvi podľa doterajších predpisov, jednorazová náhrada preukázaných zvýšených výdavkov spojených s doplnením šatníka a obuvi podľa § 23 pri ďalších dočasných vyslaniach nepatrí.

01.04.2005

(2) Miera krátenia stravného pri zahraničnej pracovnej ceste dohodnutá podľa § 13 ods. 6 pred 1. aprílom 2005 sa upraví podľa tohto zákona.“.

01.04.2005

62. Slová „iná ako slovenská mena“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „cudzia mena“ v príslušnom tvare.

01.04.2005

Čl. II

01.04.2005

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.04.2005

§ 22 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.04.2005

(6) U pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť v Európskej škole v zahraničí,33a) sa ustanovenia odsekov 1 až 5 neuplatnia.“.

01.04.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

01.04.2005

33a) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 597/2004 Z. z. o uzavretí Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl.“.

01.04.2005

Čl. III

01.04.2005

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z. a zákona č. 391/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.04.2005

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.04.2005

(4) Výška cestovných náhrad pri cestách do zahraničia, ktoré súvisia s výkonom funkcie prezidenta, je 1,5-násobok cestovných náhrad určených uznesením národnej rady pre predsedu národnej rady.“.


01.04.2005

Čl. IV

01.04.2005

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.


01.04.2005

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.2005

Pavol Hrušovský v. r.

01.04.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.