Nariadenie vlády č. 658/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Čiastka 260/2005
Platnosť od 31.12.2005 do31.07.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 204/2014 Z. z. vložil do § 65 zákona č. 355/2007 Z. z. nový bod 26, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

658

01.01.200631.07.2014

NARIADENIE VLÁDY

01.01.200631.07.2014

Slovenskej republiky

01.01.200631.07.2014

zo 14. decembra 2005,

01.01.200631.07.2014

ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

01.01.200631.07.2014

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.01.200631.07.2014

§ 1

01.01.200631.07.2014

Predmet úpravy

01.01.200631.07.2014

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na výrobu, dovoz a uvádzanie do obehu kozmetických výrobkov v záujme ochrany spotrebiteľa pri voľnom pohybe kozmetických výrobkov.

15.05.201031.07.2014

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na humánne a veterinárne lieky,1) zdravotnícke pomôcky,1) omamné a psychotropné látky,2) chemické látky a zmesi,3) biocídne výrobky,4) potraviny5) a iné výrobky, ktoré sa do ľudského tela aplikujú prehĺtaním, injekčne, inhaláciou alebo implantáciou.

01.01.200631.07.2014

§ 2

01.01.200631.07.2014

Základné pojmy

01.01.200631.07.2014

Na účely tohto nariadenia vlády

01.06.201031.07.2014

a) kozmetickým výrobkom je látka alebo zmes určený na použitie na vonkajšie časti ľudského tela, a to pokožku, vlasový systém, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány alebo zuby a sliznicu ústnej dutiny s cieľom výlučne alebo prevažne ich čistiť, parfumovať, meniť ich vzhľad, chrániť ich, udržiavať ich v dobrom stave alebo korigovať ľudské pachy,

01.01.200631.07.2014

b) konečným kozmetickým výrobkom je na účely zákazu testovania na zvieratách kozmetický výrobok takého konečného zloženia, v akom je umiestnený na trh a dostupný spotrebiteľovi, alebo jeho prototyp,

01.01.200631.07.2014

c) prototypom je prvý model alebo vzor kozmetického výrobku, ktorý nepochádza z výrobnej dávky a podľa ktorého je konečný kozmetický výrobok vyvinutý alebo sériovo vyrábaný,

01.01.200631.07.2014

d) výrobcom je podnikateľ6) so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ktorý kozmetický výrobok vyrobil, upravil alebo sa ako výrobca na kozmetickom výrobku označil, uviedol na kozmetickom výrobku svoju ochrannú známku alebo iný rozlišovací znak, alebo iná osoba v dodávateľskom reťazci, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti kozmetického výrobku,

01.01.200631.07.2014

e) splnomocneným zástupcom výrobcu je podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu, ktorý zastupuje výrobcu so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia členských štátov,

01.01.200631.07.2014

f) zodpovednou osobou je osoba zodpovedná za umiestnenie kozmetického výrobku na trh, a to výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, a ak neexistuje splnomocnený zástupca výrobcu, iná osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu, ktorá umiestnila kozmetický výrobok na trh členského štátu,

01.01.200631.07.2014

g) predajcom je každý podnikateľ v dodávateľskom reťazci, ktorý vykonáva následné obchodné činnosti po umiestnení kozmetického výrobku na trh v členskom štáte,

01.01.200631.07.2014

h) predajom je zmena vlastníckeho práva ku kozmetickému výrobku, a to odplatne alebo bezodplatne,

01.01.200631.07.2014

i) ochranou spotrebiteľa je najmä ochrana zdravia fyzickej osoby, ktorá získala kozmetický výrobok na priamu spotrebu najmä pre seba alebo príslušníkov svojej domácnosti,

01.01.200631.07.2014

j) umiestnením na trh je okamih, keď kozmetický výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z procesu výroby alebo dovozu do procesu predaja, a to aj v prípade, ak je určený na priamu spotrebu,

01.01.200631.07.2014

k) rámcovým zložením je zloženie skupiny kozmetických výrobkov, ktoré majú rovnaký účel použitia alebo rovnakú cieľovú skupinu spotrebiteľov.

01.01.200631.07.2014

§ 3

01.01.200631.07.2014

Zoznam kategórií kozmetických výrobkov

01.01.200631.07.2014

Zoznam kategórií kozmetických výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.

01.01.200631.07.2014

§ 4

01.01.200631.07.2014

Požiadavky na bezpečnosť kozmetických výrobkov

01.01.200631.07.2014

(1) Kozmetický výrobok umiestnený na trh nesmie spôsobiť poškodenie zdravia ľudí, ak sa používa za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok, najmä v súlade s jeho prezentáciou, označením, návodom na použitie, likvidáciou, ako aj so všetkými údajmi a informáciami poskytovanými zodpovednou osobou. Uvedenie upozornení, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku, nezbavuje zodpovednú osobu zaistiť dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia vlády.

01.01.200631.07.2014

(2) Dodržaním požiadaviek na bezpečnosť kozmetických výrobkov podľa tohto nariadenia vlády nie sú dotknuté ostatné požiadavky na bezpečnosť podľa osobitného predpisu.7)

01.01.200631.07.2014

(3) Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, je uvedený v prílohe č. 2. V kozmetických výrobkoch sa môže nachádzať stopové množstvo týchto látok, ak sa jeho prítomnosti pri dodržaní správnej výrobnej praxe nie je možné technologicky vyhnúť a ak je bezpečné za podmienok ustanovených v odseku 1.

01.01.200631.07.2014

(4) Látky uvedené v prílohách č. 3, 4, 6 a 7 môžu byť v zložení kozmetických výrobkov prítomné za podmienok ustanovených v týchto prílohách, pričom

01.01.200631.07.2014

a) zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, je uvedený v prílohe č. 3,

01.01.200631.07.2014

b) zoznam povolených farbív v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 4,

01.01.200631.07.2014

c) zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 6,

01.01.200631.07.2014

d) zoznam povolených ultrafialových filtrov v kozmetických výrobkoch je uvedený v prílohe č. 7.

01.01.200631.07.2014

(5) Zoznam látok, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti tohto nariadenia vlády, je uvedený v prílohe č. 5. Výrobok, ktorý obsahuje látku uvedenú v prílohe č. 5, nie je kozmetickým výrobkom.

01.01.200631.07.2014

(6) Ak kozmetický výrobok spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, jeho umiestnenie na trh a predaj (ďalej len „uvádzanie do obehu“) nesmie byť zakázané alebo obmedzené, ak ďalej nie je ustanovené inak.

01.01.200631.07.2014

(7) Uvádzanie kozmetického výrobku do obehu možno obmedziť ustanovením osobitných podmienok vtedy, keď kozmetický výrobok spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, ale predstavuje riziko pre zdravie ľudí. Platnosť obmedzenia trvá do nadobudnutia právoplatnosti ochranných opatrení Európskej komisie (ďalej len „Komisia“).

01.01.200631.07.2014

(8) Ak je spochybnená bezpečnosť zložky v kozmetickom výrobku, zložka sa používa často a nedá sa nahradiť inou zložkou, ktorá by bola schopná plniť jej funkciu v kozmetickom výrobku, existuje špecifický problém súvisiaci so zdravím ľudí a je odôvodnená požiadavka vykonať testovanie na zvieratách, zodpovedná osoba so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike môže požiadať Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)8) o povolenie výnimky zo zákazu

01.01.200631.07.2014

1. testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách podľa § 15 ods. 1 písm. c) prvého bodu,

15.03.200731.07.2014

2. testovať zložky alebo kombináciu zložiek podľa § 15 ods. 1 písm. c) druhého bodu,

15.03.200731.07.2014

3. uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácia zložiek alebo ich konečné zloženie sa na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády testovali na zvieratách podľa § 15 ods. 1 písm. b).

01.01.200631.07.2014

(9) Žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 8 musí obsahovať

01.01.200631.07.2014

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,

01.01.200631.07.2014

b) doklad o oprávnení na podnikanie,

01.01.200631.07.2014

c) zhodnotenie situácie, odôvodnenie požiadavky vykonať testovanie na zvieratách a uvedenie nevyhnutných opatrení,

01.01.200631.07.2014

d) projekt testovania v rozsahu podľa osobitného predpisu,9)

01.01.200631.07.2014

e) iné údaje súvisiace s vydaním povolenia podľa požiadaviek Komisie.

01.01.200631.07.2014

(10) Povolenie výnimky podľa odseku 8 musí obsahovať

01.01.200631.07.2014

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,

01.01.200631.07.2014

b) čas platnosti povolenia,

01.01.200631.07.2014

c) podmienky testovania a hlásenia výsledkov testovania.

01.01.200631.07.2014

§ 5

01.01.200631.07.2014

Použitie inej látky v kozmetických výrobkoch

01.01.200631.07.2014

(1) Použitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zozname povolených látok v prílohách č. 4, 6 a 7 (ďalej len „iná látka“) je možné len na základe povolenia úradu8) vydaného na žiadosť zodpovednej osoby so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.

01.01.200631.07.2014

(2) Na kozmetické výrobky určené výlučne na farbenie vlasov, ktoré obsahujú iné farbivá, ako sú uvedené v prílohe č. 4, sa ustanovenie odseku 1 nevzťahuje.

01.01.200631.07.2014

(3) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie inej látky podľa odseku 1 musí obsahovať

01.01.200631.07.2014

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,

01.01.200631.07.2014

b) doklad o oprávnení na podnikanie,

01.01.200631.07.2014

c) presnú identifikáciu inej látky a jej klasifikáciu podľa osobitných predpisov;10) pri identifikácii inej látky sa musí uviesť, ak existuje, jej

01.01.200631.07.2014

1. chemický názov,

01.01.200631.07.2014

2. názov podľa systému Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (ďalej len „IUPAC“),

01.01.200631.07.2014

3. medzinárodný nepatentovaný názov podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „INN“),

01.01.200631.07.2014

4. názov podľa Európskeho liekopisu (ďalej len „Ph. Eur.“),

01.01.200631.07.2014

5. medzinárodne určené číslo pridelené inej látke na účel jej presnej identifikácie (ďalej len „CAS“ ),

01.01.200631.07.2014

6. číslo pridelené inej látke v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (ďalej len „EINECS“),

01.01.200631.07.2014

7. číslo pridelené inej látke v Európskom zozname nových chemických látok (ďalej len „ELINCS“),

01.01.200631.07.2014

8. indexové číslo farbiva (ďalej len „CI“),

01.01.200631.07.2014

9. názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny, živočícha alebo ich produktu a názvy súčastí inej látky, ako sú rozpúšťadlá, ak inú látku nemožno inak identifikovať,

01.01.200631.07.2014

d) hodnotenie bezpečnosti inej látky pri použití v kozmetických výrobkoch s prihliadnutím na jej toxikologický profil, chemickú štruktúru a stupeň expozície,

01.01.200631.07.2014

e) účel použitia inej látky alebo jej funkciu,

01.01.200631.07.2014

f) odôvodnenie použitia inej látky,

01.01.200631.07.2014

g) zoznam kozmetických výrobkov, v ktorých bude iná látka použitá,

01.01.200631.07.2014

h) kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetických výrobkov, v ktorých bude iná látka použitá,

01.01.200631.07.2014

i) domáce a zahraničné údaje o inej látke a kozmetických výrobkoch, ktoré obsahujú inú látku,

01.01.200631.07.2014

j) vyhlásenie o tom, či žiadosť o vydanie povolenia na použitie inej látky bola predložená príslušnému orgánu v inom členskom štáte, a vyhlásenie o jeho rozhodnutí.

01.01.200631.07.2014

(4) Povolenie na použitie inej látky podľa odseku 1 možno vydať najviac na tri roky. Povolenie musí obsahovať

01.01.200631.07.2014

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,

01.01.200631.07.2014

b) názov kozmetických výrobkov, v ktorých bude iná látka použitá,

01.01.200631.07.2014

c) údaje, ktoré musia byť uvedené v označení kozmetického výrobku,

01.01.200631.07.2014

d) čas platnosti povolenia,

01.01.200631.07.2014

e) iné podmienky povolenia súvisiace s ochranou zdravia ľudí.

01.01.200631.07.2014

(5) Žiadateľ môže pred ukončením platnosti povolenia podľa odseku 1 požiadať o zaradenie inej látky do zoznamu povolených látok. V žiadosti uvedie účel použitia inej látky a údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie.

01.01.200631.07.2014

(6) Ak žiadateľ požiada o zaradenie inej látky do zoznamu povolených látok podľa odseku 5 a ak nenastali zmeny súvisiace s jej bezpečnosťou, platnosť povolenia sa predĺži do času rozhodnutia Komisie. Ak Komisia nezaradí inú látku do zoznamu povolených látok, povolenie sa zruší.

01.01.200631.07.2014

Označovanie kozmetických výrobkov

01.01.200631.07.2014

§ 6

01.01.200631.07.2014

(1) Na obale, do ktorého je kozmetický výrobok zabalený alebo naplnený (ďalej len „vnútorný obal“), a na prípadnom vonkajšom spotrebiteľskom obale (ďalej len „vonkajší obal“) kozmetického výrobku musia byť viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom uvedené, ak ďalej nie je ustanovené inak, tieto údaje:

01.01.200631.07.2014

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania zodpovednej osoby,

01.01.200631.07.2014

b) nominálny obsah v čase balenia,

01.01.200631.07.2014

c) dátum minimálnej trvanlivosti,

01.01.200631.07.2014

d) upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku,

01.01.200631.07.2014

e) identifikácia výrobnej dávky,

01.01.200631.07.2014

f) účel použitia,

01.01.200631.07.2014

g) zoznam zložiek.

01.01.200631.07.2014

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. g) možno uviesť len na vonkajšom obale.

01.01.200631.07.2014

(3) Údaje podľa odseku 1 písm. b) až d) a f) musia byť uvedené v štátnom jazyku.

01.01.200631.07.2014

(4) V prípade použitia inej látky podľa § 5 ods. 1 sa kozmetický výrobok musí označiť aj údajmi uvedenými v povolení na použitie inej látky podľa § 5 ods. 4 písm. c).

01.01.200631.07.2014

(5) Kozmetický výrobok, ktorý nie je balený výrobcom, ale balí sa v mieste predaja na želanie spotrebiteľa, alebo je vopred balený na okamžitý predaj, musí byť označený podľa odseku 1, pričom požadované údaje možno uviesť aj na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom.

01.01.200631.07.2014

(6) Na obale kozmetického výrobku, letáčiku, páske, kartičke, štítku alebo doklade, ktorý kozmetický výrobok sprevádza alebo na kozmetický výrobok odkazuje, môže byť uvedený údaj o tom, že kozmetický výrobok nebol testovaný na zvieratách.

01.01.200631.07.2014

(7) Údaj podľa odseku 6 možno uviesť, iba ak výrobca a jeho dodávatelia surovín sami alebo prostredníctvom inej osoby netestovali na zvieratách zložky, konečný kozmetický výrobok a jeho prototyp alebo na výrobu kozmetického výrobku nepoužili zložky, ktoré boli na účely vývoja nového kozmetického výrobku testované na zvieratách inou osobou.

01.01.200631.07.2014

(8) Kozmetický výrobok nesmie byť označený alebo prezentovaný spôsobom, ktorý je nepravdivý alebo môže uviesť spotrebiteľa do omylu o jeho vlastnostiach. V označení kozmetického výrobku sa nesmú používať texty, názvy, obchodné značky, obrázky, figurálne alebo iné zobrazenia na označenie vlastností, ktoré nemá.11)

01.01.200631.07.2014

§ 7

01.01.200631.07.2014

(1) Obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania zodpovednej osoby možno uviesť v skrátenej forme, ak to umožní jej všeobecnú identifikáciu.

01.01.200631.07.2014

(2) Na kozmetickom výrobku vyrobenom mimo územia členských štátov musí byť uvedená aj krajina pôvodu.

01.01.200631.07.2014

§ 8

01.01.200631.07.2014

(1) Na obale kozmetického výrobku musí byť uvedený nominálny obsah v čase balenia daný hmotnosťou alebo objemom kozmetického výrobku okrem balenia s nominálnou hmotnosťou menšou ako 5 g alebo s nominálnym objemom menším ako 5 ml, nepredajných vzoriek a okrem balenia na jednorazové použitie.

01.01.200631.07.2014

(2) Nominálny obsah podľa odseku 1 nemusí byť uvedený na obale kozmetického výrobku, ktorý obsahuje niekoľko samostatných balení a pre ktorý údaj o hmotnosti alebo objeme nie je podstatný. Na obale takého kozmetického výrobku musí byť uvedený počet jednotlivých balení. Počet jednotlivých balení nemusí byť uvedený, ak je ľahko viditeľný cez obal alebo ak sa jednotlivé balenia bežne predávajú samostatne.

01.01.200631.07.2014

§ 9

01.01.200631.07.2014

(1) Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť uvedený slovami „Najlepšie spotrebovať do“, po ktorých nasleduje dátum alebo údaj, kde je dátum uvedený na obale. Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť uvedený mesiacom a rokom alebo dňom, mesiacom a rokom v tomto poradí.

01.01.200631.07.2014

(2) Ak je potrebné, na obale kozmetického výrobku musia byť uvedené podmienky, ktoré treba splniť, aby bola zabezpečená minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku.

01.01.200631.07.2014

(3) Dátum minimálnej trvanlivosti nie je povinné uvádzať, ak minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku je viac ako 30 mesiacov. Ak dátum minimálnej trvanlivosti kozmetického výrobku nie je na obale uvedený a po otvorení kozmetického výrobku môžu nastať zmeny, ktoré majú vplyv na jeho minimálnu trvanlivosť, musí byť v označení takého kozmetického výrobku uvedený symbol otvoreného téglika podľa prílohy č. 8. Súčasťou symbolu otvoreného téglika musí byť lehota vyjadrená v mesiacoch alebo rokoch, počas ktorej možno kozmetický výrobok používať bez poškodenia zdravia ľudí.

01.01.200631.07.2014

§ 10

01.01.200631.07.2014

(1) Na vnútornom obale a vonkajšom obale kozmetického výrobku musia byť uvedené upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohách č. 3, 6 a 7 v stĺpci „Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku“, návod na použitie, ak je pre bezpečné použitie kozmetického výrobku potrebný, ako aj osobitné upozornenia pri použití kozmetického výrobku na profesionálne použitie, najmä na starostlivosť o vlasy.

01.01.200631.07.2014

(2) Ak z praktických dôvodov, najmä z dôvodu veľkosti a tvaru kozmetického výrobku (ďalej len „praktické dôvody“) nemožno upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku podľa odseku 1, uviesť na vnútornom obale a vonkajšom obale, musia byť uvedené na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom. Na tento spôsob označenia musí byť spotrebiteľ upozornený na vnútornom obale a vonkajšom obale skrátenou slovnou informáciou alebo symbolom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9.

01.01.200631.07.2014

§ 11

01.01.200631.07.2014

Výrobná dávka musí byť uvedená číslom alebo iným spôsobom, ktorý ju umožní identifikovať. Pri malých kozmetických výrobkoch možno výrobnú dávku uviesť len na vonkajšom obale.

01.01.200631.07.2014

§ 12

01.01.200631.07.2014

Účel použitia kozmetického výrobku musí byť uvedený, ak nie je jasný z prezentácie kozmetického výrobku.

01.01.200631.07.2014

§ 13

01.01.200631.07.2014

(1) Látky použité ako zložky pri výrobe kozmetického výrobku musia byť uvedené v zozname zložiek v klesajúcom poradí podľa hmotnosti v čase ich pridania v procese výroby. Zložky v množstve menšom ako jedno hmotnostné percento sa uvádzajú v ľubovoľnom poradí po zložkách, ktorých je v kozmetickom výrobku viac ako jedno hmotnostné percento. Farbivá musia byť uvedené po ostatných zložkách v ľubovoľnom poradí. Pri dekoratívnom kozmetickom výrobku, ktorý je uvádzaný do obehu vo viacerých farebných odtieňoch, možno uviesť celú škálu používaných farbív, ak im predchádza slovné označenie „môže obsahovať“ alebo „+/–“. Zložky musia byť uvedené v Medzinárodnom názvosloví kozmetických zložiek (ďalej len „INCI“).12) Ak taký názov neexistuje, musí byť uvedený názov podľa iného existujúceho názvoslovia. Pre zložku, ktorú nemožno takto uviesť, musí byť uvedený názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny, živočícha alebo ich produktov a názvy súčastí zložky, ako sú rozpúšťadlá. Farbivá musia byť uvedené v CI podľa prílohy č. 4. Zoznamu zložiek musí predchádzať označenie „Ingredients“.

01.01.200631.07.2014

(2) Za zložky podľa odseku 1 sa nepovažujú

01.01.200631.07.2014

a) nečistoty v surovinách,

01.01.200631.07.2014

b) technologické pomocné látky pridané počas výroby, ale neprítomné v kozmetickom výrobku,

01.01.200631.07.2014

c) látky ako rozpúšťadlá alebo nosiče vonných a aromatických kompozícií použité v nevyhnutnom množstve.

01.01.200631.07.2014

(3) Vonné a aromatické kompozície a ich suroviny sa uvádzajú v zozname zložiek skupinovým názvom „parfum“ alebo „aroma“, ale látky, pre ktoré sa to požaduje v prílohe č. 3 časti 1 stĺpci „Ďalšie obmedzenia a požiadavky“, musia byť uvedené v zozname zložiek bez ohľadu na ich funkciu v kozmetickom výrobku.

01.01.200631.07.2014

(4) Ak zoznam zložiek nemožno z praktických dôvodov uviesť na obale, musí byť uvedený na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom. Na tento spôsob označenia musí byť spotrebiteľ upozornený skrátenou slovnou informáciou alebo symbolom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9. Skrátenú slovnú informáciu alebo symbol stačí uviesť len na vonkajšom obale.

01.01.200631.07.2014

(5) Ak nie je možné z praktických dôvodov zoznam zložiek uviesť na obale, letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom, ide o mydlá, kúpeľové guľôčky a iné malé kozmetické výrobky, musí byť uvedený na ozname umiestnenom v blízkosti miesta, kde je daný kozmetický výrobok vystavený na predaj.

01.01.200631.07.2014

(6) Ak kozmetický výrobok obsahuje látku, ktorá nemusí byť uvedená v zozname zložiek podľa § 14 ods. 1, v zozname zložiek musí byť namiesto názvu látky uvedené registračné číslo pridelené danej látke v povolení.

01.01.200631.07.2014

§ 14

01.01.200631.07.2014

Neuvedenie zložky v označení kozmetického výrobku

01.01.200631.07.2014

(1) Z dôvodu ochrany obchodného tajomstva13) nemusí byť v zozname zložiek uvedená použitá látka, ak jej neuvedenie v označení kozmetického výrobku úrad povolil8) na základe žiadosti zodpovednej osoby so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky podanej pred umiestnením kozmetického výrobku na trh.

01.01.200631.07.2014

(2) Žiadosť o vydanie povolenia na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva musí obsahovať

01.01.200631.07.2014

a) obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa,

01.01.200631.07.2014

b) doklad o oprávnení na podnikanie,

01.01.200631.07.2014

c) identifikáciu látky; pri identifikácii látky sa musí uviesť, ak existuje, jej

01.01.200631.07.2014

1. chemický názov,

01.01.200631.07.2014

2. IUPAC,

01.01.200631.07.2014

3. INN,

01.01.200631.07.2014

4. Ph. Eur.,

01.01.200631.07.2014

5. CAS,

01.01.200631.07.2014

6. EINECS,

15.05.201031.07.2014

7. ELINCS a úradne pridelené číslo, ak bola látka registrovaná, a informáciu, či bola schválená alebo zamietnutá žiadosť o jej utajenie,14)

01.01.200631.07.2014

8. CI,

01.01.200631.07.2014

9. názov východiskovej suroviny, použitej časti rastliny, živočícha alebo ich produktu a názvy súčastí látky, ako sú rozpúšťadlá, ak látku nemožno inak identifikovať,

01.01.200631.07.2014

d) hodnotenie bezpečnosti látky pri použití v kozmetických výrobkoch s prihliadnutím na jej toxikologický profil, jej chemickú štruktúru a stupeň expozície,

01.01.200631.07.2014

e) predpokladaný účel použitia látky a kategórie výrobkov, v ktorých bude látka použitá,

01.01.200631.07.2014

f) odôvodnenie, prečo sa neuvedenie látky požaduje,

01.01.200631.07.2014

1. skutočnosť, že totožnosť látky alebo jej funkcia v kozmetickom výrobku nie je známa,

01.01.200631.07.2014

2. skutočnosť, že informácia ešte nie je verejne prístupná, aj keď už bola predložená žiadosť o patentovanie látky alebo jej použitia,

01.01.200631.07.2014

3. iná skutočnosť dôležitá na vydanie povolenia,

01.01.200631.07.2014

g) názvy všetkých kozmetických výrobkov, v ktorých bude látka použitá, a ich odlišné názvy, pod ktorými budú predávané v členských štátoch, ak existujú, a charakteristické údaje o každom kozmetickom výrobku,

01.01.200631.07.2014

h) vyhlásenie o tom, či žiadosť o vydanie povolenia na neuvedenie látky v zozname zložiek bola predložená príslušnému orgánu v inom členskom štáte, a vyhlásenie o jeho rozhodnutí.

01.01.200631.07.2014

(3) Ak látka, na ktorú sa vzťahuje povolenie podľa odseku 1, bude použitá v rôznych kozmetických výrobkoch, stačí jedna žiadosť za predpokladu, že žiadateľ všetky názvy kozmetických výrobkov podľa odseku 2 písm. g) v žiadosti uvedie. Ak názvy kozmetických výrobkov ešte nie sú známe, môže ich žiadateľ oznámiť neskôr, najneskôr však 15 dní pred ich umiestnením na trh.

01.01.200631.07.2014

(4) V povolení podľa odseku 1 sa uvedie registračné číslo pridelené látke, ktoré sa skladá zo siedmich číslic, z ktorých

01.01.200631.07.2014

a) prvé dve číslice označujú rok, v ktorom sa neuvedenie látky povolilo,

01.01.200631.07.2014

b) druhé dve číslice označujú kód pridelený Slovenskej republike,

01.01.200631.07.2014

c) posledné tri číslice označujú číslo, ktoré pridelil úrad.

01.01.200631.07.2014

(5) Kódy pridelené jednotlivým členským štátom sú uvedené v prílohe č. 10.

01.01.200631.07.2014

(6) Platnosť povolenia vydaného podľa odseku 1 je päť rokov.

01.01.200631.07.2014

(7) Žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1, je povinný bezodkladne oznámiť úradu zmeny

01.01.200631.07.2014

a) údajov uvedených v žiadosti o vydanie povolenia,

01.01.200631.07.2014

b) názvu kozmetického výrobku s obsahom zložky, ktorej neuvedenie v zozname zložiek bolo povolené, a to najneskôr 15 dní pred umiestnením kozmetického výrobku s novým názvom na trh.

01.01.200631.07.2014

(8) Ak zmena údajov uvedených v žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 predstavuje riziko pre zdravie ľudí, povolenie sa zruší.8)

01.01.200631.07.2014

(9) Žiadateľ môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch požiadať o predĺženie platnosti povolenia podľa odseku 1. V žiadosti uvedie dôvod a údaje, na základe ktorých bolo vydané povolenie. Ak nenastali zmeny súvisiace s bezpečnosťou látky, povolenie sa predĺži, a to najviac o tri roky.

01.01.200631.07.2014

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

01.01.200631.07.2014

§ 15

01.01.200631.07.2014

(1) Zodpovedná osoba a predajca nesmú

01.01.200631.07.2014

a) uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ktoré obsahujú

01.01.200631.07.2014

1. látky uvedené v prílohe č. 2 okrem ich stopového množstva podľa § 4 ods. 3,

01.01.200631.07.2014

2. látky uvedené v prílohe č. 3 vo vyššej ako ustanovenej koncentrácii a za iných ako ustanovených podmienok,

01.01.200631.07.2014

3. iné farbivá, ako sú uvedené v prílohe č. 4, okrem farbív určených výlučne na farbenie vlasov,

01.01.200631.07.2014

4. farbivá uvedené v prílohe č. 4 za iných ako ustanovených podmienok okrem farbív určených výlučne na farbenie vlasov,

01.01.200631.07.2014

5. iné konzervačné látky, ako sú uvedené v prílohe č. 6,

01.01.200631.07.2014

6. konzervačné látky uvedené v prílohe č. 6 vo vyššej ako ustanovenej koncentrácii a za iných ako ustanovených podmienok, ak nie sú vyššie koncentrácie použité na osobitné účely vyplývajúce z účelu použitia kozmetického výrobku,

01.01.200631.07.2014

7. iné ultrafialové filtre, ako sú uvedené v prílohe č. 7,

01.01.200631.07.2014

8. ultrafialové filtre uvedené v prílohe č. 7 vo vyššej ako ustanovenej koncentrácii a za iných ako ustanovených podmienok,

01.12.201031.07.2014

9. látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu kategórií 1A, 1B a 2.14a) Látka kategórie 2 sa môže použiť, ak bola prehodnotená Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov14b) a uznaná za prijateľnú na použitie v kozmetických výrobkoch,

01.01.200631.07.2014

b) uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ak ich zložky, kombinácia zložiek alebo ich konečné zloženie boli na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády testované na zvieratách za použitia inej ako alternatívnej metódy po tom, ako príslušná alternatívna metóda bola s prihliadnutím na vývoj validácie na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj validovaná a prijatá v Európskej únii,

01.01.200631.07.2014

c) testovať na zvieratách na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia vlády

01.01.200631.07.2014

1. konečné kozmetické výrobky alebo ich prototypy,

01.01.200631.07.2014

2. zložky alebo kombináciu zložiek po dátume, od ktorého testovanie na zvieratách musí byť nahradené jednou validovanou alternatívnou metódou alebo viacerými validovanými alternatívnymi metódami podľa osobitného predpisu15) alebo prílohy č. 11,

01.01.200631.07.2014

d) uvádzať do obehu kozmetické výrobky, ktoré nie sú označené podľa § 6 až 13.

01.01.200631.07.2014

(2) Zodpovedná osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky je povinná

15.04.200831.07.2014

a) pred umiestnením kozmetických výrobkov na trh písomne alebo elektronicky oznámiť úradu obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a miesto podnikania podľa vzoru oznámenia uvedeného v prílohe č. 12,

01.01.200631.07.2014

b) pred umiestnením kozmetického výrobku na trh zabezpečiť jeho hodnotenie bezpečnosti podľa písmena c) štvrtého bodu; hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku sa vykonáva podľa zásad správnej laboratórnej praxe,16)

01.01.200631.07.2014

c) sprístupniť v štátnom jazyku na účely výkonu štátneho zdravotného dozoru na mieste uvedenom v označení kozmetického výrobku tieto údaje:

01.01.200631.07.2014

1. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie kozmetického výrobku; ak ide o vonné a aromatické kompozície, ich názov, kódové číslo a identifikačné údaje dodávateľa,

01.01.200631.07.2014

2. fyzikálne, chemické a mikrobiologické špecifikácie surovín a kozmetického výrobku, kontrolné analýzy kvalitatívnych a mikrobiologických ukazovateľov kozmetického výrobku,

01.01.200631.07.2014

3. výrobný postup v súlade so správnou výrobnou praxou,

01.01.200631.07.2014

4. hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku17) s prihliadnutím na toxikologický profil zložiek, ich chemickú štruktúru a stupeň expozície; pri hodnotení sa musí brať do úvahy miesto aplikácie a cieľová skupina spotrebiteľov, pre ktorú je kozmetický výrobok určený, najmä ak ide o kozmetické výrobky pre deti mladšie ako tri roky a kozmetické výrobky na intímnu hygienu,

01.01.200631.07.2014

5. meno, priezvisko a adresu osoby alebo osôb zodpovedných za hodnotenie v štvrtom bode,

01.01.200631.07.2014

6. nežiaduce účinky pre zdravie ľudí spôsobené používaním kozmetického výrobku, ak existujú,

01.01.200631.07.2014

7. dôkaz o deklarovaných účinkoch kozmetického výrobku, ak je to vzhľadom na jeho účinky alebo kozmetický výrobok opodstatnené,

01.01.200631.07.2014

8. informáciu o každom testovaní na zvieratách vykonanom na účely vývoja alebo hodnotenia bezpečnosti kozmetického výrobku a jeho zložiek, ako aj na účely splnenia požiadaviek právnych predpisov krajín, ktoré nie sú členskými štátmi,

01.12.201031.07.2014

d) akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického sprístupniť na požiadanie verejnosti údaje podľa odseku 2 písm. c) prvého a šiesteho bodu, pričom údaj o kvantitatívnom zložení kozmetického výrobku sa sprístupňuje, iba ak ide o nebezpečné látky17a) triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1 a 5.1,

01.10.200631.07.2014

e) určiť odborne spôsobilú osobu zodpovednú za výrobu alebo odborne spôsobilú osobu zodpovednú za dovoz kozmetických výrobkov.

01.01.200631.07.2014

(3) Pri výrobe toho istého kozmetického výrobku na rôznych miestach Európskej únie miestom sprístupnenia údajov podľa odseku 2 písm. c) je miesto, ktoré určí výrobca kozmetického výrobku. V takom prípade výrobca zabezpečí, aby informácia o mieste sprístupnenia údajov bola úradu dostupná.

01.01.200631.07.2014

(4) Osoba, ktorá vykonáva hodnotenie bezpečnosti kozmetického výrobku podľa odseku 2 písm. b), musí mať vysokoškolský diplom podľa osobitného predpisu18) o absolvovaní štúdia v študijných odboroch humánneho lekárstva, veterinárneho lekárstva, farmácie, chémie alebo biológie.

15.03.200731.07.2014

(5) Odborne spôsobilá osoba zodpovedná za výrobu kozmetických výrobkov podľa odseku 2 písm. e) musí mať odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.19)

15.03.200731.07.2014

(6) Odborne spôsobilá osoba zodpovedná za dovoz kozmetických výrobkov podľa odseku 2 písm. e) musí mať

01.01.200631.07.2014

a) diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia študijného programu20) v študijných odboroch humánneho lekárstva, veterinárneho lekárstva, farmácie, chémie alebo biológie,

01.01.200631.07.2014

b) vysvedčenie o získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch chémie, potravinárstva alebo farmácie alebo

01.01.200631.07.2014

c) dva roky odbornej praxe.

15.04.200831.07.2014

(7) Zodpovedná osoba alebo predajca, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, sú povinní písomne alebo elektronicky oznámiť úradu údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia podľa § 16 pred ich umiestnením na trh. Tieto údaje sa nesmú použiť na iné účely.

01.01.200631.07.2014

§ 16

01.01.200631.07.2014

Údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia

01.01.200631.07.2014

(1) Údaje o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia sa oznamujú podľa rámcového zloženia formou oznámenia, ktorého vzory sú uvedené v prílohe č. 13. Názov látky musí byť uvedený podľa § 13 ods. 1.

01.01.200631.07.2014

(2) Zoznam rámcových zložení kozmetických výrobkov podľa účelu použitia alebo cieľovej skupiny spotrebiteľov je uvedený v prílohe č. 14.

01.01.200631.07.2014

(3) Podrobnosti o rámcových zloženiach kozmetických výrobkov sú uvedené v prílohe č. 15.

01.01.200631.07.2014

(4) Oznámenie údajov o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebné na účely lekárskeho ošetrenia (ďalej len „oznámenie“) podľa prílohy č. 13 vzoru č. 1 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov zhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15.

01.01.200631.07.2014

(5) Oznámenie podľa prílohy č. 13 vzoru č. 2 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov zhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 a kozmetické výrobky obsahujú vybrané látky, pre ktoré sa vyžadujú doplňujúce údaje. Zoznam vybraných látok a podmienky ich oznámenia sú uvedené v prílohe č. 16.

01.01.200631.07.2014

(6) Oznámenie podľa prílohy č. 13 vzoru č. 3 sa podáva, ak sa rámcové zloženie kozmetických výrobkov nezhoduje s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 alebo ak rámcové zloženie kozmetických výrobkov nie je uvedené v tejto prílohe.

01.01.200631.07.2014

(7) Nové oznámenie podľa prílohy č. 13 vzoru č. 4 sa podáva, ak nastane zmena v rámcovom zložení kozmetických výrobkov oznámených podľa odsekov 4 až 6 alebo zmena vo vybraných látkach za podmienok uvedených v prílohe č. 16.


01.01.200631.07.2014

§ 17

01.01.200631.07.2014

Prechodné ustanovenia

01.01.200631.07.2014

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1133, 1134, 1135 a 1136, možno uvádzať do obehu do 30. marca 2006.

01.01.200631.07.2014

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1137 až 1211, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 21. augusta 2006 a predávať do 21. novembra 2006.

01.01.200631.07.2014

(3) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú farbivá s indexovým číslom CI 12150, CI 20170 a CI 27290, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 30. marca 2006.

01.01.200631.07.2014

(4) Kozmetické výrobky s minimálnou trvanlivosťou dlhšou ako 30 mesiacov umiestnené na trh do 31. decembra 2005 možno predávať bez uvedenia dátumu minimálnej trvanlivosti a symbolu otvoreného téglika.

01.01.200631.07.2014

(5) Údaje o kozmetických výrobkoch umiestnených na trh do 31. decembra 2005 možno oznámiť podľa § 15 ods. 7 do 1. marca 2006.

01.10.200631.07.2014

§ 17a

01.10.200631.07.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2006

01.10.200631.07.2014

Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1212 až 1233, možno umiestniť na trh a predávať do 30. novembra 2006.

21.11.200731.07.2014

§ 17b

21.11.200731.07.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 21. novembra 2007

21.11.200731.07.2014

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1234 až 1243, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 20. novembra 2007 a predávať do 20. februára 2008.

21.11.200731.07.2014

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 4 pod indexovým číslom CI 45 425 a v prílohe č. 6 pod referenčnými číslami 10 a 56, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 17. októbra 2008 a predávať do 17. apríla 2009.

21.11.200731.07.2014

(3) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 6 pod referenčnými číslami 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 18 až 22, 24 až 30, 32, 33, 35 až 37, 42, 43 a 47, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 22. marca 2008 a predávať do 22. júna 2008.

15.04.200831.07.2014

§ 17c

15.04.200831.07.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2008

15.04.200831.07.2014

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1244 až 1328, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 17. júna 2008.

15.04.200831.07.2014

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 26 až 43, 47 a 56, možno podľa doterajších predpisov uvádzať do obehu do 18. marca 2009.

15.04.200831.07.2014

(3) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 102, možno podľa doterajších predpisov umiestniť na trh do 15. novembra 2008 a predávať do 15. februára 2009.

04.04.200931.07.2014

§ 17d

04.04.200931.07.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 4. apríla 2009

04.04.200931.07.2014

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 2 pod referenčným číslom 1136, podľa predpisov účinných do 4. apríla 2009 možno predávať do 4. októbra 2009.

04.04.200931.07.2014

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 45, 72, 73, 88, 89, 103 až 184, podľa predpisov účinných do 4. apríla 2009 možno predávať do 4. októbra 2009.

08.07.200931.07.2014

§ 17e

08.07.200931.07.2014

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 8. júla 2009

08.07.200931.07.2014

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 2 pod referenčným číslom 167 a v prílohe č. 7 pod referenčným číslom 1, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 7. októbra 2009.

08.07.200931.07.2014

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1329 až 1369, v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 10 a 14 a v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 57, 59 a 60, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 13. októbra 2009.

08.07.200931.07.2014

(3) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod číslami 1370 a 1371, v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 186 až 188, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 4. novembra 2009.

08.07.200931.07.2014

(4) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 185, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 4. februára 2010.

15.07.201031.07.2014

§ 17f

15.07.201031.07.2014

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júla 2010

15.07.201031.07.2014

Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 26 až 43, 47 a 56, možno podľa predpisov účinných do 14. júla 2010 uvádzať do obehu do 14. októbra 2010.

15.07.201031.07.2014

§ 17g

15.07.201031.07.2014

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2010

15.07.201031.07.2014

Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 208 a nie sú označené podľa predpisov účinných od 1. decembra 2010, možno umiestňovať na trh do 31. októbra 2011 a predávať do 31. októbra 2012.

15.07.201031.07.2014

§ 17h

15.07.201031.07.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. februára 2011

15.07.201031.07.2014

(1) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 130, možno podľa predpisov účinných do 14. februára 2011 predávať do 14. augusta 2011.

15.07.201031.07.2014

(2) Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 151a a nespĺňajú požiadavky podľa predpisov účinných od 15. februára 2011, možno predávať do 14. augusta 2011.

15.07.201031.07.2014

§ 17i

15.07.201031.07.2014

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011

15.07.201031.07.2014

Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 8, 8a, 9, 9a, 16, 22, 193, 202, 203, 205 a v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 3 až 6, 10 až12, 16, 19 až 22, 25, 27, 31 až 39, 44, 48 až 50, 55 a 56, možno podľa predpisov účinných do 31. októbra 2011 predávať do 31. októbra 2012.

03.01.201231.07.2014

§ 17j

03.01.201231.07.2014

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. januára 2012

03.01.201231.07.2014

Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 10 a 50 umiestnené na trh do 2. januára 2012, sa považujú za kozmetické výrobky podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 2. januára 2012.

01.01.200631.07.2014

Záverečné ustanovenia

01.01.200631.07.2014

§ 18

01.09.201331.07.2014

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 17.

01.01.200631.07.2014

§ 19

01.01.200631.07.2014

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky.

01.01.200631.07.2014

§ 20

01.01.200631.07.2014

Účinnosť

01.01.200631.07.2014

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


01.01.200631.07.2014

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.01.200631.07.2014

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

ZOZNAM KATEGÓRIÍ KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

01.01.200631.07.2014
1. Kozmetické výrobky na starostlivosť o pokožku, ako krémy, emulzie, lotiony, gély, oleje a iné
2. Pleťové masky okrem výrobkov určených na chemický peeling
3. Tónovacie podklady
4. Púdre na líčenie, po kúpeli a hygienické
5. Mydlá toaletné, dezodoračné a iné
6. Parfumy, toaletné vody a kolínske vody
7. Kozmetické výrobky do kúpeľa a na sprchovanie
8. Kozmetické výrobky na depiláciu
9. Dezodoranty a antiperspiranty
10. Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy:
10.1. na farbenie a odfarbovanie,
10.2. na onduláciu, narovnávanie a fixáciu,
10.3. na formovanie účesu,
10.4. na čistenie,
10.5. kondicionéry,
10.6. iné výrobky
11. Kozmetické výrobky na holenie a po holení
12. Kozmetické výrobky na líčenie a odlíčenie tváre a očí
13. Kozmetické výrobky na aplikáciu na pery
14. Kozmetické výrobky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu
15. Kozmetické výrobky na starostlivosť o nechty a úpravu nechtov
16. Kozmetické výrobky na vonkajšiu intímnu hygienu
17. Kozmetické výrobky na ochranu pred slnečným žiarením
18. Kozmetické výrobky na stmavnutie pokožky bez slnečného žiarenia
19. Kozmetické výrobky na zosvetlenie pokožky
20. Kozmetické výrobky proti vráskam
21. Ostatné kozmetické výrobky
01.01.200631.07.2014

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

ZOZNAM LÁTOK, KTORÉ NESMÚ BYŤ ZLOŽKAMI KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

01.01.200631.07.2014

1. N-5-chlórbenzoxazol-2-ylacetamid (N-5-Chlorobenzoxazol-2-ylacetamideo)

01.01.200631.07.2014

2. 2-acetoxyetyltrimetylhydroxid amónny (acetylcholín) (2-Acetoxyethyltrimethyl ammonium hydroxide (acetylcholine)o) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

3. Deanol aceglumát (Deanol aceglumate*)

01.01.200631.07.2014

4. Spironolaktón (Spironolactone*)

01.01.200631.07.2014

5. [4-(4-hydroxy-3-jódofenoxy)-3,5-dijódofenyl] kyselina octová ([4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acido) a jej soli

01.01.200631.07.2014

6. Metotrexát (Methotrexate*)

01.01.200631.07.2014

7. Kyselina 6-aminohexánová (Aminocaproic acid*) a jej soli

01.01.200631.07.2014

8. Cinchofén (kyselina fenylcinchoninová) (Cinchophen*), jeho soli, deriváty a soli týchto derivátov

01.01.200631.07.2014

9. Kyselina tyropropová (Thyropropic acid*) a jej soli

01.01.200631.07.2014

10. Kyselina trichlóroctová (Trichloroacetic acido)

01.06.201031.07.2014

11. Aconitum napellus L. (listy, korene a galenické zmesi)

01.01.200631.07.2014

12. Akonitín (Aconitineo) hlavný alkaloid Aconitum napellus L. a jeho soli

01.06.201031.07.2014

13. Adonis vernalis L. a jeho zmesi

01.01.200631.07.2014

14. Epinefrín (Epinephrine*)

01.01.200631.07.2014

15. Rauwolfia serpentina alkaloidy a ich soli

01.01.200631.07.2014

16. Alkínové alkoholy (Alkyne alcoholso), ich estery, étery a ich soli

01.01.200631.07.2014

17. Izoprenalín (Isoprenaline*)

01.01.200631.07.2014

18. Alylizotiokyanatán (Allyl isothiocyanateo)

01.01.200631.07.2014

19. Aloklamid (Alloclamide*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

20. Nalorfín (Nalorphine*), jeho soli a étery

01.01.200631.07.2014

21. Sympatikomimetické amíny (Sympathicomimetic amineso) pôsobiace na centrálny nervový systém: ktorákoľvek látka obsiahnutá v prvom zozname liekov podliehajúcich lekárskemu predpisu a uvedená v uznesení AP (69) 2 Európskej rady

01.01.200631.07.2014

22. Anilín (Anilineo), jeho soli a ich halogénované a sulfónované deriváty

01.01.200631.07.2014

23. Betoxykaín (Betoxycaine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

24. Zoxazolamín (Zoxazolamine*)

01.01.200631.07.2014

25. Prokaínamid (Procainamide*), jeho soli a deriváty

01.01.200631.07.2014

26. Benzidín (Benzidineo)

01.01.200631.07.2014

27. Tuaminoheptán (Tuaminoheptane*), jeho izoméry a soli

01.01.200631.07.2014

28. Oktodrín (Octodrine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

29. 2-amino-1,2-bis(4-metoxyfenyl) etanol (2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)etanolo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

30. 1,3-dimetylpentylamín (1,3-Dimethylpentylamineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

31. Kyselina 4-aminosalicylová (4-Aminosalicylic acido) a jej soli

01.01.200631.07.2014

32. Toluidíny (Toluidineso), ich izoméry, soli, halogénované a sulfónované deriváty

01.01.200631.07.2014

33. Xylidíny (Xylidineso), ich izoméry, soli, halogénované a sulfónované deriváty

01.01.200631.07.2014

34. Imperatorín (9-(3-metoxylbut-2-enyloxy) furo[3,2-g] chromen-7-ón) (Imperatorin (9-(3-methoxylbut-2-enyloxy) furo[3,2-g] chromen-7-one)o)

01.06.201031.07.2014

35. Ammi majus a jeho galenické zmesi

01.01.200631.07.2014

36. 2,3-dichlór-2-metylbután (2,3-Dichloro-2-methylbutaneo)

01.01.200631.07.2014

37. Látky s androgénnym účinkom (Substances with androgenic effecto)

01.01.200631.07.2014

38. Antracénový olej (Anthracene oilo)

01.01.200631.07.2014

39. Antibiotiká (Antibioticso)

01.01.200631.07.2014

40. Antimón (Antimonyo) a jeho zlúčeniny

01.06.201031.07.2014

41. Apocynum cannabinum L. a jeho zmesi

01.01.200631.07.2014

42. Apomorfín (5,6,6a, 7-tetrahydro-6-metyl-4H-dibenzo[de, g]-chinolín-10,11-diol) (Apomorphine (5,6,6a, 7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo[de, g]-quinoline-10,11-dihydric alcohol)o) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

43. Arzén (Arsenico) a jeho zlúčeniny

01.06.201031.07.2014

44. Atropa belladonna L. a jej zmesi

01.01.200631.07.2014

45. Atropín (Atropineo), jeho soli a deriváty

01.01.200631.07.2014

46. Bárnaté soli (Barium saltso) okrem síranu bárnatého, sulfidu bárnatého za podmienok stanovených v prílohe č. 3 časti 1 a komplexov, solí a pigmentov pripravených z farbív uvedených v prílohe č. 4 poznámke 3

01.01.200631.07.2014

47. Benzén (Benzeneo)

01.01.200631.07.2014

48. Benzimidazol-2(3H)-ón (Benzimidazol-2(3H)-oneo)

01.01.200631.07.2014

49. Benzazepíny a benzodiazepíny (Benzazepines and benzodiazepineso)

01.01.200631.07.2014

50. 1-dimetylaminometyl-1metylpropylbenzoát (amylokaín) (1-Dimethylaminomethyl-1-methypropyl benzoate (amylocaine)o) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

51. 2,2,6-trimetyl-4-piperidylbenzoát (benzamín) (2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine)o) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

52. Izokarboxazid (Isocarboxazid*)

01.01.200631.07.2014

53. Bendroflumetiazid (Bendroflumethiazide*) a jeho deriváty

01.01.200631.07.2014

54. Berýlium (Berylliumo) a jeho zlúčeniny

01.01.200631.07.2014

55. Bróm, elementárny (Bromine, elementalo)

01.01.200631.07.2014

56. Bretýlium-tozylát (Bretylium tosilate*)

01.01.200631.07.2014

57. Karbromal (Carbromal*)

01.01.200631.07.2014

58. Bromizoval (Bromisoval*)

01.01.200631.07.2014

59. Bromofeniramín (Brompheniramine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

60. Benzilónium bromid (Benzilonium bromide*)

01.01.200631.07.2014

61. Tetrylamónium bromid (Tetrylammonium bromide*)

01.01.200631.07.2014

62. Brucín (Brucineo)

01.01.200631.07.2014

63. Tetrakaín (Tetracaine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

64. 4-butyl-1-fenylpyrazolidín-3,5-dión (Mofebutazone*)

01.01.200631.07.2014

65. Tolbutamid (Tolbutamide*)

01.01.200631.07.2014

66. Karbutamid (Carbutamide*)

01.01.200631.07.2014

67. Fenylbutazón (Phenylbutazone*)

01.01.200631.07.2014

68. Kadmium (Cadmiumo) a jeho zlúčeniny

01.01.200631.07.2014

69. Kantaridy (Cantharideso), Cantharis vesicatoria

01.01.200631.07.2014

70. (1R, 2S)-hexahydro-1,2-dimetyl-3,6-epoxyftalový anhydrid (kantaridín) ((1R, 2S)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphthalic anhydride (cantharidin)o)

01.01.200631.07.2014

71. Fenprobamát (Phenprobamate*)

01.01.200631.07.2014

72. Nitroderiváty karbazolu (Nitroderivatives of carbazolo)

01.01.200631.07.2014

73. Sírouhlík (Carbon disulphideo)

01.01.200631.07.2014

74. Kataláza (Catalaseo)

01.01.200631.07.2014

75. Kefaelín (Cephaelineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

76. Chenopodium ambrosioides (esenciálny olej)

01.01.200631.07.2014

77. 2,2,2-trichlóretán-1,1-diol (2,2,2-Trichloroethane-1,1-diolo)

01.01.200631.07.2014

78. Chlór (Chlorineo)

01.01.200631.07.2014

79. Chlórpropamid (Chlorpropamide*)

01.01.200631.07.2014

80. Difenoxyláthydrochlorid (Diphenoxylate*) hydrochloride)

01.01.200631.07.2014

81. 4-fenylazofenylén-1,3-diamín citran hydrochlorid (chryzoidín citran hydrochlorid) (4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)o)

01.01.200631.07.2014

82. Chlórzoxazón (Chlorzoxazone*)

01.01.200631.07.2014

83. 2-chlór-6-metylpyrimidín-4-yldimetylamín
(2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)o)

01.01.200631.07.2014

84. Chlórprotixén (Chlorprothixene*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

85. Klofenamid (Clofenamide*)

01.01.200631.07.2014

86. N,N-bis-(2-chlóretyl)metylamín N-oxid (N,N-bis-(2-Chloroethyl)methylamine N-oxideo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

87. Chlórmetín (Chlormethine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

88. Cyklofosfamid (Cyclophosphamide*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

89. Manomustín (Mannomustine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

90. Butanilikaín (Butanilicaine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

91. Chlórmezanón (Chloromezanone*)

01.01.200631.07.2014

92. Triparanol (Triparanol*)

01.01.200631.07.2014

93. 2-[fenyl(4-chlórfenyl)acetyl]indán-1,3-dión
       (2-[2-(4-Chlorphenyl)-2-phenylacetyl]indan-1,3-dione (chlorophacinone-ISO)o)

01.01.200631.07.2014

94. Chlórfenoxamín (Chlorphenoxamine*)

01.01.200631.07.2014

95. Fenaglykodol (Phenaglycodol*)

01.01.200631.07.2014

96. Chlóretán (Chloroethaneo)

01.01.200631.07.2014

97. Chróm, kyselina chrómová (Chromium; chromic acido) a jej soli

01.06.201031.07.2014

98. Claviceps purpurea Tul., jeho alkaloidy a galenické zmesi

01.06.201031.07.2014

99. Conium maculatum L., jeho plody, práškové a galenické zmesi

01.01.200631.07.2014

100. Glycyklamid (Glycyclamide*)

01.01.200631.07.2014

101. Benzénsulfonan kobaltnatý (Cobalt benzenesulphonateo)

01.01.200631.07.2014

102. Kolchicín, jeho soli a deriváty (Colchicineo)

01.01.200631.07.2014

103. Kolchikozid a jeho deriváty (Colchicosideo)

01.06.201031.07.2014

104. Colchicum autumnale L. a jeho galenické zmesi

01.01.200631.07.2014

105. Konvalatoxín (Convallatoxino)

01.01.200631.07.2014

106. Anamirta cocculus L. (plody)

01.01.200631.07.2014

107. Croton tiglium (olej)

01.01.200631.07.2014

108. 1-butyl-3-(N-krotonoylsulfanilyl) močovina (1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl) ureao)

01.01.200631.07.2014

109. Kurare a kurarín (Curare and curarineo)

01.01.200631.07.2014

110. Syntetické kurarizanty (Synthetic curarizantso)

01.01.200631.07.2014

111. Kyanovodík (Hydrogen cyanideo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

112. 2-α-cyklohexylbenzyl (N,N,N’,N’-tetraetyl)trimetyléndiamín (fenetamín) (2-α-Cyclohexylbenzyl (N, N, N’,N’-tetraethyl)trimethylenediamine (phenetamine)o)

01.01.200631.07.2014

113. Cyklomenol (Cyclomenol*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

114. Hexacyklonát sodný (Sodium hexacyclonate*)

01.01.200631.07.2014

115. Hexapropymát (Hexapropymate*)

01.01.200631.07.2014

116. Dextropropoxyfén (Dextropropoxyphene*)

01.01.200631.07.2014

117. O,O’-diacetyl-N-alyl-N-normorfín (O,O’-Diacetyl-N-allyl-N-normorphineo)

01.01.200631.07.2014

118. [2-(2-piperidín-1-yletoxy)etyl]-benzo[b]pyrido[2,3-e]-[1,4]tiazín-10-karboxylát (Pipazetate*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

119. 5-(α, ß" width=6>-dibromofenetyl)-5-metylhydantoín (5-(α, ß-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoino)

01.01.200631.07.2014

120. Soli N,N’-pentametylén-bis(trimetylamóniové), napr. pentametónium bromid (N,N’-Pentamethylene bis(trimethylammonium) salts, e. g. Pentamethonium bromide*)

01.01.200631.07.2014

121. Soli N,N’-[(metylimino)dietylén]-bis(etyldimetylamónia), napr. azametónium bromid (N,N’-[(Methylimino)diethylene] bis(ethyldimethylammonium) salts, e. g. Azamethonium bromide*)

01.01.200631.07.2014

122. Cyklarbamát (Cyclarbamate*)

01.01.200631.07.2014

123. Klofenotán (Clofenotane*)

01.01.200631.07.2014

124. Soli N,N’-hexametylén-bis(trimetylamónia), napr. hexametónium bromid (N,N’-Hexamethylene bis(trimethylammonium) salts, e. g. Hexamethonium bromide*)

01.01.200631.07.2014

125. Dichlóretány (etylénchloridy) (Dichloroethanes (Ethylene chlorides)o)

01.01.200631.07.2014

126. Dichlóretylény (acetylén chloridy) (Dichloroethylenes (Acetylene chlorides)o)

01.01.200631.07.2014

127. Lysergid (Lysergide*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

128. 2-dietylaminoetyl-3-hydroxy-4-fenylbenzoát
(2-Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its saltso) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

129. Cinchokaín (Cinchocaine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

130. 3-dietylaminopropyl cinnamát (3-Diethylaminopropyl cinnamateo)

01.01.200631.07.2014

131. O,O’-dietyl-O-4-nitrofenylfosforotioát (paratión-ISO) (O,O’-Diethyl-O-4-nitrophenylphosphorothioate (parathion-ISO)o)

01.01.200631.07.2014

132. Soli [oxalyl-bis(iminoetylén)]-bis[(o-chlórbenzyl)dietylamónia], napr. ambenómium chlorid ([Oxalylbis(iminoethylene)] bis[(o-chlorobenzyl) diethylammonium] salts, e. g. Ambenomium chloride*)

01.01.200631.07.2014

133. Metyprylón (Methyprylon*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

134. Digitalín (Digitalineo) a všetky heterozidy z rastliny Digitalis purpurea L.

01.01.200631.07.2014

135. 7-[2-hydroxy-3-(2-hydroxyetyl-N-metylamino)propyl] teofylín (xantinol)
         (7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methyl)amino propyl] theophylline (xanthinol)o)

01.01.200631.07.2014

136. Dioxetedrín (Dioxethedrin*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

137. Piprokurarium (Piprocurarium*)

01.01.200631.07.2014

138. Propyfenazón (Propylphenazone*)

01.01.200631.07.2014

139. Tetrabenazín (Tetrabenazine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

140. Kaptodiám (Captodiame*)

01.01.200631.07.2014

141. Mefeklorazín (Mefeclorazine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

142. Dimetylamín (Dimethylamineo)

01.01.200631.07.2014

143. 1,1-bis(dimetylaminometyl) propylbenzoát (amydrikaín, alypín) (1,1-Bis(dimethylaminomethyl) propyl-benzoate (Amydricaine, Alypine)o) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

144. Metapyrilén (Methapyrilene*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

145. Metamfepramón (Metamfepramone*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

146. Amitriptylín (Amitriptyline*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

147. Metformín (Metformin*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

148. Izosorbid-dinitrát (Isosorbide dinitrate*)

01.01.200631.07.2014

149. Malononitril (Malononitrileo)

01.01.200631.07.2014

150. Sukcinonitril (Succinonitrileo)

01.01.200631.07.2014

151. Izoméry dinitrofenolu (Dinitrophenol isomerso)

01.01.200631.07.2014

152. Inproquone (Inproquone*)

01.01.200631.07.2014

153. Dimevamid (Dimevamide*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

154. Difenylpyralín (Diphenylpyraline*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

155. Sulfinpyrazón (Sulfinpyrazone*)

01.01.200631.07.2014

156. N-(3-karbamoyl-3,3-difenylpropyl)-N,N’-diizopropylmetylamónne soli, napr. izopropamid jodid (N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N’-diisopropylmethyl-ammonium salts, e. g. Isopropamid iodide*)

01.01.200631.07.2014

157. Benaktyzín (Benactyzine*)

01.01.200631.07.2014

158. Benzatropín (Benzatropine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

159. Cyklizín (Cyclizine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

160. 5,5-difenyl-4-imidazolidon (5,5-Diphenyl-4-imidazolidoneo)

01.01.200631.07.2014

161. Probenecíd (Probenecid*)

01.01.200631.07.2014

162. Disulfirám, tiram (Disulfiram, thiram*)

01.01.200631.07.2014

163. Emetín (Emetineo), jeho soli a deriváty

01.01.200631.07.2014

164. Efedrín (Ephedrineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

165. Oxanamid (Oxanamide*) a jeho deriváty

01.01.200631.07.2014

166. Eserín alebo fyzostigmín (Eserine or physostigmineo) a jeho soli

08.07.200931.07.2014

167 Kyselina 4-aminobenzoová (4-aminobenzoic acido) a jej estery s voľnou aminovou skupinou

01.01.200631.07.2014

168. Cholínové soli (Choline salts o) a ich estery, napr. cholínchlorid

01.01.200631.07.2014

169. Karamifén (Caramiphen*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

170. Dietyl-4-nitrofenylfosfát (Diethyl 4-nitrophenyl phosphateo)

01.01.200631.07.2014

171. Metetoheptazín (Metethoheptazine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

172. Oxfeneridín (Oxpheneridine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

173. Etoheptazín (Ethoheptazine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

174. Metheptazín (Metheptazine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

175. Metylfenidát (Methylphenidate*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

176. Doxylamín (Doxylamine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

177. Tolboxán (Tolboxane*)

01.01.200631.07.2014

178. 4-benzoyloxyfenol a 4-etoxyfenol (4-Benzoyloxyphenol and 4-ethoxyphenolo)

01.01.200631.07.2014

179. Paretoxikaín (Parethoxycaine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

180. Fenozolón (Fenozolone*)

01.01.200631.07.2014

181. Glutetimid (Glutethimide*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

182. Etylénoxid (Ethylene oxideo)

01.01.200631.07.2014

183. Bemegrid (Bemegride*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

184. Valnoktamid (Valnoctamide*)

01.01.200631.07.2014

185. Haloperidol (Haloperidol*)

01.01.200631.07.2014

186. Parametazón (Paramethasone*)

01.01.200631.07.2014

187. Fluanizón (Fluanisone*)

01.01.200631.07.2014

188. Trifluperidol (Trifluperidol*)

01.01.200631.07.2014

189. Fluorezón (Fluoresone*)

01.01.200631.07.2014

190. Fluórouracil (Fluorouracil*)

01.01.200631.07.2014

191. Kyselina fluorovodíková (Hydrofluoric acido), jej bežné soli, komplexné zlúčeniny a hydrofluoridy okrem zlúčenín uvedených v prílohe č. 3 časti 1

01.01.200631.07.2014

192. Furfuryltrimetylammónne soli (Furfuryltrimethylammonium salts*), napr. furtretóniumjodid

01.01.200631.07.2014

193. Galantamín (Galantamine*)

01.01.200631.07.2014

194. Progestogény (Progestogens*)

01.01.200631.07.2014

195. 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyklohexán (1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO, lindano)

01.01.200631.07.2014

196. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetánona-ftalén
         ((1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-naphtalene (endrin-ISO)o)

01.01.200631.07.2014

197. Hexachlóretán (Hexachloroethaneo)

01.01.200631.07.2014

198. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachlór-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimetánonaftalén
         (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethano-naphtalen (Isodrin-ISO)o)

01.01.200631.07.2014

199. Hydrastín, hydrastinín (Hydrastine, Hydrastinineo) a ich soli

01.01.200631.07.2014

200. Hydrazidy (Hydrazideso) a ich soli

01.01.200631.07.2014

201. Hydrazín (Hydrazineo), jeho deriváty a ich soli

01.01.200631.07.2014

202. Oktamoxín (Octamoxin*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

203. Warfarín (Warfarin*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

204. Etyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyrán-3-yl)-acetát
         (Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl)-acetate o) a soli jeho kyseliny

01.01.200631.07.2014

205. Metokarbamol (Methocarbamol*)

01.01.200631.07.2014

206. Propatyl-nitrát (Propatylnitrate*)

01.01.200631.07.2014

207. 4,4’-dihydroxy-3,3’-(3-metyltiopropylidén)dikumarín
         (4,4’-Dihydroxy-3,3’-(3-methylthiopropylidene)-dicoumarineo)

01.01.200631.07.2014

208. Fenadiazol (Fenadiazole*)

01.01.200631.07.2014

209. Nitroxolín (Nitroxolineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

210. Hyoscyamín, jeho soli a deriváty (Hyoscyamineo)

01.06.201031.07.2014

211. Hyoscyamus niger L., jeho listy, semená, práškové a galenické zmesi

01.01.200631.07.2014

212. (5-fenyl-2-iminiooxazolidín-4-ón) (Pemoline*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

213. Jód (Iodineo)

01.01.200631.07.2014

214. Soli dekametylén-bis(trimetylamónia) (Decamethylene bis(trimethylamonium) saltso), napr. dekametónium bromid

01.06.201031.07.2014

215. Ipekakuana (Cephaelis ipecacuanha Brot. a príbuzné druhy), jeho korene, práškové a galenické zmesi

01.01.200631.07.2014

216. (2-izopropylpent-4-enoyl) -močovina (apronalid) ((2-Isopropylpent-4-enoyl) urea (Apronalide)o)

01.01.200631.07.2014

217. α-santonín [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimetylnafto-[1,2-b]furán-2,8-dión]
        (α-Santonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto[1,2-b] furan-2,8-dione]o)

01.06.201031.07.2014

218. Lobelia inflata L. a jej galenické zmesi

01.01.200631.07.2014

219. Lobelín (Lobeline*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

220. Barbituráty (Barbiturateso)

01.01.200631.07.2014

221. Ortuť a jej zlúčeniny (Mercury and its compoundso) okrem zlúčenín v prílohe č. 6 časti 1

01.01.200631.07.2014

222. 3,4,5-trimetoxyfenetylamín (3,4,5-Trimethoxyphenethylamineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

223. Metaldehyd (Metaldehydeo)

01.01.200631.07.2014

224. 2-(4-alyl-2-metoxyfenoxy)-N,N-dietylacetamid (2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N, N-diethylacetamideo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

225. Kumetarol (Coumetarol*)

01.01.200631.07.2014

226. Dextrometorfán (Dextromethorphan*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

227. 2-metylheptylamín (2-Methylheptylamineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

228. Izometeptén (Isometheptene*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

229. Mekamylamín (Mecamylamine*)

01.01.200631.07.2014

230. Guaifenezín (Guaifenesin*)

01.01.200631.07.2014

231. Dikumarol (Dicoumarol*)

01.01.200631.07.2014

232. Fenmetrazín (Phenmetrazine*), jeho deriváty a soli

01.01.200631.07.2014

233. Tiamazol (Thiamazole*)

01.01.200631.07.2014

234. 3,4-dihydro-2-metoxy-2-metyl-4-fenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]benzopyrán-5-ón (cyklokumarol) 
         (3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]benzopyran-5-one (Cyclocoumarol)o)

01.01.200631.07.2014

235. Karizoprodol (Carisoprodol*)

01.01.200631.07.2014

236. Meprobamát (Meprobamate*)

01.01.200631.07.2014

237. Tefazolín a jeho soli (Tefazoline*)

01.01.200631.07.2014

238. Arekolín (Arecolineo)

01.01.200631.07.2014

239. Poldín-metylsulfát (Poldine metilsulfate*)

01.01.200631.07.2014

240. Hydroxyzín (Hydroxyzine*)

01.01.200631.07.2014

241. 2-naftol (2-Naphtholo)

01.01.200631.07.2014

242. 1- a 2-naftylamíny (1- and 2-Naphthylamineso) a ich soli

01.01.200631.07.2014

243. 3-(1-naftyl)-4-hydroxykumarín (3-(1-Naphtyl)-4-hydroxycoumarineo)

01.01.200631.07.2014

244. Nafazolín (Naphazoline*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

245. Neostigmín (Neostigmine*) a jeho soli, napr. neostigmínbromid

01.01.200631.07.2014

246. Nikotín (Nicotineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

247. Amyldusitany (Amyl nitriteso)

01.01.200631.07.2014

248. Anorganické dusitany (Inorganic nitrites) okrem dusitanu sodného

01.01.200631.07.2014

249. Nitrobenzén (Nitrobenzeneo)

01.01.200631.07.2014

250. Nitrokrezoly (Nitrocresolso) a ich alkalické soli

01.01.200631.07.2014

251. Nitrofurantoín (Nitrofurantoin*)

01.01.200631.07.2014

252. Furazolidón (Furazolidone*)

01.01.200631.07.2014

253. Propán-1,2,3-triyl trinitrát (Propane-1,2,3-triyl trinitrateo)

01.01.200631.07.2014

254. Acenokumarol (Acenocoumarol*)

01.01.200631.07.2014

255. Alkalické pentakyanonitrozylželezitany (2-) (Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)*)

01.01.200631.07.2014

256. Nitrostilbény (Nitrostilbeneso), ich homológy a deriváty

01.01.200631.07.2014

257. Noradrenalín (Noradrenalineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

258. Noskapín (Noscapine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

259. Guanetidín (Guanethidine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

260. Estrogény (Oestrogenso)

01.01.200631.07.2014

261. Oleandrín (Oleandrino)

01.01.200631.07.2014

262. Chlórtalidón (Chlortalidone*)

01.01.200631.07.2014

263. Peletierín (Pelletierineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

264. Pentachlóretán (Pentachloroethaneo)

01.01.200631.07.2014

265. Tetranitrát pentaeritritolu (Pentaerithrityl tetranitrate*)

01.01.200631.07.2014

266. Petrichloral (Petrichloral*)

01.01.200631.07.2014

267. Oktamylamín (Octamylamine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

268. Kyselina pikrová (Picric acido)

01.01.200631.07.2014

269. Fenacemid (Phenacemide*)

01.01.200631.07.2014

270. Difendoxazín (Difendoxazine*)

01.01.200631.07.2014

271. 2-fenylindane-1,3-dión (fenindión) (2-Phenylindan-1,3-dione (Phenindione)o)

01.01.200631.07.2014

272. Etylfénacemid (Ethylphenacemide*)

01.01.200631.07.2014

273. Fenprokumón (Phenprocoumon*)

01.01.200631.07.2014

274. Fenyramidol (Fenyramidol*)

01.01.200631.07.2014

275. Triamterén (Triamterene*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

276. Tetraetylpyrofosfát (Tetraethyl pyrophosphateo)

01.01.200631.07.2014

277. Tritolyl fosfát (Tritolyl phosphateo)

01.01.200631.07.2014

278. Psilocybín (Psilocybine*)

01.01.200631.07.2014

279. Fosfor a kovové fosfidy (Phosphorus and metal phosphideso)

01.01.200631.07.2014

280. Talidomid (Thalidomide*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

281. Physostigma venenosum Balf.

01.01.200631.07.2014

282. Pikrotoxín (Picrotoxino)

01.01.200631.07.2014

283. Pilokarpín (Pilocarpineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

284. Ľavotočivá treo-forma α-piperidín-2-ylbenzylacetátu (levofacetoperán) (α-Piperidin-2-yl benzylacetate laevorotatory threoform (Levophacetoperane)o) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

285. Pipradrol (Pipradrol*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

286. Azacyklonol (Azacyclonol*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

287. Bietamiverín (Bietamiverine*)

01.01.200631.07.2014

288. Butopiprín (Butopiprine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

289. Olovo (Leado) a jeho zlúčeniny

01.01.200631.07.2014

290. Koniín (Conjineo)

01.01.200631.07.2014

291. Prunus laurocerasus L.(višňová voda) (cherry laurel water)

01.01.200631.07.2014

292. Metyrapón (Metyrapone*)

01.01.200631.07.2014

293. Rádioaktívne látky 1) (Radioactive substanceso)

01.06.201031.07.2014

294. Juniperus sabina L. (listy, esenciálne oleje a galenické zmesi)

01.01.200631.07.2014

295. Hyoscín (Hyoscine), jeho soli a deriváty

01.01.200631.07.2014

296. Soli zlata (Gold saltso)

01.01.200631.07.2014

297. Selén a jeho zlúčeniny (Selenium and its compoundso) okrem disulfidu za podmienok uvedených v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 49

01.06.201031.07.2014

298. Solanum nigrum L. a jeho galenické zmesi

01.01.200631.07.2014

299. Sparteín (Sparteineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

300. Glukokortikoidy (Glucocorticoidso)

01.06.201031.07.2014

301. Datura stramonium L. a jeho galenické zmesi

01.01.200631.07.2014

302. Strofantíny, ich aglukóny (Strophantines, their agluconeso) a príslušné deriváty

01.06.201031.07.2014

303. Strophantus species a jeho galenické zmesi

01.01.200631.07.2014

304. Strychnín (Strychnineo) a jeho soli

01.06.201031.07.2014

305. Strychnos species a jeho galenické zmesi

01.01.200631.07.2014

306. Narkotiká prírodné a syntetické 2) (Narcotics, natural and synthetico)

01.01.200631.07.2014

307. Sulfónamidy (sulfanylamid a jeho deriváty) (Sulphonamides (sulphanylamide and its derivatives)o) a ich soli získané substitúciou jedného alebo viacerých atómov vodíka v aminoskupinách a ich soli

01.01.200631.07.2014

308. Sultiam (Sultiame*)

01.01.200631.07.2014

309. Neodým (Neodymiumo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

310. Tiotepa (Thiotepa*)

01.06.201031.07.2014

311. Pilocarpus jaborandi Holmes a jeho galenické zmesi

01.01.200631.07.2014

312. Telúr (Telluriumo) a jeho zlúčeniny

01.01.200631.07.2014

313. Xylometazolín (Xylometazoline*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

314. Tetrachlóretén (Tetrachloroethyleneo)

01.01.200631.07.2014

315. Chlorid uhličitý (Carbon tetrachlorideo)

01.01.200631.07.2014

316. Tetrafosfát hexaetylu (Hexaethyl tetraphosphateo)

01.01.200631.07.2014

317. Tálium (Thalliumo) a jeho zlúčeniny

01.01.200631.07.2014

318. Thevetia neriifolia Juss., glykozidový extrakt

01.01.200631.07.2014

319. Etiónamid (Ethionamide*)

01.01.200631.07.2014

320. Fenotiazín (Phenothiazine*) a jeho zlúčeniny

01.01.200631.07.2014

321. Tiomočovina a jej deriváty (Thiourea and its derivativeso) okrem zlúčenín uvedených v prílohe č. 3 časti 1

01.01.200631.07.2014

322. Mefenezín (Mephenesin*) a jeho estery

01.01.200631.07.2014

323. Vakcíny, toxíny alebo séra (Vaccines, toxins or serumso) podľa prílohy k druhej smernici Rady 75/319/EHS o aproximácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa humánnych liekov (Ú. v. ES L 147, 9. 6. 1975, s. 13)

01.01.200631.07.2014

324. Tranylkypromín (Tranylcypromine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

325. Trichlórnitrometán (chlórpikrín) (Trichloronitromethane (Chloropicrine)o)

01.01.200631.07.2014

326. 2,2,2-Tribrómoetanol (tribrómoetylalkohol) (2,2,2-Tribromoethanol (Tribromoethyl alcohol)o)

01.01.200631.07.2014

327. Trichlórmetín (Trichlormethine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

328. Tretamín (Tretamine*)

01.01.200631.07.2014

329. Galamín-trijodid (Gallamine triethiodide*)

01.06.201031.07.2014

330. Urginea scilla Stern. a jej galenické zmesi

01.06.201031.07.2014

331. Veratrín (Veratrineo), jeho soli a zmesi z extraktu rastliny

01.06.201031.07.2014

332. Schoenocaulon officinale Lind., jeho semená a galenické zmesi

01.06.201031.07.2014

333. Veratrum Spp. a ich zmesi

01.01.200631.07.2014

334. Monomér vinylchloridu (Vinyl chloride monomero)

01.01.200631.07.2014

335. Ergokarciferol a cholekalciferol (vitamíny D2 a D3) (Ergocalciferol* and cholecalciferol (Vitamins D2 and D3))

01.01.200631.07.2014

336. Soli O-alkylditiouhličitých kyselín (Salts of O-alkyldithiocarbonic acidso)

01.01.200631.07.2014

337. Yohimbín (Yohimbineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

338. Dimetylsulfoxid (Dimethyl sulfoxide*)

01.01.200631.07.2014

339. Difenhydramín (Diphenhydramine*) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

340. 4-tert-butylfenol (4-tert-Butylphenolo)

01.01.200631.07.2014

341. 4-tert-butylpyrokatechol (4-tert-Butylpyrocatecholo)

01.01.200631.07.2014

342. Dihydrotachysterol (Dihydrotachysterol*)

01.01.200631.07.2014

343. Dioxán (Dioxaneo)

01.01.200631.07.2014

344. Morfolín (Morpholineo) a jeho soli

01.06.201031.07.2014

345. Pyrethrum album L. a jej galenické zmesi

01.01.200631.07.2014

346. 2-[4-metoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] etyldimetylamín maleát (2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] ethyldimethylamine maleateo)

01.01.200631.07.2014

347. Tripelenamín (Tripelennamine*)

01.01.200631.07.2014

348. Tetrachlórsalicylanilidy (Tetrachlorosalicylanilideso)

01.01.200631.07.2014

349. Dichlórsalicylanilidy (Dichlorosalicylanilideso)

01.01.200631.07.2014

350. Tetrabrómosalicylanilidy (Tetrabromosalicylanilideso)

01.01.200631.07.2014

351. Dibrómosalicylanilidy (Dibromosalicylanilideso)

01.01.200631.07.2014

352. Bitionol (Bithionol*)

01.01.200631.07.2014

353. Monosulfidy tiuramu (Thiuram monosulphideso)

01.01.200631.07.2014

354. Disulfidy tiuramu (Thiuram disulphideso)

01.01.200631.07.2014

355. Dimetylformamid (Dimethylformamideo)

01.01.200631.07.2014

356. 4-fenylbut-3-én-2-ón (4-Phenylbut-3-en-2-oneo)

01.01.200631.07.2014

357. Benzoáty 4-hydroxy-3-metoxycinnamylalkoholu (Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcoholo) okrem ich prirodzeného obsahu v prírodných esenciách

01.01.200631.07.2014

358. Furokumaríny (napr. trioxysalán, 8-metoxypsoralén, 5-metoxypsoralén) (Furocoumarines (e.g.trioxysalan*, 8-methoxypsoralen, 5-ethoxypsoralen)o) okrem ich prirodzeného obsahu v prírodných esenciách; v kozmetických výrobkoch na ochranu pred slnečným žiarením a v kozmetických výrobkoch na zhnednutie pokožky, ak koncentrácia furokumarínov z prírodných esencií je < ako 1 mg/kg

01.01.200631.07.2014

359. Olej zo semien Laurus nobilis L.

01.01.200631.07.2014

360. Safrol (Safroleo) okrem jeho prirodzeného obsahu v prírodných esenciách, ak jeho koncentrácia nebude vyššia ako 100 ppm v kozmetickom výrobku a 50 ppm v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny; nie je prípustný v zubných pastách pre deti

01.01.200631.07.2014

361. 5,5’-di-izopropyl-2,2’-dimetylbifenyl-4,4’-diyldihypoiodit (5,5’-di-Isopropyl-2,2’-dimethylbiphenyl-4,4’-diyldihypoioditeo)

01.01.200631.07.2014

362. 3’-etyl 5’, 6’, 7,8’-tetrahydro-5’,6’,8’,8’-tetrametyl-2’-acetonaftón alebo 7-acetyl-6-etyl-1,1,4,4--tetrametyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalén (3’-Ethyl 5’, 6’, 7,8’-tetrahydro-5’, 6’, 8’, 8’-tetramethyl-2’-acetonaphthone or 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtaleno)

01.01.200631.07.2014

363. o-fenyléndiamín (o-Phenylenediamine and its saltso) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

364. 4-metyl-m-fenyléndiamín (4-Methyl-m-phenylenediamineo) a jeho soli

01.06.201031.07.2014

365. Kyselina aristolochová (Aristolochic acido) a jej soli, Aristolochia spp. a jej zmesi

01.01.200631.07.2014

366. Trichlórmetán (Chloroformo)

01.01.200631.07.2014

367. 2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-p-dioxín (2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxino)

01.01.200631.07.2014

368. 2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-ylacetát (dimetoxán) (2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane)o)

01.01.200631.07.2014

369. Pyritión sodný (Pyrithione sodium*)

01.01.200631.07.2014

370. N-(trichlórmetyltio)-4-cyklohexén-1,2-dikarboximid
         (N-(Trichlormethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximid (Captan)o)

01.01.200631.07.2014

371. 2,2’-dihydroxy-3,3’, 5,5’, 6,6’-hexachlórdifenylmetán (2,2’-Dihydroxy-3,3’, 5,5’, 6,6’-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene)o)

01.01.200631.07.2014

372. 6-(piperidinyl)-2,4-pyrimidíndiamín-3-oxid (6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil)o) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

373. 3,4’,5-tribrómosalicylanilid (tribrómosalán) (3,4’, 5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan)o)

01.06.201031.07.2014

374. Phytolacca Spp. a ich zmesi

01.01.200631.07.2014

375. Tretinoín (kyselina retinová (Tretinoin (retinoic acid)o) a jej soli

01.01.200631.07.2014

376. 1-metoxy-2,4-diaminobenzén (2,4-diaminoanizol CI 76050) (1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole CI 76050)o) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

377. 1-metoxy-2,5-diaminobenzén (2,5-diaminoanizol)
         (1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole)o) a ich soli

01.01.200631.07.2014

378. Farbivo CI 12140

01.01.200631.07.2014

379. Farbivo CI 26105

01.01.200631.07.2014

380. Farbivo CI 42555
         Farbivo CI 42555-1
         Farbivo CI 42555-2

01.01.200631.07.2014

381. Amyl 4-dimetylaminobenzoát, zmes izomérov (padimát A) (Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A*))

01.01.200631.07.2014

382. Položka je neobsadená

01.01.200631.07.2014

383. 2-amino-4-nitrofenol (2-Amino-4-nitrophenol o)

01.01.200631.07.2014

384. 2-amino-5-nitrofenol (2-Amino-5-nitrophenol o)

01.01.200631.07.2014

385. 11-α-hydroxypregn-4-én-3,20-dión (11-α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dioneo) a jeho estery

01.01.200631.07.2014

386. Farbivo CI 42640

01.01.200631.07.2014

387. Farbivo CI 13065

01.01.200631.07.2014

388. Farbivo CI 42535

01.01.200631.07.2014

389. Farbivo CI 61554

01.01.200631.07.2014

390. Antiandrogény so steroidnou štruktúrou (Antiandrogens with steroid structureo)

01.01.200631.07.2014

391. Zirkónium a jeho zlúčeniny (Zirconium and its compoundso) okrem ich obsahu v kozmetických výrobkoch uvedených v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 50 a zirkónových komplexov, pigmentov alebo solí farbív špecifikovaných v prílohe č. 4 poznámke 3

01.01.200631.07.2014

392. Tyrotricín (Thyrothricineo)

01.01.200631.07.2014

393. Acetonitril (Acetonitrileo)

01.01.200631.07.2014

394. Tetrahydrozolín (Tetrahydrozolineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

395. Hydroxy-8-chinolín (Hydroxy-8-quinolineo) a jeho síran okrem použitia uvedeného v prílohe č. 3 časti 1 položke č. 51

01.01.200631.07.2014

396. Disulfid pyritiónu so síranom horečnatým (Dithio-2,2’-bispyridine-dioxide-1,1 (additive with trihydrated magnesium sulphate (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)o)

01.01.200631.07.2014

397. Farbivo CI 12075, jeho komplexy, pigmenty a soli

01.01.200631.07.2014

398. Farbivo CI 45170 a CI 45170:1

01.01.200631.07.2014

399. Lidokaín (Lidocaineo)

01.01.200631.07.2014

400. 1,2-epoxybután (1,2-Epoxybutaneo)

01.01.200631.07.2014

401. Farbivo CI 15585

01.01.200631.07.2014

402. Mliečnan strontnatý (Strontium lactaneo)

01.01.200631.07.2014

403. Dusičnan strontnatý (Strontium nitrateo)

01.01.200631.07.2014

404. Polykarboxylát strontnatý (Strontium polycarboxylateo)

01.01.200631.07.2014

405. Pramokaín (Pramocaineo)

01.01.200631.07.2014

406. 4-etoxy-m-fenyléndiamín (4-Ethoxy-m-phenylenediamineo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

407. 2,4-diaminofenyletanol (2,4-Diaminophenylethanolo) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

408. Katechol (Catecholo)

01.01.200631.07.2014

409. Pyrogalol (Pyrogallolo)

01.01.200631.07.2014

410. Nitrózamíny (Nitrosamineso)

01.01.200631.07.2014

411. Sekundárne alkyl- a alkanolamíny (Secondary alkyl- and alkanolamineso) a ich soli

01.01.200631.07.2014

412. 4-amino-2-nitrofenol (4-Amino-2-nitrophenolo)

01.01.200631.07.2014

413. 2-metyl-m-fenyléndiamín (2-Methyl-m-phenylenediamineo)

01.01.200631.07.2014

414. 4-terc-butyl-3-metoxy-2,6-dinitrotoluén (musk ambrette) (4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk ambretteo)

01.01.200631.07.2014

415. Položka je neobsadená

01.01.200631.07.2014

416. Bunky, tkanivá a produkty ľudského pôvodu

01.01.200631.07.2014

417. 3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalid (fenolftaleín) (3,3-bis(4-Hydroxyphenyl) phthalide (Phenolphthalein*)o)

01.01.200631.07.2014

418. Kyselina 3-(imidazol-4-yl)akrylová a jej etylester (3-Imidazol-4-ylacrylic acid and its ethyl ester (Urocanic acido)

15.03.200731.07.2014

419. Materiál skupiny 1 a 2 uvedený v článkoch 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu v platnom znení a z neho získané zložky

01.01.200631.07.2014

420. Surové a rafinované uhoľné dechty (Crude and refined coal tarso)

01.01.200631.07.2014

421. 1,1,3,3,5-pentametyl-4,6-dinitroindán (moskene) (1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (moskeneo)

01.01.200631.07.2014

422. 5-terc-butyl-1,2,3-trimetyl-4,6-dinitrobenzén (musk tibetene) 5-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (Musk tibeteneo)

01.01.200631.07.2014

423. Olej z koreňa alanu (Alanroot oil o) Inula helenium (CAS 97676-35-2), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

424. Fenylacetonitril (Benzyl cyanide o) (CAS 140-29-4), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

425. 2-metyl-3-(4-ozopropylfenyl)propán-1-ol (Cyclamen alcoholo) (CAS 4756-19-8), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

426. Dietyl-maleát (Diethyl maleateo) (CAS 141-05-9), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

427. Chroman-2-ón (Dihydrocoumarineo) (CAS 119-84-6), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

428. 2,4-dihydroxy-3-metylbenzaldehyd (2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehydeo) (CAS 6248-20-0), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

429. 3,7-dimetylokt-2-én-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) (3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol)o) (CAS 40607-48-5), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

430. 8-terc-butyl-4,6-dimetyl-2-benzopyrón (4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarineo) (CAS 17874-34-9), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

431. Dimetylcitrakonát (Dimethyl citraconateo) (CAS 617-54-9), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

432. 7,11-dimetyldodeka-4,6,10-trién-3-ón (7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-oneo) (CAS 26651-96-7), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

433. 6,10-dimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-oneo) (CAS 141-10-6), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

434. Difenylamín (Diphenylamineo) (CAS 122-39-4), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

435. Etyl-akrylát (Ethylacrylateo) (CAS 140-88-5), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

436. Čistý výťažok z figového listu (Fig leaf absoluteo) Ficus carica (CAS 68916-52-9), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

437. (E)-hept-2-enál (trans-2-Heptenalo) (CAS 18829-55-5), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

438. (E)-1, 1-dietoxyhex-2-én (trans-2-Hexenal diethyl acetalo) (CAS 67746-30-9), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

439. (E)-1, 1-dimetoxyhex-2-én (trans-2-Hexenal dimethyl acetalo) (CAS 18318-83-7), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

440. 7-izopropyl-1,4a-dimetyltetradekahydrofenantrén-1-metanol (Hydroabiethyl alcoholo)
         (CAS 13393-93-6), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

441. 6-izopropyldekahydro-2-naftol (6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenolo) (CAS 34131-99-2), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

442. 7-metoxykumarín (7-Methoxycoumarineo) (CAS 531-59-9), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

443. 4-(4-metoxyfenyl)-but-3-én-2-ón (4-(4-methoxyphenyl)-3-butene-2-oneo) (CAS 943-88-4), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

444. 1-(4-metoxyfenyl)pent-1-én-3-ón (1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-oneo) (CAS 104-27-8), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

445. Metyl-but-2-enoát (Methyl trans-2-butenoateo) (CAS 623-43-8), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

446. 7-metylchromén-2-ón (7-Methylcoumarineo) (CAS 2445-83-2), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

447. 5-metylhexán-2,3-dión (5-Methyl-2,3-hexandioneo) (CAS 13706-86-0), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

448. 2-pentylidéncyklohexanón (2-Pentylidenecyclohexanoneo) (CAS 25677-40-1), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

449. 3,6,10-trimetylundeka-3,5,9-trién-2-ón (3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-oneo) (CAS 1117-41-5), ak je použitý ako vonná zložka

15.02.201131.07.2014

450. Esenciálne oleje z verbeny (Verbena essential oils o) Lippia citriodora Kunth. a deriváty iné ako čisté extrakty (CAS 8024-12-2), ak sú použité ako vonná zložka.

01.01.200631.07.2014

451. 4-alylveratrol (Methyleugenolo) (CAS 93-15-2) okrem jeho prirodzeného obsahu v prírodných esenciách, ak koncentrácia nepresiahne:
        (a) 0,01 % v parfumoch
        (b) 0,004 % v toaletných vodách
        (c) 0,002 % v krémových vôňach
        (d) 0,001 % v zmývateľných kozmetických výrobkoch
        (e) 0,0002 % v nezmývateľných kozmetických výrobkoch a v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny

01.01.200631.07.2014

452. 6-(2-chlórethyl)-6-(2-metoxyetoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekán (6-(2-Chloro ethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaneo) (CAS 37894-46-5)

01.01.200631.07.2014

453. Chlorid kobaltnatý (Cobalt dichlorideo) (CAS 7646-79-9)

01.01.200631.07.2014

454. Síran kobaltnatý (Cobalt sulphateo) (CAS 10124-43-3)

01.01.200631.07.2014

455. Oxid nikelnatý (Nickel monoxideo) (CAS 1313-99-1)

01.01.200631.07.2014

456. Oxid nikelitý (Dinickel trioxideo) (CAS 1314-06-3)

01.01.200631.07.2014

457. Oxid nikeličitý (Nickel dioxideo) (CAS 12035-36-8)

01.01.200631.07.2014

458. Sulfid nikelitý (Trinickel disulphideo) (CAS 12035-72-2)

01.01.200631.07.2014

459. Tetrakarbonyl niklu (Tetracarbonylnickelo) (CAS 13463-39-3)

01.01.200631.07.2014

460. Sulfid nikelnatý (Nickel sulphide o) (CAS 16812-54-7)

01.01.200631.07.2014

461. Bromičnan draselný (Potassium bromateo) (CAS 7758-01-2)

01.01.200631.07.2014

462. Oxid uhoľnatý (Carbon monoxideo) (CAS 630-08-0)

01.01.200631.07.2014

463. 1,3- butadién (Buta-1, 3-dieneo) (CAS 106-99-0)

01.01.200631.07.2014

464. Izobután (Isobutane o) (CAS 75-28-5), ak obsahuje ≥ 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

465. Bután (Butaneo) (CAS 106-97-8), ak obsahuje ≥ 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

466. Plyny (ropné), C3-4 (Gases (petroleum), C3-4o) (CAS 68131-75-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

467. Koncový plyn (ropný) z absorbéra frakčnej destilácie pri katalytickom krakovaní destilátu a katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorbero) (CAS 68307-98-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

468. Koncový plyn (ropný) zo stabilizátora pri frakčnej destilácii katalyticky polymerizovaného benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68307-99-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

469. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny frakčnej destilácie katalyticky reformovaného ťažkého benzínu bez obsahu sírovodíka (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabiliser, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-00-9), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

470. Koncový plyn (ropný) zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnej rafinácii krakovaného destilátu (Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater strippero) (CAS 68308-01-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

471. Koncový plyn (ropný) z absorbéra pri katalytickom krakovaní plynového oleja (Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorbero) (CAS 68308-01-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

472. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na regeneráciu plynu (Tail gas (petroleum), gas recovery planto) (CAS 68308-04-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

473. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na regeneráciu plynu pri oddeľovaní etánu (Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethanisero) (CAS 68308-05-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

474. Koncový plyn (ropný) bez kyselín z frakčnej destilácie pri hydrogenačnom odsírení destilátu a hydrogenačnom odsírení ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised distillate and hydrodesulfurised naphtha fractionator, acid-freeo) (CAS 68308-06-5), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

475. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnom odsírení vákuového plynového oleja (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised vacuum gas oil stripper, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-07-6), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

476. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri frakčnej destilácii izomerizovaného ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), isomerised naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68308-08-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

477. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo stabilizačnej kolóny ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-09-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

478. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka pri hydrogenačnom odsírení primárneho destilátu (Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulferised, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-10-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

479. Koncový plyn (ropný) zo zariadenia na oddeľovanie etánu z nástreku pri propánovo-propylénovej alkylácii (Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep deethanisero) (CAS 68308-11-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

480. Koncový plyn (ropný) bez obsahu sírovodíka zo zariadenia na hydrogenačné odsírenie vákuového plynového oleja (Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulferised, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68308-12-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

481. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri katalytickom krakovaní (Gases (petroleum), catalytic cracked overheadso) (CAS 68409-99-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

482. Alkány C1-2 (Alkanes, C1-2o) (CAS 68475-57-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

483. Alkány C 2-3 (Alkanes, C2-3o) (CAS 68475-58-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

484. Alkány C3-4 (Alkanes, C3-4o) (CAS 68475-59-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

485. Alkány C4-5 (Alkanes, C4-5o) (CAS 68475-60-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

486. Plynné palivá (Fuel-gaseso) (CAS 68476-26-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

487. Plynné palivá, destiláty z ropy (Fuel gases, crude oil distillateso) (CAS 68476-29-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

488. Uhľovodíky C3-4 (Hydrocarbons, C3-4o) (CAS 68476-40-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

489. Uhľovodíky C4-5 (Hydrocarbons, C4-5o) (CAS 68476-42-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

490. Uhľovodíky C2-4 s vysokým obsahom C3 (Hydrocarbons, C2-4, C3-richo) (CAS 68476-49-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

491. Ropné plyny skvapalnené (Petroleum gases, liquefiedo) (CAS 68476-85-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

492. Ropné plyny skvapalnené a odsírené (Petroleum gases, liquefied, sweetenedo) (CAS 68476-86-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

493. Plyny (ropné) C3-4 s vysokým obsahom izobutánu (Gases (petroleum), C3-4, isobutane-richo) (CAS 68477-33-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

494. Destiláty (ropné) C3-6 s vysokým obsahom piperylénu (Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-richo) (CAS 68477-35-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

495. Plyny (ropné) pri nástreku do amínovej jednotky (Gases (petroleum), amine system feedo) (CAS 68477-65-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

496. Plyny (ropné) z benzénovej jednotky pri hydrogenačnom odsírení (Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulferised offo) (CAS 68477-66-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

497. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z recyklačnej benzénovej jednotky (Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-richo) (CAS 68477-67-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

498. Plyny (ropné) zmesné olejové s vysokým obsahom vodíka a dusíka (Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-richo) (CAS 68477-68-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

499. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní butánu (Gases (petroleum), butane splitter overheadso) (CAS 68477-69-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

500. Plyny (ropné) C2-3 (Gases (petroleum), C2-3o) (CAS 68477-70-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

501. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 bez kyselín, destilačné zvyšky z kolóny na oddeľovanie propánu pri katalytickom krakovaní plynového oleja (Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropaniser bottoms, C4-rich acid-freeo) (CAS 68477-71-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

502. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3-5, destilačné zvyšky z kolóny na oddeľovanie butánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutaniser bottoms, C3-5-richo) (CAS 68477-72-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

503. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3 bez kyselín z hlavy kolóny na oddeľovanie propánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropaniser overhead, C3-rich acid-freeo) (CAS 68477-73-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

504. Plyny (ropné) z katalyzačnej krakovacej kolóny (Gases (petroleum), catalytic crackero) (CAS 68477-74-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

505. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C1-5 z katalyzačnej krakovacej kolóny (Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-richo) (CAS 68477-75-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

506. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C2-4 z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickej polymerizácii ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabiliser overhead, C2-4-richo) (CAS 68477-76-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

507. Plyny (ropné) z hlavy stripovacej kolóny pri katalytickom reformovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheadso) (CAS 68477-77-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

508. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C1-4 z katalytického reformovania (Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-richo) (CAS 68477-79-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

509. Plyny (ropné) C6-8 z recyklačného zariadenia pri katalytickom reformovaní (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycleo) (CAS 68477-80-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

510. Plyny (ropné) C6-8 zo zariadenia na katalytické reformovanie (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformero) (CAS 68477-81-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

511. Plyny (ropné) C6-8 s vysokým obsahom vodíka z recyklačného zariadenia pri katalytickom reformovaní (Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, hydrogen-richo) (CAS 68477-82-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

512. Plyny (ropné) C3-5 z nástreku pri olefínovo-parafínovej alkylácii (Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation feedo) (CAS 68477-83-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

513. Plyny (ropné) C2 zo spätného toku (Gases (petroleum), C2-return streamo) (CAS 68477-84-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

514. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 (Gases (petroleum), C4-richo) (CAS 68477-85-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

515. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní etánu (Gases (petroleum), deethaniser overheadso) (CAS 68477-86-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

516. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní izobutánu (Gases (petroleum), deisobutaniser tower overheadso) (CAS 68477-87-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

517. Plyny (ropné) s vysokým obsahom propénu pri suchom oddeľovaní propánu (Gases (petroleum), depropaniser dry, propene-richo) (CAS 68477-90-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

518. Plyny (ropné) z hlavy kolóny pri oddeľovaní propánu (Gases (petroleum), depropaniser overheadso) (CAS 68477-91-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

519. Plyny (ropné) suché a kyslé na výstupe pri koncentrovaní plynu (Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-offo) (CAS 68477-92-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

520. Plyny (ropné) zo spätného absorbéra pri destilácii koncentrovaného plynu (Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn.o) (CAS 68477-93-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

521. Plyny (ropné) z hlavy kolóny na oddeľovanie propánu pri regenerácii plynu (Gases (petroleum), gas recovery plant depropaniser overheadso) (CAS 68477-94-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

522. Plyny (ropné) z nástreku do Girbatolovej jednotky (Gases (petroleum), Girbatol unit feedo) (CAS 68477-95-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

523. Plyny (ropné) na výstupe z absorbéra vodíka (Gases (petroleum), hydrogen absorber offo) (CAS 68477-96-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

524. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka (Gases (petroleum), hydrogen-richo) (CAS 68477-97-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

525. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka a dusíka z hydrogenačnej jednotky pri recyklácii zmesného oleja (Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-richo) (CAS 68477-98-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

526. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C4 bez sírovodíka pri frakcionačnej destilácii izomerizovaného ťažkého benzínu (Gases (petroleum), isomerised naphtha fractionator, C4-rich, hydrogen sulfide-freeo) (CAS 68477-99-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

527. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z recyklácie (Gases (petroleum), recycle, hydrogen-richo)
        (CAS 68478-00-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

528. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z reformácie čerstvého nástreku (Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-richo) (CAS 68478-01-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

529. Plyny (ropné) z reformovacieho hydrogenačného zariadenia (Gases (petroleum), reforming hydrotreatero) (CAS 68478-02-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

530. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka a metánu z reformovacieho hydrogenačného zariadenia (Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-richo) (CAS 68478-03-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

531. Plyny (ropné) s vysokým obsahom vodíka z hydrogenačného zariadenia pri formácii čerstvého nástreku (Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-richo) (CAS 68478-04-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

532. Plyny (ropné) z destilačného zariadenia na tepelné krakovanie (Gases (petroleum), thermal cracking distn.o) (CAS 68478-05-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

533. Koncový plyn (ropný) z katalyticky krakovaného číreného oleja a tepelne krakovaného vákuového zvyšku z frakcionačného refluxu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drumo) (CAS 68478-21-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

534. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačného absorbéra pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilisation absorbero) (CAS 68478-22-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

535. Koncový plyn (ropný) z frakčnej destilácie kombinovanej s katalytickým krakovaním, katalytickým reformovaním a hydrogenačným odsírením (Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulferised combined fractionatero) (CAS 68478-24-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

536. Koncový plyn (ropný) z absorbéra refrakcionačnej destilácie pri katalytickom krakovaní (Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorbero) (CAS 68478-25-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

537. Koncový plyn (ropný) z frakcionačnej stabilizačnej kolóny pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilisero) (CAS 68478-26-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

538. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separatoro) (CAS 68478-27-3), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

539. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri katalytickej reformácii ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabilisero) (CAS 68478-28-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

540. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri hydrogenizácii krakovaného destilátu (Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separatoro) (CAS 68478-29-5), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

541. Koncový plyn (ropný) z odlučovača pri hydrogenačnom odsírení primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised straight-run naphtha separatoro) (CAS 68478-30-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

542. Koncový plyn (ropný) s vysokým obsahom C4 zo zmiešaného prúdu pri sýtení plynu (Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-richo) (CAS 68478-32-0), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

543. Koncový plyn (ropný) z regeneračného zariadenia sýtenia plynu s vysokým obsahom C1-2 (Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-richo) (CAS 68478-33-1), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

544. Koncový plyn (ropný) z tepelného krakovania vákuových zvyškov (Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal crackero) (CAS 68478-34-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

545. Uhľovodíky s vysokým obsahom C3-4, ropný destilát (Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillateo) (CAS 68512-91-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

546. Plyny (ropné) z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabiliser overheadso) (CAS 68513-14-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

547. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia s celým destilačným rozmedzím pri odstraňovaní hexánu z ťažkého benzínu (Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexaniser offo) (CAS 68513-15-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

548. Plyny (ropné) s vysokým obsahom uhľovodíkov na výstupe hydrogenačného krakovacieho zariadenia na odstraňovanie propánu (Gases (petroleum), hydrocracking depropaniser off, hydrocarbon-richo) (CAS 68513-16-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

549. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser offo) (CAS 68513-17-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

550. Plyny (ropné) na výstupe pri reformačnej prietokovej vysokotlakovej rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum offo) (CAS 68513-18-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

551. Plyny (ropné) na výstupe pri reformačnej prietokovej nízkotlakovej rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum offo) (CAS 68513-19-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

552. Zvyšky (ropné) s vysokým obsahom C4 z oddeľovacej alkylačnej kolóny (Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-richo) (CAS 68513-66-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

553. Uhľovodíky C1-4 (Hydrocarbons, C1-4o) (CAS 68514-31-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

554. Uhľovodíky C1-4 odsírené (Hydrocarbons, C1-4, sweetenedo) (CAS 68514-36-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

555. Plyny (ropné) na výstupe rafinácie ropy pri destilácii plynov (Gases (petroleum), oil refinery gas distn. offo) (CAS 68527-15-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

556. Uhľovodíky C1-3 (Hydrocarbons, C1-3o) (CAS 68527-16-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

557. Uhľovodíky C1-4 z frakcie pri oddeľovaní butánu (Hydrocarbons, C1-4, debutanizer fractiono) (CAS 68527-19-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

558. Plyny (ropné) z hlavy kolóny benzénovej jednotky pri hydrogenačnom odstraňovaní pentánu (Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentaniser overheadso) (CAS 68602-82-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

559. Plyny (ropné) C1-5 vlhké (Gases (petroleum), C1-5, weto) (CAS 68602-83-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

560. Plyny (ropné) na výstupe zo sekundárneho absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní destilátu z hlavy frakcionačnej kolóny (Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidised catalytic cracker overheads fractionatoro) (CAS 68602-84-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

561. Uhľovodíky C2-4 (Hydrocarbons, C2-4o) (CAS 68606-25-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

562. Uhľovodíky C3 (Hydrocarbons, C3o) (CAS 68606-26-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

563. Plyny (ropné) z alkylačného nástreku (Gases (petroleum), alkylation feedo) (CAS 68606-27-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

564. Plyny (ropné) na výstupe zariadenia na odstraňovanie propánu zo zvyškov frakcionácie (Gases (petroleum), depropaniser bottoms fractionation offo) (CAS 68606-34-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

565. Ropné produkty, rafinérske plyny (Petroleum products, refinery gaseso) (CAS 68607-11-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

566. Plyny (ropné) z nízkotlakového odlučovača pri hydrogenozačnom krakovaní (Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separatoro) (CAS 68783-06-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

567. Plyny (ropné), rafinérska zmes (Gases (petroleum), refinery blendo) (CAS 68783-07-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

568. Plyny (ropné) z katalytického krakovania (Gases (petroleum), catalytic crackingo) (CAS 68783-64-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

569. Plyny (ropné) C2-4 odsírené (Gases (petroleum), C2-4, sweetenedo) (CAS 68783-65-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

570. Plyny (ropné) rafinérske (Gases (petroleum), refineryo) (CAS 68814-67-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

571. Plyny (ropné) na výstupe z odlučovača platinou katalyzovaných produktov (Gases (petroleum), platformer products separator offo) (CAS 68814-90-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

572. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny pri odstraňovaní pentánu z hydrogenačne rafinovaného kyslého kerozínu (Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentaniser stabiliser offo) (CAS 68911-58-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

573. Plyny (ropné) z jednotky rovnovážnej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii kyslého kerozínu (Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drumo) (CAS 68911-59-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

574. Plyny (ropné) na výstupe pri frakcionácii ropy (Gases (petroleum), crude oil fractionation offo) (CAS 68918-99-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

575. Plyny (ropné) zo zariadenia na odstraňovanie hexánu (Gases (petroleum), dehexaniser offo) (CAS 68919-00-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

576. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia unifiner na odsírenie pri destilácii v stripovacej kolóne (Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurisation tripper offo) (CAS 68919-01-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

577. Plyny (ropné) na výstupe pri fluidizačnom katalytickom frakcionačnom krakovaní (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker fractionation offo) (CAS 68919-02-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

578. Plyny (ropné) na výstupe zo sekundárneho pracieho absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker scrubbing secondary absorber offo) (CAS 68919-03-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

579. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacej kolóny pri hydrogenačnom odsírení ťažkého destilátu (Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurisation stripper offo) (CAS 68919-04-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

580. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny frakcionácie ľahkej frakcie primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabiliser offo) (CAS 68919-05-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

581. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacieho zariadenia unifiner pri odsírení ťažkého benzínu (Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurisation stripper offo) (CAS 68919-06-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

582. Plyny (ropné) na výstupe zo stabilizačnej kolóny pri reformovaní ľahkých frakcií benzínu s platinovým katalyzátorom (Gases (petroleum), platformer stabiliser off, light ends fractionationo) (CAS 68919-07-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

583. Plyny (ropné) na výstupe z odparovacej kolóny pri destilácii ropy (Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn.o) (CAS 68919-08-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

584. Plyny (ropné) na výstupe pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming offo) (CAS 68919-09-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

585. Plyny (ropné) na výstupe z primárnej stabilizačnej kolóny (Gases (petroleum), straight-run stabiliser offo) (CAS 68919-10-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

586. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacej kolóny dechtu (Gases (petroleum), tar stripper offo) (CAS 68919-11-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

587. Plyny (ropné) na výstupe zo stripovacieho zariadenia unifiner (Gases (petroleum), unifiner stripper offo) (CAS 68919-12-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

588. Plyny (ropné) z hlavy oddeľovacej kolóny pri fluidizačnom katalytickom krakovaní frakcie (Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker splitter overheadso) (CAS 68919-20-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

589. Plyny (ropné) zo zariadenia na oddeľovanie butánu pri katalytickom krakovaní ťažkého benzínu (Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizero) (CAS 68952-76-1), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

590. Koncový plyn (ropný) zo stabilizačnej kolóny pri katalytickom krakovaní destilátu a ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabilisero) (CAS 68952-77-2), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

591. Koncový plyn (ropný) z katalytického separátora pri hydrogenačnom odsírení ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurised naphtha separatoro) (CAS 68952-79-4), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

592. Koncový plyn (ropný) z hydrogenačného reaktora pri odsírení primárneho ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulferisedo) (CAS 68952-80-7), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

593. Koncový plyn (ropný) z absorbéra pri tepelnom krakovaní destilátu, plynového oleja a ťažkého benzínu (Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha absorbero) (CAS 68952-81-8), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

594. Koncový plyn (ropný) z frakcionačnej stabilizačnej kolóny pri tepelnom krakovaní uhľovodíkov, koksovanie ropy (Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabiliser, petroleum cokingo) (CAS 68952-82-9), ak obsahuje > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

595. Plyny (ropné) pri krakovaní ľahkého butadiénového koncentrátu (Gases (petroleum), light steam-cracked, butadiene conc.o) (CAS 68955-28-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

596. Plyny (ropné) na výstupe zo špongiového absorbéra pri fluidizačnom katalytickom krakovaní odsíreného plynového oleja z hlavy frakcionačnej kolóny (Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidised catalytic cracker and gas oil desulfuriser overhead fractionationo) (CAS 68955-33-9), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

597. Plyny (ropné) z hlavy stabilizačnej kolóny pri katalytickom reformovaní primárneho ťažkého benzínu (Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabiliser overheado) (CAS 68955-34-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

598. Plyny (ropné) pri destilačnom katalytickom krakovaní ropy (Gases (petroleum), crude distn. and catalytic crackingo) (CAS 68989-88-8), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

599. Uhľovodíky C4 (Hydrocarbons, C4o) (CAS 87741-01-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

600. Alkány C1-4 s vysokým obsahom C3 (Alkanes, C1-4, C3-richo) (CAS 90622-55-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

601. Plyny (ropné) z plynového oleja na výstupe z práčky na dietanolamín (Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber offo) (CAS 92045-15-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

602. Plyny (ropné) zo zvyškového plynového oleja na výstupe pri hydrogenačnom odsírení (Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation effluento) (CAS 92045-16-4), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

603. Plyny (ropné) z prečisťovania zariadenia na hydrogenačné odsírenie plynového oleja (Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation purgeo) (CAS 92045-17-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

604. Plyny (ropné) na výstupe z hydrogenačného zariadenia pri rovnovážnej destilácii (Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum offo) (CAS 92045-18-6), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

605. Plyny (ropné) z parného krakovania vysokotlakových zvyškov ťažkého benzínu (Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residualo) (CAS 92045-19-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

606. Plyny (ropné) na výstupe zo zariadenia na konverziu zvyškov (Gases (petroleum), residue visbreaking offo) (CAS 92045-20-0), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

607. Plyny (ropné) s vysokým obsahom C3 zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní (Gases (petroleum), steam-cracker C3-richo) (CAS 92045-22-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

608. Uhľovodíky C4 zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní destilátu (Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillateo) (CAS 92045-23-3), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

609. Ropné plyny skvapalnené, odsírené, C4 frakcia (Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fractiono) (CAS 92045-80-2), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

610. Uhľovodíky C4 bez 1,3-butadiénu a izobuténu (Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene- and isobutene-freeo) (CAS 95465-89-7), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

611. Rafináty (ropné) bez butadiénu zo zariadenia na pyrolýzu pri parnom krakovaní C4 frakcie extrahovanej octanom amónno-meďnatým, C3-5 frakcie a C3-5 nenasýtenej frakcie (Raffinates (petroleum), steam-cracked C4 fraction cuprous ammonium acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., butadiene-freeo) (CAS 97722-19-5), ak obsahujú > 0,1 % hm. butadiénu

01.01.200631.07.2014

612. Benzo[a]pyrén (Benzo[d, e, f]chrysene (benzo[a]pyrene)o) (CAS 50-32-8)

01.01.200631.07.2014

613. Smola, uhoľno-dechtová, ropná (Pitch, coal tar-petroleumo) (CAS 68187-57-5), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

614. Destiláty (uhoľno-ropné), kondenzované cyklické aromatické uhľovodíky (Distillates (coal-petroleum), condensed-ring aromo) (CAS 68188-48-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

615. Položka je neobsadená

01.01.200631.07.2014

616. Položka je neobsadená

01.01.200631.07.2014

617. Kreozotový olej z acenafténovej frakcie bez acenafténu (Creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-freeo) (CAS 90640-85-0), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

618. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná (Pitch, coal tar, low-tempo) (CAS 90669-57-1), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

619. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná z tepelného spracovania (Pitch, coal tar, low-temp., heat-treatedo) (CAS 90669-58-2), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

620. Smola uhoľno-dechtová nízkotepelná oxidovaná (Pitch, coal tar, low-temp., oxidisedo)
         (CAS 90669-59-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

621. Extrakt zvyškov (hnedouhoľný) (Extract residues (coal), browno) (CAS 91697-23-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

622. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp.taro) (CAS 92045-71-1), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

623. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu hydrogenačne rafinovaného (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temptar, hydrotreatedo) (CAS 92045-72-2), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

624. Tuhý odpad, koksovaná uhoľno-dechtová smola (Waste solids, coal-tar pitch cokingo) (CAS 92062-34-5), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

625. Smola, uhoľný vysokotepelný sekundárny decht (Pitch, coal tar, high-temp., secondaryo) (CAS 94114-13-3), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

626. Zvyšky (uhoľné) pri extrakcii kvapalným rozpúšťadlom (Residues (coal), liq. solvent extn.o) (CAS 94114-46-2), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

627. Uhoľné kvapaliny, extrakty kvapalných rozpúšťadiel (Coal liquids, liq. solvent extn. soln.o) (CAS 94114-47-3), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

628. Uhoľné kvapaliny, roztoky extraktov kvapalných rozpúšťadiel (Coal liquids, liq. solvent extn.o) (CAS 94114-48-4), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

629. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu filtrovaného cez aktívne uhlie (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temptar, carbon-treatedo) (CAS 97926-76-6), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

630. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu upravovaného hlinkou (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, clay-treatedo) (CAS 97926-77-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

631. Parafínové vosky (uhoľné) z hnedouhoľného vysokotepelného dechtu upravovaného kyselinou kremičitou (Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, silicic acid-treatedo) (CAS 97926-78-8), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

632. Absorpčné oleje z frakcie aromatických a heterocyklických uhľovodíkov (Absorption oils, bicyclo arom. and heterocyclic hydrocarbon fractiono) (CAS 101316-45-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

633. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polyetylénu a polypropylénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene polypropylene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-74-5), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

634. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polyetylénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-75-6), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

635. Aromatické uhľovodíky C20-28 polycyklické zo zmiešanej uhoľno-dechtovej smoly vytvorenej pyrolýzou polystyrénu (Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polystyrene pyrolysis-derivedo) (CAS 101794-76-7), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

636. Smola a uhoľný decht, vysokotepelné, tepelne spracované (Pitch, coal tar, high-temp., heat-treatedo) (CAS 121575-60-8), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

637. Dibenz(a, h)antracén (Dibenz[a, h]anthraceneo) (CAS 53-70-3)

01.01.200631.07.2014

638. Benz(a)antracén (Benz[a]anthraceneo) (CAS 56-55-3)

01.01.200631.07.2014

639. Benzo(e)pyrén (Benzo[e]pyreneo) (CAS 192-97-2)

01.01.200631.07.2014

640. Benzo(j)fluorantén (Benzo[j]fluorantheneo) (CAS 205-82-3)

01.01.200631.07.2014

641. Benz(e)acefenantrylén (Benz(e)acephenanthryleneo) (CAS 205-99-2)

01.01.200631.07.2014

642. Benzo(k)fluorantén (Benzo(k)fluorantheneo) (CAS 207-08-9)

01.01.200631.07.2014

643. Chryzén (Chryseneo) (CAS 218-01-9)

01.01.200631.07.2014

644. 2-brómopropán (2-Bromopropaneo) (CAS 75-26-3)

01.01.200631.07.2014

645. Trichlóretylén (Trichloroethyleneo) (CAS 79-01-6)

01.01.200631.07.2014

646. 1,2-dibrómo-3-chlórpropán (1,2-Dibromo-3-chloropropaneo) (CAS 96-12-8)

01.01.200631.07.2014

647. 2,3-dibrómopropán-1-ol (2,3-Dibromopropan-1-olo) (CAS 96-13-9)

01.01.200631.07.2014

648. 1,3-dichlórpropán-2-ol (1,3-Dichloropropan-2-olo) (CAS 96-23-1)

01.01.200631.07.2014

649. α, α, α-trichlórtoluén (α, α, α-Trichlorotolueneo) (CAS 98-07-7)

01.01.200631.07.2014

650. α-chlórtoluén (α-Chlorotolueneo) (CAS 100-44-7)

01.01.200631.07.2014

651. Dibrómetán (1,2-Dibromoethaneo) (CAS 106-93-4)

01.01.200631.07.2014

652. Hexachlórbenzén (Hexachlorobenzeneo) (CAS 118-74-1)

01.01.200631.07.2014

653. Brómoetylén (Bromoethyleneo) (CAS 593-60-2)

01.01.200631.07.2014

654. 1,4-dichlórbut-2-én (1,4-Dichlorobut-2-eneo) (CAS 764-41-0)

01.01.200631.07.2014

655. Metyloxirán (Methyloxiraneo) (CAS 75-56-9)

01.01.200631.07.2014

656. (Epoxyetyl)benzén ((Epoxyethyl)benzeneo) (CAS 96-09-3)

01.01.200631.07.2014

657. 1-chlór-2,3-epoxypropán (1-Chloro-2,3-epoxypropaneo) (CAS 106-89-8)

01.01.200631.07.2014

658. R-1-chlór-2,3-epoxypropán (R-1-Chloro-2,3-epoxypropaneo) (CAS 51594-55-9)

01.01.200631.07.2014

659. 1,2-epoxy-3-fenoxypropán (1,2-Epoxy-3-phenoxypropaneo) (CAS 122-60-1)

01.01.200631.07.2014

660. 2,3-epoxypropán-1-ol (2,3-Epoxypropan-1-olo) (CAS 556-52-5)

01.01.200631.07.2014

661. R-2,3-epoxy-1-propanol (R-2,3-Epoxy-1-propanolo) (CAS 57044-25-4)

01.01.200631.07.2014

662. 2,2’ -bioxirán (2,2’ -Bioxiraneo) (CAS 1464-53-5)

21.11.200731.07.2014

663. (2RS,3RS)-3-(2-chlórfenyl)-2-(4-fluorofenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl] oxirán (epoxikonazol) (CAS 133855-98-8)

01.01.200631.07.2014

664. Chlórmetylmetyléter (Chloromethyl methyl ethero) (CAS 107-30-2)

01.01.200631.07.2014

665. 2-metoxyetanol (2-Methoxyethanolo) (CAS 109-86-4)

01.01.200631.07.2014

666. 2-etoxyetanol (2-Ethoxyethanolo) (CAS 110-80-5)

01.01.200631.07.2014

667. Oxybis[chlórmetán] alebo bis(chlórmetyl)éter) (Oxybis [chloromethane], bis (Chloromethyl) ethero) (CAS 542-88-1)

01.01.200631.07.2014

668. 2-metoxypropanol (2-Methoxypropanolo) (CAS 1589-47-5)

01.01.200631.07.2014

669. Propiolaktón (Propiolactoneo) (CAS 57-57-8)

01.01.200631.07.2014

670. Dimetylkarbamoylchlorid (Dimethylcarbamoyl chlorideo) (CAS 79-44-7)

01.01.200631.07.2014

671. Uretán (Urethaneo) (CAS 51-79-6)

01.01.200631.07.2014

672. 2-metoxyetylacetát (Urethaneo) (CAS 110-49-6)

01.01.200631.07.2014

673. 2-etoxyetylacetát (2-Ethoxyethyl acetateo) (CAS 111-15-9)

01.01.200631.07.2014

674. Kyselina metoxyoctová (Methoxyacetic acido) (CAS 625-45-6)

01.01.200631.07.2014

675. Dibutylftalát (Dibutyl phthalateo) (CAS 84-74-2)

01.01.200631.07.2014

676. Bis(2-metyoxyetyl)éter (bis(2-Methyoxyethyl) ethero) (CAS 111-96-6)

01.01.200631.07.2014

677. Bis(2-etylhexyl)ftalát (bis(2-Ethylhexyl) phthalateo) (CAS 117-81-7)

01.01.200631.07.2014

678. Bis(2-metoxyetyl)ftalát (bis(2-Methoxyethyl) phthalateo) (CAS 117-82-8)

01.01.200631.07.2014

679. 2-metoxypropylacetát (2-Methoxypropyl acetateo) (CAS 70657-70-4)

01.01.200631.07.2014

680. 2-etylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxyfenyl]-metyl]tio]acetát (2-Ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-methyl]thio]acetateo) (CAS 80387-97-9)

01.01.200631.07.2014

681. Akrylamid (Acrylamideo) (CAS 79-06-1), ak nie je uvedený na inom mieste tohto nariadenia

01.01.200631.07.2014

682. Akrylonitril (Acrylonitrileo) (CAS 107-13-1)

01.01.200631.07.2014

683. 2-nitropropán (2-Nitropropaneo) (CAS 79-46-9)

01.01.200631.07.2014

684. Dinoseb, jeho soli a estery (Dinoseb, its salts and esterso) (CAS 88-85-7) iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy

01.01.200631.07.2014

685. 2-nitroanizol (2-Nitroanisoleo) (CAS 91-23-6)

01.01.200631.07.2014

686. 4-nitrobifenyl (4-Nitrobiphenylo) (CAS 92-93-3)

01.10.200631.07.2014

687. 2, 4-dinitrotoluén, technicky čistý (2,4-Dinitrotolueneo) (CAS 121-14-2)

01.01.200631.07.2014

688. Binapakryl (Binapacrylo) (CAS 485-31-4)

01.01.200631.07.2014

689. 2-nitronaftalén (2-Nitronaphthaleneo) (CAS 581-89-5)

01.01.200631.07.2014

690. 2,3-dinitrotoluén (2,3-Dinitrotolueneo) (CAS 602-01-7)

01.01.200631.07.2014

691. 5-nitroacenaftén (5-Nitroacenaphtheneo) (CAS 602-87-9)

01.01.200631.07.2014

692. 2,6-dinitrotoluén (2,6-Dinitrotolueneo) (CAS 606-20-2)

01.01.200631.07.2014

693. 3,4-dinitrotoluén (3,4-Dinitrotolueneo) (CAS 610-39-9)

01.01.200631.07.2014

694. 3,5-dinitrotoluén (3,5-Dinitrotolueneo) (CAS 618-85-9)

01.01.200631.07.2014

695. 2,5-dinitrotoluén (2,5-Dinitrotolueneo) (CAS 619-15-8)

01.01.200631.07.2014

696. Dinoterb (Dinoterbo) (CAS 1420-07-1), jeho soli a estery

01.01.200631.07.2014

697. Nitrofén (Nitrofeno) (CAS 1836-75-5)

01.01.200631.07.2014

698. Dinitrotoluén (Dinitrotolueneo) (CAS 25321-14-6)

01.01.200631.07.2014

699. Diazometán (Diazomethaneo) (CAS 334-88-3)

01.01.200631.07.2014

700. 1,4,5,8-tetraaminoantrachinón (disperzná modrá 1) (1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone (Disperse Blue 1)o) (CAS 2475-45-8)

01.01.200631.07.2014

701. Dimetylnitrózoamín (Dimethylnitrosoamineo) (CAS 62-75-9)

01.01.200631.07.2014

702. 1-metyl-3-nitro-1-nitrózoguanidín (1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidineo) (CAS 70-25-7)

01.01.200631.07.2014

703. Nitrózodipropylamín (Nitrosodipropylamineo) (CAS 621-64-7)

01.01.200631.07.2014

704. 2,2’-(nitrózoimino)-bis-(etanol) (2,2’ -(Nitrosoimino) bisethanolo) (CAS 1116-54-7)

01.01.200631.07.2014

705. 4,4’-metyléndianilín (4,4’-Methylenedianilineo) (CAS 101-77-9)

01.01.200631.07.2014

706. Chlorid 4,4’-(4-iminocyklohexa-2,5-dienylidénmetylén)dianilínia (4,4’-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene) dianiline hydrochlorideo) (CAS 569-61-9)

01.01.200631.07.2014

707. 4,4’-metyléndi-o-toluidín (4,4’-Methylenedi-o-toluidineo) (CAS 838-88-0)

01.01.200631.07.2014

708. o-anizidín (o-Anisidineo) (CAS 90-04-0)

01.01.200631.07.2014

709. 3,3’-dimetoxybenzidín (3,3’-Dimethoxybenzidineo) (CAS 119-90-4)

01.01.200631.07.2014

710. Soli o-dianizidínu (Salts of o-Dianisidineo)

01.01.200631.07.2014

711. Azofarbivá na báze o-dianizidínu (o-Dianisidine based azo dyeso)

01.01.200631.07.2014

712. 3,3’-dichlórbenzidín (3,3’-Dichlorobenzidineo) (CAS 91-94-1)

01.01.200631.07.2014

713. Benzidín dihydrochlorid (Benzidine dihydrochlorideo) (CAS 531-85-1)

01.01.200631.07.2014

714. [[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl]diamónium-sulfát ([[1,1’-Biphenyl]-4,4’-diyl]diammonium sulphateo) (CAS 531-86-2)

01.01.200631.07.2014

715. 3,3’-dichlórbenzidín dihydrochlorid (3,3’ -Dichlorobenzidine dihydrochlorideo) (CAS 612-83-9)

01.01.200631.07.2014

716. Benzidínsulfát (Benzidine sulphateo) (CAS 21136-70-9)

01.01.200631.07.2014

717. Benzidínacetát (Benzidine acetateo) (CAS 36341-27-2)

01.01.200631.07.2014

718. 3,3’-dichlórbenzidín dihydrogen-bis(sulfát) (3,3’-Dichlorobenzidine dihydrogen bis(sulphate)o) (CAS 64969-34-2)

01.01.200631.07.2014

719. 3,3’-dichlórbenzidín-sulfát (3,3’-Dichlorobenzidine sulphateo) (CAS 74332-73-3)

01.01.200631.07.2014

720. Azofarbivá na báze benzidínu (Benzidine based azo dyeso)

01.01.200631.07.2014

721. 4,4’-bi-o-toluidín (4,4’-Bi-o-toluidineo) (CAS 119-93-7)

01.01.200631.07.2014

722. 4,4’-bi-o-toluidín-dihydrochlorid (4,4’-Bi-o-toluidine dihydrochlorideo) (CAS 612-82-8)

01.01.200631.07.2014

723. [3,3’-dimetyl[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl]diamónium bis-(hydrogensulfát) ([3,3’-Dimethyl[1,1’-biphenyl]-4,4’-diyl]diammonium bis(hydrogen sulphate)o) (CAS 64969-36-4)

01.01.200631.07.2014

724. 4,4’-bi-o-toluidín-sulfát (4,4’-Bi-o-toluidine sulphateo) (CAS 74753-18-7)

01.01.200631.07.2014

725. Farbivá na báze o-tolidínu (o-Tolidine based dyeso)

01.01.200631.07.2014

726. Bifenyl-4-ylamín (Biphenyl-4-ylamineo) (CAS 92-67-1) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

727. Azobenzén (Azobenzeneo) (CAS 103-33-3)

01.01.200631.07.2014

728. Octan (metyl-ONN-azoxy)metylnatý ((Methyl-ONN-azoxy)methyl Acetateo) (CAS 592-62-1)

01.01.200631.07.2014

729. Cykloheximid (Cycloheximideo) (CAS 66-81-9)

01.01.200631.07.2014

730. 2-metylaziridín (2-Methylaziridineo) (CAS 75-55-8)

01.01.200631.07.2014

731. Imidazolidín-2-tión (Imidazolidine-2-thioneo) (CAS 96-45-7)

01.01.200631.07.2014

732. Furán (Furano) (CAS 110-00-9)

01.01.200631.07.2014

733. Aziridín (Aziridineo) (CAS 151-56-4)

01.01.200631.07.2014

734. Kaptafol (Captafolo) (CAS 2425-06-1)

01.01.200631.07.2014

735. Karbadox (Carbadoxo) (CAS 6804-07-5)

01.01.200631.07.2014

736. Flumioxazín (Flumioxazino) (CAS 103361-09-7)

01.01.200631.07.2014

737. Tridemorf (Tridemorpho) (CAS 24602-86-6)

01.01.200631.07.2014

738. Vinklozolín (Vinclozolino) (CAS 50471-44-8)

01.01.200631.07.2014

739. Fluazifop-butyl (Fluazifop-butylo) (CAS 69806-50-4)

01.01.200631.07.2014

740. Flusilazol (Flusilazoleo) (CAS 85509-19-9)

01.01.200631.07.2014

741. Triglycidylisokyanurát-(tris(2,3-epoxipropyl)-1,3,5-triazinantrion)  
         (1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4, 6(1H, 3H, 5H)-trioneo) (CAS 2451-62-9)

01.01.200631.07.2014

742. Tioacetamid (Thioacetamideo) (CAS 62-55-5)

01.01.200631.07.2014

743. N, N-dimetylformamid (N, N-Dimethylformamideo) (CAS 68-12-2)

01.01.200631.07.2014

744. Formamid (Formamideo) (CAS 75-12-7)

01.01.200631.07.2014

745. N-metylacetamid (N-Methylacetamideo) (CAS 79-16-3)

01.01.200631.07.2014

746. N-metylformamid (N-Methylformamideo) (CAS 123-39-7)

01.01.200631.07.2014

747. N, N-dimetylacetamid (N, N-Dimethylacetamideo) (CAS 127-19-5)

01.01.200631.07.2014

748. Tris(dimetylamid)-oxid fosforečný (Hexamethylphosphoric-triamideo) (CAS 680-31-9)

01.01.200631.07.2014

749. Dietylsulfát (Diethyl sulphateo) (CAS 64-67-5)

01.01.200631.07.2014

750. Dimetylsulfát (Dimethyl sulphateo) (CAS 77-78-1)

01.01.200631.07.2014

751. 1,3-propánsultón (1,3-Propanesultoneo) (CAS 1120-71-4)

01.01.200631.07.2014

752. Dimetylkarbamoylchlorid (Dimethylsulphamoyl chlorideo) (CAS 13360-57-1)

01.01.200631.07.2014

753. (2-chlóralyl)N,N-dimethylditiokarbamát (sulfalát) (Sulfallateo) (CAS 95-06-7)

01.01.200631.07.2014

754. Zmes týchto zlúčenín: 4-[[bis-(4-fluórofenyl)metylsilyl]metyl]-4H-1,2,4-triazol a 1-[[bis-(4-fluórofenyl)metylsilyl]-metyl]-1H-1,2,4-triazol (a mixture of: 4-[[bis-(4-Fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole and 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]-methyl]-1H-1,2,4-triazoleo) (ELINCS 403-250-2)

01.01.200631.07.2014

755. (+/-)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chlórchinoxalín-2-yloxy)-fenyloxy]-propionát ((+/-)-Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy) phenyloxy] propionateo) (CAS 119738-06-6)

01.01.200631.07.2014

756. 6-hydroxy-1-(3-izopropoxypropyl)-4-metyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridínkarbonitril (6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-py-
ridinecarbonitrileo) (CAS 85136-74-9)

01.01.200631.07.2014

757. Mravčan (6-(4-hydroxy-3-(2-metoxyfenylazo)-2-sulfonáto-7-naftylamino)-1,3,5-triazín-2,4-diyl)bis(amino-1-metyletyl)amónny ((6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl) bis[(amino -1-methylethyl)ammonium] formateo) (CAS 108225-03-2)

01.01.200631.07.2014

758. 4’-(8-acetylamino-3, 6-disulfonáto-2-naftylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-sulfonáto-2-naftylazo)-bifenyl-
-1,3’,3’’,1’’’-tetraoláto-O,O’,O’’,O’’’ ] meďnatan trisodný (Trisodium [4’-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3-Sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3’,3’’,1’’’-tetraolato-O,O’,O’’,O’’’] copper (II)o) (ELINCS 413-590-3)

01.01.200631.07.2014

759. Zmes týchto zlúčenín: N-[3-hydroxy-2-(2-metylakryloylaminometoxy)-propoxymetyl]-2-metylakrylamid, N-2,3-bis-(2-metylakryloylaminometoxy) propoxymetyl-2-metylakrylamid, metakrylamid, 2-metyl--N-(2 metylakryloylamino metoxymetyl)-akrylamid a N-(2, 3-dihydroxypropoxymetyl)-2-metylakryl-amid (a mixture of: N-[3-Hydroxy-2-(2-methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl-2-methylacrylamide and N-2,3-bis-(2-Methylacryloylaminomethoxy) propoxymethyl-2-methylacrylamide and methacrylamide and 2-methyl-N-(2-methylacryloyl aminomethoxymethyl)-acrylamide and N-(2,3-dihydroxy-propoxymethyl)-2-methylacrylamideo) (ELINCS 412-790-8)

01.01.200631.07.2014

760. 1,3,5-tris-[(2S a 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazín-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trión (1,3,5-tris-[(2S and 2R)-2,3-Epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trione o) (CAS 59653-74-6)

01.01.200631.07.2014

761. Erionit (Erioniteo) (CAS 12510-42-8)

01.01.200631.07.2014

762. Azbest (Asbestoso) (CAS 12001-28-4)

01.01.200631.07.2014

763. Ropa (Petroleumo) (CAS 8002-05-9)

01.01.200631.07.2014

764. Destiláty (ropné) ťažké z hydrogenačného krakovania (Distillates (petroleum), heavy hydrocrackedo) (CAS 64741-76-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu dimetylsulfoxidu (ďalej len DMSO )

01.01.200631.07.2014

765. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinico) (CAS 64741-88-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

766. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinico) (CAS 64741-89-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

767. Zvyškové oleje (ropné) pri odstraňovaní asfaltu rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent deasphaltedo) (CAS 64741-95-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

768. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenico) (CAS 64741-96-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

769. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové z rafinácie rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenico) (CAS 64741-97-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

770. Zvyškové oleje (ropné) z rafinácie rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent-refinedo) (CAS 64742-01-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

771. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated heavy paraffinico) (CAS 64742-36-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

772. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated light paraffinico) (CAS 64742-37-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

773. Zvyškové oleje (ropné) upravované hlinkou (Residual oils (petroleum), clay-treatedo) (CAS 64742-41-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

774. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenico) (CAS 64742-44-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

775. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové a upravované hlinkou (Distillates (petroleum), clay-treated light naphthenico) (CAS 64742-45-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

776. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenico) (CAS 64742-52-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

777. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenico) (CAS 64742-53-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

778. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinico) (CAS 64742-54-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

779. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinico) (CAS 64742-55-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

780. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinico) (CAS 64742-56-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

781. Zvyškové oleje (ropné) z hydrogenačnej rafinácie (Residual oils (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 64742-57-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

782. Zvyškové oleje (ropné) pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), solvent-dewaxedo) (CAS 64742-62-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

783. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenico) (CAS 64742-63-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

784. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenico) (CAS 64742-64-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

785. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinico) (CAS 64742-65-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

786. Olej (ropný) sedimentačný (Foots oil (petroleum)o) (CAS 64742-67-2), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

787. Nafténové oleje (ropné) ťažké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavyo) (CAS 64742-68-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

788. Nafténové oleje (ropné) ľahké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed lighto) (CAS 64742-69-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

789. Parafínové oleje (ropné) ťažké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavyo) (CAS 64742-70-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

790. Parafínové oleje (ropné) ľahké pri katalytickom odstraňovaní voskov (Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed lighto) (CAS 64742-71-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

791. Nafténové oleje (ropné) ťažké pri celkovom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavyo) (CAS 64742-75-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

792. Nafténové oleje (ropné) ľahké pri celkovom odstraňovaní voskov (Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed lighto) (CAS 64742-76-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

793. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého nafténového destilátu, koncentrát aromatických látok (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. conc.o) (CAS 68783-00-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

794. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého parafínového destilátu pri rafinácii rozpúšťadlom (Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvento) (CAS 68783-04-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

795. Extrakty (ropné) ťažké, parafínové destiláty z odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphaltedo) (CAS 68814-89-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

796. Mazacie oleje (ropné) C20-50 na báze neutrálneho oleja, vysokoviskózne z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C20-50,hydrotreated neutral oil-based, high-viscosityo) (CAS 72623-85-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

797. Mazacie oleje (ropné) C15-30 na báze neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C15-30,hydrotreated neutral oil-basedo) (CAS 72623-86-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

798. Mazacie oleje (ropné) C20-50 na báze neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie (Lubricating oils (petroleum), C20-50,hydrotreated neutral oil-basedo) (CAS 72623-87-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

799. Mazacie oleje (Lubricating oilso) (CAS 74869-22-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

800. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové pri celkovom odstraňovaní voskov (Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinico) (CAS 90640-91-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

801. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové pri celkovom odstraňovaní voskov (Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinico) (CAS 90640-92-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

802. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové a upravované hlinkou pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, clay-treatedo) (CAS 90640-94-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

803. Uhľovodíky C20-50 ťažké, parafínové z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnej rafinácii (Hydrocarbons, C20-50, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 90640-95-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

804. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové a upravované hlinkou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, clay-treatedo) (CAS 90640-96-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

805. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 90640-97-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

806. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých nafténových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-07-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

807. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých nafténových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-08-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

808. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreatedo) (CAS 90641-09-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

809. Zvyškové oleje (ropné) z hydrogenačnej rafinácie pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxedo) (CAS 90669-74-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

810. Zvyškové oleje (ropné) pri katalytickom odstraňovaní voskov (Residual oils (petroleum), catalytic dewaxedo) (CAS 91770-57-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

811. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové z odstraňovania voskov pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 91995-39-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

812. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové z odstraňovania voskov pri hydrogenačnej rafinácii (Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreatedo) (CAS 91995-40-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

813. Destiláty (ropné) hydrokrakované pri rafinácii rozpúšťadlom z odstraňovania voskov (Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined, dewaxedo) (CAS 91995-45-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

814. Destiláty (ropné) rafinované rozpúšťadlom, ľahké, nafténové z hydrogenačnej rafinácie (Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, hydrotreatedo) (CAS 91995-54-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

815. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate solvento) (CAS 91995-73- 2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

816. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, nafténových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 91995-75-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

817. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri úprave kyselinou (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acid-treatedo) (CAS 91995-76-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

818. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkých, parafínových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 91995-77-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

819. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého, vákuového, plynového oleja pri hydrogenačnej rafinácii (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreatedo) (CAS 91995-79-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

820. Olej (ropný) sedimentačný, hydrogenovaný (Foots oil (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92045-12-0), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

821. Mazacie oleje (ropné) C17-35 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrogenácii (Lubricating oils (petroleum), C17-35, solvent-extd., dewaxed, hydrotreatedo) (CAS 92045-42-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

822. Mazacie oleje (ropné) hydrokrakované, nearomatické z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom solvent-deparaffinedo) (CAS 92045-43-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

823. Zvyškové oleje (ropné) hydrokrakované, upravované kyselinou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxedo) (CAS 92061-86-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

824. Parafínové oleje (ropné) ťažké, rozpúšťadlové z odstraňovania voskov (Paraffin oils (petroleum), solvent-refined dewaxed heavyo) (CAS 92129-09-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

825. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých, parafínových destilátov pri úprave hlinkou (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treatedo) (CAS 92704-08-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

826. Mazacie oleje (ropné) základové, parafínové (Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinico) (CAS 93572-43-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

827. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkých, nafténových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 93763-10-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

828. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z odstraňovania voskov z ťažkých parafínových destilátov pri hydrogenačnom odsírení (Extracts (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurisedo) (CAS 93763-11-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

829. Uhľovodíky hydrokrakované, parafínové z destilačných zvyškov pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxedo) (CAS 93763-38-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

830. Olej sedimentačný (ropný) upravovaný kyselinou (Foots oil (petroleum), acid-treatedo) (CAS 93924-31-3), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

831. Olej sedimentačný (ropný) upravovaný hlinkou (Foots oil (petroleum), clay-treatedo) (CAS 93924-32-4), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

832. Uhľovodíky C20-50 z vákuovej destilácie pri hydrogenácii zvyškového oleja (Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillateo) (CAS 93924-61-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

833. Destiláty (ropné) ťažké, rozpúšťadlové z rafinácie hydrogenovaním (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy, hydrogenatedo) (CAS 94733- 08-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

834. Destiláty (ropné) ľahké, rozpúšťadlové pri hydrokrakovaní (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrocracked lighto) (CAS 94733-09-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

835. Mazacie oleje (ropné) C18-40 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrokrakovaní destilátov zo základového oleja (Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate-basedo) (CAS 94733-15-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

836. Mazacie oleje (ropné) C18-40 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov pri hydrokrakovaní rafinátov zo základového oleja (Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrogenated raffinate-basedo) (CAS 94733-16-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

837. Uhľovodíky C13-30 s vysokým obsahom aromátov extrahované rozpúšťadlom z nafténových destilátov (Hydrocarbons, C13-30, arom.-rich, solvent-extd. naphthenic distillateo) (CAS 95371-04-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

838. Uhľovodíky C16-32 s vysokým obsahom aromátov extrahované rozpúšťadlom z nafténových destilátov (Hydrocarbons, C16-32, aromrich, solvent-extd. naphthenic distillateo) (CAS 95371-05-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

839. Uhľovodíky C37-68 z odstraňovania asfaltov a voskov pri hydrogenačnej rafinácii vákuovo destilovaných zvyškov (Hydrocarbons, C37-68, dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. residueso) (CAS 95371-07-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

840. Uhľovodíky C37-65 z odstraňovania asfaltov pri hydrogenačnej rafinácii vákuovo destilovaných zvyškov (Hydrocarbons, C37-65, hydrotreated deasphalted vacuum distn. residueso) (CAS 95371-08-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

841. Destiláty (ropné) ľahké, hydrokrakované pri rafinácii rozpúšťadlom (Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined lighto) (CAS 97488-73-8), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

842. Destiláty (ropné) ťažké pri rafinácii rozpúšťadlom a hydrogenácii (Distillates (petroleum), solvent-refined hydrogenated heavyo) (CAS 97488-74-9), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

843. Mazacie oleje (ropné) C18-27 hydrokrakované pri odstraňovaní voskov rozpúšťadlom (Lubricating oils (petroleum), C18-27, hydrocracked solvent-dewaxedo) (CAS 97488-95-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

844. Uhľovodíky C17-30 z atmosférickej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii zvyškov a odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lightso) (CAS 97675-87-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

845. Uhľovodíky C17-40 z vákuovej destilácie pri hydrogenačnej rafinácii zvyškov a odstraňovania asfaltu rozpúšťadlom, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-40, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, vacuum distn. lightso) (CAS 97722-06-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

846. Uhľovodíky C13-27 rozpúšťadlové, ľahké, nafténové (Hydrocarbons, C13-27, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-09-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

847. Uhľovodíky C14-29 rozpúšťadlové, ľahké, nafténové (Hydrocarbons, C14-29, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-10-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

848. Olej sedimentačný (ropný) filtrovaný cez aktívne uhlie (Foots oil (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 97862-76-5), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

849. Olej sedimentačný (ropný) rafinovaný kyselinou kremičitou (Foots oil (petroleum), silicic acid-treatedo) (CAS 97862-77-6), ak obsahuje > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

850. Uhľovodíky C27-42 odaromatizované (Hydrocarbons, C27-42, dearomatisedo) (CAS 97862-81-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

851. Uhľovodíky C17-30 z hydrogenácie destilátov, ľahké destiláty (Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. lightso) (CAS 97862-82-3), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

852. Uhľovodíky C27-45 nafténové z vákuovej destilácie (Hydrocarbons, C27-45, naphthenic vacuum distn.o) (CAS 97862-83-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

853. Uhľovodíky C27-45 odaromatizované (Hydrocarbons, C27-45, dearomatisedo) (CAS 97926-68-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

854. Uhľovodíky C20-58 z hydrogenačnej rafinácie (Hydrocarbons, C20-58, hydrotreatedo) (CAS 97926-70-0), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

855. Uhľovodíky C27-42 nafténové (Hydrocarbons, C27-42, naphthenico) (CAS 97926-71-1), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

856. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, filtrované cez aktívne uhlie z ľahkých parafínových destilátov (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treatedo) (CAS 100684-02-4), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

857. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, upravované hlinkou z ľahkých parafínových destilátov (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, clay-treatedo) (CAS 100684-03-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

858. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, filtrované cez aktívne uhlie z ľahkého, vákuového, plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbon-treatedo) (CAS 100684-04-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

859. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové, upravované hlinkou z ľahkého, vákuového, plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-treatedo) (CAS 100684-05-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

860. Zvyškové oleje (ropné) filtrované cez aktívne uhlie z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxedo) (CAS 100684-37-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

861. Zvyškové oleje (ropné) upravované hlinkou z odstraňovania voskov rozpúšťadlom (Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxedo) (CAS 100684-38-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

862. Mazacie oleje (ropné) C > 25 rozpúšťadlové z odstraňovania asfaltu a voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C > 25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenatedo) (CAS 101316-69-2), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

863. Mazacie oleje (ropné) C17-32 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS101316-70-5), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

864. Mazacie oleje (ropné) C20-35 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS101316-71-6), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

865. Mazacie oleje (ropné) C24-50 rozpúšťadlové z odstraňovania voskov a hydrogenácie (Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenatedo) (CAS 101316-72-7), ak obsahujú > 3 % hm. extraktu DMSO

01.01.200631.07.2014

866. Destiláty (ropné) odsírené, stredné (Distillates (petroleum), sweetened middleo) (CAS 64741-86-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

867. Plynové oleje (ropné) rafinované rozpúšťadlom (Gas oils (petroleum), solvent-refinedo) (CAS 64741-90-8) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

868. Destiláty (ropné) rafinované rozpúšťadlom, stredné (Distillates (petroleum), solvent-refined middleo) (CAS 64741-91-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

869. Plynové oleje (ropné) upravované kyselinou (Gas oils (petroleum), acid-treatedo) (CAS 64742-12-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

870. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, stredné (Distillates (petroleum), acid-treated middleo) (CAS 64742-13-8) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

871. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké (Distillates (petroleum), acid-treated lighto) (CAS 64742-14-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

872. Plynové oleje (ropné) neutralizované chemicky (Gas oils (petroleum), chemically neutralisedo) (CAS 64742-29-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

873. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, stredné (Distillates (petroleum), chemically neutralised middleo) (CAS 64742-30-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

874. Destiláty (ropné) upravované hlinkou, stredné (Distillates (petroleum), clay-treated middleo) (CAS 64742-38-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

875. Destiláty (ropné) z hydrogenačnej rafinácie, stredné (Distillates (petroleum), hydrotreated middleo) (CAS 64742-46-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

876. Plynové oleje (ropné) hydrogenované, odsírené (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurisedo) (CAS 64742-79-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

877. Destiláty (ropné) odsírené hydrogenáciou, stredné (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middleo) (CAS 64742-80-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

878. Destiláty (ropné) vysokovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, high-boilingo) (CAS 68477-29-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

879. Destiláty (ropné) strednovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, intermediate-boilingo) (CAS 68477-30-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

880. Destiláty (ropné) nízkovriace, zvyškové z frakcionačnej kolóny pri katalytickej reformácii (Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, low-boilingo) (CAS 68477-31-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

881. Alkány C12-26 rozvetvené a lineárne (Alkanes, C12-26-branched and linearo) (CAS 90622-53-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

882. Destiláty (ropné) vysokorafinované, stredné (Distillates (petroleum), highly refined middleo) (CAS 90640-93-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

883. Destiláty (ropné) z katalytickej reformácie ťažkých, aromatických koncentrátov (Distillates (petroleum), catalytic reformer, heavy arom. conc.o) (CAS 91995-34-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

884. Plynové oleje parafínové (Gas oils, paraffinico) (CAS 93924-33-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

885. Ťažký benzín (ropné) rafinovaný rozpúšťadlom pri odsírení hydrogenáciou (Naphtha (petroleum), solvent-refined hydrodesulfurised heavyo) (CAS 97488-96-5) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

886. Uhľovodíky C16-20 ľahké, stredné destiláty pri rafinácii hydrogenáciou (Hydrocarbons, C16-20, hydrotreated middle distillate, distn. lightso) (CAS 97675-85-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

887. Uhľovodíky C12-20 z hydrogenačnej rafinácie parafínové, nízkovriaci destilát (Hydrocarbons, C12-20, hydrotreated paraffinic, distn. lightso) (CAS 97675-86-0) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

888. Uhľovodíky C11-17 ľahké, nafténové, extrahované rozpúšťadlom (Hydrocarbons, C11-17, solvent-extd. light naphthenico) (CAS 97722-08-2) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

889. Plynové oleje z hydrogenačnej rafinácie (Gas oils, hydrotreatedo) (CAS 97862-78-7) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

890. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové filtrované cez aktívne uhlie (Distillates (petroleum), carbon-treated light paraffinico) (CAS 100683-97-4) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

891. Destiláty (ropné) stredné, parafínové filtrované cez aktívne uhlie (Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, carbon-treatedo) (CAS 100683-98-5) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

892. Destiláty (ropné) stredné, parafínové upravované hlinkou (Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, clay-treatedo) (CAS 100683-99-6) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

893. Mazivá (Lubricating greaseso) (CAS 74869-21-9) okrem takých, pri ktorých je známy celý postup ich rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej sú vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

894. Voskový gáč (ropný) (Slack wax (petroleum)o) (CAS 64742-61-6) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

895. Voskový gáč (ropný) rafinovaný kyselinou (Slack wax (petroleum), acid-treatedo) (CAS 90669-77-5) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

896. Voskový gáč (ropný) upravovaný hlinkou (Slack wax (petroleum), clay-treatedo) (CAS 90669-78-6) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

897. Voskový gáč (ropný) hydrogenovaný (Slack wax (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92062-09-4) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

898. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný (Slack wax (petroleum), low-meltingo) (CAS 92062-10-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

899. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, hydrogenovaný (Slack wax (petroleum), low-melting, hydrotreatedo) (CAS 92062-11-8) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

900. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, filtrovaný cez aktívne uhlie (Slack wax (petroleum), low-melting, carbon-treatedo) (CAS 97863-04-2) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

901. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, upravený hlinkou (Slack wax (petroleum), low-melting, clay-treatedo) (CAS 97863-05-3) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

902. Voskový gáč (ropný) nízkotaviteľný, upravený kyselinou kremičitou (Slack wax (petroleum), low-melting, silicic acid-treatedo) (CAS 97863-06-4) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

903. Voskový gáč (ropný) filtrovaný cez aktívne uhlie (Slack wax (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 100684-49-9) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobený, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

904. Petrolátum (Petrolatumo) (CAS 8009-03-8) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

905. Petrolátum (ropné) oxidované (Petrolatum (petroleum), oxidisedo) (CAS 64743-01-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

906. Petrolátum (ropné) upravované oxidom hlinitým (Petrolatum (petroleum), alumina-treatedo) (CAS 85029-74-9) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

907. Petrolátum (ropné) hydrogenované (Petrolatum (petroleum), hydrotreatedo) (CAS 92045-77-7) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

908. Petrolátum (ropné) filtrované cez aktívne uhlie (Petrolatum (petroleum), carbon-treatedo) (CAS 97862-97-0) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

909. Petrolátum (ropné) upravované kyselinou kremičitou (Petrolatum (petroleum), silicic acid-treatedo) (CAS 97862-98-1) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

910. Petrolátum (ropné) upravované hlinkou (Petrolatum (petroleum), clay-treatedo) (CAS 100684-33-1) okrem takého, pri ktorom je známy celý postup jeho rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobené, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

911. Destiláty (ropné) ľahké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), light catalytic crackedo) (CAS 64741-59-9)

01.01.200631.07.2014

912. Destiláty (ropné) stredné, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), intermediate catalytic crackedo) (CAS 64741-60-2)

01.01.200631.07.2014

913. Destiláty (ropné) ľahké, tepelne krakované (Distillates (petroleum), light thermal crackedo) (CAS 64741-82-8)

01.01.200631.07.2014

914. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, ľahké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised light catalytic crackedo) (CAS 68333-25-5)

01.01.200631.07.2014

915. Destiláty (ropné) ľahké, z ťažkého benzínu pri krakovaní parou (Distillates (petroleum), light steam-cracked naphthao) (CAS 68475-80-9)

01.01.200631.07.2014

916. Destiláty (ropné) pri krakovaní parou z ropných destilátov (Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillateso) (CAS 68477-38-3)

01.01.200631.07.2014

917. Plynový olej (ropný) pri krakovaní parou (Gas oils (petroleum), steam-crackedo) (CAS 68527-18-4)

01.01.200631.07.2014

918. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, tepelne krakované, stredné (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised thermal cracked middleo) (CAS 85116-53-6)

01.01.200631.07.2014

919. Plynové oleje (ropné) tepelne krakované, hydrogenačne odsírené (Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurisedo) (CAS 92045-29-9)

01.01.200631.07.2014

920. Zvyšky (ropné) hydrogenizované pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphthao) (CAS 92062-00-5)

01.01.200631.07.2014

921. Zvyšky (ropné) destilačné pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), steam-cracked naphtha distn.o) (CAS 92062-04-9)

01.01.200631.07.2014

922. Destiláty (ropné) ľahké pri katalytickom krakovaní tepelným rozkladom (Distillates (petroleum), light catalytic cracked, thermally degradedo) (CAS 92201-60-0)

01.01.200631.07.2014

923. Zvyšky (ropné) pri krakovaní parou z ťažkého benzínu (Residues (petroleum), steam-cracked heat-soaked naphthao) (CAS 93763-85-0)

01.01.200631.07.2014

924. Plynové oleje (ropné) ľahké pri vákuovo tepelnom krakovaní, hydrogenačne odsírené (Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrodesulfurisedo) (CAS 97926-59-5)

01.01.200631.07.2014

925. Destiláty (ropné) stredné pri hydrogenačnom odsírení z koksovacieho zariadenia (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle cokero) (CAS 101316-59-0)

01.01.200631.07.2014

926. Destiláty (ropné) ťažké pri krakovaní parou (Distillates (petroleum), heavy steam-crackedo) (CAS 101631-14-5)

01.01.200631.07.2014

927. Zvyšky (ropné) z kolóny atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), atm. towero) (CAS 64741-45-3)

01.01.200631.07.2014

928. Plynové oleje (ropné) ťažké, vákuové (Gas oils (petroleum), heavy vacuumo) (CAS 64741-57-7)

01.01.200631.07.2014

929. Destiláty (ropné) ťažké, katalyticky krakované (Distillates (petroleum), heavy catalytic crackedo) (CAS 64741-61-3)

01.01.200631.07.2014

930. Čistené oleje (ropné) katalyticky krakované (Clarified oils (petroleum), catalytic crackedo) (CAS 64741-62-4)

01.01.200631.07.2014

931. Zvyšky (ropné) zo zariadenia na katalytickú reformačnú frakcionáciu (Residues (petroleum), catalytic reformer fractionatoro) (CAS 64741-67-9)

01.01.200631.07.2014

932. Zvyšky (ropné) hydrogenačne krakované (Residues (petroleum), hydrocrackedo) (CAS 64741-75-9)

01.01.200631.07.2014

933. Zvyšky (ropné) tepelne krakované (Residues (petroleum), thermal crackedo) (CAS 64741-80-6)

01.01.200631.07.2014

934. Destiláty (ropné) ťažké, tepelne krakované (Distillates (petroleum), heavy thermal crackedo) (CAS 64741-81-7)

01.01.200631.07.2014

935. Plynové oleje (ropné) z hydrogenačnej vákuovej rafinácie (Gas oils (petroleum), hydrotreated vacuumo) (CAS 64742-59-2

01.01.200631.07.2014

936. Zvyšky (ropné) hydrogenačne odsírené z kolóny atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), hydrodesulfurised atmospheric towero) (CAS 64742-78-5),

01.01.200631.07.2014

937. Plynové oleje (ropné) hydrogenačne odsírené, ťažké, vákuové (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised heavy vacuumo) (CAS 64742-86-5)

01.01.200631.07.2014

938. Zvyšky (ropné) pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-crackedo) (CAS 64742-90-1)

01.01.200631.07.2014

939. Zvyšky (ropné) z atmosférickej destilácie (Residues (petroleum), atmospherico) (CAS 68333-22-2)

01.01.200631.07.2014

940. Čistené oleje (ropné) hydrogenačne odsírené pri katalytickom krakovaní (Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurised catalytic crackedo) (CAS 68333-26-6)

01.01.200631.07.2014

941. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, stredné pri katalytickom krakovaní (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised intermediate catalytic crackedo) (CAS 68333-27-7)

01.01.200631.07.2014

942. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, ťažké pri katalytickom krakovaní (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised heavy catalytic crackedo) (CAS 68333-28-8)

01.01.200631.07.2014

943. Vykurovací olej s vysokým obsahom síry, primárne zvyšky plynových olejov (Fuel oil, residues-straight-run gas oils, high-sulfuro) (CAS 68476-32-4)

01.01.200631.07.2014

944. Vykurovací olej zvyškový (Fuel oil, residualo) (CAS 68476-33-5)

01.01.200631.07.2014

945. Zvyšky (ropné) zo zariadenia na katalytickú reformačnú frakcionáciu, destilačné zvyšky (Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator residue distn.o) (CAS 68478-13-7)

01.01.200631.07.2014

946. Zvyšky (ropné) ťažké z koksárenského plynového oleja a vákuového plynového oleja (Residues (petroleum), heavy coker gas oil and vacuum gas oilo) (CAS 68478-17-1)

01.01.200631.07.2014

947. Zvyšky (ropné) ťažké koksárenské a ľahké vákuové (Residues (petroleum), heavy coker and light vacuumo) (CAS 68512-61-8)

01.01.200631.07.2014

948. Zvyšky (ropné) ľahké, vákuové (Residues (petroleum), light vacuumo) (CAS 68512-62-9)

01.01.200631.07.2014

949. Zvyšky (ropné) ľahké pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked lighto) (CAS 68513-69-9)

01.01.200631.07.2014

950. Vykurovací olej č. 6 (Fuel oil, No 6o) (CAS 68553-00-4)

01.01.200631.07.2014

951. Zvyšky (ropné) s nízkym obsahom síry zo zariadenia na oddestilovanie ľahkých frakcií (Residues (petroleum), topping plant, low-sulfuro) (CAS 68607-30-7)

01.01.200631.07.2014

952. Plynové oleje (ropné) ťažké, atmosférické (Gas oils (petroleum), heavy atmospherico) (CAS 68783-08-4)

01.01.200631.07.2014

953. Zvyšky (ropné) obsahujúce kondenzované aromáty z práčky koksovacieho zariadenia (Residues (petroleum), coker scrubber, condensed-ring-arom.-contgo) (CAS 68783-13-1)

01.01.200631.07.2014

954. Destiláty (ropné) z vákuových zvyškov (Distillates (petroleum), petroleum residues vacuumo) (CAS 68955-27-1)

01.01.200631.07.2014

955. Zvyšky (ropné) rezinoidné pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked, resinouso) (CAS 68955-36-2)

01.01.200631.07.2014

956. Destiláty (ropné) stredné, vákuové (Distillates (petroleum), intermediate vacuumo) (CAS 70592-76-6)

01.01.200631.07.2014

957. Destiláty (ropné) ľahké, vákuové (Distillates (petroleum), light vacuumo) (CAS 70592-77-7)

01.01.200631.07.2014

958. Destiláty (ropné) vákuové (Distillates (petroleum), vacuumo) (CAS 70592-78-8)

01.01.200631.07.2014

959. Plynové oleje (ropné) ťažké, vákuové pri hydrogenačnom odsírení z koksovacieho zariadenia (Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised coker heavy vacuumo) (CAS 85117-03-9)

01.01.200631.07.2014

960. Zvyšky (ropné) destilačné pri krakovaní parou (Residues (petroleum), steam-cracked, distillateso) (CAS 90669-75-3)

01.01.200631.07.2014

961. Zvyšky (ropné) ľahké, vákuové (Residues (petroleum), vacuum, lighto) (CAS 90669-76-4)

01.01.200631.07.2014

962. Vykurovací olej ťažký s vysokým obsahom síry (Fuel oil, heavy, high-sulfuro) (CAS 92045-14-2)

01.01.200631.07.2014

963. Zvyšky (ropné) pri katalytickom krakovaní (Residues (petroleum), catalytic crackingo) (CAS 92061-97-7)

01.01.200631.07.2014

964. Destiláty (ropné) stredné pri katalytickom krakovaní tepelným rozkladom (Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked, thermally degradedo) (CAS 92201-59-7)

01.01.200631.07.2014

965. Zvyškové oleje (ropné) (Residual oils (petroleum)o) (CAS 93821-66-0)

01.01.200631.07.2014

966. Zvyšky krakované parou tepelným rozkladom (Residues, steam cracked, thermally treatedo) (CAS 98219-64-8)

01.01.200631.07.2014

967. Destiláty (ropné) hydrogenačne odsírené, široká stredná frakcia (Distillates (petroleum), hydrodesulfurised full-range middleo) (CAS 101316-57-8)

01.01.200631.07.2014

968. Destiláty (ropné) ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), light paraffinico) (CAS 64741-50-0)

01.01.200631.07.2014

969. Destiláty (ropné) ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), heavy paraffinico) (CAS 64741-51-1)

01.01.200631.07.2014

970. Destiláty (ropné) ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), light naphthenico) (CAS 64741-52-2)

01.01.200631.07.2014

971. Destiláty (ropné) ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), heavy naphthenico) (CAS 64741-53-3)

01.01.200631.07.2014

972. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenico) (CAS 64742-18-3)

01.01.200631.07.2014

973. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenico) (CAS 64742-19-4)

01.01.200631.07.2014

974. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), acid-treated heavy paraffinico) (CAS 64742-20-7)

01.01.200631.07.2014

975. Destiláty (ropné) upravované kyselinou, ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinico) (CAS 64742-21-8)

01.01.200631.07.2014

976. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ťažké, parafínové (Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy paraffinico) (CAS 64742-27-4)

01.01.200631.07.2014

977. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ľahké, parafínové (Distillates (petroleum), chemically neutralised light paraffinico) (CAS 64742-28-5)

01.01.200631.07.2014

978. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ťažké, nafténové (Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy naphthenico) (CAS 64742-34-3)

01.01.200631.07.2014

979. Destiláty (ropné) neutralizované chemicky, ľahké, nafténové (Distillates (petroleum), chemically neutralised light naphthenico) (CAS 64742-35-4)

01.01.200631.07.2014

980. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého nafténového destilátu (Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvento) (CAS 64742-03-6)

01.01.200631.07.2014

981. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého parafínového destilátu (Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvento) (CAS 64742-04-7)

01.01.200631.07.2014

982. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého parafínového destilátu (Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvento) (CAS 64742-05-8)

01.01.200631.07.2014

983. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ťažkého nafténového destilátu (Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvento) (CAS 64742-11-6)

01.01.200631.07.2014

984. Extrakty (ropné) rozpúšťadlové z ľahkého vákuového plynového oleja (Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvento) (CAS 91995-78-7)

01.01.200631.07.2014

985. Uhľovodíky C26-55 s vysokým obsahom aromátov (Hydrocarbons, C26-55, aromricho) (CAS 97722-04-8)

01.01.200631.07.2014

986. 3,3´-[[1,1´-bifenyl]-4,4-diyl-bis(azo)]-bis(4-aminonaftalén-1-sulfónan) disodný (Disodium 3,3´-[[1,1´--biphenyl]-4,4´-diyl bis(azo)] bis(4-aminonaphthalene-1- sulphonate)o) (CAS 573-58-0)

01.01.200631.07.2014

987. 4-amino-3-[[4´-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1´-bifenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(fenylazo)naftalén-2,7-di-sulfónan disodný
         (Disodium 4-amino-3-[[4´-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1´-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo) naphthalene-2,7-disulphonateo) (CAS 1937-37-7)

01.01.200631.07.2014

988. 3,3´-[[1,1´-bifenyl]-4,4´-diyl bis-(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftalén-2,7-disulfónan] tetrasodný
         (Tetrasodium 3,3´-[[1,1´-biphenyl]-4,4´-diyl bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]o) (CAS 2602-46-2)

01.01.200631.07.2014

989. 4-o-tolylazo-o-toluidín (4-o-Tolylazo-o-toluidineo) (CAS 97-56-3)

01.01.200631.07.2014

990. 4-aminoazobenzén (4-Aminoazobenzeneo) (CAS 60-09-3)

01.01.200631.07.2014

991. [5-[[4´-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfofenyl)azo]fenyl]azo][1,1´-bifenyl]-4-yl]azo]salicyláto (4-)]-meďnan (2-) disodný (Disodium[5-[[4´-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]
[1,1´-biphenyl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-)o) (CAS 16071-86-6)

01.01.200631.07.2014

992. 1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)benzén (Resorcinol diglycidyl ethero) (CAS 101-90-6)

01.01.200631.07.2014

993. 1,3-difenylguanidín (1,3-Diphenylguanidineo) (CAS 102-06-7)

01.01.200631.07.2014

994. Heptachlórepoxid (Heptachlor-epoxideo) (CAS 1024-57-3)

01.01.200631.07.2014

995. 4-nitrózofenol (4-Nitrosophenolo) (CAS 104-91-6)

01.01.200631.07.2014

996. Karbendazím (Carbendazimo) (CAS 10605-21-7)

01.01.200631.07.2014

997. Alyl(oxiranylmetyl)éter (Allyl glycidyl ethero) (CAS 106-92-3)

01.01.200631.07.2014

998. Chlóracetaldehyd (Chloroacetaldehydeo) (CAS 107-20-0)

01.01.200631.07.2014

999. Hexán (Hexaneo) (CAS 110-54-3)

01.01.200631.07.2014

1000. 2-(2-metoxyetoxy)etanol (2-(2-Methoxyethoxy)ethanolo) (CAS 111-77-3)

01.01.200631.07.2014

1001. (+/-)-[2-(2,4-dichlórfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-(1,1,2,2-tetrafluóretyl)-éter ((+/-)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoro ethyl ethero) (CAS 112281-77-3)

01.01.200631.07.2014

1002. 4-[4-(1,3-dihydroxypropán-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroantrachinón (4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phenylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinoneo) (CAS 114565-66-1)

01.01.200631.07.2014

1003. 5,6,12,13-tetrachlórantra[2,1,9-def:6,5,10-d´e´f´]diizochinolín-1,3,8,10(2H,9H)-tetrón (5,6,12,13-Tetrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d´e´f´)diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetroneo) (CAS 115662-06-1)

01.01.200631.07.2014

1004. tris(2-chlóretyl)-fosfát (tris(2-Chloroethyl) phosphateo) (CAS 115-96-8)

01.01.200631.07.2014

1005. 4´-etoxy-2-benzimidazolanilid (4´-Ethoxy-2-benzimidazoleanilideo) (CAS 120187-29-3)

01.01.200631.07.2014

1006. Hydroxid nikelnatý (Nickel dihydroxideo) (CAS 12054-48-7)

01.01.200631.07.2014

1007. N,N-dimetylanilín (N,N-Dimethylanilineo) (CAS 121-69-7)

01.01.200631.07.2014

1008. Simazín (Simazineo) (CAS 122-34-9)

01.01.200631.07.2014

1009. Bis(h-cyklopentadienyl)-bis[2,6-difluoro-3-(pyrol-1-yl)-fenyl]-titánium (Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phenyl)titaniumo) (CAS 125051-32-3)

01.01.200631.07.2014

1010. N,N,N´,N´-tetraglycidyl-4,4´-diamino-3,3´-dietyldifenylmetán (N,N,N´,N´-Tetraglycidyl-4,4´-diamino-3,3´-diethyldiphenylmethaneo) (CAS 130728-76-6)

01.01.200631.07.2014

1011. Oxid vanadičný (Divanadium pentaoxideo) (CAS 1314-62-1)

01.01.200631.07.2014

1012. Soli alkalických kovov pentachlórfenolu (Alkali salts of pentachlorophenolo) (CAS 131-52-2 a 7778-73-6)

01.01.200631.07.2014

1013. 1-dietylkarbamoyl-1-chlórprop-1-én-2-yldimetyl-fosfát (Phosphamidono) (CAS 13171-21-6)

01.01.200631.07.2014

1014. N-(trichlórmetylsulfanyl)ftalimid (N-(Trichloromethylthio)phthalimideo) (CAS 133-07-3)

01.01.200631.07.2014

1015. N-naftyl-2-anilín (N-2-Naphthylanilineo) (CAS 135-88-6)

01.01.200631.07.2014

1016. Zirám (Ziramo) (CAS 137-30-4)

01.01.200631.07.2014

1017. 5-bróm-1,2,3-trifluórbenzén (1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzeneo) (CAS 138526-69-9)

01.01.200631.07.2014

1018. Propazín (Propazineo) (CAS 139-40-2)

01.01.200631.07.2014

1019. Monurón-TCA (3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCAo) (CAS 140-41-0)

01.01.200631.07.2014

1020. Izoxaflutol (Isoxaflutoleo) (CAS 141112-29-0)

01.01.200631.07.2014

1021. Krezoxím-metyl (Kresoxim-methylo) (CAS 143390-89-0)

01.01.200631.07.2014

1022. Chlórdekon (Chlordeconeo) (CAS 143-50-0)

01.01.200631.07.2014

1023. 9-vinylkarbazol (9-Vinylcarbazoleo) (CAS 1484-13-5)

01.01.200631.07.2014

1024. Kyselina 2-etylhexánová (2-Ethylhexanoic acido) (CAS 149-57-5)

01.01.200631.07.2014

1025. Monurón (Monurono) (CAS 150-68-5)

01.01.200631.07.2014

1026. Chlorid kyseliny morfolín-4-karboxylovej (Morpholine-4-carbonyl chlorideo) (CAS 15159-40-7)

01.01.200631.07.2014

1027. N-(dimetylamíno)sukcínamidová kyselina (Daminozideo) (CAS 1596-84-5)

01.01.200631.07.2014

1028. 2-chlór-N-(2,6-dietylfenyl)-N-(metoxymetyl)acetamid (Alachloro) (CAS 15972-60-8)

01.01.200631.07.2014

1029. NVZB kondenzačný produkt: tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium chloridu, močoviny a destilovaného hydrogenovaného C16-18 lojového alkylamínu (UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamineo) (CAS 166242-53-1)

01.01.200631.07.2014

1030. 4-hydroxy-3,5-dijodobenzonitril (Ioxynilo) (CAS 1689-83-4)

01.01.200631.07.2014

1031. 4-hydroxy-3,5-dibromobenzonitril (3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrileo) (CAS 1689-84-5)

01.01.200631.07.2014

1032. 2,6-dibróm-4-kyanofenyl-oktanoát (2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoateo) (CAS 1689-99-2)

01.01.200631.07.2014

1033. Benzyl violet 4B ([4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl) amino]phenyl] methylene]-cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] (ethyl)(3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salto) (CAS 1694-09-3)

01.01.200631.07.2014

1034. 5-chloroxindol (5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-oneo) (CAS 17630-75-0)

01.01.200631.07.2014

1035. Benomyl (Benomylo) (CAS 17804-35-2)

01.01.200631.07.2014

1036. Chlórtalonil (Chlorothalonilo) (CAS 1897-45-6)

01.01.200631.07.2014

1037. Chlórdimeform hydrochlorid (N´-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-dimethylformamidine monohydrochlorideo) (CAS 19750-95-9)

01.01.200631.07.2014

1038. 4,4´-metylén-bis(2-etylanilín) (4,4´-Methylene bis(2-ethylaniline)o) (CAS 19900-65-3)

01.01.200631.07.2014

1039. Valínamid (Valinamideo) (CAS 20108-78-5)

01.01.200631.07.2014

1040. 2-(4-metylfenoxymetyl)-oxirán ([(p-Tolyloxy)methyl]oxiraneo) (CAS 2186-24-5)

01.01.200631.07.2014

1041. 2-(3-metylfenoxymetyl)-oxirán ([(m-Tolyloxy)methyl]oxiraneo) (CAS 2186-25-6)

01.01.200631.07.2014

1042. [(2-metylfenoxy)metyl]-oxirán (2,3-Epoxypropyl o-tolyl ethero) (CAS 2210-79-9)

01.01.200631.07.2014

1043. Tolyloxymetyl-oxirán ([(Tolyloxy)methyl]oxirane, cresyl glycidyl ethero) (CAS 26447-14-3)

01.01.200631.07.2014

1044. Dialát (Di-allateo) (CAS 2303-16-4)

01.01.200631.07.2014

1045. Benzyl-2,4-dibrómbutanoát (Benzyl 2,4-dibromobutanoateo) (CAS 23085-60-1)

01.01.200631.07.2014

1046. Trifluórjodometán (Trifluoroiodomethaneo) (CAS 2314-97-8)

01.01.200631.07.2014

1047. Metyl-tiofanát (Thiophanate-methylo) (CAS 23564-05-8)

01.01.200631.07.2014

1048. Dodekachlórpentacyklo [5.2.1.02,6.03,9.05,8]-dekán (Dodecachloropentacyclo [5.2.1.02,6.03,9.05,8] decaneo) (CAS 2385-85-5)

01.01.200631.07.2014

1049. N-(1,1-dimetylprop-2-inyl)-3,5-dichlórbenzamid (Propyzamideo) (CAS 23950-58-5)

01.01.200631.07.2014

1050. Butoxymetyl-oxirán (Butyl glycidyl ethero) (CAS 2426-08-6)

01.01.200631.07.2014

1051. 2,3,4-trichlórbut-1-én (2,3,4-Trichlorobut-1-eneo) (CAS 2431-50-7)

01.01.200631.07.2014

1052. Chinometionát (Chinomethionateo) (CAS 2439-01-2)

01.01.200631.07.2014

1053. Monohydrát (R)-α-fenyletylamónium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)-fosfonátu ((R)-α-Phenylethyl-ammonium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrateo) (CAS 25383-07-7)

01.01.200631.07.2014

1054. 5-etoxy-3-trichlórmetyl-1,2,4-tiadiazol (5-Ethoxy-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazoleo) (CAS 2593-15-9)

01.01.200631.07.2014

1055. N-(4-[(2-hydroxy-5-metylfenyl)diazenyl]fenyl)-acetamid (Disperse Yellow 3o) (CAS 2832-40-8)

01.01.200631.07.2014

1056. 1,2,4-triazol (1,2,4-Triazoleo) (CAS 288-88-0)

01.01.200631.07.2014

1057. Aldrín (Aldrino) (CAS 309-00-2)

01.01.200631.07.2014

1058. Diurón (Diurono) (CAS 330-54-1)

01.01.200631.07.2014

1059. Linurón (Linurono) (CAS 330-55-2)

01.01.200631.07.2014

1060. Uhličitan nikelnatý (Nickel carbonateo) (CAS 3333-67-3)

01.01.200631.07.2014

1061. Izoproturón (3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylureao) (CAS 34123-59-6)

01.01.200631.07.2014

1062. Iprodión (Iprodioneo) (CAS 36734-19-7)

01.01.200631.07.2014

1063. (2,6-dijód-4-kyanofenyl)-oktanát (4-Cyano-2,6-diiodophenyl octanoateo) (CAS 3861-47-0)

01.01.200631.07.2014

1064. 1-[4-fluór-5-(hydroxymetyl)-tetrahydrofurán-2-yl]-1H-pyrimidín-2,4-dión (5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3-fluro-2-hydroxymethylterahydrofurano) (CAS 41107-56-6)

01.01.200631.07.2014

1065. But-2-enál (Crotonaldehydeo) (CAS 4170-30-3)

01.01.200631.07.2014

1066. Hexahydrocyklopenta(c)pyrol-1-(1H)-amónium N-etoxykarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanid (Hexahydrocyclopenta(c)pyrrole-1-(1H)-ammonium N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanideo) (ES 418-350-1)

01.01.200631.07.2014

1067. 4,4´-karboimidoyl bis-(N,N-dimetylanilín) (4,4´-Carbonimidoyl bis[N,N-dimethylaniline]o) (CAS 492-80-8)

01.01.200631.07.2014

1068. 2-metyl-4,6-dinitrofenol (DNOCo) (CAS 534-52-1)

01.01.200631.07.2014

1069. p-toluidínium chlorid (Toluidinium chlorideo) (CAS 540-23-8)

01.01.200631.07.2014

1070. p-toluidínium-hydrogensulfát (Toluidine sulphateo) (CAS 540-25-0)

01.01.200631.07.2014

1071. 2-(4-tertc-butylfenyl)etanol (2-(4-tert-Butylphenyl)ethanolo) (CAS 5406-86-0)

01.01.200631.07.2014

1072. Fentión (Fenthiono) (CAS 55-38-9)

01.01.200631.07.2014

1073. Chlórdan (Chlordaneo) (CAS 57-74-9)

01.01.200631.07.2014

1074. Hexán-2-ón (Hexan-2-oneo) (CAS 591-78-6)

01.01.200631.07.2014

1075. Fenarimol (Fenarimolo) (CAS 60168-88-9)

01.01.200631.07.2014

1076. Acetamid (Acetamideo) (CAS 60-35-5)

01.01.200631.07.2014

1077. N-cyklohexyl-N-metoxy-2,5-dimetylfurán-3-karboxamid (N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamideo) (CAS 60568-05-0)

01.01.200631.07.2014

1078. Dieldrín (Dieldrino) (CAS 60-57-1)

01.01.200631.07.2014

1079. 4,4´-izobutyletylidéndifenol (4,4´- Isobutylethylidenediphenolo) (CAS 6807-17-6)

01.01.200631.07.2014

1080. Chlórdimeform (Chlordimeformo) (CAS 6164-98-3)

01.01.200631.07.2014

1081. Amitrol (Amitroleo) (CAS 61-82-5)

01.01.200631.07.2014

1082. Karbaryl (Carbarylo) (CAS 63-25-2)

01.01.200631.07.2014

1083. Destiláty (ropné) ľahké pri hydrogenačnom krakovaní (Distillates (petroleum), light hydrocrackedo) (CAS 64741-77-1)

01.01.200631.07.2014

1084. 1-etyl-1-metylmorfolínium-bromid (1-Ethyl-1-methylmorpholinium bromideo) (CAS 65756-41-4)

01.01.200631.07.2014

1085. (3-chlórfenyl)-(4-metoxy-3-nitrofenyl)-ketón ((3-Chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl)methanoneo) (CAS 66938-41-8)

01.01.200631.07.2014

1086. Motorová nafta (Fuels, dieselo) (CAS 68334-30-5) okrem takej, pri ktorej je známy celý postup jej rafinácie a možno preukázať, že látka, z ktorej je vyrobená, nie je karcinogénna

01.01.200631.07.2014

1087. Vykurovací olej č. 2 (Fuel oil, No 2o) (CAS 68476-30-2)

01.01.200631.07.2014

1088. Vykurovací olej č. 4 (Fuel oil, No 4o) (CAS 68476-31-3)

01.01.200631.07.2014

1089. Motorová nafta č. 2 (Fuels, diesel, No 2o) (CAS 68476-34-6)

01.01.200631.07.2014

1090. 2,2-dibróm-2-nitroetanol (2,2-Dibromo-2-nitroethanolo) (CAS 69094-18-4)

01.01.200631.07.2014

1091. 1-etyl-1-metylpyrolidínium-bromid (1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromideo) (CAS 69227-51-6)

01.01.200631.07.2014

1092. Monokrotofos (Monocrotophoso) (CAS 6923-22-4)

01.01.200631.07.2014

1093. Nikel (Nickelo) (CAS 7440-02-0)

01.01.200631.07.2014

1094. Brómmetán (Bromomethaneo) (CAS 74-83-9)

01.01.200631.07.2014

1095. Chlórmetán (Chloromethaneo) (CAS 74-87-3)

01.01.200631.07.2014

1096. Jódmetán (Iodomethaneo) (CAS 74-88-4)

01.01.200631.07.2014

1097. Brómetán (Bromoethaneo) (CAS 74-96-4)

01.01.200631.07.2014

1098. Heptachlór (Heptachloro) (CAS 76-44-8)

01.01.200631.07.2014

1099. Fentín hydroxid (Fentin hydroxideo) (CAS 76-87-9)

01.01.200631.07.2014

1100. Síran nikelnatý (Nickel sulphateo) (CAS 7786-81-4)

01.01.200631.07.2014

1101. 3,5,5-trimetylcyklohex-2-enón (3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enoneo) (CAS 78-59-1)

01.01.200631.07.2014

1102. 2,3-dichlórpropén (2,3-Dichloropropeneo) (CAS 78-88-6)

01.01.200631.07.2014

1103. Fluazifop-P-butyl (Fluazifop-P-butylo) (CAS 79241-46-6)

01.01.200631.07.2014

1104. Kyselina (S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-karboxylová ((S)-2,3-Dihydro-1H-indole-carboxylic acido) (CAS 79815-20-6)

01.01.200631.07.2014

1105. Toxafén (Toxapheneo) (CAS 8001-35-2)

01.01.200631.07.2014

1106. Hydrochlorid (4-hydrazinofenyl)-N-metylmetán sulfónamidu ((4-Hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulfonamide hydrochlorideo) (CAS 81880-96-8)

01.01.200631.07.2014

1107. 1-(fenyldiazenyl)-2-naftol (CI Solvent Yellow 14o) (CAS 842-07-9)

01.01.200631.07.2014

1108. Chlozolinát (Chlozolinateo) (CAS 84332-86-5)

01.01.200631.07.2014

1109. Chlóralkány C10-13 (Alkanes, C10-13, chloroo) (CAS 85535-84-8)

01.01.200631.07.2014

1110. Pentachlórfenol (Pentachlorophenolo) (CAS 87-86-5)

01.01.200631.07.2014

1111. 2,4,6-trichlórfenol (2,4,6-Trichlorophenolo) (CAS 88-06-2)

01.01.200631.07.2014

1112. Dietylkarbamoylchlorid (Diethylcarbamoyl-chlorideo) (CAS 88-10-8)

01.01.200631.07.2014

1113. 1-vinyl-2-pyrolidón (1-Vinyl-2-pyrrolidoneo) (CAS 88-12-0)

01.01.200631.07.2014

1114. Myklobutanil (Myclobutanil, 2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrileo) (CAS 88671-89-0)

01.01.200631.07.2014

1115. Fencín-acetát (Fentin acetateo) (CAS 900-95-8)

01.01.200631.07.2014

1116. Bifenyl-2-amín (Biphenyl-2-ylamineo) (CAS 90-41-5)

01.01.200631.07.2014

1117. Monohydrochlorid trans-4-cyklohexyl-L-prolínu (Trans-4-cyclohexyl-L-proline monohydro-chlorideo) (CAS 90657-55-9)

01.01.200631.07.2014

1118. 2-metylbenzén-1,3-diyl-diizokyanát (2-Methyl-m-phenylene diisocyanateo) (CAS 91-08-7)

01.01.200631.07.2014

1119. 4-metyl-m-fenylén-diizokyanát (4-Methyl-m-phenylene diisocyanateo) (CAS 584-84-9)

01.01.200631.07.2014

1120. 2(alebo 4)-1,3-fenylén-diizokyanát (m-Tolylidene diisocyanateo) (CAS 26471-62-5)

01.01.200631.07.2014

1121. Palivá pre letecké motory z extrakcie uhlia rozpúšťadlom a hydrogenačného krakovania (Fuels, jet aircraft, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenatedo) (CAS 94114-58-6)

01.01.200631.07.2014

1122. Palivá pre vznetové motory z extrakcie uhlia rozpúšťadlom a hydrogenačného krakovania (Fuels, diesel, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenatedo) (CAS 94114-59-7)

01.01.200631.07.2014

1123. Smola (Pitcho) (CAS 61789-60-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

1124. Bután-2-ón-oxím (2-Butanone oximeo) (CAS 96-29-7)

01.01.200631.07.2014

1125. Uhľovodíky C16-20 z odstraňovania voskov rozpúšťadlom pri hydrogenačnom krakovaní, parafínový destilačný zvyšok (Hydrocarbons, C16-20osolvent-dewaxed hydrocracked paraffinic distn. residueo) (CAS 97675-88-2)

01.01.200631.07.2014

1126. Dichlórmetylbenzén (á,á-Dichlorotolueneo) (Cas No 98-87-3)

01.01.200631.07.2014

1127. Minerálne vlny iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy, priemyselné sklené kremičité vlákna s neusporiadanou orientáciou a s obsahom oxidov alkalických kovov a oxidov kovov alkalických zemín (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) (Mineral wool, Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO)o) väčším ako 18 % hm. (ELINCS 406-230-1)

01.01.200631.07.2014

1128. Reakčný produkt acetofenónu, formaldehydu, cyklohexánamínu, metanolu a kyseliny octovej (Reaction product of acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acido)
(ELINCS 406-230-1)

01.01.200631.07.2014

1129. Soli 4,4´-karboimidoyl-bis[N,N-dimetylanilínu] (Salts of 4,4´-carbonimidoyl bis[N,N-dimethylaniline]o)

01.01.200631.07.2014

1130. 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexány (1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexaneso) iné, ako sú uvedené na inom mieste tejto prílohy

01.01.200631.07.2014

1131. Bis[7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenyldiazenyl)-3-sulfonátonaftalén)-1-olato] chróman (1-) trisodný (Trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulfonato-1-naphtholato)chromate(1-)o) (ELINCS 400-810-8)

01.01.200631.07.2014

1132. Zmes zlúčenín 4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-alyl-6-(3-(6-(3-6(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy-2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-alyl-6-(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)fenol a 4-alyl-6-(3-(6-(3-(4-alyl-2,6-bis(2,3-
-epooxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-alyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-2- 2,3-
-epoxypropyl)fenol (A mixture of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4--allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)-phenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(4--allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)phenol and 4-allyl-
-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxy-propyl)phenolo) (ELINCS 417-470-1)

01.01.200631.07.2014

1133. Olej z koreňa Saussurea lappa Clarke (CAS 8023-88-9), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

1134. 7-etoxy-4-metylkumarín (7-Ethoxy-4-methylcoumarino) (CAS 87-05-8), ak je použitý ako vonná zložka

01.01.200631.07.2014

1135. Hexahydrokumarín (Hexahydrocoumarino) (CAS 700-82-3), ak je použitý ako vonná zložka

04.04.200931.07.2014

1136. Extrudát Myroxylon pereire (Rayle) Klotzch (Peruánsky balzam, surový) CAS 8007-00-9, ak sa používa ako vonná látka.

01.01.200631.07.2014

1137. Izobutyl nitrit (Isobutyl nitriteo) (CAS 542-56-3)

01.01.200631.07.2014

1138. Izoprén, stabilizovaný (2-metyl-1,3-butadién) (Isoprene (stabilized) (2-methyl-1,3-butadiene)o) (CAS 78-79-5)

01.01.200631.07.2014

1139. 1-brómpropán (n-propylbromid) (1-Bromopropane (n-Propyl bromide)o) (CAS 106-94-5)

01.01.200631.07.2014

1140. Chloroprén, stabilizovaný (2-chlórbuta-1,3-dién) (Chloroprene (stabilized) (2-Chlorobuta-1,3-diene)o) (CAS 126-99-8)

01.01.200631.07.2014

1141. 1,2,3-trichlórpropán (1,2,3-Trichloropropaneo) (CAS 96-18-4)

01.01.200631.07.2014

1142. 1,2-dimetoxyetán (Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)o) (CAS 110-71-4)

01.01.200631.07.2014

1143. Dinokap (Dinocap (ISO)o) (CAS 39300-45-3)

01.01.200631.07.2014

1144. Diaminotoluén, technický, zmes 4-metyl-m-fenyléndiamínu3) a 2-metyl-m-fenyléndiamínu4) (metylfenyléndiamín) (Diaminotoluene, technical product – mixture of 4-methyl-m-phenylene diamine and 2-methyl-m-phenylene diamine (methyl-phenylenediamine)o) (CAS 25376-45-8)

01.01.200631.07.2014

1145. 1-chlór-4-(trichlórmetyl)benzén (p-Chlorobenzotrichlorideo) (CAS 5216-25-1)

01.01.200631.07.2014

1146. Difenyléter, oktabrómderivát (Diphenylether; Octabromo derivateo) (CAS 32536-52-0)

01.01.200631.07.2014

1147. 1,2-bis(2-metoxyetoxy)etán (1,2-bis(2-Methoxyethoxy)ethaneo) (CAS 112-49-2)

01.01.200631.07.2014

1148. Tetrahydrotiopyrán-3-karboxaldehyd (Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehydeo) (CAS 61571-06-0)

01.01.200631.07.2014

1149. Bis[4-(dimetylamino)fenyl]ketón (4,4’-bis(Dimethylamino)benzophenone (Michler’s ketone)o) (CAS 90-94-8)

01.01.200631.07.2014

1150. (S)-oxiránmetanol, 4-metyl-benzénsulfonát (Oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate, (S)-o) (CAS 70987-78-9)

01.01.200631.07.2014

1151. Dipentylester kyseliny 1,2-benzéndikarboxylovej, rozvetvený a lineárny [1], n-pentyl-izopentylftalát [2] di-n-pentylftalát [3] diizopentylftalát [4] (1,2-Benzenedicarboxylic acid (Dipentylester), branched and linear [1], n-Pentyl-isopentylphthalate [2], Di-n-pentylphthalate [3] Diisopentylphthalate [4]o) (CAS 84777-06-0 [1], – [2], CAS 131-18-0 [3], CAS 605-50-5 [4])

01.01.200631.07.2014

1152. Benzyl-butylftalát (Benzyl butyl phthalate (BBP)o) (CAS 85-68-7)

01.01.200631.07.2014

1153. Kyselina 1,2-benzéndikarboxylová di-C7-11, rozvetvené a lineárne alkylestery (1,2-Benzenedicarboxylic acid di-C7-11, branched and linear alkylesterso) (CAS 68515-42-4)

01.01.200631.07.2014

1154. Zmes 4-(3- etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl) pyrazol-4-yl)penta-
-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzénsulfonátu disodného a 4-(3-etoxykarbonyl-4-
-(5-(3-etoxykarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonátofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5- -oxopyrazol-1-yl)benzénsulfonátu trisodného (A mixture of: Disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-etho- xycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyra-
zol-1-yl)benzenesulfonate and Trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sul-
fonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonateo)
(ES 402-660-9)

01.01.200631.07.2014

1155. Dihydrochlorid (metylénbis(4,1-fenyléndiazenyl(1-(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-metyl-2-oxopyridín-5,3-diyl)))-1,1’-dipyridíniumdichlorid (Methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1’-dipyridinium dichloride dihydrochlorideo) (ES 401-500-5)

01.01.200631.07.2014

1156. 2-[2-hydroxy-3-(2-chlórfenyl) karbamoyl-1-naftyldiazenyl]-7-[2-hydroxy-3-(3-fenyl(metyl))-karbamoyl-1-naftyldiazenyl]fluorén-9-ón (2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorophenyl) carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydro-xy-3-(3-methylphenyl)-2-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-carbamoyl-1-naphthylazo] fluoren-9-oneo) (ES 420-580-2)

01.01.200631.07.2014

1157. Azafenidín (Azafenidino) (CAS 68049-83-2)

01.01.200631.07.2014

1158. 2,4,5-trimetylanilín [1], 2,4,5-trimetylanilín-hydrochlorid [2] (2,4,5-Trimethylaniline [1], 2,4,5-Trimethylaniline hydrochloride [2]o) (CAS 137-17-7 [1], CAS 21436-97-5 [2])

01.01.200631.07.2014

1159. 4,4’-sulfándiylbisanilín (4,4’-Thiodianilineo) a jeho soli (CAS 139-65-1)

01.01.200631.07.2014

1160. 4,4’-oxydianilín (4,4’-Oxydianiline (p-Aminophenyl ether)o) a jeho soli (CAS 101-80-4)

01.01.200631.07.2014

1161. N,N,N’,N’-tetrametyl-4,4’-metyléndianilín (N,N,N’,N’-Tetramethyl-4,4’-methylendianilineo) (CAS 101-61-1)

01.01.200631.07.2014

1162. 2-metoxy-5-metylanilín (6-Methoxy-m-toluidine (p-Cresidine)o) (CAS 120-71-8)

01.01.200631.07.2014

1163. 3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidín (3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidineo) (CAS 143860-04-2)

01.01.200631.07.2014

1164. Zmes 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu a zmes oligomérov 3,5-bis (3-aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-1-yl]--1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu (A mixture of: 1,3,5-tris(3-Aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione and a mixture of oligomers of 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-ami-nomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione (ES 421-550-1)

01.01.200631.07.2014

1165. 2-nitrotoluén (2-Nitrotoluene o) (CAS 88-72-2)

01.01.200631.07.2014

1166. Tributyl-fosfát (Tributyl phosphateo) (CAS 126-73-8)

01.01.200631.07.2014

1167. Naftalén (Naphthaleneo) (CAS 91-20-3)

01.01.200631.07.2014

1168. Nonylfenol [1], 4-nonylfenol, nonyl rozvetvený[2] (Nonylphenol [1], 4-nonylphenol, branched [2]o) (CAS 25154-52-3 [1], CAS 84852-15-3 [2])

01.01.200631.07.2014

1169. 1,1,2-trichlóretán (1,1,2-Trichloroethaneo) (CAS 79-00-5)

01.01.200631.07.2014

1170. Pentachlóretán (Pentachloroethaneo) (CAS 76-01-7)

01.01.200631.07.2014

1171. 1,1-dichlóretén (Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene)o) (CAS 75-35-4)

01.01.200631.07.2014

1172. 3-chlórpropén (Allyl chloride (3-chloropropene)o) (CAS 107-05-1)

01.01.200631.07.2014

1173. 1,4-dichlórbenzén (1,4-Dichlorobenzene (p-Dichlorobenzene)o) (CAS 106-46-7)

01.01.200631.07.2014

1174. Bis(2-chlóretyl)éter (Bis(2-chloroethyl) ethero) (CAS 111-44-4)

01.01.200631.07.2014

1175. Fenol (phenolo) (CAS 108-95-2)

01.01.200631.07.2014

1176. 4,4’-izopropylidéndifenol (Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)o) (CAS 80-05-7)

01.01.200631.07.2014

1177. 1,3,5-trioxán (Trioxymethylene (1,3,5-Trioxan)o) (CAS 110-88-3)

01.01.200631.07.2014

1178. Propargit (Propargite (ISO)o) (CAS 2312-35-8)

01.01.200631.07.2014

1179. 1-chlór-4-nitrobenzén (1-Chloro-4-nitrobenzeneo) (CAS 100-00-5)

01.01.200631.07.2014

1180. S-etyl-azepán-1-karbotioát (Molinate (ISO)o) (CAS 2212-67-1)

01.01.200631.07.2014

1181. Cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín (Fenpropimorpho) (CAS 67564-91-4)

01.01.200631.07.2014

1183. Metylizokyanát (Methyl isocyanateo) (CAS 624-83-9)

01.01.200631.07.2014

1184. N,N-dimetylanilínium tetrakis(pentafluórfenyl)boritan (N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borateo) (CAS 118612-00-3)

01.01.200631.07.2014

1185. O,O’-(etenylmetylsilylén)di[(4-metylpentán-2-ón)oxím] (O,O’-(Ethenylmethylsilylene) di[(4-methylpentan-2-one) oxime]o) (ES 421-870-1)

01.01.200631.07.2014

1186. Zmes 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimetyl-2-chromanyl)rezorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaf-
talén-1-sulfonátu) a 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimetyl-2-chromanyl)rezorcinol-bis(6-diazo-5,6-dihydro-5--oxonaftalén-1-sulfonátu) v pomere 2:1 (A 2:1 mixture of: 4-(7-Hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)
resorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) and 4-(7-Hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate)o) (CAS 140698-96-0)

01.01.200631.07.2014

1187. Zmes reakčného produktu 4,4’-metylénbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalénsulfonátu v pomere 1:2 a zmes reakčného produktu 4,4’-metylénebis[2-(4-
-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalénsulfonátu v pomere 1:3 (A mixture of: reaction product of 4,4’-Methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:2) and reaction product of 4,4’-Methylenebis[2-(4-hyd-
roxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-Diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalenesulfonate (1:3)o)
(ES 417-980-4)

01.01.200631.07.2014

1188. Hydrochlorid malachitovej zelenej ([4-[á-[4-(dimetylamino)fenyl]benzylidén] -cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamónium-chlorid) [1] a oxalát malachitovej zelenej [2] (Malachite green hydrochloride [1]; Malachite green oxalate [2]o) (CAS 569-64-2 [1], CAS 18015-76-4 [2])

01.01.200631.07.2014

1189. 1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol (1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-olo) (CAS 107534-96-3)

01.01.200631.07.2014

1190. 5-(3-butyryl-2,4,6-trimetylfenyl)-2-[1-(etoxyimino)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-én-1-ón 5-(3-Butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-oneo) (CAS 138164-12-2)

01.01.200631.07.2014

1191. Trans-4-fenyl-L-prolín (Trans-4-phenyl-L-prolineo) (CAS 96314-26-0)

01.01.200631.07.2014

1192. (2,6-dibróm-4-kyanofenyl)-heptanoát (Bromoxynil heptanoate (ISO)o) (CAS 56634-95-8)

01.01.200631.07.2014

1193. Zmes kyseliny 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)diazenyl]-2,5-dietoxyfenyl)diazenyl]-2-[(3-fosfonofenyl)diazenyl]benzoovej a kyseliny 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)diazenyl]-2,5-dietoxyfenyl)diazenyl]-3-[(3-fosfonofenyl)diazenyl]benzoovej (A mixture of: 5-[(4-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid and 5-[(4-[(7-Amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]benzoic acido) (CAS 163879-69-4)

01.01.200631.07.2014

1194. 2-{4-(2-amóniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-metyl-2-metoxy-4-sulfamoylfenyldiazenyl)-2-sulfonátonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-2-aminopropyl formiát (2-{4-(2-Ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-tri-azin-2-ylamino}-2-aminopropyl formateo) (ES 424-260-3)

01.01.200631.07.2014

1195. 2-metyl-5-nitroanilín [1] a 5-nitro-2-metylanilínium-chlorid [2] (5-Nitro-o-toluidine [1]; 5-Nitro-o-toluidine hydrochloride [2])o) (CAS 99-55-8 [1], CAS 51085-52-0 [2])

01.01.200631.07.2014

1196. 1-(1-naftylmetyl)chinolínium-chlorid (1-(1-Naphthylmethyl)quinolinium chlorideo) (CAS 65322-65-8)

01.01.200631.07.2014

1197. (R)-5-bróm-3-(1-metyl-2-pyrolidinylmetyl)-1H-indol ((R)-5-Bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indoleo) (CAS 143322-57-0)

01.01.200631.07.2014

1198. (E)-4,5-dihydro-6-metyl-4-(3-pyridylmetylénamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-ón (Pymetrozine (ISO)o) (CAS 123312-89-0)

01.01.200631.07.2014

1199. 3-[2,4-dichlór-5-(prop-2-inyloxy)fenyl]-5-(1,1-dimetyletyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ón) (Oxadiargyl (ISO)o) (CAS 39807-15-3)

01.01.200631.07.2014

1200. 3-(3-chlór-p-tolyl)-1,1-dimetylmočovina (Chlorotoluron (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea)o) (CAS 15545-48-9)

01.01.200631.07.2014

1201. N-[2-(3-acetyl-5-nitrotiofén-2-yldiazenyl)-5-dietylaminofenyl]acetamid (N-[2-(3-Acetyl-5-nitrothiophen-2-ylazo)-5-diethylaminophenyl] acetamideo) (ES 416-860-9)

01.01.200631.07.2014

1202. 1,3-bis(vinylsulfonylacetamid)propán (1,3-bis(Vinylsulfonylacetamido)-propaneo) (CAS 93629-90-4)

01.01.200631.07.2014

1203. 4-etoxyanilín (p-Phenetidine (4-Ethoxyaniline)o) (CAS 156-43-4)

01.01.200631.07.2014

1204. Benzén-1,3-diamín (m-Phenylenediamineo) a jeho soli (CAS 108-45-2)

01.01.200631.07.2014

1205. Zvyšky (uhoľno-dechtové) z destilácie kreozotového oleja (Residues (coal tar), creosote oil distn.o) (CAS 92061-93-3), ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

1206. Kreozotový olej, acenafténová frakcia z pracieho oleja (Creosote oil, acenaphthene fraction, wash oilo) (CAS 90640-84-9), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

1207. Kreozotový olej (Creosote oilo) (CAS 61789-28-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

1208. Kreozot (Creosoteo) (CAS 8001-58-9), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

1209. Kreozotový olej, destilát s vysokou teplotou varu z pracieho oleja (Creosote oil, high-boiling distillate, wash oilo) (CAS 70321-79-8), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

1210. Extrakčné zvyšky (uhoľné) z kyslého kreozotového oleja pri extrakcii zvyškov pracieho oleja (Extract residues (coal), creosote oil acid, wash oil extract residueo) (CAS 122384-77-4), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.01.200631.07.2014

1211. Kreozotový olej, destilát s nízkou teplotou varu z pracieho oleja (Creosote oil, low-boiling distillate, wash oilo) (CAS 70321-80-1), ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

01.10.200631.07.2014

1212 6-metoxypyridín-2,3-diamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 94166-62-8)

01.10.200631.07.2014

1213 Naftalén-2,3-diol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 92-44-4)

01.10.200631.07.2014

1214 N-fenyl-1,2,4-benzéntriamín, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 136-17-4)

01.10.200631.07.2014

1215 3,5-diamino-2,6-bis(2-hydroxyetoxy)pyridín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 117907-42-3)

01.10.200631.07.2014

1216 4-amino-2-metoxymetylfenol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 29785-47-5)

01.10.200631.07.2014

1217 4,5-diamino-1-metyl-1H-pyrazol, dihydro- chlorid a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 20055-01-0)

01.10.200631.07.2014

1218 sulfát 1-[(4-chlórfenyl)metyl]-1H-pyrazol-4,5-diamónia (2 : 1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 163183-00-4)

01.10.200631.07.2014

1219 2-amino-4-chlórfenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 95-85-2)

01.10.200631.07.2014

1220 4-hydroxyindol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 2380-94-1)

01.10.200631.07.2014

1221 2-metoxy-5-metyl-1,4-benzéndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 56496-88-9)

01.10.200631.07.2014

1222 5-amino-4-fluór-2-metylfenol sulfát (2 : 1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 163183-01-5)

01.10.200631.07.2014

1223 3-dietylaminofenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 91-68-9)

01.10.200631.07.2014

1224 N,N-dimetyl-2,6-pyridíndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

01.10.200631.07.2014

1225 3-cyklopentylaminofenol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 104903-49-3)

01.10.200631.07.2014

1226 N-(2-metoxyetyl)-1,4-fenyléndiamín a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 72584-59-9)

01.10.200631.07.2014

1227 2,4-diamino-5-metylfenetol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 113715-25-6)

01.10.200631.07.2014

1228 Naftalén-1,7-diol, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 575-38-2)

01.10.200631.07.2014

1229 Kyselina 3,4-diaminobenzoová, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 619-05-6)

01.10.200631.07.2014

1230 2-aminometyl-p-aminofenol a jeho hydrochloridová soľ, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 79352-72-0)

01.10.200631.07.2014

1231 1-[(2-metoxyfenyl)azo]-2-naftol (CI 12150), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 1229-55-6)

01.10.200631.07.2014

1232 4-[[3-[(dimetylfenyl)diazenyl]-2,4-dihydroxyfe- nyl] diazenyl] benzénsulfonát sodný (CI 20170), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 1320-07-6)

01.10.200631.07.2014

1233 5-(4-(fenyldiazenyl)fenyldiazenyl)-6-hydroxy- naftalén-2,4-disulfonát sodný (CI 27290), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov (CAS 5413-75-2)

21.11.200731.07.2014

1234 PEG-3,2,2-di-p-fenylendiamín ** (CAS144644-13-3)

21.11.200731.07.2014

1235 6-nitro-o-toluidín (CAS 570-24-1)

21.11.200731.07.2014

1236 HC Yellow No 11 ** (CAS 73388-54-2)

21.11.200731.07.2014

1237 HC Orange No 3 ** (CAS 81612-54-6)

21.11.200731.07.2014

1238 HC Green No 1 ** (CAS 52136-25-1)

21.11.200731.07.2014

1239 HC Red No 8 a jeho soli ** (CAS 97404-14-3, 13556-29-1)

21.11.200731.07.2014

1240 tetrahydro-6-nitrochinoxalín a jeho soli (CAS 158006-54-3, 41959-35-7)

21.11.200731.07.2014

1241 Disperse Red 15 ** s výnimkou nečistoty v Disperse Violet 1 ** (CAS 116-85-8)

21.11.200731.07.2014

1242 4-amino-3-fluórfenol (CAS 399-95-1)

21.11.200731.07.2014

1243 N,N-dihexadecyl-N,N-bis(2-hydroxyetyl) propándiamid; bishydroxietyl biscetyl malonamid ** (CAS 149591-38-8)

15.04.200831.07.2014

1244 5-metylbenzén-1,2,4-triol (1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene o) (CAS 1124-09-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1245 6-hydroxy-4-metyl-2-pyridón (2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine o) (CAS 4664-16-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1246 2,3-dihydro-1,4-benzodioxín-5-ol (5-Hydroxy-1,4-benzodioxane o) (CAS 10288-36-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1247 3,4-Methylenedioxyphenol ** (CAS 533-31-3) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1248 3,4-Methylenedioxyaniline ** (CAS 14268-66-7) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1249 Hydroxypyridinone ** (CAS 822-89-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1250 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol**(CAS 50982-74-6) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1251 2-metoxy-4-nitrofenol (2-Methoxy-4-nitrophenol o) (CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1252 C.I. Acid Black 131 ** (CAS 12219-01-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1253 Floroglucinol (1,3,5-Trihydroxybenzene o) (CAS 108-73-6) (Phloroglucinol **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1254 Benzén-1,2,4-triyl-triacetát (1,2,4-Benzenetriacetate o) (CAS 613-03-6) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1255 Produkty reakcie 2,2-iminobisetanolu (Ethanol, 2,2-iminobis- o) s epichlórhydrínom (epichlorohydrinv o) a 2-nitrobenzén-1,4-diamínom (2-nitro-1,4-benzenediamine o) (CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No. 5 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1256 Produkty reakcie N-metyl-1,4-diaminoantrachinónu (N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone o) s epichlórhydrínom (epichlorohydrin o) a monoetanolamínom (monoethanolamine o) (CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1257 Kyselina sulfanilová (4-Aminobenzenesulfonic acid o) (CAS 121-57-3) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1258 Kyselina 3,3-[sulfonylbis[(2-nitro-4,1-fenylén)imino]]bis(6-(fenylamino)benzén-sulfónová (3,3-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-phenylene)imino)bis(6-(phenylamino)) benzenesulfonic acid o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1259 3 (alebo 5)-[[4-[benzylmetylamino]fenyl]diazenyl]-1,2-(alebo 1,4)-1H-1,2,4 triazol (3 (or 5)-((4-(Benzylmethylamino)phenyl)azo)-1,2-(or1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-tria-zolium o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1260 2,2-[[3-chlór-4-[(2,6-dichlór-4-nitrofenyl)diazenyl]fenyl]imino]bis(etanol) (2,2-((3-Chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo)phenyl)imino)bisethanol o) (CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1261 2-[[4-[etyl(2-hydroxyetyl)amino]fenyl]diazenyl]-6-metoxy-3-metylbenzotiazol (Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl (2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1262 2-[(4-chlór-2-nitrofenyl)diazenyl]-N-(2-metoxyfenyl)-3-oxobutánamid (2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N- (2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide o) (CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1263 2,2-[(3,3-dichlór[1,1-bifenyl]-4,4-diyl)bis(diazéndiyl)]bis[N-fenyl-3-oxobutánamid] (2,2-[(3,3-Dichloro[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutanamide]o) (CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1264 Kyselina 2,2-(1,2-eténdiyl)bis[5-((4-ethoxyfenyl)diazenyl] benzénsulfónová (2,2-(1,2-Ethenediyl)bis[5-((4-ethoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1265 2,2-dimetyl-6-[[1-naftyl-4-(fenyldiazenyl)]-diazenyl]-2,3-dihydro-1H-pyrimidín (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1H-pyrimidine o) (CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1266 Kyselina 3(alebo 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonáto-2-naftyl)diazenyl]-1-naftyl]diazenyl] salicylová (3(or5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1267 Kyselina 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfofenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl]-2-naftalénsulfónová (2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]- o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1268 [µ-[[7,7-iminobis[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-(N-metylsulfamoyl)fenyl]diazenyl]naftalén-2-sulfonáto]] (6-)]]dimeďnatan((µ-7,7-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl)phenyl)azo)naphthalene- -2-sulphonato))(6-)))dicuprate(2-) o) jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1269 Kyselina 3-[(4-(acetamino)fenyl)diazenyl]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(fenyl-diazenyl)-7-sulfonaftalén-2-yl]amino]karbonyl]amino]-2-naftelénsulfónová (3-[(4-(Acetylamino)phenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid o) jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1270 Kyselina 7,7-(karbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenyl)diazenyl]fenyl]diazenyl]-2-naftalénsulfónová (2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4- [(4-sulfo-phenyl)azo]phenyl]azo]- o) (CAS 25188-41-4) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1271 N-[4-[bis[4-(dietylamino)fenyl]metylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletán-amín (Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1272 [2-[[(4-metoxyfenyl)metylhydrazono]metyl]-1,3,3-trimetyl-3H-indol] (3H-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl) methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1273 2-(2-((2,4-dimethoxyfenyl)amino)vinyl)-1,3,3-trimetyl-3H-indol (3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl)amino)ethenyl)-1,3,3-trimethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1274 Nigrozín (Nigrosine o) (CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5 **) rozpustný v alkohole, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1275 3,7-bis(dietylamino)fenoxazín-5-ium (Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethylamino)- o) (CAS 47367-75-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1276 9-(dimetylamino)-benzo[a]fenozaxín-7-ium (Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9-(dimethylamino)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1277 6-amino-2-(2,4-dimetylfenyl)-1H-benz[de]izochinolín-1,3(2H)-dión (6-Amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione o) (CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1278 1-amino-4-[[4-[(dimetylamino)metyl]fenyl]amino]antrachinón (1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl] phenyl]amino]anthraquinone o) (CAS 12217-43-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1279 Laccaic Acid**(CAS 60687-93-6) (CI Natural Red 25 o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1280 Kyselina 2-anilino-5-[(2,4-dinitrofenyl)amino]benzénsulfónová (Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitrophenyl) amino]-2-(phenylamino)- o) (CAS 15347-52-1) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1281 4-[(4-nitrofenyl)diazenyl]anilín (4-[(4-Nitrophenyl)azo]aniline o) (CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1282 4-Nitro-m-phenylenediamine ** (CAS 5131-58-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1283 1-amino-4-(metylamino)antrachinón (1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthracenedione o) (CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1284 N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 2973-21-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1285 2-(2-amino-4-nitroanilino)etanol (N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylenediamine o) (CAS 56932-44-6) (HC Yellow No. 5 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1286 2-[(2-amino-4-nitrofenyl)amino]-2-(hydroxymetyl)propán-1,3-diol (N1-(Tris(hydroxymethyl))methyl-4- nitro-1,2-phenylenediamine o) (CAS 56932-45-7) (HC Yellow No. 3 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1287 2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine ** (CAS 57524-53-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1288 N,N-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 10228-03-2) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1289 3-[N-metyl-N-(4-metylamino-3-nitrofenyl)amino]propán-1,2-diol (3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol o) (CAS 93633-79-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1290 Kyselina 4-etylamino-3-nitrobenzoová (4-Ethylamino-3-nitrobenzoic acid o) (CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA **) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1291 [8-[(4-amino-2-nitrofenyl)diazenyl]-7-hydroxy-2-naftyl]trimetylamónium ((8-[(4-Amino-2-nitrophenyl) azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)trimethylammonium o) a jeho soli s výnimkou Basic Red 118 ** (CAS 71134-97-9), ak je prítomná ako nečistota v Basic Brown 17 **, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1292 5-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]-1,4-dimetyl-1H-1,2,4-triazol(5-((4-(Dimethylamino)phenyl)azo)-1,4-dimethyl -1H-1,2,4-triazolium o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1293 4-(fenyldiazenyl)benzén1,3-diamín (m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)- o) (CAS 495-54-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1294 4-metyl-6-(fenyldiazenyl)benzén-1,3-diamín (1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(phenylazo)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1295 Kyselina 5-(acetamino)-4-hydroxy-3-[(2-metylfenyl)diazenyl]-2,7-naftaléndi-sulfónová (2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2-methylphenyl)azo)- o) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1296 4,4-[(4-metyl-1,3-fenylén)bis(diazéndiyl)]bis[6-metylbenzén-1,3-diamín] (4,4-[(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzenediamine] o) (CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1297 3-[[4-[[diamino(fenyldiazenyl)fenyl]diazenyl]-2-metylfenyl]diazenyl]-N,N,N-trimetylbenzénamín (Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-2-methylphenyl]azo]-N,N,N-trimethyl o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1298 3-[[4-[[diamino(fenyldiazenyl)fenyl]diazenyl]naftalén-1-yl]diazenyl]-N,N,N-trimetylbenzénamín (Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-N,N,N-trimethyl o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1299 N-[4-[[4-(dietylamino)fenyl]fenylmetylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletánamín (Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino)phenyl)phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1300 1-[(2-hydroxyetyl)amino]-4-(metylamino) antrachinón (9,10-Anthracenedione, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)- o) (CAS No 86722-66-9) a jeho deriváty, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1301 1,4-diamino-2-metoxyantrachinón (1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthracenedione o) (CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1302 1,4-dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyetyl)amino]antrachinón (1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthraquinoneo) (CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1303 1-[(3-aminopropyl)amino]-4-(metylamino)antrachinón (1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(methylamino) anthraquinone o) jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1304 N-[6-[(2-chlór-4-hydroxyfenyl)imino]-4-metoxy-3-oxocyklohexa-1,4-dién-1-yl]acetamid (N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamide o (CAS 66612-11-1) (HC Yellow No. 8 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1305 [6-[[3-chlór-4-(metylamino)fenyl]imino]-4-metyl-3-oxocyklohexa-1,4-dién-1-yl]močovina ([6-[[3-Chloro-4-(methylamino)phenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]urea o) (CAS 56330-88-2) (HC Red No. 9 **) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1306 3,7-bis(dimetylamino)fenotiazín-5-ium (Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethylamino)- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1307 4,6-bis(2-hydroxyetoxy)-m-fenylénediamín (4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-m-Phenylenediamine o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1308 5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine ** (CAS 104333-03-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1309 4,4-Diaminodiphenylamine ** (CAS 537-65-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1310 N,N-dietyl-2-metylbenzén-1,4-diamín (4-Diethylamino-o-toluidine o) (CAS 148-71-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1311 4-amino-N,N-dietylanilín (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine o) (CAS 93-05-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1312 4-amino-N,N-dimetylanilín (N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine o) (CAS 99-98-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1313 4-metylbenzén-1,2-diamín (Toluene-3,4-Diamine **) (CAS 496-72-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1314 2,4-diamino-5-metylfenoxyetanol (2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol **) (CAS 141614-3-5) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1315 6-Amino-o-cresol ** (CAS 17672-22-9) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1316 Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol ** (CAS 110952-46-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1317 2-Amino-3-nitrophenol ** (CAS 603-85-0) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1318 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine ** (CAS 50610-28-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1319 2-Nitro-p-phenylenediamine ** (CAS 5307-14-2) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1320 Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine ** (CAS 122252-11-3) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1321 6-Nitro-2,5-pyridinediamine ** (CAS 69825-83-8) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1322 3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenylfenazínium (Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1323 Kyselina 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaftyl)diazenyl]-7-nitronaftalén-1-sulfónová (3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid o) (CAS 16279-54-2) a jej soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1324 3-[[2-nitro-4-(trifluórmetyl)fenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino] propane-1,2-diol o) (CAS 104333-00-8) (HC Yellow No. 6 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1325 2-[(4-chlór-2-nitrofenyl)amino]etanol (2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino]ethanol o) (CAS 59320-13-7) (HC Yellow No. 12 **) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1326 3-[[4-[(2-hydroxyetyl)metylamino]-2-nitrofenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[[4-[(2-Hydroxyethyl)Methylamino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol o) (CAS 173994-75-7) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1327 3-[[4-[etyl(2-hydroxyetyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]propán-1,2-diol (3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl)Amino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol o) (CAS 114087-41-1) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

15.04.200831.07.2014

1328 N-[4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-(etylamino)-1-naftyl]metylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-N-etyletánamínium(Ethanaminium,N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- o) a jeho soli, ak sa používa vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1329 4-[(4-aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dién-1-ylidén)metyl]-2-metylanilín (4-[(4-Aminophenyl) (4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidineo
(CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) a jeho hydrochloridová soľ (Basic Violet 14**; CI 42510**) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1330 Kyselina 4-[(2,4-dihydroxyfenyl)diazenyl]benzénsulfónová (4-(2,4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulphonic acido) (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) a jej sodná soľ (Acid Orange 6**; CI 14270**) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1331 Kyselina 4-(fenyldiazenyl)-3-hydroxy-2-naftoová (3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acido) (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) a jej vápenatá soľ (Pigment Red 64:1**; CI 15800**) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1332 Kyselina 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xantén-9-yl)benzoová; Fluoresceín (2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acido; Fluorescein o) (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) a jej disodná soľ (Acid Yellow 73 sodium salt**; CI 45350**) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1333 4’,5’-dibróm-3’,6’-dihydroxyspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón; 4’,5’-dibrómfluoresceín (4‘,5‘-Dibromo-3‘,6‘-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene]-3-oneo; 4‘,5‘-Dibromofluorescein o) (Solvent Red 72**) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) a jeho disodná soľ (CI 45370**) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1334 Kyselina 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetrabrómxantén-9-yl)benzoová; 2’,4’,5’,7’-tetrabrómfluoresceín (2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)-benzoic acid; Fluorescein, 2‘,4‘,5‘,7‘-tetrabromo-o) (Solvent Red 43**) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), jej disodná soľ (Acid Red 87**; CI 45380**) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) a jej hliníková soľ (Pigment Red 90:1 Aluminium lake**) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1335 9-(2-karboxylátofenyl)-3-(2-metylanilino)-6-(2-metyl-4-sulfonátoanilino) xantýlium, vnútorná soľ (Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3-(2-methylphenyl)amino)-6-((2-methyl-4-sulfophenyl)amino)-o) (CAS 10213-95-3) a jeho sodná soľ (Acid Violet 9**; CI 45190**) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1336 3’,6’-dihydroxy-4’,5’-dijódspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón (3‘,6‘-Dihydroxy-4‘,5‘-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene)-3-oneo) (Solvent Red 73**) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) a jeho sodná soľ (Acid Red 95**; CI 45425**) (CAS 33239-19-9; ­EINECS 251-419-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1337 3’,6’-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tetrajódspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón (3‘,6‘-Dihydroxy-4‘,5‘-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene)-3-oneo) (CAS 15905-32-5; ­EINECS 240-046-0), jeho disodná soľ (Acid Red 51**; CI 45430**) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) a jeho hliníková soľ (Pigment Red 172 Aluminium lake**) (CAS 12227-78-0; ­EINECS 235-440-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1338 2,4-diaminofenol (1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenolo) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4 ) a jeho dihydrochloridová soľ (2,4-Diaminophenol HCl**) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1339 Hydrochinón (1,4-Dihydroxybenzeneo) (Hydroquinone**) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1340 [4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimetylamino)fenyl]metylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamóniumchlorid ([4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chlorideo) (Basic Blue 26**; CI 44045**) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1341 Dinátrium-3-[(2,4-dimetyl-5-sulfonátofenyl)diazenyl]-4-hydroxynaftalén-1-sulfonát (Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonateo) (Ponceau SX**; CI 14700**) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1342 tris[5-(hydroxyimino)-6-oxo-5,6-dihydronaftalén-2-sulfonáto(2-)-N5,O6]železitan trisodný (Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-)o) (Acid Green 1**; CI 10020**) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1343 4-(fenyldiazenyl)benzén-1,3-diol (4-(Phenylazo)resorcinolo) (Solvent Orange 1**; CI 11920**) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1344 4-[(4-etoxyfenyl)diazenyl]-1-naftol (4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphtholo) (Solvent Red 3**; CI 12010**) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1345 1-[(2-chlór-4-nitrofenyl)diazenyl]-2-naftol (1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholo) (Pigment Red 4**; CI 12085**) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1346 3-hydroxy-N-(2-metylfenyl)-4-[(2,4,5-trichlórfenyl)diazenyl]naftalén-2-karboxamid (3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamideo) (Pigment Red 112**; CI 12370**) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1347 4-[[5-[(dietylamino)sulfonyl]-2-metoxyfenyl]diazenyl]-3-hydroxy-N-(5-chlór-2,4-dimetoxyfenyl)- naftalén-2-karboxamid (N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2 -metho­xyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamideo) (Pigment Red 5**; CI 12490**) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1348 Dinátrium-4-[(5-chlór-4-metyl-2-sulfonátofenyl)diazenyl]-3-hydroxy-2-naftoát (Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoateo) (Pigment Red 48**, CI 15865**) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1349 Kalcium 3-hydroxy-4-[(1-sulfonáto-2-naftyl)diazenyl]-2-naftoát (Calcium 3-hydroxy-4- [(1-sulpho­nato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoateo) (Pigment Red 63:1**; CI 15880**) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1350 Trinátrium-3-hydroxy-4-(4-sulfonátonaftyldiazenyl)naftalén-2,7-disulfonát (Trisodium 3-hydroxy-4-(4‘-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonateo) (Acid Red 27**; CI 16185**) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1351 2,2’-[(3,3’-dichlór[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl)bis(diazenyl)]bis[N-(2,4-dimetylfenyl)-3-oxobutánamid] (2,2‘-[(3,3‘-Dichloro[1,1‘-biphenyl]-4,4‘-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide]o) (Pigment Yellow 13**; CI 21100**) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1352 2,2’-[cyklohexylidénbis[(2-metyl-4,1-fenylén)diazéndiyl]]bis[4-cyklohexylfenol] (2,2‘-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexylphenol]o) (Solvent Yellow 29**; CI 21230**) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1353 1-(4-(fenyldiazenyl)fenyldiazenyl)-2-naft-ol 1-((4-Phenylazo)phenylazo)-2-naphtholo) (Solvent Red 23**; CI 26100**) (CAS 85-86-9; EINECS 201- 638-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1354 Tetranátrium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonáto-4-[(4-sulfonátofenyl)diazenyl]-1-naftyl]diazenyl]naftalén-2,7-disulfonát (Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphona­tophe­nyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonateo) (­Food Black 2**; CI 27755**) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1355 Hydrogen-(4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-(dietylamínio)cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]metyl]benzén- -1,3-disulfonát (Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl)(2,4-disulfo­phenyl)methylene)- -2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-ohydroxid, vnútorná soľ, sodná soľ (Acid Blue 1**; CI 42045**) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1356 bis[hydrogen-[4-[4-(dietylamino)fenyl][4-(dietylamínio)cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]metyl]-6- -hydroxybenzén-1,3-disulfonát (Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl) (5-hydroxy- -2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-ohydroxid, vnútorná soľ, vápenatá soľ (2:1) (Acid Blue 3**; CI 42051**) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1357 Dihydrogen(etyl)[4-[4-[etyl(3-sulfonátobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonátobenzhydrylidén]cyklo­hexa-2,5-dién-1-ylidén](-3-sulfonátobezyl)amónium (Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl ((3-sulfophenyl)methyl)amino)phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl) methylene)-2,5-cyclohexadien- -1-ylidene)-3-sulfo-ohydroxid, vnútorná soľ, disodná soľ (Fast Green FCF**; CI 42053**)
(CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1358 1,3-izobenzofurándión, reakčné produkty s metylchinolínom a chinolínom (1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinolineo) (Solvent Yellow 33**; CI 47000**) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1359 Nigrozín (Nigrosineo) (CI 50420**) (CAS 8005-03-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1360 5,15-dietyl-8,18-dichlór-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3’,2’-m]trifenodioxazín (8,18-Dichloro- 5,15- diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3‘,2‘-m]triphenodioxazineo) (Pigment Violet 23**; CI 51319**) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1361 1,2-dihydroxyantrachinón (1,2-Dihydroxyanthraquinoneo) (Pigment Red 83**; CI 58000**) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1362 Trinátrium-8-hydroxypyrén-1,3,6-trisulfonát (Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonateo) (Solvent Green 7**; CI 59040**) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1363 1-hydroxy-4-(4-metylanilino)antrachinón (1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinoneo) (Solvent Violet 13**; CI 60725**) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1364 1,4-bis(4-metylfenylamino)antrachinón (1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinoneo) (Solvent Green 3**; CI 61565**) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1365 6-chlór-2-(6-chlór-4-metyl-3-oxobenzo[b]tién-2(3H)-ylidén)-4-metylbenzo[b]tiofén-3(2H)-ón (6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-oneo(VAT Red 1**; CI 73360**) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1366 5,12-dihydrochino[2,3-b]akridín-7,14-dión (5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dioneo) (Pigment Violet 19**; CI 73900**) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1367 [29H,31H-ftalocyanináto(2-)-N29,N30,N31,N32]meďnatý komplex (29H,31H-Phthalocyaninato(2-)- N29,N30,N31,N32)coppero) (Pigment Blue 15**; CI 74160**) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1368 [29H,31H-ftalocyaníndisulfonáto-N29,N30,N31,N32]meďnatan disodný (Disodium [29H,31H-phthalocyaninedisulphonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(2-)o) (Direct Blue 86**; CI 74180**) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1369 Polychlórftalocyaninátomeďnatý komplex (Polychloro copper phthalocyanineo) (Pigment Green 7**; CI 74260**) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov

08.07.200931.07.2014

1370 2.2´- dioxyetanol (2,2´-oxydiethanol (DEG)o; Diethylene glycol **) (CAS 111-46-6; EINECS 203-872-2), stopové množstvo je uvedené v prílohe č. 3

08.07.200931.07.2014

1371 Fytomenadión (Phytonadione **; Phytomenadione *) (CAS 84-80-0/81818-54-4; EINECS 201-564-2)

03.01.201231.07.2014

1372 2-aminofenol (o-Aminophenol **, CI 76520) a jeho soli (CAS 95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4, EINECS 202-431-1 / 267-335-4)

01.09.201331.07.2014

1373 N-(4-amino-2-nitrofenyl)alylamín (HC Red No. 16 **, CAS 160219-76-1) a jeho soli

01.01.200631.07.2014

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

ZOZNAM LÁTOK, KTORÝCH POUŽITIE V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH JE OBMEDZENÉ

01.01.200631.07.2014

Časť 1

01.09.201331.07.2014
Ref. čísloLátkaObmedzeniaPodmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku
Oblasť aplikácie/použitiaNajvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentáchĎalšie obmedzenia a požiadavky
abcdef
1aKyselina boritá, boritany a tetraboritany okrem látky č. 1184 v prílohe č. 2
Boric acid, borates and tetraborateso with exception of substance No 1184 in Annex II
a)
Púdre
a)
5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu boritú
a)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku, ak je koncentrácia voľne rozpustných boritanov > 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu boritú.
a)
Nepoužívať pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku.
b)
Kozmetické výrobky na celkovú hygienu
b)
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu boritú
b)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky.
b)
Neprehĺtať. Nepoužívať pre deti mladšie ako tri roky.
c)
Ostatné kozmetické výrobky okrem kozmetických výrobkov do kúpeľa a kozmetických výrobkov na trvalú onduláciu vlasov
c)
3 % hm. vyjadrené v prepočte na kyselinu boritú
c)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku, ak je koncentrácia voľne rozpustných boritanov > 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu boritú.
c)
Nepoužívať pre deti mladšie ako tri roky. Nepoužívať po peelingu alebo na podráždenú pokožku.
1bTetraboritany
Tetraborateso
a)
Kozmetické výrobky do kúpeľa
a)
18 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu boritú
a)
Nepoužívať v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako tri roky.
a)
Nepoužívať do kúpeľa pre deti mladšie ako tri roky.
b)
Kozmetické výrobky na onduláciu vlasov
b)
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu boritú
b)
Dôkladne opláchnuť.
2aKyselina tioglykolová a jej soli
Thioglycollic acid and its saltso
a)
Kozmetické výrobky na onduláciu vlasov alebo na narovnávanie vlasov
a)a), b), c)
Návod na použitie musí byť v štátnom jazyku a musí obsahovať tieto tvrdenia: Nesmie prísť do kontaktu s očami. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc.

a), c)
Použiť vhodné rukavice.
a)
1.
Všeobecné použitie
1.
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 9,5
1.
Obsahuje tioglykolát. Dodržiavať návod na použitie. Uchovávať mimo dosahu detí.
2.
Profesionálne použitie
2.
11 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 9,5
2.
Len na profesionálne použitie.
b)
Kozmetické výrobky na depiláciu
b)
5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 12,7
b), c)
Obsahuje tioglykolát. Dodržiavať návod na použitie. Uchovávať mimo dosahu detí.
c)
Ostatné kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú
c)
2 % hm. vyjadrené v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 7,0 – 9,5
2bEstery kyseliny tioglykolovej
Thioglycollic acid esterso
Kozmetické výrobky na onduláciu vlasov alebo na narovnávanie vlasovNávod na použitie musí byť v štátnom jazyku a musí obsahovať tieto tvrdenia: Môže vyvolať podráždenie pri styku s pokožkou. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Použiť vhodné rukavice.
a)
Všeobecné použitie
a)
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 6,0 – 9,5
a) Obsahuje tioglykolát. Dodržiavať návod na použitie. Uchovávať mimo dosahu detí.
b)
Profesionálne použitie
b)
11 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu tioglykolovú, pH 6,0 – 9,5
b)
Len na profesionálne použitie.
3Kyselina šťavelová, jej estery a alkalické soli
Oxalic acid, its esters and alkaline saltso
Kozmetické výrobky na ošetrovanie vlasov5 % hm. Len na profesionálne použitie.
4 Amoniak
Ammoniao
6 % hm. vyjadrených v prepočte na amoniakObsahuje amoniak.1)
5Nátrium-tozylchloramid
Tosylchloramide sodium*
0,2 % hm.
6Chlorečnany alkalických kovov
Chlorates of alkali metalso
a)
Zubné pasty
a)
5 % hm.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
3 % hm.
7Dichlórmetán
Dichloromethaneo
35 % hm., v zmesi s 1,1,1-trichlóretánom nesmie byť celková koncentrácia > 35 % hm. 0,2 % hm. maximálny obsah nečistôt
8N-substituované deriváty p-fenyléndiamínu a ich soli, N substituované deriváty o-fenyléndiamínu2) okrem derivátov uvedených v inej časti tejto prílohy a v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1309, 1311 a 1312
N-substituted derivatives of p-Phenylenediamine and their salts; N-substituted derivatives of o-Phenylenediamine5), with exception of those derivatives listed elsewhere in this Annex and under reference numbers 1309, 1311, and 1312 in Annex II
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov6 % hm. vyjadrených v prepočte na voľnú bázu
a)
Všeobecné použitie
a)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny. Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
b)
Profesionálne použitie
b) Len na profesionálne použitie. Obsahuje fenyléndiamíny.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Použiť vhodné rukavice.
8ap-fenyléndiamín a jeho soli2)
p-Phenylenediamine **
CAS 106-50-3
EINECS 203-404-7
p-Phenylenediamine HCl **
CAS 624-18-0
EINECS 210-834-9
p-Phenylenediamine sulfate **
CAS 16245-77-5
EINECS 240-357-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Všeobecné použitie
b)
Profesionálne použitie
a), b)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššie prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
2 % hm. vyjadrené v prepočte na voľnú bázu.
a)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
b)
Len na profesionálne použitie.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Použiť vhodné rukavice.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
9Metylfenyléndiamíny, ich N-substituované deriváty a ich soli2) okrem látky uvedenej v tejto prílohe pod referenčným číslom 9a a látok uvedených v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 364, 1310 a 1313
Methylphenylenediamines, their N-substituted derivatives and their salts1) with the exception of the substance under reference number 9a in this Annex and substances under reference numbers 364, 1310 and 1313 in Annex II
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov10 % hm. vyjadrených v prepočte na voľnú bázu
a)
Všeobecné použitie
a)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
b)
Profesionálne použitie
b)
Len na profesionálne použitie.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Použiť vhodné rukavice.
9aToluén-2,5-diamín a jeho soli 2)
Toluene-2,5-diamine **
CAS 95-70-5
EINECS 202-442-1
Toluene-2,5-diamine sulfate **
CAS 615-50-9
EINECS 210-431-8
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Všeobecné použitie
b)
Profesionálne použitie
a), b)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššie prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
4 % hm. vyjadrené v prepočte na voľnú bázu.
a)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
b)
Len na profesionálne použitie.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Použiť vhodné rukavice.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
11 Dichlorofén
Dichlorophen*
0,5 % hm.Obsahuje dichlorofén.
12Peroxid vodíka a iné zlúčeniny alebo zmesi, ktoré uvoľňujú peroxid vodíka, vrátane peroxidu močoviny a peroxidu zinočnatéhoa)
Zmesi na starostlivosť o vlasy

b)
Zmesi na starostlivosť o pokožku
a)
12 % hm. (40 objemových dielov) peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného
e)
Len na predaj pre zubných lekárov.
Pri každom cykle použitia sa prvé použitie vyhradzuje zubným lekárom alebo sa uskutočňuje pod ich priamym dohľadom, ak je zabezpečená rovnocenná úroveň bezpečnosti.
a)
Použiť vhodné rukavice.

a), b), c), e)
Obsahuje hydrogen peroxide.
Nesmie prísť do kontaktu s očami.
Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.
Hydrogen peroxide and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide oc)
Zmesi na spevnenie nechtov

d)
Výrobky na starostlivosť o ústnu hygienu vrátane výrobkov na výplach ústnej dutiny, zubných pást a výrobkov na bielenie alebo zosvetlenie zubov

e)
Výrobky na bielenie alebo zosvetlenie zubov
b)
4 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného

c)
2 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného

d)
0,1 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného

e)
>0,1 % 6 % hm. peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného
Následne sa poskytne spotrebiteľovi na dokončenie cyklu.
Nie je určený pre osoby mladšie ako18 rokov.
e)
Uvedie sa konkrétna koncentrácia prítomného alebo uvoľneného peroxidu vodíka v hmotnostných percentách.
Nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov.
Len na predaj pre zubných lekárov.
Pri každom cykle použitia sa prvé použitie vyhradzuje zubným lekárom alebo sa uskutočňuje pod ich priamym dohľadom, ak je zabezpečená rovnocenná úroveň bezpečnosti.
Následne sa poskytne spotrebiteľovi na dokončenie cyklu.
13Formaldehyd
Formaldehydeo
Kozmetické výrobky na spevnenie nechtov5 % hm. vyjadrených v prepočte na formaldehydPrínechtovú kožu chrániť krémom alebo olejom. Obsahuje formaldehyd.3)
14Hydrochinón 4)
Hydroquinoneo
b)
Kozmetické výrobky na nechtový umelecký dizajn
b)
0,02 % hm. po zmiešaní
b)
Len na profesionálne použitie.
b)
Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s pokožkou. Pozorne čítať návod na použitie.
15aHydroxid draselný alebo sodný
Potassium or sodium hydroxideo
a)
Kozmetické výrobky na odstraňovanie prínechtovej kože
a)
5 % hm. 5)
a)
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie. Uchovávať mimo dosahu detí.
b)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov
b)b)
1. Všeobecné použitie1.
2 % hm. 5)
1.
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže pôsobiť oslepnutie. Uchovávať mimo dosahu detí.
2.
Profesionálne použitie
2.
4,5 % hm. 5)
2.
Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie.
c)
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu
c)
pH < 12,7
c)
Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
d)
Iné použitie ako na reguláciu pH
d)
pH < 11,0
15bHydroxid lítny
Lithium hydroxideo
a)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov
a)a)
1. Všeobecné použitie1.
2 % hm.5)
1.
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie. Uchovávať mimo dosahu detí.
2.
Profesionálne použitie
2.
4,5 % hm.5)
2.
Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Môže spôsobiť oslepnutie.
b)
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu
b)
pH ≤12,7
b)
Obsahuje žieravinu. Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
c)
Iné použitie ako na reguláciu pH iba v kozmetických výrobkoch, ktoré sa zmývajú
c)
pH ≤11
15cHydroxid vápenatý
Calcium hydroxideo
a)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov s obsahom hydroxidu vápenatého a soli guanidínu
7 % hm. vyjadrených v prepočte na hydroxid vápenatýa)
Obsahuje žieravinu. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Uchovávať mimo dosahu detí. Môže spôsobiť oslepnutie.
b)
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu
b)
pH ≤ 12,7
b)
Obsahuje žieravinu. Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
c)
Iné použitie, napr. na reguláciu pH, technická pomôcka
c)
pH ≤ 11
161-naftol
1-Naphtol ** CAS 90-15-3
EINEC 201-969-4
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm.Uvedie sa zmiešavací pomer.

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo
máte citlivú, podráždenú alebo
poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu na dočasné tetovanie
čiernou henou.
17 Dusitan sodný
Sodium nitriteo
Inhibítor hrdzavenia0,2 % hm.Zakázaný používať so sekundárnymi alebo terciárnymi amínmi alebo inými látkami, ktoré vytvárajú nitrózamíny.
18 Nitrometán
Nitromethaneo
Inhibítor hrdzavenia0,3 % hm.
19 Neobsadená položka
20Neobsadená položka
21Chinín a jeho soli
Quinine and its saltso
a)
Šampóny
a)
0,5 % hm. vyjadreného v prepočte na chinínovú bázu
b)
Vlasové lotiony
b)
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na chinínovú bázu
22Rezorcinol
Resorcinol **
CAS 108-46-3
EINEC 203-585-2
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
1.
Všeobecné použitie
2.
Profesionálne použitie
b)
Vlasové lotiony a šampóny
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,25 % hm.

b)
0,5 % hm.
a)1.
Obsahuje resorcinol.
Po použití vlasy dobre opláchnuť.
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo
máte citlivú, podráždenú alebo
poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu na dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.2.
Len na profesionálne použitie.
Obsahuje resorcinol.
Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo
máte citlivú, podráždenú alebo
poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu na dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.


b)
Obsahuje resorcinol.
23a) Sulfidy alkalických kovov
Alkali sulphideso
a)
Kozmetické výrobky na depiláciu
a)
2 % hm. vyjadrené v prepočte na síru, pH 12,7
a), b)
Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
b) Sulfidy kovov alkalických zemín
Alkaline earth sulphideso
b)
Kozmetické výrobky na depiláciu
b)
6 % hm. vyjadrených v prepočte na síru, pH ≤12,7
24 Soli zinku rozpustné vo vode okrem 4-hydroxybenzénsulfonátu zinočnatého a pyritiónu zinočnatého
Watersoluble zinc salts with the exeption of zinc-4-hydroxy- -benzenesulphonate and zinc pyrithioneo
1 % hm. vyjadrené v prepočte na zinok
25 4-hydroxybenzénsulfonát zinočnatý
Zinc 4-hydroxybenzenesulphonateo
Dezodoranty, antiperspiranty a adstringentné lotiony6 % hm. vyjadrených v prepočte na bezvodú zlúčeninu Nesmie prísť do kontaktu s očami.
26 Monofluorofosfát amónny
Ammonium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje monofluorofosfát amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
27 Monofluorofosfát sodný
Sodium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje monofluorofosfát sodný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
28 Monofluorofosfát draselný
Potassium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje monofluorofosfát draselný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
29 Monofluorofosfát vápenatý
Calcium monofluorophosphateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje monofluorofosfát vápenatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
30 Fluorid vápenatý
Calcium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid vápenatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
31 Fluorid sodný
Sodium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid sodný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
32 Fluorid draselný
Potassium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid draselný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
33 Fluorid amónny
Ammonium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
34 Fluorid hlinitý
Aluminium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid hlinitý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
35 Fluorid cínatý
Stannous fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid cínatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
36 Hexadecylfluorid amónny
Hexadecyl ammonium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje hexadecylfluorid amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
37 Dihydrofluorid 3-(N-hexadecyl-N-2- hydroxyetylamónio) propylbis (2-hydroxyetyl) amónny
3-(N-Hexadecyl-N-2- hydroxyethyl-ammonio) propylbis (2-hydroxylethyl) ammonium dihydrofluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje dihydrofluorid 3-(N-hexadecyl-N-2-hydro-xyetylamónio)propylbis (2-hydroxyetyl) amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
38 Dihydrofluorid NN´N´-tris(polyoxyetylén)-N-hexadecylpropyléndiamínu
NN´N´-Tris (polyoxyethylene)-N- hexadecylpropylenediamine dihydrofluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje dihydrofluorid NN´N´-tris (polyoxyetylén)-N-hexade-cylpropyléndiamínu.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
39 Oktadecenylfluorid amónny
Octadecenyl ammonium fluoride o
Kozmetické ýrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje oktadecenyl fluorid amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
40 Fluorokremičitan sodný
Sodium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorokremičitan sodný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
41 Fluorokremičitan draselný
Potassium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorokremičitan draselný.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
42 Fluorokremičitan amónny
Ammonium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorokremičitan amónny.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
43 Fluorokremičitan horečnatý
Magnesium fluorosilicateo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorokremičitan horečnatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
441,3-bis (hydroxymetyl) imidazolidín-2-tión
1,3-Bis(hydroxymethyl) imidazolidine-2-thioneo
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy
a)
< 2 % hm.
a)
Zakázaný používať do sprejov.
a), b)
Obsahuje 1,3-bis (hydroxymetyl) imidazolidín-2-tión.
b)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o nechty
b)
< 2 % hm.
b)
pH kozmetických výrobkov musí byť < 4,0.
45Benzyl alcohol **1)
CAS 100-51-6
a)
Rozpúšťadlo
b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Vonné, aromatické kompozície alebo ich suroviny
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
46 6-metylkumarín
6-Methylcoumarino
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny 0,003 % hm.
47 Hydrofluorid nikometanolu
Nicomethanol hydrofluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje hydrofluorid nikometanolu.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
48 Dusičnan strieborný
Silver nitrateo
Výhradne v kozmetických výrobkoch na farbenie mihalníc a obočia4 % hm.Obsahuje dusičnan strieborný. Ak príde do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou.
49 Sulfid seleničitý
Selenium disulphideo
Šampóny proti lupinám1 % hm.Obsahuje sulfid seleničitý. Nesmie prísť do kontaktu s očami alebo poškodenou pokožkou.
50Komplexy chlorid–hydroxidu hlinito–zirkoničitého AlxZr(OH)yClz a komplexy chlorid-hydroxid-glycínu hlinito-zirkoničitého
Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes AlxZr(OH)yClz and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexeso
Antiperspirantya)
20 % hm. vyjadrených v prepočte na bezvodý komplex
1.
Pomer počtu atómov hliníka k počtu atómov zirkónia musí byť 2,0 – 10,0.
2.
Pomer počtu atómov (Al + Zr) k počtu atómov chlóru musí byť 0,9 – 2,1.
3.
Zakázané používať do sprejov.
Nepoužívať na podráždenú a poškodenú pokožku.
b)
5,4 % hm. vyjadreného v prepočte na zirkónium
51Chinolín-8-ol a bis (8-hydroxy-chinolínium) sulfát
Quinolin-8-ol and bis (8-hydroxyquinolinium) sulphateo
a)
Stabilizátor peroxidu vodíka v kozmetických výrobkoch na ošetrenie vlasov, ktoré sa zmývajú
a)
0,3 % hm. vyjadreného v prepočte na bázu
b)
Stabilizátor peroxidu vodíka v kozmetických výrobkoch na ošetrenie vlasov, ktoré sa nezmývajú
b)
0,03 % hm. vyjadreného v prepočte na bázu
52 Metanol
Methanolo
Denaturačné činidlo etanolu a izopropylalkoholu5 % hm. vyjadrených v prepočte na % hm. etanolu a izopropylalkoholu
53Kyselina etidrónová a jej soli (kyselina 1-hydroxy-etylidén-difosfónová a jej soli)
Etidronic acid and its salts (1-hydroxy-ethylidene- diphosphonic acid and its salts)o
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy
a)
1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu etidrónovú
b)
Mydlá
b)
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu etidrónovú
54 1-fenoxypropán-2-ol
1-Phenoxypropan-2-olo
Len v kozmetických výrobkoch, ktoré sa zmývajú Zakázaný v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny 2 % hm.Ako konzervačná látka, pozri prílohu č. 6, položku č. 43.
55položka neobsadená
56 Fluorid horečnatý
Magnesium fluorideo
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny0,15 % hm vyjadreného v prepočte na F ; v zmesi s inými zlúčeninami fluóru povolenými v tejto prílohe musí byť celková koncentrácia F ≤ 0,15 % hm.Obsahuje fluorid horečnatý.
Všetky zubné pasty s obsahom zlúčenín fluóru v koncentrácii F 0,1 – 0,15 % hm, okrem zubných pást, ktoré sú určené výlučne pre dospelé osoby a označené ako nevhodné pre deti, napríklad „len pre dospelé osoby“, musia na obale uvádzať text: „Deti vo veku do šiestich rokov, vrátane: Pri čistení zubov použite množstvo veľkosti zrnka hrachu pod dohľadom dospelej osoby, aby sa minimalizovalo prehltnutie. Ak je fluorid prijímaný z iných zdrojov, konzultujte so svojím zubným lekárom alebo všeobecným lekárom.
57Hexahydrát chloridu strontnatého
Strontium chloride hexahydrateo
a)
Zubné pasty
a)
3,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium; v zmesi s inými zlúčeninami stroncia povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia stroncia ≤ 3,5 % hm.
Obsahuje chlorid strontnatý. Pre deti sa neodporúča časté používanie.
b)
Šampóny a kozmetické výrobky na starostlivosť o pleť
b)
2,1 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium; v zmesi s inými zlúčeninami stroncia povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia stroncia ≤ 2,1 % hm.
58Hemihydrát octanu strontnatého
Stroncium acetate hemihydrateo
Zubné pasty3,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium; v zmesi s inými zlúčeninami stroncia povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia stroncia ≤ 3,5 % hm. Obsahuje octan strontnatý. Pre deti sa neodporúča časté používanie.
59Hydratovaný kremičitan horečnatý (mastenec)
Talc: Hydrated magnesium silicateo
a)
Práškové kozmetické výrobky pre deti mladšie ako 3 roky
a)
Držte púder ďalej od nosa a úst detí.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
60 Dialkylamidy a dialkanolamidy mastných kyselín
Fatty acid dialkylamides and dialkanolamideso
Najvyššia prípustná koncentrácia sekundárnych amínov 0,5 % hm.Nepoužívať s nitrozačnými systémami. Najvyššie prípustné množstvo sekundárnych amínov 5 % hm. v surovinách. Maximálny obsah nitrózamínov 50 mg/kg. Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
61 Monoalkylamíny, monoalkanolamíny a ich soli
Monoalkylamines, monoalkanolamines and their saltso
Najvyššia prípustná koncentrácia sekundárnych amínov 0,5 % hm.Nepoužívať s nitrozačnými systémami. Minimálna čistota 99 % hm. Najvyššie prípustné množstvo sekundárnych amínov 0,5 % hm. v surovinách. Najvyššie prípustné množstvo nitrózamínov 50 mg/kg. Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
62Trialkylamíny, trialkanolamíny a ich soli
Trialkylamines, trialkanolamines and their saltso
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
2,5 % hm.
a), b)
Nepoužívať s nitrozačnými systémami. Minimálna čistota 99 % hm. Najvyššie prípustné množstvo sekundárnych amínov 0,5 % hm. v surovinách. Najvyššie prípustné množstvo nitrózamínov 50 mg/kg. Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
63 Hydroxid strontnatý
Strontium hydroxideo
Na reguláciu pH v kozmetických výrobkoch na depiláciu3,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium, pH < 12,7 Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie prísť do kontaktu s očami.
64 Peroxid strontnatý
Strontium peroxideo
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú Profesionálne použitie4,5 % hm. vyjadreného v prepočte na stroncium v kozmetickom výrobkuVýrobky musia spĺňať požiadavky na uvoľňovanie peroxidu vodíka.Nesmie prísť do kontaktu s očami. Ak príde ku kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnuť vodou. Len na profesionálne použitie. Použiť vhodné rukavice.
65Benzalkónium chlorid, bromid a sacharinát
Benzalkonium chloride, bromide and saccharinateo
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú
a)
3 % hm. vyjadrené v prepočte na benzalkónium chlorid
a)
Koncentrácia benzalkónium chloridu, bromidu a sacharinátu s alkylovým reťazcom C14 alebo kratším musí byť v kozmetických výrobkoch ≤ 0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na benzalkónium chlorid.
a), b)
Nesmie prísť do kontaktu s očami.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na benzalkónium chlorid
66Polyakrylamidy
Polyacrilamideso
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
Maximálny reziduálny obsah akrylamidu 0,1mg/kg.
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
Maximálny reziduálny obsah akrylamidu 0,5 mg/kg.
672-benzylidénheptanál
Amyl cinnamalo
(CAS 122–40–7)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
69(E)-3-fenylprop-2-én-1-ol
Cinnamyl alcoholo
(CAS 104–54–1)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
70Citral
Citralo
(CAS 5392–40–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
71Eugenol
Eugenolo
(CAS 97–53–0)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
72Hydroxycitro- nellal **
CAS 107-75-5
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
1,0 %
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
73Isoeugenol **
CAS 97-54-1
a)
Kozmetické výrobky ústnej hygieny
b)
0,02 %
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
743-fenyl-2-pentylprop-2-én- -1-ol
Amylcin namyl alcoholo
(CAS 101–85–9)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
75Benzyl-2-hydroxybenzoát
Benzyl salicylateo
(CAS 118–58–1)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
76(E)-3-fenylpropenál
Cinnamalo
(CAS 104–55–2)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
77Kumarín
Coumarino
(CAS 91–64–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
78Geraniol
Geraniolo
(CAS 106–24–1)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
794-(4-hydroxy-4-metylpentyl) cyklohex-3-én karbaldehyd
Hydroxy-methylpentyl- cyclohexenecarboxaldehydeo
(CAS 31906–04–4)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
804-metoxybenzylalkohol
Anisyl alcoholo
(CAS 105–13–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
81Benzyl-cinamát
Benzyl cinnamateo
(CAS 103–41–3)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
82Farnezol
Farnesolo
(CAS 4602–84–0)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
832-(4-terc-butylbenzyl)- -propanál
2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehydeo
(CAS 80–54–6)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
84Linalol
Linaloolo
(CAS 78–70–6)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
85Benzyl-benzoát
Benzyl benzoateo
(CAS 120–51–4)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
86Citronelol
Citronellolo
(CAS 106–22–9)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
873-fenyl-2-hexylpropenál
Hexyl cinnamaldehydeo
(CAS 101–86–0)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
88d-Limonene **
CAS 5989-27-5
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
Koncentrácia peroxidu musí byť < 20 mmol/l.2)
89Metyl-okt-2- -inoát
Methyl 2-octynoate **
Methyl heptine carbonate o
CAS 111-12-6
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,01 %, ak sa používa samostatne. Ak sa používa v kombinácii s metyl-non-2-inoátom, potom ich celková koncentrácia v konečnom výrobku nesmie byť > 0,01 % (z čoho koncentrácia metyl-non-2-inoátu nesmie byť > 0,002 %).
a), b)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia:
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
> 0,01 % vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
903-metyl-4-(trimetylcyklohex--2-én-1-yl) but-3-én-2-ón
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl- -2-cyclohexen-1-yl)-3-buten- -2-oneo
(CAS 127–51–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
91Evernia prunastri, extrakt
Oak moss extracto
(CAS 90028–68–5)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
92Evernia furfuracea, extrakt
Treemoss extracto
(CAS 90028–67–4)
Prítomnosť látky sa musí uviesť v zozname zložiek v zmysle § 13 ods. 3, ak je jej koncentrácia
a)
> 0,001 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa nezmývajú,
b)
> 0,01 % hm. vo výrobkoch, ktoré sa zmývajú.
932,4-diaminopyrimidín-3-oxid
2,4-Diamino-pyrimidine-3- -oxideo
(CAS 74638–76–9)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy1,5 % hm.
94Benzoylperoxid
Benzoyl peroxideo
Kozmetické výrobky na nechtový umelecký dizajn 0,7 % hm. po zmiešaní Len na profesionálne použitie.Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s pokožkou. Pozorne čítať návod na použitie.
95Hydrochinónmetyléter
Hydroquinone methylethero
Kozmetické výrobky na nechtový umelecký dizajn 0,02 % hm. po zmiešaní Len na profesionálne použitie.Len na profesionálne použitie. Nesmie prísť do kontaktu s pokožkou. Pozorne čítať návod na použitie.
961-terc-butyl-3,5-dimetyl-2,4,6-trinitrobenzén
Musk xyleneo
(CAS 81–15–2)
Všetky kozmetické výrobky okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutinya)
1 % hm. v parfumoch a parfumových vodách
b)
0,4 % hm. v toaletných vodách
c)
0,03 % hm. v ostatných kozmetických výrobkoch
971-(4’-terc-butyl-2’,6’-dimetyl--3’,5’-dinitrofenyl) etán-1-ón
Musk ketoneo
(CAS 81–14–1)
Všetky kozmetické výrobky okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutinya)
1,4 % hm. v parfumoch a parfumových vodách
b)
0,56 % hm. v toaletných vodách
c)
0,042 % hm. v ostatných kozmetických výrobkoch
98Kyselina salicylová6)
(CAS 69-72-7)
a)
Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú
a)
3,0 % hm.
Povolené na iné účely ako na zabránenie rozmnožovaniu mikroorganizmov v kozmetickom výrobku. Tento účel musí vyplývať z prezentácie
kozmetického výrobku. Zakázané v kozmetických výrobkoch pre deti mladšie ako 3 roky okrem šampónov.
a), b)
Nepoužívať pre deti mladšie ako 3 roky.7)
b)
Ostatné kozmetické výrobky
b)
2,0 % hm.
99Anorganické siričitany a hydrogénsiričitany8)a)
Oxidačné farbivá na farbenie vlasov
a)
0,67 % hm. vyjadrených ako voľný SO2
Povolené na iné účely ako na zabránenie rozmnožovaniu mikroorganizmov v kozmetickom výrobku. Tento účel musí vyplývať z prezentácie
kozmetického výrobku.
b)
Kozmetické výrobky na narovnávanie vlasov
b)
6,7 % hm. vyjadrených ako voľný SO2
c)
Samoopaľovacie kozmetické výrobky na tvár
c)
0,45 % hm. vyjadrených ako voľný SO2
d)
Ostatné samoopalbvacie kozmetické výrobky
d)
0,40 % hm. vyjadrených ako voľný SO2
100Triklokarbán9)
(CAS 101-20-2)
Kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú1,5 %hm.Povolené na iné účely ako na zabránenie rozmnožovaniu mikroorganizmov v kozmetickom výrobku. Tento účel musí vyplývať z prezentácie kozmetického výrobku. Kritériá čistoty:
3,3',4,4-tetrachlórazo- benzén < 1 ppm
3,3 ',4,4' -tetrachlórazoxy- benzén < 1 ppm.
101Zinkium-pyritión10)
(CAS 13463-41-7)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú0,1 %hm.Povolené na iné účely ako na zabránenie rozmnožovaniu mikroorganizmov v kozmetickom výrobku. Tento účel musí vyplývať z prezentácie
kozmetického výrobku.
102Glyoxal
Glyoxalo
Glyoxal **
CAS 107-22-2
EINEC 203-474-9
100 mg/kg
103Abies alba cone oil and extract **
CAS 90028-76-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
104 Abies alba cone oil and extract **
CAS 90028-76-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
105Abies pectinata needle oil and extract **
CAS 92128-34-2
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
106Abies sibirica needle oil and extract **
CAS 91697-89-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
107Abies balsamea needle oil and extract **
CAS 85085-34-3
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
108Pinus mugo pumilio leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-73-8
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
109Pinus mugo leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-72-7
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
110Pinus sylvestris leaf and twig oil and extract **
CAS 84012-35-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
111Pinus nigra leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-74-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
112Pinus palustris leaf and twig oil and extract **
CAS 97435-14-8
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
113Pinus pinaster leaf and twig oil and extract **
CAS 90082-75-0
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
114Pinus pumila leaf and twig oil and extract **
CAS 97676-05-6
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
115Pinus species leaf and twig oil and extract **
CAS 94266-48-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
116Pinus cembra leaf and twig oil and extract **
CAS 92202-04-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
117Pinus cembra leaf and twig extract acetylated **
CAS 94334-26-6
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
118Picea mariana leaf oil and extract **
CAS 91722-19-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
119Thuja occidentalis leaf oil and extract **
CAS 90131-58-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
120Thuja occidentalis stem oil **
CAS 90131-58-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
1213,7,7-trimetylbicyclo-
[4.1.0]hept-3-én

3-Carene **
(Isodiprene)o
CAS 13466-78-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
122Cedrus atlantica wood oil and extract **
CAS 92201-55-3
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
123Cupressus sempervirens leaf oil and extract **
CAS 84696-07-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
124Turpentine gum (Pinus spp.) **
CAS 9005-90-7
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
125Turpentine oil and rectified oil **
CAS 8006-64-2
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
126Turpentine, steam distilled (Pinus spp.) **
CAS 8006-64-2
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
127Terpene alcohols acetates **
CAS 69103-01-1
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
128Terpene hydrocarbons **
CAS 68956-56-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
129Terpenes and terpenoids **
s výnimkou
d-, l- a dl-limonene**
uvedených pod referenčnými
číslami 88, 167 a 168
v prílohe č. 3 časti 1

CAS 65996-98-7
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
130Terpenes and terpenoidsKoncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
1311-izopropyl-4-metylcyklo- hex-1,3-dién
-Terpinene **
p-Mentha-1,3-diene o
CAS 99-86-5
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
1321-metyl-4-(1-metylvinyl)cyklohex-1,4-dién
-Terpinene **
p-Mentha-1,4-diene o
CAS 99-85-4
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
1334-menta-1,4(8)-dién Terpinolene **
p-Mentha-1,4(8)-diene o
CAS 586-62-9
Koncentrácia peroxidu < 10 mmol/l.1)
1341-(1,1,2,3,3,6-hexametyl-indán-5-yl)etán-1-ón
Acetyl hexamethyl indan **
1,1,2,3,36-Hexamethyl- indan-5-yl methyl ketoneo
CAS 15323-35-0
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
2 %
b)
Kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú
135Alyl-butyrát
Allyl butyrate **
2-Propenyl butanoate o
CAS 2051-78-7
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
136Alyl-3-fenylakrylát
Allyl cinnamate **
2-Propenyl 3-phenyl-2-propenoate o
CAS 1866-31-5
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
137Alyl-cyklohexánacetát
Allyl cyclohexylacetate **
2-Propenyl cyclohexaneacetate o
CAS 4728-82-9
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
138Alyl-3-cyklohexylpro- panoát
Allyl cyclohexylpropionate **
2-Propenyl 3-cyclohexane-propanoate o
CAS 2705-87-5
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
139Alyl-heptanoát
Allyl heptanoate **
2-Propenyl heptanoate o
CAS 142-19-8
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
140Alyl-hexanoát
Allyl caproate **
Allyl hexanoate o
CAS 123-68-2
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
141Alyl-3-metylbutanoát
Allyl isovalerate **
2-Propenyl 3-methyl-butanoate o
CAS 2835-39-4
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
142Alyl-oktanoát
Allyl octanoate **
2-Allyl caprylate o
CAS 4230-97-1
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
143Alyl-fenoxyacetát
Allyl phenoxyacetate **
2-Propenyl phenoxyacetate o
CAS 7493-74-5
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
144Alyl-fenylacetát
Allyl phenylacetate **
2-Propenyl benzeneacetate o
CAS 1797-74-6
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
145Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate **
CAS 71500-37-3
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
146Allyl cyclohexyloxyacetate **
CAS 68901-15-5
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
147Allyl isoamyloxyacetate **
CAS 67634-00-8
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
148Allyl 2-methylbutoxyacetate **
CAS 67634-01-9
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
149Allyl nonanoate **
CAS 7493-72-3
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
150Allyl propionate **
CAS 2408-20-0
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
151Allyl trimethylhexanoate **
CAS 68132-80-9
Koncentrácia voľného alyl-alkoholu v esteri musí byť < 0,1 %.
151aAllyl phenethyl ether **
CAS 14289-65-7
EINECS 238-212-2
Koncentrácia voľného
alyl-alkoholu v éteri musí byť
0,1 % hm.
152Alyl-okt-2-inoát
Allyl heptine carbonate **
(Allyl okt-2-ynoate) o
CAS 73157-43-4
0,002 %Táto látka sa nesmie používať v kombinácii so žiadnym 2-alkynoickým esterom kyseliny (napr. metyl-okt-2- -inoátom).
1532-pentylcyklopent-2- -enón Amylcyclopentenone **
2-Pentylcyclopent-2-en-1- -one o
CAS 25564-22-1
0,1 %
154Balzamy Peru
Myroxylon balsamum var. pereirae extracts and distillates **
Balsam peru oil, absolute and anhydrol o
(Balsam oil peru) o
CAS 8007-00-9
0,4 %
1553-(4-terc-butylfenyl)- propanál
4-tert-Butyldihydrocinnam- aldehyde **
3-(4-tert-Butylphenyl)- propion-aldehyde o
CAS 18127-01-0
0,6 %
156Cuminum cyminum fruit oil and extract **
CAS 84775-51-9
a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú
a)
0,4 % rascového oleja
b)
Kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú
157(Z)-1-(2,6,6-trimetylcyklo- hex-2-enyl)-but-2-én-1-ón
cis-Rose ketone-1 **2)
(Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-2- cyclohexen-1-yl)-2-buten- -1-one o
(cis-alpha-Damascone) o
CAS 23726-94-5
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
158(E)-1-(2,6,6-trimetylcyklo- hex-1-enyl)but-2-én-1-ón
trans-Rose ketone-2 **2)
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1- -cyclohexen-1-yl)-2-buten--1-one o
(trans--Damascone) o
CAS 23726-91-2
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
159(E)-1-(2,4,4-trimetylcyklo- hex-2-én-1-yl)but-2-én-1- -ón
trans-Rose ketone-5 **2)
(E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2- -cyclohexen-1-yl)-2-buten- -1-one o
(Isodamascone) o
CAS 39872-57-6
0,02 %
160Trimetylcyklohexa-1,3- -dién-1-yl)but-2-én-1-ón
Rose ketone-4 **2)
1-(2,6,6-Trimethylcyclo- hexa-1,3-dien-1-yl)-2- -buten-1-one o
(Damascenone) o
CAS 23696-85-7
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1611-(2,6,6-trimetylcyklohex- -3-enyl)but-2-én-1-ón
Rose ketone-3 **2)
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclo hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(delta-Damascone) o
CAS 57378-68-4
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
162(Z)1-(2,6,6-trimetylcyklo-hex-1-enyl)but-2-én-1-ón
cis-Rose ketone-2 **2)
1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclo- hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(cis--Damascone) o
CAS 23726-92-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
163(E)-1-(2,6,6-trimetylcyklo- hex-2-enyl)but-2-én-1-ón
trans-Rose ketone-1 **2)
1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclo- hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(trans--Damascone) o
CAS 24720-09-0
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1641-(2,4,4-trimetylcyklohex- -2-én-1-yl)but-2-én-1-ón Rose ketone-5 **2)
1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclo- hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
CAS 33673-71-1
0,02 %
165[1(E),2]1-(2,6,6-tri- metylcyklohex-3-én-1-yl)- but-2-én-1-ón
trans-Rose ketone-3 **2)
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclo-hexen-1-yl)-2-buten-1-one o
(trans-delta-Damascone) o
CAS 71048-82-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,02 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
166trans-2-Hexenal **
CAS 6728-26-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,002 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
167(S)-1-metyl-4-(1-metyl- etenyl)-cyklohexén
l-Limonene **
(S)-p-Mentha-1,8-diene o
CAS 5989-54-8
Koncentrácia peroxidu < 20 mmol/l.1)
168Dipentén
dl-Limonene (racemic) **
1,8(9)-p-Menthadiene;
p-Mentha-1,8-diene o
(Dipentene) o
CAS 138-86-3
Koncentrácia peroxidu < 20 mmol/l .1)
1694-izopropenylcyklohex-1--énkarbaldehyd Perillaldehyde **
p-Mentha-1,8-dien-7-al o
CAS 2111-75-3
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,1 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1704-izopropylcyklohexa- dién-1-etyl-formiát
Isobergamate **
Menthadiene-7-methyl formate o
CAS 68683-20-5
0,1 %
171Metoxydicyklopentadién karboxaldehyd
Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde **
Octahydro-5-methoxy-4,7--methano-1H-indene-2- -carboxaldehyde o
CAS 86803-90-9
0,5 %
1723-methylnon-2-enenitrile **
CAS 53153-66-5
0,2 %
173Metyl-non-2-inoát
Methyl octine carbonate **
Methyl non-2-ynoate o
CAS 111-80-8
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,002 %, ak sa používa samostatne.
Ak sa používa v kombinácii s metyl-okt-2- -inoátom, potom ich celková koncentrácia v konečnom kozmetickom výrobku nesmie byť > 0,01 % (z čoho koncentrácia metyl-okt-2- -inoátu nesmie byť > 0,002 %).
b)
Ostatné kozmetické výrobky
174Okt-1-én-3-yl-acetát
Amylvinylcarbinyl acetate **
1-Octen-3-yl acetate o
CAS 2442-10-6
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,3 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1753-propylidénftalid Propylidenephthalide **
3-Propylidenephtalide o
CAS 17369-59-4
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,01 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1762,4,6-trimetylcyklohex-3--én-1-metanol
Isocyclogeraniol **
2,4,6-Trimethyl-3-cyclo- hexene-1-methanol o
CAS 68527-77-5
0,5 %
1772-Hexylidene cyclopentanone **
CAS 17373-89-6
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,06 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1786-metylhepta-3,5-dién- -2-ón
Methyl heptadienone **
6-Methyl-3,5-heptadien-2--one o
CAS 1604-28-0
a)
Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny
b)
0,002 %
b)
Ostatné kozmetické výrobky
1793-(4-tolyl)propanál
p-Methylhydrocinnamic aldehyde **
Cresylpropionaldehyde o
p-Methyldihydrocinnam- aldehyde o
CAS 5406-12-2
0,2 %
180Liquidambar orientalis, extrakt
Liquidambar orientalis
balsam oil and extract **
(Styrax) o
CAS 94891-27-7
0,6 %
181Storax, (balzam)
Liquidambar styraciflua
balsam oil and extract **
(Styrax) o
CAS 8046-19-3
0,6 %
1821-(3,5,5,6,8,8-hexametyl--5,6,7,8-tetrahydro-
-2-naftyl)etán-1-ón
Acetyl hexamethyl tetralin **
1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2- -naphthyl)ethan-1-one o
(AHTN) o
CAS 21145-77-7
CAS 1506-02-1
Všetky kozmetické výrobky okrem výrobkov na hygienu ústnej dutiny a)
Kozmetické výrobky, ktoré sa nezmývajú, 0,1 % okrem ­hydroalko­- holických výrobkov 1 %, jemných vôní 2,5 %, vonných krémov 0,5 %,
b)
kozmetické výrobky, ktoré sa zmývajú, 0,2 %.
183Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract and oil **
CAS 93686-00-1
0,6 %
184Opopanax chironium resin **
CAS 93384-32-8
0,6 %
185Toluén
Toluene **
CAS 108-88-3
EINECS 203-625-9
Kozmetické výrobky
na starostlivosť o nechty
25 % hm.Uchovávať mimo
dosahu detí.
1862.2´- dioxyetanol
2,2´-oxydiethanol (DEG) o
Diethylene glycol **,
CAS 111-46-6
EINEC 203-872-2
Stopové množstvá v zložkách0,1 % hm.
1872-(2-butoxyetoxy)etanol
Butoxydiglycol (DEGBE) o
CAS 112-34-5
EINEC 203-905-0
Rozpúšťadlo vo farbivách
na farbenie vlasov
9 % hm.Nepoužívať v aerosólových
rozprašovačoch (sprejoch).
1882-butoxyetanol
Butoxyethanol (EGBE)o
CAS 111-76-2
EINEC 203-905-0
a)
Rozpúšťadlo v oxidačných farbivách
na farbenie vlasov
a)
4,0 % hm.
a)
Nepoužívať v aerosólových
rozprašovačoch (sprejoch).
b)
Rozpúšťadlo v neoxidačných
farbivách na farbenie vlasov
b)
2,0 % hm.
b)
Nepoužívať v aerosólových
rozprašovačoch (sprejoch).
189Trinátrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl)-4-(4-sulfonátofenyldiazenyl)pyrazol-3-karboxylát a hlinitý pigment 1)
Trisodium 5-hydroxy-1-(4- sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-
carboxylate and aluminium lake o
Acid Yellow 23 **
CAS 1934-21-0
EINECS 217-699-5
Acid Yellow 23 Aluminum lake **
CAS 12225-21-7
EINECS 235-428-9
CI 19140
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,5 %
190Dihydrogen-(etyl)[4-[[-4-[etyl(3-sulfonátoben-
zyl)]amino]-fenyl(2-sulfonátofenylmetylidén]
cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén](3-sulfonáto-
benzyl)amónium, vnútorná soľ, disodná soľ a jej amónne a hlinité soli 1)

Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]-
amino]-phenyl] [2-sulfophenyl)-methylene]-2,5-cyclohexadien-1-
ylidene]-3-sulfo, inner salt, disodium salt and its ammonium and aluminium salts o
Acid Blue 9 **
CAS 3844-45-9
EINECS 223-339-8
Acid Blue 9 Ammonium salt **
CAS 2650-18-2
EINECS 220-168-0
Acid Blue 9 Aluminum lake **
CAS 68921-42-6
EINECS 272-939-6
CI 42090
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,5 %
191Dinátrium-6-hydroxy-5-[(2- metoxy-3-metyl-4-sulfonátofenyl)diazenyl]
naftalén-2-sulfonát 1)

Disodium 6-hydroxy-5-[(2- methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2- sulphonate o
Curry Red **
CAS 25956-17-6
EINECS 247-368-0
CI 16035
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,4 %
192Trinátrium-7-hydroxy-8-(4- sulfonáto-1-naftyldiazenyl)naftalén-1,3-
disulfonát a hlinitý pigment 1)

Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2- hydroxynaphthalene-4’,6,8-trisulphonate and aluminium lake o
Acid Red 18 **
CAS 2611-82-7
EINECS 220-036-2
Acid Red 18 Aluminum lake **
CAS 12227-64-4
EINECS 235-438-3
CI 16255
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,5 %
193Hydrogen-3,6-bis(dietylamino)-9-(2,4-
disulfonátofenyl)xantýlium, sodná soľ 1)

Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)
xanthylium, sodium salt o
Acid Red 52 **
CAS 3520-42-1
EINECS 222-529-8
CI 45100
a)
látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
1,5 %.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
b)
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,6 %
194Dinátrium-5-amino-4-hydroxy-3-(fenyldiazenyl)naftalén-2,7-disulfonát 1)
Disodium 5-amino-4-hydroxy- 3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate o
Acid Red 33 **
CAS 3567-66-6
EINECS 222-656-9
CI 17200
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,5 %
195Nátrium-1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10-
dioxo-9,10-dihydroantracén-2-sulfonát 1)

Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10- dioxoanthracene-2-sulphonate o
Acid Blue 62 **
CAS 4368-56-3
EINECS 224-460-9
CI 62045
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,5 %– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
1961-[(2’-metoxyetyl)amino]-2-nitro-4-[bis(2’-
hydroxyetyl)amino]benzén 1)

1-[(2’-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2’-
hydroxyethyl)amino] benzene o
HC Blue No 11 **
CAS 23920-15-2
EINECS 459-980-7
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov2,0 %– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
1971,5-bis(ß-hydroxyetylamino)-4-chlór-2-
nitrobenzén 1)

1,5-Di-(ß-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-chloro-
benzene o
HC Yellow No 10 **
CAS 109023-83-8
EINECS 416-940-3
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,1 %– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
1982-[3-(metylamino)-4-nitrofenoxy]etanol 1)
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol o
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol **
CAS 59820-63-2
EINECS 261-940-7
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,15 %– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
1992,2’-[[4-[(2-hydroxyetyl)amino]-3-nitrofenyl]
imino]bisetanol 1)

2,2’-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imi-
no]bisethanol o
HC Blue No 2 **
CAS 33229-34-4
EINECS 251-410-3
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov2,8 %– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
2003-[[4-[bis(2-hydroxyetyl)amino]-2-nitrofe-
nyl]amino]-propán-1-ol 1)

1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-2-nitrophe-
nyl]amino]o
HC Violet No 2 **
CAS 104226-19-9
EINECS 410-910-3
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov2,0 %– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
2012-chlór-6-(etylamín)- 4-nitrofenol
2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol **
CAS 131657-78-8
EINECS 411-440-1
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
3,0 %
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Maximálny obsah nitrozamínov: 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2024,4’-[propán-1,3-diylbis(oxy)]- bisbenzén-1,3-diamín a tetrahydrochloridová soľ 1)
4,4’-[1,3-Propanediylbis(oxy)]- bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride salt o
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane **
CAS 81892-72-0
EINECS 279-845-4
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl **
CAS 74918-21-1
EINECS 278-022-7
a)
látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,2 %, vyjadrené ako voľná báza (1,8 % ako tetrahydrochloridová soľ).
a)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
b)
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,2 % ako voľná báza (1,8 % ako tetrahydrochloridová soľ)
b)
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
2036-metoxy-N2-metylpyridín-2,3-diamín a jeho dihydrochloridová soľ 1)
6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt o
6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl **
CAS 90817-34-8 (HCl)
CAS 83732-72-3 (2HCl)
EINECS 280-622-9 (2HCl)
a)
látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,68 %, vyjadrené ako voľná báza (1,0 % ako dihydrochlorid).
a)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
b)
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,68 % ako voľná báza (1,0 % ako dihydrochlorid)
a), b)
– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
b)
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
2042,3-dihydro-1H-indol-5,6-diol a jeho hydrobromidová soľ 1)
2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt o
Dihydroxyindoline **
CAS 29539-03-5
Dihydroxyindoline HBr **
CAS 138937-28-7
EINECS 421-170-6
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov2,0 %Môže spôsobiť alergickú reakciu.
2054-[(3-hydroxypropyl)amín]-3-nitrofenol 1)
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol o
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol **
CAS 92952-81-3
EINECS 406-305-9
a)
látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,6 %, vyjadrené ako voľná báza.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
b)
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,6 %
a), b)
– Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
– Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
206Verbena, čistý extrakt
Lippia citriodora Kunth.
Verbena absolute o
CAS 8024-12-2
0,2 %
207Etyl N2-dodekanoyl-L-argi­ninát, hydrochlorid1)
Ethyl lauroyl agrinate HCl **
CAS 60372-77-2
EINECS 434-630-6
a)
mydlá
b)
šampóny proti lupinám
c)
dezodoranty, okrem dezodorantov v sprejoch
0,8 %Na iné účely ako zabránenie
rozmnožovaniu
mikroorganizmov
v kozmetickom výrobku. Tento účel musí
vyplývať
z prezentácie
výrobku.
2081-(2-aminoetyl)amino- -4-(2-hydroxyetyl)oxy-
-2-nitrobenzén a jeho soli
1-(beta-Aminoethyl)
amino-4- -(beta-hydroxyethyl)oxy-
-2-nitrobenzene o
HC Orange č. 2 **
CAS 85765-48-6
EINECS 416-410-1
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov1,0 % Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 m/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
- máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
- ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
- ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2092-[(2-metoxy)-4-nitro-fenyl)amino]etanol a jeho soli
2-[(2-methoxy-4-nitro-phenyl)amino]ethanol o
2-Hydroxyethylamino-
-5-nitroanisole **
CAS 66095-81-6
EINECS 266-138-0
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,2 % Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 m/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
2154-amino-3-nitrofenol
4-amino-3-nitrophenol **
CAS 610-81-1
EINECS 210-236-8
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.b)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
216Naftalén-2,7-diol
2,7-Naphthalenediol **
CAS 582-17-2
EINECS 209-478-7
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2173-aminofenol
m-Aminophenol **
CAS 591-27-5
EINECS 209-711-2 a jeho soli

3-hydroxyanilínium-chlorid
m-Aminophenol HCl **
CAS 51-81-0
EINECS 200-125-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,2 % hm.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Bis(3-
hydroxyfenylamónium)
sulfát
m-Aminophenol sulfate **
CAS 68239-81-6
EINECS 269-475-1

Sodium m-Aminophenol **
CAS 38171-54-9
2186-hydroxy-3,4-dimetyl-2-pyridón
2,6-Dihydroxy-3,4- dimethylpyridine **
CAS 84540-47-6
EINECS 283-141-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2222-(2-hydroxy-3,5- dinitroanilín)etanol
2-Hydroxyethyl picramic acid **
CAS 99610-72-7
EINECS 412-520-9
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
223(4-metylamino)fenol
p-Methylaminophenol **
CAS 150-75-4
EINECS 205-768-2 a jeho sulfát

bis(4-hydroxy-N- metylanilínium)sulfát / 4-(metalamino) fenol, soľ s kyselinou sírovou
p-Methylaminophenol sulfate **
CAS 55-55-0/1936-57-8
EINECS 200-237-1 / 217-706-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,68 % hm. vyjadrených v prepoete na sulfát.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Maximálny obsah nitrozamínov 50 μ/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
225Etanol, 2-[4-[etyl[(2- hydroxyetyl)amino]- 2-nitrofenyl]amino]-
CAS 104516- 93-0 a jeho hydrochlorid

4[N-etyl-N-(2- hydroxyetyl)amín]-1-(2-hydroxyetyl)amín-2-nitrobenzén monohydrochlorid
HC Blue No 12 **
CAS 132885-85-9
EINECS 407-020-2
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,75 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
2273-amino-2,4- dichlórfenol
3-Amino-2,4- dichlorophenol **
CAS 61693-42-3
EINECS 262-909-0 a jeho hydrochlorid

3-Amino-2,4- dichlorophenol
HCl **
CAS 61693-43-4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2301-fenyl-3-metylpyrazol-5-ón
Phenyl methyl pyrazolone **
CAS 89-25-8
EINECS 201-891-0
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2325-[(2-hydroxyetyl) amino]-2-metylfenol
2-Methyl-5- hydroxyethylaminophenol **
CAS 55302-96-0
EINECS 259-583-7
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach maximálna koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2343,4-dihydro-2H-1,4- benzoxazín-6-ol
Hydroxybenzomorpholine **
CAS 26021-57-8
EINECS 247-415-5
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2372,2’-[(4-amino-3- nitrofenyl) imino]bisetanol
2,2’-[(4-Amino-3- nitrofenyl)imino] bisetanol **
CAS 29705-39-3 a jeho hydrochlorid

2,2’-[(4-amino-3- nitrofenyl)imino] bisetanol, hydrochlorid
HC Red No 13 **
CAS 94158-13-1
EINECS 303-083-4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,5 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,25 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2382,6-dimetoxy-3,5- pyridíndiamín
2,6-Dimethoxy-3,5- pyridinediamine **
CAS 85679-78-3 (voľná báza) a jeho hydrochlorid

3,5-diamino-2,6- dimetoxypyridín, dihydrochlorid
2,6-Dimethoxy-3,5- pyridinediamine HCl **
CAS 56216-28-5
EINECS 260-062-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
239HC Violet No 1 **
CAS 82576-75-8
EINECS 417-600-7
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,28 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm.

a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.


b)
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
241Naftalén-1,5-diol
1,5-Naphthalenediol **
CAS 83-56-7
EINECS 201-487-4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,0 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
242Hydroxypropyl bis(N-hydroxyetyl-p- fenyléndiamín)
Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine **
CAS 128729-30-6 a jeho tetrahydrochlorid

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl **
CAS 128729-28-2
EINECS 416-320-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,4 % hm. vyjadreného v prepočte na tetrahydrochlorid.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2435-amino-2-metylfenol
4-Amino-2- hydroxytoluene **
CAS 2835-95-2
EINECS 220-618-6
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2442,4- diaminofenoxyetanol
2,4- Diaminophenoxyethanol **
CAS 70643-19-5 a jeho hydrochlorid a jeho sulfát

2,4- diaminofenoxyetanol, dihydrochlorid
2,4- Diaminophenoxyethanol HCl **
CAS 66422-95-5
EINECS 266-357-1

[4-(2hydroxyetoxy)-
1,3-fenylén]diamónium

-sulfát
2,4- Diaminophenoxyethanol sulfate **
CAS 70643-20-8
EINECS 274-713-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 2,0 % hm. vyjadreného v prepočte na hydrochlorid.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2452-metylbenzén-1,3- diol
2-Methylresorcinol **
CAS 608-25-3
EINECS 210-155-8
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,8 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,8 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2464-amino-3-metylfenol
4-Amino-m-cresol **
CAS 2835-99-6
EINECS 220-621-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2482-[3-amino-4- metoxyfenyl) amino]etanol
2-Amino-4- hydroxyethylaminoanisole **
CAS 83763-47-7
EINECS 280-733-2 a jeho sulfát

(3-amónio-4- metoxyfenyl)(2- hydroxyetyl)amónium-sulfát
2-Amino-4- hydroxyethylaminoanisole sulfate **
CAS 83763-48-8
EINECS 280-734-8
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm. vyjadreného v prepočte na sulfát.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
249Hydroxyetyl-3,4- metyléndioxyanilín
a jeho hydrochlorid

Hydroxyethyl-3,4- methylenedioxyaniline HCl **
CAS 94158-14-2
EINECS 303-085-5
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 1,5 % hm.
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2504-[(2-hydroxyetyl) amino]-3-nitofenol
3-Nitro-p- hydroxyethylaminophenol **
CAS 65235-31-6
EINECS 265-648-0
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,85 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 3,0 % hm.

a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými systémami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.


b)
ObrázokFarby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
251[2-[(4-nitrofenyl) amin]etyl]močovina
4-Nitrophenyl aminoethylurea **
CAS 27080-42-8
EINECS 410-700-1
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,5 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 0,25 % hm.
a) a b):
– Nepoužívajte s nitrozačnými činidlami.
– Najvyššie prípustný obsah nitrozamínov 50 μg/kg.
– Skladujte v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
2522-amino-4-chlór-6- nitrofenol
2-Amino-6-chloro-4- nitrophenol **
CAS 6358-09-4
EINECS 228-762-1
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie presiahnuť 2,0 % hm.
a)
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.

b)
ObrázokFarby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
253(4-(4-amóniofenyl) bis(2- hydroxyetyl)
amónium-sulfát
N,N-bis(2- -Hydroxyethyl)-p- -Phenyllenediamine Sulfate **
CAS 54381-16-7
EINEC 259-134-5
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,5 % hm. vyjadrené v prepočte na sulfát.
– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
– Skladovať
v nádobách
neobsahujúcich
dusitany.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo
máte citlivú, podráždenú
alebo poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali
reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
2544-chlórbenzén-1,3diol
4-Chlororesorcinol **
CAS 95-88-5
EINEC 202-462-0
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,5 % hm.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
255Pyrimidíntetrayltetra-amín, soľ s kyselinou sírovou (1 : 1)
Tetraaminopyrimi-dine Sulfate **
CAS 5392-28-9
EINEC 226-393-0
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
3,4 % hm. vyjadrené v prepočte na sulfát
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 3,4 % hm. vyjadrené v prepočte na sulfát
a)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
2563-(2-hdroxyetyl-4--fenyléndiamónium--sulfát
Hydroxyethyl-p- -Phenylenediamine Sulfate **
CAS 93841-25-9
EINEC 298-995-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm. vyjadrené v prepočte na sulfát.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
257Indol-5,6-diol
Dihydroxyindole **
CAS 3131-52-0
EINEC 412-130-9
a)
Látka na farbenie vlasovv oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,5 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkachnajvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,5 % hm.
a)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.

b)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
2585-amino-4-chlór- -2-metylfenol, hydrochlorid
5-Amino-4-Chloro--o-Cresol HCl **
CAS 110102-85-7
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia
aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,5 %
hm. v prepočte na hydrochlorid.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
259Indol-6-ol
6-Hydroxyindole **
CAS 2380-86-1
EINEC 417-020-4
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,5 % hm.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
260Indolín-2,3-dión
Isatin **
CAS 91-56-5
EINEC 202-077-8
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov1,6 % hm.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
2612-aminopyridín-3--ol
-2-Amino-3- Hydroxypyridine **
CAS 16867-03-1
EINEC 240-886-8
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,0 % hm.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
262(2-metyl-1-naftyl)--acetát
1-Acetoxy-2- -Methylnaphthalene **
CAS 5697-02-9
EINEC 454-690-7
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm.
Ak výrobok na farbenie vlasov obsahuje 2-Methyl-1- naphtol
a 1-Acetoxy-2-
methylnaphtalene,


potom najvyššia prípustná koncentrácia 2- Methyl-1-naphtolu aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0% hm.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
2632-metyl-1-naftol
2-Methyl-1- -Naphthol **
CAS 7469-77-4
EINEC 231-265-2
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm.
Ak výrobok na farbenie vlasov obsahuje 2-Methyl-1- naphtol a 1-Acetoxy-2- methylnaphtalene, potom najvyššia prípustná koncentrácia 2-Methyl-1- naphtolu aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,0 % hm.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
264Dinátrium-5,7- -dinitro-8- -oxidonaftalén-2- -sulfonát
Acid Yellow 1**
CAS 846-70-8
EINEC 212-690-2
CI 10316
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
0,2 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,0 % hm.
a)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.

b)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
2654-nitrobenzén-1,2-diamín
4-Nitro-o- -Phenylenediamine **
CAS 99-56-9
EINEC 202-766-3
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasovPo zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,5 % hm.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
2662-(4-amino-3- -nitroanilino) etanolHC Red No. 7 **
CAS 24905-87-1
EINEC 246-521-9
Látka na farbenie vlasovv neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
0,1 % hm.– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.

– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.

Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
2672-{[2-(2- -hydroxyetoxy)-4- -nitrofenyl]amino}etanol
HC Yellow No. 4 **
CAS 59820-43-8
EINEC 428-840-7
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov1,5 % hm.– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
2682-[(2-nitrofenyl) amino]etanol
HC Yellow No. 2 **
CAS 4926-55-0
EINEC 225-555-8
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


b)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,75 % hm.a) a b)
– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
2694-[(2-nitrofenyl) amino]fenol
HC Orange No. 1 **
CAS 54381-08-7
EINEC 259-132-4
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov1,0% hm.
270N-fenyl-2- -nitrobenzén-1,4- -diamín
HC Red No. 1 **
CAS 2784-89-6
EINEC 220-494-3
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov1,0 % hm.Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
2712-(5-metoxy-2- -nitrofenyl) etánamín, hydrochlorid
HC Yellow No. 9 **
CAS 86419-69-4
EINEC 415-480-1
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,5 % hm.
vyjadrené v prepočte na hydrochlorid
Nepoužívať s nitrozačnými činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
272N-[4-(4- -aminofenyldiazenyl)-3- metylfenyl]- -2,2’-iminodietanol
HC Yellow No. 7 **
CAS 104226-21-3
EINEC 146-420-6
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,25 % hm.
2732-{[2-nitro-4- -(trifluórmetyl) fenyl]amino} etanol
HC Yellow No. 13 **
CAS 10442-83-8
EINEC 443-760-2
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,5 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,5 % hm.


a) a b)
– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
2743-[(1-fenyl-3- -metyl-5-oxo-4,5- -dihydro-1H- -pyrazol-4-yl) diazenyl]-N,N,N- -trimetylanilínium--chlorid
Basic Yellow 57 **
CAS 68391-31-1
EINEC 269-943-5
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov2,0 % hm.
2752,2’-[[4-[(4- -aminofenyl) diazenyl]fenyl] imino]bisetanol
Disperse Black 9 **
CAS 20721-50-0
EINEC 243-987-5
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,3 % hm.
zmes 2,2´-[4-4- aminofenyl) diazenyl]fenyl [imino]dietanolu a lignofosfátu v pomere 1 : 1
2761,4-bis(2,3- -dihydroxypropylamino) antracén-9,10- -dión
HC Blue No. 14 **
CAS 99788-75-7
EINEC 421-470-7
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov0,3 % hm.– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
2772-[(4-metyl-2-nitro-fenyl)amino]etanol
Hydroxyethyl-2- Nitro-p-Toluidine **
CAS 100418-33-5
EINEC 408-090-7
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
1,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,0 % hm.


a) a b)
– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
278N1-(2,3- -dihydroxypropyl)--2-chlór-5- -nitrobenzén- -1,4-diamín + N1,N4-bis(2,3- -dihydroxypropyl)--2-chlór-5- -nitrobenzén-1,4- -diamín
HC Red No. 10 + HC Red No. 11 **
CAS 95576-89-9 + 95576-92- 4
a)
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
b)
2,0 % hm.
a)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,0 % hm.


a) a b)
– Nepoužívať
s nitrozačnými
činidlami.
– Najvyšší
prípustný
obsah
nitrozamínov:
50µg/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a)

Obrázok Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky
alebo máte citlivú,
podráždenú alebo
poškodenú pokožku
hlavy,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu po
farbení vlasov,
– ste v minulosti
zaznamenali reakciu na
dočasné tetovanie
čiernou henou.
Uvedie sa zmiešavací pomer.
01.01.200631.07.2014

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

ZOZNAM POVOLENÝCH FARBÍV V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH1)

01.01.200631.07.2014

Oblasť použitia
Stĺpec 1 Farbivá povolené do všetkých kozmetických výrobkov.
Stĺpec 2 Farbivá povolené do všetkých kozmetických výrobkov okrem tých, ktoré sú určené na použitie v okolí očí, hlavne na líčenie a odlíčenie očí.
Stĺpec 3 Farbivá povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré neprichádzajú do kontaktu so sliznicami.
Stĺpec 4 Farbivá povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré prichádzajú do krátkodobého styku s pokožkou.

21.11.200731.07.2014
Indexové číslo CIFarbaOblasť použitiaĎalšie obmedzenia a požiadavky2)
  1234 
10 006zelená   x 
10 020zelená  x  
10 3163)žltá x   
11 680žltá  x  
11 710žltá  x  
11 725oranžová   x 
11 920oranžováx    
12 010červená  x  
12 0853)červenáx   Najvyššia  prípustná koncentrácia musí byť 3 % hm. v kozmetickom výrobku.
12 120červená   x 
12 370červená   x 
12 420červená   x 
12 480hnedá   x 
12 490červenáx    
12 700žltá   x 
13 015žltáx   E 105
14 270oranžováx   E 103
14 700červenáx    
14 720červenáx   E 122
14 815červenáx   E 125
15 5103)oranžová x   
15 525červenáx    
15 580červenáx    
15 620červená   x 
15 6303)červenáx   Najvyššia prípustná koncentrácia musí byť 3 % hm. v kozmetickom výrobku.
15 800červená  x  
15 8503)červenáx    
15 865červenáx    
15 880červenáx    
15 980oranžováx   E 111
15 9853)žltáx   E 110
16 035červenáx    
16 185červenáx   E 123
16 230oranžová  x  
16 2553)červenáx   E 124
16 290červenáx   E 126
17 2003)červenáx    
18 050červená  x  
18 130červená   x 
18 690žltá   x 
18 736červená   x 
18 820žltá   x 
18 965žltáx    
19 1403)žltáx   E 102
20 040žltá   xNajvyššia prípustná koncentrácia 3,3´-dimetylbenzidínu musí byť 5 ppm vo farbive.
20 470čierna   x 
21 100žltá   xNajvyššia prípustná koncentrácia 3,3´-dimetylbenzidínu musí byť 5 ppm vo farbive.
21 108žltá   xNajvyššia prípustná koncentrácia 3,3´-dimetylbenzidínu  musí byť 5 ppm vo farbive.
21 230žltá  x  
24 790červená   x 
26 100červená  x Použitie prípustné, ak farbivo spĺňa kritériá čistoty, ktorými sú: anilín Ł 0,2 % hm. 2-naftol Ł 0,2 % hm. 4-aminoazobenzén Ł 0,1 % hm. 1-(fenylazo)-2-naftol Ł 3 % hm. 1-[2-(fenylazo)fenylazo]-2-naftalenol Ł 2 % hm.
27 755čiernax   E 152
28 440čiernax   E 151
40 215oranžová   x 
40 800oranžováx    
40 820oranžováx   E 160 e
40 825oranžováx   E 160 f
40 850oranžováx   E 161 g
42 045modrá  x  
42 0513)modráx   E 131
42 053zelenáx    
42 080modrá   x 
42 090modráx    
42 100zelená   x 
42 170zelená   x 
42 510fialová  x  
42 520fialová   xNajvyššia  prípustná koncentrácia musí byť 5 ppm v kozmetickom výrobku.
42 735modrá  x  
44 045modrá  x  
44 090zelenáx   E 142
45 100červená   x 
45 190fialová   x 
45 220červená   x 
45 350žltáx   Najvyššia  prípustná koncentrácia musí byť 6 % hm. v kozmetickom výrobku.
45 3703)oranžováx   Najvyššia  prípustná koncentrácia  2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej  kyseliny musí byť 1 % hm. a najvyššia  prípustná koncentrácia  2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 2 % hm.
45 3803)červenáx   Najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny  musí byť 1% hm. a najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 2 % hm.
45 396oranžováx   V rúžoch na pery najvyššia prípustná koncentrácia farbiva musí byť 1 % hm. vyjadrených v prepočte na voľnú kyselinu.
45 405červená x  Najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť  1% hm. a najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 2 % hm.
45 4103)červenáx   Najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej  kyseliny musí byť 1% hm. a najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 2 % hm.
45 4303)červenáx   E 127
Najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 1% hm. a najvyššia prípustná  koncentrácia 2-(jodo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-benzoovej kyseliny musí byť 3 % hm.
47 000žltá  x  
47 005žltáx   E 104
50 325fialová   x 
50 420čierna  x  
51 319fialová   x 
58 000červenáx    
59 040zelená  x  
60 724fialová   x 
60 725fialováx    
60 730fialová  x  
61 565zelenáx    
61 570zelenáx    
61 585modrá   x 
62 045modrá   x 
69 800modráx   E 130
69 825modráx    
71 105oranžová  x  
73 000modráx    
73 015modráx   E 132
73 360červenáx    
73 385fialováx    
73 900fialová   x 
73 915červená   x 
74 100modrá   x 
74 160modráx    
74 180modrá   x 
74 260zelená x   
75 100žltáx    
75 120oranžováx   E 160 b
75 125žltáx   E 160 d
75 130oranžováx   E 160 a
75 135žltáx   E 161 d
75 170bielax    
75 300žltáx   E 100
75 470červenáx   E 120
75 810zelenáx   E 140 a E 141
77 000bielax   E 173
77 002bielax    
77 004bielax    
77 007modráx    
77 015červenáx    
77 120bielax    
77 163bielax    
77 220bielax   E 170
77 231bielax    
77 266čiernax    
77 267čiernax    
77 268:1čiernax   E 153
77 288zelenáx   Použitie je prípustné, ak farbivo neobsahuje ión chrómu.
77 289zelenáx   Použitie je prípustné, ak farbivo neobsahuje ión chrómu.
77 346zelenáx    
77 400hnedáx    
77 480hnedáx   E 175
77 489oranžováx   E 172
77 491červenáx   E 172
77 492žltáx   E 172
77 499čiernax   E 172
77 510modráx   Použitie je prípustné, ak farbivo neobsahuje ióny kyanidu.
77 713bielax    
77 742fialováx    
77 745červenáx    
77 820bielax   E 174
77 891bielax   E 171
77 947bielax    
Laktoflavín
Lactoflavino
žltáx   E 101
Karamel
Caramelo
hnedáx   E 150
Kapsantín Kapsorubín
Capsanthin Capsorubino
oranžováx   E 160 g
Betanín
Beetroot redo
červenáx   E 162
Antokyaníny
Anthocyaninso
červenáx   E 163
Stearáty hliníka, zinku, horčíka a vápnika
Aluminium, zinc, magnesium and calcium
stearateso
bielax    
Brómtymolová modrá
Bromothymol blueo
modrá   x 
Brómkrezolová zelená
Bromocresol greeno
zelená   x 
Kyslá červená 195
Acid red 195o
červená  x  
01.01.200631.07.2014

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

ZOZNAM LÁTOK, KTORÉ SÚ VYLÚČENÉ Z PÔSOBNOSTI TOHTO NARIADENIA VLÁDY

01.01.200631.07.2014

Stroncium a jeho zlúčeniny s výnimkou mliečnanu strontnatého, dusičnanu strontnatého a polykarboxylátu strontnatého uvedených v prílohe č. 2, sulfidu strontnatého, chloridu strontnatého, octanu strontnatého, hydroxidu strontnatého, peroxidu strontnatého za podmienok uvedených v prílohe č. 3 časti 1 a komplexov, pigmentov a solí stroncia ako súčasti farbív uvedených v prílohe č. 4 poznámke 3.

01.01.200631.07.2014

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

ZOZNAM POVOLENÝCH KONZERVAČNÝCH LÁTOK V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH

01.01.200631.07.2014

Všeobecné ustanovenia

01.01.200631.07.2014

1. Konzervačné látky sú látky, ktoré sa pridávajú do kozmetických výrobkov hlavne na účely inhibície vývoja mikroorganizmov v týchto výrobkoch.

01.01.200631.07.2014

2. Látky označené symbolom „+“ možno pridávať do kozmetických výrobkov aj vo vyšších koncentráciách, ako je uvedené v tejto prílohe, ale len v prípade, ak sú použité na špecifické účely zrejmé z prezentácie kozmetického výrobku, napríklad dezodoranty v mydlách alebo látky proti lupinám v šampónoch.

01.01.200631.07.2014

3. Látky s antimikrobiálnymi účinkami, najmä niektoré druhy esenciálnych olejov a niektoré alkoholy, ktoré napomáhajú konzervácii kozmetických výrobkov, možno použiť na výrobu kozmetických výrobkov. Tieto látky nie sú zahrnuté do tejto prílohy.

01.01.200631.07.2014

4. Na účely tohto zoznamu

01.01.200631.07.2014

„Soli“ sú soli katiónov sodíka, draslíka, vápnika, horčíka, amónia a etanolamínu alebo soli aniónov chlóru, brómu, síranu a octanu, „Estery“ sú metyl-, etyl-, propyl-, izopropyl-, butyl-, izobutyl- a fenylestery.

01.01.200631.07.2014

5. Všetky kozmetické výrobky, ktoré obsahujú formaldehyd alebo látky uvoľňujúce formaldehyd, musia byť na obale označené upozornením „Obsahuje formaldehyd“ , ak koncentrácia formaldehydu v kozmetickom výrobku presiahne hodnotu 0,05 % hm.

01.03.201131.07.2014
Ref.
číslo
LátkaNajvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentáchObmedzenia
a požiadavky
Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku
abcde
1Kyselina benzoová
(CAS 65-85-0)
a jej sodná soľ
(CAS 532-32-1)
a)
2,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
a)
Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú, okrem kozmetických výrobkov na starostlivosť o ústnu dutinu.
b)
1,7 %hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
b)
Povolené len do kozmetických výrobkov na starostlivosť o ústnu dutinu.
c)
0,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
c)
Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa nezmývajú.
1aOstatné soli kyseliny benzoovej okrem tých, ktoré sú uvedené pod referenčným číslom 1, a estery kyseliny benzoovej0,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
2Kyselina propiónová a jej soli
Propionic acid and its saltso
2 % hm. vyjadrené v prepočte na kyselinu
3Kyselina salicylová a jej soli +
Salicylic acid and its saltso +
0,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinuZakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky okrem šampónov.Zakázané používať pre deti mladšie ako 3 roky.1)
4Kyselina sorbová (kyselina hexa-2,4-diénová) a jej soli
Sorbic acid (hexa-2,4-dienoic acid) and its saltso
0,6 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
5Formaldehyd a paraformaldehyd +
Formaldehyde and paraformaldehydeo +
a)
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na voľný formaldehyd v kozmetických výrobkoch okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny
Zakázané používať do sprejov.
b)
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na voľný formaldehyd v kozmetických výrobkoch na hygienu ústnej dutiny
6Položka neobsadená
7Bifenyl-2-ol (o-fenyl-fenol) a jeho soli
Biphenyl-2-ol (o-phenylphenol) and its saltso
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na fenol
8Zinkium-pyritión*
(CAS 13463-41-7)
a)
1,0 % hm.
a)
Povolené len do kozmetických výrobkov na starostlivosť o vlasy, ktoré sa zmývajú.
b)
0,5 % hm.
b)
Povolené do ostatných kozmetických výrobkov okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny.
9Anorganické siričitany a hydrogensiričitany +
Inorganic sulphites and hydrogensulphiteso +
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na voľný oxid siričitý
11Chlórbutanol
Chlorobutanol*
0,5 % hm.Zakázané používať do sprejov.Obsahuje chlórbutanol.
12Kyselina 4-hydroxybenzoová a jej soli a estery
4-Hydroxybenzoic acid and its salts and esterso
a)
0,4 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu pre 1 ester
b)
0,8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu pre zmes esterov
133-acetyl-6-metylpyrán-2,4 (3H–dión) (kyselina dehydrooctová) a jej soli
3-Acetyl-6-methylpyran-2,4 (3H)-dione (Dehydroacetic acid) and its saltso
0,6 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinuZakázané používať do sprejov.
14Kyselina mravčia a jej sodná soľ
Formic acid and its sodium salto
0,5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu
153,3´-dibromo-4,4´-hexametylén- -dioxydibenzamidín (dibrómhexamidín) a jeho soli vrátane izotionátu
3,3´-Dibromo-4,4´- -hexamethylenedioxydibenzamidine (Dibromhexamidine) and its salts including isethionateo
0,1 % hm.
16Tiomersál
Thiomersal*
a)
0,007 % hm. vyjadrených v prepočte na ortuť
Povolené len do kozmetických výrobkov na líčenie a odlíčenie očí.
Obsahuje tiomersál.
b)
v zmesi s inými zlúčeninami ortuti povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia ortuti 0,007 % hm.
17Soli fenylortuti vrátane boritanu
Phenylmercuric salts including borateo
a)
0,007 % hm. vyjadrených v prepočte na ortuť
Povolené len do kozmetických výrobkov na líčenie a odlíčenie očí.
Obsahuje zložky fenylortuti.
b)
v zmesi s inými zlúčeninami ortuti povolenými touto prílohou musí byť celková koncentrácia ortuti 0,007 % hm.
18Kyselina undek-10-enoová a jej soli
Undec-10-enoic acid and its saltso
0,2 % hm. vyjadreného v prepočte na kyselinu
19Hexetidín
Hexetidine*
0,1 % hm.
205-bromo-5-nitro-1,3-dioxán
5-Bromo-5-nitro-1,3 dioxaneo
0,1 % hm.Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
Je potrebné zabrániť tvorbe nitrozamínov.
21Bronopol
Bronopolo
0,1 % hm.Je potrebné zabrániť tvorbe nitrozamínov.
222,4-dichlórbenzylalkohol
2,4-Dichlorobenzyl alcoholo
0,15 % hm.
23Triklokarbán +
Triclocarban* +
0,2 % hm.Použitie prípustné, ak triklokarbán spĺňa kritériá čistoty, ktorými sú:
3,3’,4,4’-tetrachlórazo- benzén < 1 ppm
3,3’,4,4’-tetrachlórazoxy-benzén < 1 ppm.
244-chlór-m-krezol
4-Chloro-m-cresolo
0,2 % hm.Zakázané používať do kozmetických výrobkov, ktoré prichádzajú do styku so sliznicami.
25Triklosan
Triclosan*
0,3 % hm.
264-chlór-3,5-xylenol
4-Chloro-3,5-xylenolo
0,5 % hm.
273,3´-bis(1-hydroxymetyl-2,5- dioxoimidazolidín-4-yl)-1,1´- -metyléndimočovina (imidazolidinyl močovina)
3,3´-Bis(1-hydroxymethyl-2,5- -dioxoimidazolidin-4-yl)-1,1´- -methylenediurea (Imidazolidinyl urea)o
0,6 % hm.
28Poly (1-hexametylénbiguanid hydrochlorid)
Poly (1-hexamethylenebiguanide hydrochloride)o
0,3 % hm.
292-fenoxyetanol
2-Phenoxyethanolo
1 % hm.
301,3,5,7-tetraazaadamantán (meténamín)
Hexamethylenetetramine (methenamine)*
0,15 % hm.
31Meténamín 3-chloroalylochlorid
Methenamine 3-chloroallylochloride*
0,2 % hm.
321-(4-chlórfenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3- -dimetyl-bután-2-ón
1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3--dimethylbutan-2-oneo
0,5 % hm.
331,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetyl-imida-zolidín-2,4-dión
1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-imida-zolidine-2,4-dioneo
0,6 % hm.
34Benzylalkohol +
Benzyl alcoholo +
1 % hm.
351-hydroxy-4-metyl-6 (2,4,4-tri-metyl-pentyl) 2-pyridón a jeho monoetanolamínová soľ
1-Hydroxy-4-methyl-6 (2,4,4-tri-methyl-pentyl) 2-pyridon and its monoethanolamine salto
1 % hm. Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
0,5 % hm.Ostatné kozmetické výrobky.
376,6-dibróm-4,4-dichlór-2,2´- -metyléndifenol (brómchlorofén)
6,6-Dibromo-4,4-dichloro-2,2´- -methylenediphenol (Bromochlorophen)o
0,1 % hm.
384-izopropyl-m-krezol
4-Isopropyl-m-cresolo
0,1 % hm.
39Zmes 5-chlór-2-metyl-izotiazol-3 (2H)-ónu a 2- metylizotiazol-3 (2H)-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým
Mixture of 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one
with magnesium chloride and magnesium nitrateo
0,0015 % hm., zmes v pomere 3:1
5-chlór-2-metylizotiazol- -3(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón
402-benzyl-4-chlórfenol (chlorofén)
2-Benzyl-4-chlorophenol (Chlorophene)o
0,2 % hm.
412–chlóracetamid
2–Chloroacetamideo
0,3 % hm. Obsahuje chlóracetamid.
42Chlórhexidín a jeho diglukonát, diacetát a dihydrochlorid
Chlorhexidine* and its digluconate, diacetate and dihydrochloride
0,3 % hm. vyjadreného v prepočte na chlórhexidín
431-fenoxypropán-2-ol +
1-Phenoxypropan-2-olo +
1 % hm.Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
44Alkyl (C12– C22) trimetylamónium, bromid a chlorid +
Alkyl (C12 – C22) trimethyl ammonium, bromide and chlorideo +
0,1 % hm.
454,4-dimetyl-1,3-oxazolidín
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidineo
0,1 % hm.pH 6.
46N-(hydroxymetyl)-N-(dihydroxymetyl- -1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N’- -(hydroxymetyl) močovina
N-(Hydroxymethyl)-N-(dihydroxymethyl- -1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4) N’-(hydroxymethyl) ureao
0,5 % hm.
471,6-di (4-amidinofenoxy)-n-hexán (hexamidín) a jeho soli vrátane izotionátu a p-hydroxybenzoátu
1,6-Di (4-amidinophenoxy)-n-hexane (Hexamidine) and its salts including isethionate and p-hydroxybenzoateo
0,1 % hm.
48Glutaraldehyd (pentán-1,5-dial)
Glutaraldehyde (Pentane-1,5-dial)o
0,1 % hm.Zakázané používať do sprejov.Obsahuje glutaraldehyd.2)
495-etyl-3,7-dioxa-1-azabicyklo [3.3.0] oktán
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octaneo
0,3 % hm.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny a do kozmetických výrobkov, ktoré prichádzajú do styku so sliznicami.
503-(p-chlórfenoxy)-propán-1,2-diol (chlórfenezín)
3-(p-Chlorophenoxy)-propane-1,2-diol (Chlorphenesin)o
0,3 % hm.
51Hydroxymetylaminooctan sodný (hydroxymetylglycinát sodný)
Sodium hydroxymethylamino acetate (Sodium hydroxymethylglycinate)o
0,5 % hm.
52Chlorid strieborný nanesený na oxide titaničitom
Silver chloride deposited on Titanium
dioxideo
0,004 % hm. vyjadreného v prepočte na chlorid strieborný (AgCl)20 % hm. AgCl na TiO2.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky, do kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny a do kozmetických výrobkov na aplikáciu do okolia očí a na pery.
53Benzetónium chlorid
Benzethonium chlorideo
0,1 % hm.Povolené do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú, do kozmetických výrobkov, ktoré sa nezmývajú, okrem kozmetických výrobkov na hygienu ústnej dutiny.
54Benzalkonium chlorid, bromid a sacharinát +
Benzalkonium chloride, bromide and saccharinateo +
0,1 % hm. vyjadreného v prepočte na benzalkonium chlorid Nesmie prísť do kontaktu s očami.
55Benzylhemiformal
Benzylhemiformalo
0,15 % hm.Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
563-jód-2propynyl-butyl-karbamát (IPBC)
3-iodo-2-propynylbutyl-karbamateo
(CAS 55406-53-6)
a)
0,02 % hm.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov na starostlivosť o ústnu hygienu a pery.
a)
Povolené len do kozmetických výrobkov, ktoré sa zmývajú.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky okrem kozmetických výrobkov do kúpeľa, sprchovacích gélov a šampónov.
a)
Nepoužívať pre deti mladšie ako 3 roky.4)
b)
0,01 % hm.
b)
Povolené do kozmetických výrobkov, ktoré sa nezmývajú, okrem dezodorantov a antiperspirantov.
Zakázané používať do telových lotionov a telových krémov.3)
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky.
c)
0,0075 % hm.
c)
Povolené len do dezodorantov a antiperspirantov.
Zakázané používať do kozmetických výrobkov pre deti mladšie ako 3 roky.
b)
Nepoužívať pre deti mladšie ako 3 roky.5)
57Metylizotiazolinón
Methylisothiazolinoneo
0,01 % hm.
58Etyl N2-dodekanoyl-L-argi-ninát, hydrochlorid1)
Ethyl lauroyl agrinate HCl **
CAS 60372-77-2
EINECS 434-630-6
0,4 % hm.Nepoužívať v kozmetických výrobkoch na pery, na hygienu ústnej dutiny a v sprejoch.
01.01.200631.07.2014

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

ZOZNAM POVOLENÝCH ULTRAFIALOVÝCH FILTROV V KOZMETICKÝCH VÝROBKOCH

01.01.200631.07.2014

1. Ultrafialové filtre v kozmetických výrobkoch sú látky určené na filtrovanie niektorých ultrafialových lúčov a na ochranu pokožky pred ich škodlivými účinkami.

01.01.200631.07.2014

2. Ultrafialové filtre uvedené v tejto prílohe možno použiť do kozmetických výrobkov len za ustanovených podmienok.

01.01.200631.07.2014

3. Iné ultrafialové filtre, ktoré sú určené na ochranu kozmetických výrobkov pred účinkami ultrafialových lúčov, možno použiť na výrobu kozmetických výrobkov, aj keď nie sú uvedené v tejto prílohe.

08.07.200931.07.2014
Ref.
číslo
LátkyNajvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentáchObmedzenia a požiadavkyPodmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického výrobku
abcde
2N,N,N-trimetyl-4-(2-oxoborn-3-ylidénmetyl) anilínium metylsulfát
N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl) anilinium methyl sulphateo
6 % hm.  
3Homosalát
Homosalate*
10 % hm.  
4Oxybenzón
Oxybenzone*
10 % hm. Obsahuje oxybenzón.1)
5Položka neobsadená   
6Kyselina 2-fenylbenzimidazol-5-sulfónová a jej draselné,
sodné a trietanolamínové soli

2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid and its potassium,
sodium and triethanolamine saltso
8 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu  
7Kyselina 3,3´-(1,4-fenyléndimetylén) bis (7,7-dimetyl-2- -oxobicyklo-[2,2,1] heptán-1-metánsulfónová) a jej soli
3,3´-(1,4-Phenylenedimethylene) bis (7,7-dimethyl-2- -oxobicyclo-[2,2,1] hept-1-yl-methane-sulphonic acid) and its saltso
10 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu  
81-(4-terc-butylfenyl)-3-(4-metoxyfenyl) propán-1,3-dión
1-(4-Tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl) propane-1,3-dioneo
5 % hm.  
9Kyselina alfa-(2-oxoborn-3-ylidén)toluén-4-sulfónová a jej soli
alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid and its saltso
6 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu  
10Kyselina 2-kyano-3,3-difenylakrylová, 2-etylhexylester (oktokrylén)
2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl ester (Octocrylene)o
10 % hm.vyjadrených v prepočte na kyselinu  
11Polymér N-{(2 a 4)-[2-oxoborn-3-ylidén)metyl]benzyl} akrylamid
Polymer of N-{(2 and 4)-[2-oxoborn-3-ylidene) methyl] benzyl}
acrylamideo
6 % hm.  
12Oktylmetoxycinamát
Octyl methoxycinnamateo
10 % hm.  
13Etoxylovaný etyl-4-aminobenzoát (PEG-25 PABA)
Ethoxylated Ethyl-4-Aminobenzoate (PEG-25 PABA)o
10 % hm.  
14Izopentyl-4-metoxycinamát (izoamyl p-metoxycinamát)
Isopentyl-4-methoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate)o
10 % hm.  
152,4,6-trianilino-(p-karbo-2´-etylhexyl-1´-oxy)-1,3,5-triazín
(oktyltriazón)

2,4,6-Trianilino-(p-Carbo-2´-Ethylhexyl-1´-Oxy)-1,3,5- -Triazine (Octyl Triazone)o
5 % hm.  
16Fenol, 2-[2H-benzotriazol-2-yl)-4-metyl 6-(2-metyl-3-(1,3,3,3-tetrametyl-1-(trimetylsilyl) oxy)-disiloxanyl) propyl) (drometrizol trisiloxán)
Phenol,2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-Methyl-6-(2-Methyl-3- -(1,3,3,3-Tetramethyl-1-(Trimethylsilyl)Oxy)-Disiloxanyl) Propyl) (Drometrizole Trisiloxane)o
15 % hm.  
17Kyselina benzoová, 4,4-((6-(((1,1-dimetyletyl) amino)-karbonyl) fenyl) amino)-1,3,5-triazín-2,4-diyl) diimino) bis-, bis(2–etylhexyl) ester)
Benzoic acid, 4,4-((6-(((1,1-dimethylethyl) amino) carbonyl) phenyl) amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-, bis(2-ethylhexyl) ester)o
10 % hm.  
183-(4´-metylbenzylidén)-d-1-gáfor (4-metylbenzilidéngáfor)
3-(4´-Methylbenzylidene)-d-1 camphor (4-Methylbenzylidene Camphor)o
4 % hm.  
193-Benzylidéngáfor
3-Benzylidene camphor (3-Benzylidene Camphor)o
2 % hm.  
20Oktyl-2-hydroxybenzoán (oktylsalicylát)
2-Ethylhexyl salicylate (Octyl salicylate)o
5 % hm.  
212-etylhexyl-4-dimetylaminobenzoát (oktyl dimetyl PABA)
4-Dimethyl-amino-benzoate of ethyl-2-hexyl (Octyl dimethyl PABA)o
8 % hm.  
22Kyselina 2-hydroxy-4-metoxybenzofenón-5-sulfónová (benzofenón) a jej sodná soľ
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulphonic acid (Benzophenone-5) and its sodium salto
5 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu  
232,2´-metylén-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4- -(tetrametylbutyl)-1,1,3,3-fenol
2,2´-Methylene-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tetramethyl- -butyl)-1,1,3,3-phenolo
10 % hm.  
24Monosodná soľ kyseliny 2-2´-bis-(1,4-fenylén)1H-benzimidazol-4,6-disulfónovej
Monosodium salt of 2-2´-bis-(1,4-phenylene)1H-benzimidazole-4,6 disulphonic acido
10 % hm. vyjadrených v prepočte na kyselinu  
25(1,3,5)-triazín-2,4-bis((4-(2-etyl-hexyloxy)-2-hydroxy)- -fenyl)-6-(4-metoxyfenyl)
(1,3,5)-Triazine-2,4-bis((4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy)- -phenyl)-6-(4-methoxyphenyl)o
10 % hm.  
26Dimetikodietylbenzalmalonát
Dimethicodiethylbenzalmalonateo
(CAS 207574–74–1)
10 % hm.  
27Oxid titaničitý
Titanium dioxideo
25 % hm.  
28Hexylester kyseliny 2-[4-(dietylamino)-2-hydroxybenzoyl] benzoovej
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate +
(CAS 302776-68-7)
10 % hm.  
01.01.200631.07.2014

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

VZOR

01.01.200631.07.2014

SYMBOL OTVORENÉHO TÉGLIKA

01.01.200631.07.2014

Obrázok 01

01.01.200631.07.2014

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

VZOR

01.01.200631.07.2014

SYMBOL NA UVEDENIE ZOZNAMU ZLOŽIEK, PODMIENOK POUŽITIA A UPOZORNENÍ NA INOM MIESTE AKO NA OBALE KOZMETICKÉHO VÝROBKU

01.01.200631.07.2014

Obrázok 02

01.01.200631.07.2014

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

KÓDY PRIDELENÉ ČLENSKÝM ŠTÁTOM

15.03.200731.07.2014
KódŠtát Európskej únie
01Francúzsko
02Belgicko
03Holandsko
04SRN
05Taliansko
06Veľká Británia
07Írsko
08Dánsko
09Luxembursko
10Grécko
11Španielsko
12Portugalsko
13Fínsko
14Rakúsko
15Švédsko
16Česká republika
17Estónsko
18Cyprus
19Lotyšsko
20Litva
21Maďarsko
22Malta
23Poľsko
24Slovinsko
25Slovenská republika
26Bulharsko
27Rumunsko
01.01.200631.07.2014

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

ZOZNAM ALTERNATÍVNYCH METÓD NAHRÁDZAJÚCICH TESTY NA ZVIERATÁCH

01.06.201031.07.2014

1. Táto príloha uvádza zoznam alternatívnych metód validovaných Európskym centrom pre validáciu alternatívnych metód (ECVAM) Spoločného výskumného centra, ktoré sú na splnenie požiadaviek tohto nariadenia vlády k dispozícii a ktoré nie sú uvedené v osobitnom predpise.1)

01.01.200631.07.2014

2. Keďže testy na zvieratách sa nedajú úplne nahradiť alternatívnymi metódami, uvádza sa, či alternatívna metóda nahrádza testy na zvieratách úplne alebo čiastočne.

01.01.200631.07.2014
Referenčné
číslo
Validované alternatívne
metódy
Charakter nahradenia
úplný alebo čiastočný
A B C
2)   
01.01.200631.07.2014

Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

VZOR

01.01.200631.07.2014

Oznámenie o umiestnení kozmetického výrobku na trh podľa § 15 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

15.03.200731.07.2014

Vzor

01.01.200631.07.2014

Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

VZOR č. 1

01.01.200631.07.2014

Oznámenie podľa § 16 ods. 4 nariadenia vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky pre kozmetické výrobky, ktoré sa svojím rámcovým zložením zhodujú s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15

01.01.200631.07.2014

Vzor 01

01.01.200631.07.2014

VZOR č. 2

01.01.200631.07.2014

Oznámenie podľa § 16 ods. 5 nariadenia vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky pre kozmetické výrobky, ktoré sa svojím rámcovým zložením zhodujú s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 a ktoré obsahujú vybrané látky, pre ktoré sa vyžadujú doplňujúce údaje podľa prílohy 16

01.01.200631.07.2014

Vzor 02

01.01.200631.07.2014

VZOR č. 3

01.01.200631.07.2014

Oznámenie podľa § 16 ods. 6 nariadenia vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky pre kozmetické výrobky, ktoré sa svojím rámcovým zložením nezhodujú s rámcovým zložením podľa prílohy č. 15 alebo pre ktoré rámcové zloženie nie je uvedené

01.01.200631.07.2014

Vzor 03

01.01.200631.07.2014

VZOR č. 4

01.01.200631.07.2014

Nové oznámenie podľa § 16 ods. 7 nariadenia vlády č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

01.01.200631.07.2014

Vzor 04

01.01.200631.07.2014

Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

ZOZNAM RÁMCOVÝCH ZLOŽENÍ KOZMETICKÝCH VÝROBKOV PODĽA ÚČELU POUŽITIA ALEBO CIEĽOVEJ SKUPINY SPOTREBITEĽOV

01.01.200631.07.2014
Kozmetické výrobky podľa účelu použitia alebo
cieľovej skupiny spotrebiteľov
Názov rámcového zloženia Číslo
rámcového
zloženia
1. Kozmetické výrobky na starostlivosť o pokožku Krém, lotion, peeling a gél určené na hydratáciu, čistenie,
zoštíhlenie a ošetrenie pokožky
Zvlhčujúci lotion alebo gél
Pleťový krém vrátane hydratačného krému
Zvlhčujúci sprej, mechanický rozprašovač
Olej na telo alebo tvár
Krém na ruky
Čistiaci gél na ruky
Lotion na tvár
Čistiaci výrobok na tvár
Výrobok na odlíčenie tváre alebo očí
Výrobok na odlíčenie očí
Pleťová maska
Lotion a gél na regeneráciu pokožky
Výrobok na starostlivosť o pokožku v kapsuliach
Pleťový gél vrátane antibakteriálneho gélu
Antiseptický penivý gél alebo čistiaci gél na vonkajšiu intímnu
hygienu

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

1.16
2. Kozmetické výrobky na starostlivosť o vlasy Šampón, tekutý a krémový
Šampón vo forme mydla
Šampón s kondicionérom
Kondicionér na vlasy
Kondicionér na vlasy na báze silikónu
Krém na vlasy
Lesk na vlasy vo forme vosku alebo brilantíny
Lotion na vlasy
Tužidlo na vlasy vrátane tónovacieho tužidla a mechanického
rozprašovača
Lesk na vlasy alebo gél na formovanie účesu
Pena na vlasy
Sprej na vlasy, aerosólový rozprašovač
Sprej na vlasy, mechanický rozprašovač
Trvalá ondulácia - I
Trvalá ondulácia - II
Trvalá ondulácia - III
Trvalá ondulácia - IV
Trvalá ondulácia - V
Neutralizátor trvalej ondulácie, tekutý alebo krémový
Výrobok na narovnávanie vlasov - I, krém na báze zásady
Výrobok na narovnávanie vlasov - II, krém, ktorý sa pred použitím
zmieša s aktivátorom
Výrobok na narovnávanie vlasov - III
Dočasná farba na vlasy, šampón
Dočasná farba na vlasy, pena a lotion
Polotrvalá farba na vlasy, tekutá, krémová alebo pena
Trvalá farba na vlasy, oxidačný typ
Výrobok na obnovenie farby vlasov
Odfarbovač vlasov, redukčný typ
Zosvetľovač vlasov
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
3. Kozmetické výrobky do kúpeľa Výrobky do kúpeľa a na sprchovanie
Mlieko do kúpeľa
Soľ do kúpeľa
Olej do kúpeľa vrátane guľôčok do kúpeľa
Kúpeľ na nohy
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4. Kozmetické výrobky na holenie Krém na holenie a krém na holenie bez použitia štetca
Gél na holenie
Gél na holenie tvoriaci penu
Pena na holenie, aerosólový rozprašovač
Mydlo alebo tyčinka na holenie
Balzam po holení
Lotion po holení
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5. Parfum Parfum, parfumová voda, toaletná voda a kolínska voda 5.1
6. Dezodoranty a antiperspiranty Antiperspirant, aerosólový rozprašovač s antiperspiračnou soľou
Dezodorant, aerosólový rozprašovač bez antiperspiračnej soli
Antiperspirant, guľôčkový s antiperspiračnou soľou
Dezodorant, guľôčkový bez antiperspiračnej soli
Tuhý antiperspirant, tyčinka s antiperspiračnou soľou
Tuhý dezodorant, tyčinka bez antiperspiračnej soli
Tekutý antiperspirant uvoľňovaný pod tlakom alebo mechanickým
rozprašovaním
Tekutý dezodorant uvoľňovaný pod tlakom alebo mechanickým
rozprašovaním
Antiperspiračný krém
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8

6.9
7. Mydlá Toaletné mydlo
Tekuté mydlo
7.1
7.2
8. Kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny Zubná pasta
Ústna voda
Ústna voda, koncentrát
Osviežovač dychu v spreji
8.1
8.2
8.3
8.4
9. Kozmetické výrobky na ochranu pred
slnečným žiarením
Krém a lotion na ochranu pred slnečným žiarením
Olej na ochranu pred slnečným žiarením
Tyčinka na ochranu pred slnečným žiarením
Hydratačný gél na ochranu pred slnečným žiarením
Gél na ochranu pred slnečným žiarením na báze oleja
Výrobok na stmavnutie pokožky bez účasti slnečného žiarenia,
krém a lotion
Výrobok na stmavnutie pokožky bez účasti slnečného žiarenia, gél
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

9.6
9.7
10. Kozmetické výrobky na líčenie a mejkap Podklad
Podklad, práškový
Krycí krém
Krycia tyčinka - I
Krycia tyčinka - II
Pleťový púder
Rúž alebo krém na pery
Farba, lesk alebo balzam na pery
Ceruzka na pery
Výrobok na konečnú úpravu pier
Fixatér kozmetických výrobkov na líčenie pier a očí
Očné tiene - I
Očné tiene - II
Ceruzka na oči
Očná linka
Riasenka
Farba na líca:
krémová
tyčinka
tekutá
v púdri
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16

10.13
10.12
10.1
10.12
11. Kozmetické výrobky na starostlivosť o nechty Výrobky na starostlivosť o nechty na báze oleja
Biela ceruzka na nechty
Lak na nechty
11.1
11.2
11.3
12. Kozmetické výrobky pre deti Detský lotion a mlieko
Detský krém
Krém s obsahom zinku a ricínového oleja v emulzii
Vazelína
Detské vlhké obrúsky
Detský olej a vreckovky
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13. Ostatné kozmetické výrobky Zásyp, práškový alebo lisovaný
Výrobky na depiláciu
Zosvetľovač chĺpkov
Lesk na telo
Osviežujúce vlhké obrúsky
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
01.01.200631.07.2014

Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 658/2005 Z. z.

01.01.200631.07.2014

PODROBNOSTI O RÁMCOVÝCH ZLOŽENIACH KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.1

01.01.200631.07.2014

KRÉM, LOTION, PEELING A GÉL URČENÉ NA HYDRATÁCIU, ČISTENIE, ZOŠTÍHLENIE A OŠETRENIE POKOŽKY

01.01.200631.07.2014
Látka Najvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Rastlinné a minerálne oleje (napr. paraffinum liquidum*), vosky a mastné alkoholy (napr. lanolin* a jeho deriváty)95
Humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*, PEG)25
Emulgátory (napr. glyceryl stearate*, PEG-stearát)25
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)25
Silikóny (napr. dimethicone*, cyclomethicone*)20
Aniónové, amfotérne alebo neiónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium cocoyl isethionate*, sodium laureth sulfate*)20
Regulátory viskozity (napr. étery celulózy, carbomer*)12
Emolienty (napr. isopropyl myristate*, mastné alkoholy)10
Abrazíva (napr. polyethylene*, orechová drvina)10
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, antioxidanty, rastlinné extrakty, napr. ženšeň)10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 a polyméry (napr. polyquaternium-7*, polyquaternium-24*, distearyldimonium chloride*) 5 o
Parfum*5
Zinc oxide*3
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Kozmetické farbivá (vrátane oxidov železa a prísad na dosiahnutie perleťového efektu)1
Aqua*do 100
o Krémové parfumy môžu obsahovať až 20 % parfumu. 
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.2

01.01.200631.07.2014

ZVLHČUJÚCI LOTION ALEBO GÉL

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny (napr. dimethicone*)20
Oleje a vosky (napr. minerálne oleje, lanolin*)20
Humektanty a emolienty (napr. glycerin*, propylene glycol*)15
Regulátory viskozity (napr. carbomer*, étery celulózy)12
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, antioxidanty, rastlinné extrakty)10
Ultrafialové filtre10
Emulgátory, povrchovoaktívne látky (napr. PEG-stearát, ceteareth*)5
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)3
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Parfum*1
Kozmetické farbivá vrátane oxidov železa a prísad na dosiahnutie perleťového efektu1
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.3

01.01.200631.07.2014

PLEŤOVÝ KRÉM VRÁTANE HYDRATAČNÉHO KRÉMU

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny a prchavé silikóny (napr. cyclomethicone*)50
Emolienty (napr. oleje, vosky)30
Humektanty (napr. glycerin*)15
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, vitamíny, ultrafialové filtre)10
Plnidlá (napr. škrob, kaolin*, talc*)10
Emulgátory (napr. sorbitan sesquioleate*, sorbitan stearate*)5
Kozmetické farbivá (napr. oxidy železa)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Regulátory viskozity (napr. cellulose gum*)1
Parfum*1
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.4

01.01.200631.07.2014

ZVLHČUJÚCI SPREJ, MECHANICKÝ ROZPRAŠOVAČ

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)90
Silikóny a silikónové oleje80
Emolienty (napr. isopropyl myristate*, deriváty lanolínu)50
Minerálne oleje30
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, vitamíny, proteíny)10
Parfum*5
Konzervačné a antimikrobiálne látky1,5
Antioxidanty0,1
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.5

01.01.200631.07.2014

OLEJ NA TELO ALEBO TVÁR

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Rastlinné extrakty (napr. extrakty z rozmarínu, rumančeka)10
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)10
Emulgátory (napr. steareth-2*, steareth-4*)10
Humektanty (napr. glycerin*)5
Parfum*5
Doplnkové prísady (napr. antioxidanty, kozmetické farbivá)1
Oleje (napr. minerálne alebo rastlinné) a silikónydo 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.6

01.01.200631.07.2014

KRÉM NA RUKY

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Humektanty a emolienty (napr. glycerin*, PEG)50
Vosky, oleje a tuky (napr. lanolin*, parafíny, esterové oleje)25
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)20
Emulgátory, povrchovoaktívne látky (napr. glyceryl stearate*, sodium cocoyl isethionate*)10
Utrafialové filtre8
Filmotvorné prísady (napr. xanthan gum*)5
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty)5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)3
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Parfum*1
Kozmetické farbivá 1
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.7

01.01.200631.07.2014

ČISTIACI GÉL NA RUKY

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*)40
Oleje (napr. izoparafíny)30
Amfotérne alebo neiónové povrchovoaktívne látky (napr. etoxylované estery sorbitanu)20
Humektanty a emolienty (napr. glycerin*, propylene glycol*, sorbitol*)10
Regulátory viskozity (napr. steareth-50*)5
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, vitamíny)5
Parfum*2
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.8

01.01.200631.07.2014

LOTION NA TVÁR

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)70
Emolienty a humektanty (napr. glycerin*, isopropyl myristate*, PEG) 25
Rastlinné extrakty10
Zinc oxide*5
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, ultrafialové filtre)5
Potassium alum*4
Povrchovoaktívne látky, emulgátory (napr. sorbitan stearate*)3
Camphor*2
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Parfum*1,5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)1
Kozmetické farbivá 1
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.9

01.01.200631.07.2014

ČISTIACI VÝROBOK NA TVÁR

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*, disodium laureth sulfosuccinate*)55
Emolienty (napr. glycerin*)20
Neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. cocamide MIPA*, ceteth-20*, etoxylované mastné alkoholy)20
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)6
Doplnkové prísady (napr. glycol distearate* na dosiahnutie perleťového efektu)5
Emulgátory (napr. cetyl alcohol*)5
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Parfum*1
Kozmetické farbivá 1
Chelatačné činidlá0,5
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.10

01.01.200631.07.2014

VÝROBOK NA ODLÍČENIE TVÁRE ALEBO OČÍ

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny50
Doplnkové prísady (napr. proteíny, vitamíny, rastlinné extrakty)10
Konzervačné a antimikrobiálne látky0,1
Oleje (napr. paraffinium liquidum*, oleyl alcohol*, isopropyl myristate*)do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.11

01.01.200631.07.2014

VÝROBOK NA ODLÍČENIE OČÍ

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Oleje (napr. minerálne)40
Emolienty a humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*)15
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. polysorbate 60*)6
Emulgátory (napr. cetyl alcohol*)5
Regulátory viskozity (napr. hydroxyethylcelullose*)5
Amfotérne alebo katiónové povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu)5
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Doplnkové prísady (napr. chelatačné činidlá, rastlinné extrakty, ultrafialové filtre)1
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.12

01.01.200631.07.2014

PLEŤOVÁ MASKA

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Vosky (napr. cera alba*), oleje (napr. minerálne a rastlinné) a tuky90
Regulátory viskozity (napr. bentonite*, carbomer*, celullose*)60
Humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*)40
Plnidlá (napr. škrob, zinc oxide*, kaolin*)30
Emulgátory a povrchovoaktívne látky (napr. glyceryl stearate*, sodium laureth sulfate*)25
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)20
Doplnkové prísady (napr. rastlinné extrakty, ultrafialové filtre, antioxidanty) 5
Emolienty (napr. isopropyl myristate*)5
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Chelatačné činidlá0,5
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.13

01.01.200631.07.2014

LOTION A GÉL NA REGENERÁCIU POKOŽKY

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Emolienty (napr. rastlinné oleje)50
Emulgátory a povrchovoaktívne látky (napr. sorbitan stearate*, TEA-stearate*)25
Humektanty (napr. glycerin*)25
Doplnkové prísady (napr. proteínové hydrolyzáty, rastlinné extrakty, vitamíny)10
Ultrafialové filtre10
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Parfum*1
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.14

01.01.200631.07.2014

VÝROBOK NA STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU V KAPSULÁCH

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny (napr. dimethicone*)90
Emolienty (napr. squalane*)25
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty)5
Materiál, z ktorého sú vyrobené kapsuly (napr. gelatin*, collagen* a deriváty celulózy, agar* a zmäkčujúce prísady, napr. glycerin* a sorbitol*) 
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.15

01.01.200631.07.2014

PLEŤOVÝ GÉL VRÁTANE ANTIBAKTERIÁLNEHO GÉLU

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)40
Emolienty a humektanty (napr. propylene glycol*, glycerin*)20
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty)10
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. polyglykolétery mastných kyselín)6
Konzervačné a antimikrobiálne látky3,5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)2
Kozmetické farbivá1
Parfum*0,5
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 1.16

01.01.200631.07.2014

ANTISEPTICKÝ PENIVÝ GÉL ALEBO ČISTIACI GÉL NA VONKAJŠIU INTÍMNU HYGIENU

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium lauroyl sarcosinate*, disodium laureth sulfosuccinate*)20
Neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu, deriváty glukózy)15
Emolienty (napr. glycerin*)10
Prísady na zvýšenie penivosti (napr. cocamide MIPA*)5
Doplnkové prísady (napr. látky na dosiahnutie perleťového efektu, rastlinné extrakty)5
Anorganické soli (napr. sodium chloride*)3
Regulátory viskozity (napr. hydroxypropyl metylcelullose*)3
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Chelatačné činidlá0,5
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.1

01.01.200631.07.2014

ŠAMPÓN, TEKUTÝ A KRÉMOVÝ

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium/ammonium/TEA lauryl sulfates*, sodium/ammonium/TEA laureth sulfates*)30
Amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu)20
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. mastné alkanolamidy)15
Regulátory viskozity (napr. propylene glycol*, PEG)10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. distearyldimonium chloride*)5
Prísady na kondicionovanie vlasov (napr. silikónové deriváty, deriváty cysteínu, deriváty celulózy, estery mastných kyselín) 5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, zakaľujúce prísady, látky na dosiahnutie perleťového efektu)5
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Chelatačné činidlá (napr. disodium EDTA*)0,5
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.2

01.01.200631.07.2014

ŠAMPÓN VO FORME MYDLA

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia v hmotnostných percentách
Mydlový základ rastlinného pôvodu (napr. zmes sodných alebo draselných solí kyseliny laurovej a stearovej)70
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)30
Rastlinné extrakty10
Silice, éterické oleje1
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.3

01.01.200631.07.2014

ŠAMPÓN S KONDICIONÉROM

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia v hmotnostných percentách
Aniónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium laureth sulfate*)20
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. sodium dodecylbenzenesulfonate*)20
Amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu)20
Regulátory viskozity (napr. mastné alkoholy, stearyl alcohol*)10
Oleje a vosky (napr. minerálne oleje)10
Silikóny (napr. cyclomethicone*)10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. distearyldimonium chloride*)5
Katiónové polyméry (napr. polyquaternium-11*)5
Humektanty a emolienty (napr. glycerin*)5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, látky na dosiahnutie perleťového efektu)5
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Kozmetické farbivá1
Chelatačné činidlá0,5
Parfum*0,5
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.4

01.01.200631.07.2014

KONDICIONÉR NA VLASY

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Oleje, vosky (napr. rastlinné a minerálne), silikóny a mastné alkoholy (napr. petrolatum*, triticum vulgare*, amodimethicone*, cetearyl alcohol*)20
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)15
Emulgátory (napr. ceteth-30*, cetyl alcohol*)10
Amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu)10
Doplnkové prísady (napr. proteíny, chelatačné činidlá, látky na dosiahnutie perleťového efektu)10
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. cetrimonium chloride*) 5
Emolienty a humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*)5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*, hydroxyethylcelullose*)5
Polyméry a živice (napr. polyquaternium-10*, polyquaternium-11*, butyl ester of PVM/MA copolymer*)5
Parfum*3
Ultrafialové filtre1
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Kozmetické farbivá 1
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.5

01.01.200631.07.2014

KONDICIONÉR NA VLASY NA BÁZE SILIKÓNU

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Silikóny a prchavé silikóny (napr. cyclomethicone*)99
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, polyméry)10
Emulgátory (napr. etoxylované mastné alkoholy)6
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)5
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.6

01.01.200631.07.2014

KRÉM NA VLASY

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Oleje a vosky (napr. rastlinné a minerálne, petrolatum*, glyceryl stearate*)60
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny a ich deriváty, deriváty celulózy, katiónové kopolyméry)20
Silikóny (napr. dimethicone*)20
Emulgátory a povrchovoaktívne látky (napr. etoxylované mastné kyseliny)15
Humektanty (napr. propylene glycol*, glycerin*)10
Polyméry a živice (napr. PVP/VA copolymer*, akrylates copolymer*)5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)2
Parfum*1
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.7

01.01.200631.07.2014

LESK NA VLASY VO FORME VOSKU ALEBO BRILANTÍNY

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Vosky a oleje (napr. minerálne oleje, silikóny)99
Emulgátory a povrchovoaktívne látky (napr. etoxylované mastné kyseliny)3
Parfum*3
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Kozmetické farbivá 1
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.8

01.01.200631.07.2014

LOTION NA VLASY

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol, izopropanol alebo zmes (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*)60
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. hydrolyzáty proteínov, deriváty celulózy)20
Étery PPG 10
Parfum*3
Živice a polyméry (napr. polyvinyl acetate*, PVP*)2
Doplnkové prísady (napr. vitamíny, rastlinné extrakty, chelatačné činidlá, ultrafialové filtre)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Prísady na farbenie vlasov, kozmetické farbivá1
Camphor*0,5
Aqua*do 100
Výrobky zložené z dvoch fáz obsahujú do 50 % minerálneho oleja. 
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.9

01.01.200631.07.2014

TUŽIDLO NA VLASY VRÁTANE TÓNOVACIEHO TUŽIDLA A MECHANICKÉHO ROZPRAŠOVAČA

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)80
Izopropanol (isopropyl alcohol*)10
Acetone*10
Silikóny (napr. dimethicone*) a oleje (napr. minerálne oleje)10
Živice a polyméry (napr. polyvinyl acetate*, PVP*)5
Parfum*2
Humektanty (napr. propylene glycol*)2
Etoxylované glykoly2
Neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*)2
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Katiónové povrchovoaktívne látky1
Izopropyl estery mastných kyselín1
Prísady na farbenie vlasov, kozmetické farbivá1
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.10

01.01.200631.07.2014

LESK NA VLASY ALEBO GÉL NA FORMOVANIE ÚČESU

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)50
Silikónové deriváty (napr. dimethicone*) 25
Humektanty (napr. glycerin*, propylene glycol*)20
Živice a polyméry (napr. PVP*polyquaternium-11*, VA/crotonates copolymer*, butyl ester of PVM/MA copolymer*), neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*, triethanolamine*)10
Povrchovoaktívne látky a emulgátory (napr. etoxylované mastné kyseliny)5
Izopropanol (isopropyl alcohol*), môže byť prítomný v živiciach5
Regulátory viskozity (napr. carbomer*)2
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky, chelatačné činidlá1,5
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.11

01.01.200631.07.2014

PENA NA VLASY

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol (alcohol*, alcohol denat.*)30
Propelanty (napr. uhľovodíky, dimethyl ether*, stlačený vzduch)30
Silikónové deriváty (napr. amodimethicone*) a minerálne oleje (napr. paraffinum liquidum*)10
Filmotvorné prísady, polyméry a živice (napr. polyvinyl acetate*, PVP*, polyquaternium-4*) a neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*)10
Étery polyglykolov5
Katiónové povrchovoaktívne látky C12 (napr. quaternium-27*, cetrimonium chloride*)5
Neiónové povrchovoaktívne látky (napr. oleth-20*)5
Zmäkčujúce prísady (napr. triacetin*, deriváty lanolínu)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky2
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)1
Kozmetické farbivá1
Parfum*0,2
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.12

01.01.200631.07.2014

SPREJ NA VLASY, AEROSÓLOVÝ ROZPRAŠOVAČ

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol, izopropanol alebo zmes (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*)95
Propelanty (napr. dimetyl ether*, uhľovodíky, fluorované uhľovodíky)90
Rozpúšťadlá (napr. acetone*, prchavé silikóny)25
Živice a polyméry (napr. PVP/VA copolymer*, VA/crotonates copolymer, butyl ester of PVM/MA copolymer*), neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*), alkoxylované deriváty celulózy8,5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)2
Zmäkčujúce prísady (napr. deriváty lanolínu, silikónový olej)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Parfum*1
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.13

01.01.200631.07.2014

SPREJ NA VLASY, MECHANICKÝ ROZPRAŠOVAČ

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Etanol alebo izopropanol (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*)95
Rozpúšťadlá (napr. acetone*, prchavé silikóny)25
Živice a polyméry (napr. PVP/VA copolymer*, VA/crotonates copolymer*, butyl ester of PVM/MA copolymer*), neutralizačné látky (napr. aminomethyl propanol*), alkoxylované deriváty celulózy8,5
Doplnkové prísady (napr. ultrafialové filtre, vitamíny)2
Zmäkčujúce prísady (napr. deriváty lanolínu, silikónový olej)2
Konzervačné a antimikrobiálne látky1
Parfum*1
Aqua*do 100
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.14

01.01.200631.07.2014

TRVALÁ ONDULÁCIA – I

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Redukujúce látky: ammonium thioglycolate* na profesionálne použitie  na bežné použitie cysteine HCl*  13 o 9,5 o 10
Amónne soli (napr. ammonium bicarbonate*)7
Alkálie (napr. amíny alebo ammonium hydroxide*)5
Diammonium dithioglycolate*6
Doplnkové prísady (napr. regulátory viskozity, emulgátory)3
Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. cocamidopropyl betaine*, dicetyldimonium chloride*)3
Aniónové alebo katiónové polyméry (napr. acrylates copolymer*, polyquaternium-11*)2,5
Silikóny (napr. amodimethicone*)2,5
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Zakaľujúce prísady (napr. styrene/PVP copolymer*)0,5
Chelatačné činidlá0,3
Aqua*do 100
 o 11 % hm. vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na profesionálne - použitie  8 % hm. vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na bežné použitie Hodnota pH 7 – 9,5 
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.15

01.01.200631.07.2014

TRVALÁ ONDULÁCIA – II

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Redukujúce látky: ammonium thioglycolate* cysteine HCl* amónne soli iných sírnych kyselín (napr. ammonium thioglycolate*)  9,5 o 10 3
Amónne soli (napr. ammonium bicarbonate*)7
Alkálie (napr. amíny alebo ammonium hydroxide*)5
Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. dicetyldimonium chloride*, deriváty betaínu)3
Doplnkové prísady (napr. regulátory viskozity)3
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny) 2,5
Aniónové alebo katiónové polyméry (napr. polyquaternium-11*)2,5
Silikóny (napr. amodimethicone*)2,5
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Zakaľujúce prísady (napr. styrene/PVP copolymer*)0,5
Chelatačné činidlá0,3
Aqua*do 100
o 8 % hm. vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na bežné použitie Hodnota pH 7 – 9,5 
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.16

01.01.200631.07.2014

TRVALÁ ONDULÁCIA – III

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
Redukujúce látky: ammonium thiolactate* cysteine HCl*  12 5
Amónne soli (napr. ammonium bicarbonate*)7
Alkálie (napr. ammonium hydroxide* alebo amíny)5
Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. dicetyldimonium chloride*, deriváty betaínu)3
Doplnkové prísady (napr. regulátory viskozity)3
Aniónové alebo katiónové polyméry (napr. kvartérne amóniové zlúčeniny)2,5
Silikóny (napr. amodimethicone*)2,5
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Zakaľujúce prísady 0,5
Chelatačné činidlá0,3
Aqua*do 100
Hodnota pH 7 – 9,5 
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.17

01.01.200631.07.2014

TRVALÁ ONDULÁCIA – IV

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
ČASŤ 1 
Hydrogen peroxide*12
Neiónové povrchovoaktívne látky5
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny)1
Stabilizátory 0,5
Aqua*do 100
Hodnota pH 2,5 – 3,5 
01.01.200631.07.2014
 
ČASŤ 2 
Ammonium thiglycolate*20 o
Alkálie (napr. ammonium hydroxide* alebo amíny)5
Amónne soli (napr. ammonium bicarbonate*)5
Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu, dicetyldimonium chloride*)3
Parfum*1
Kozmetické farbivá1
Zakaľujúce prísady 0,5
Aqua*do 100
o Pred prebehnutím exotermickej reakcie s hydrogen peroxide*: Hodnota pH 7 – 9,5 Časti 1 a 2 sa pred použitím zmiešajú. Pri miešaní prebieha exotermická reakcia. Takto pripravená zmes v aplikačnej forme musí mať hodnotu pH 7 – 9,5. o Po zmiešaní: 11 % hm. ammonium thioglycolate*, vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na profesionálne použitie, 8 % hm. ammonium thioglycolate*, vyjadrených v prepočte na thioglycolic acid* na bežné použitie. 
01.01.200631.07.2014

Rámcové zloženie č. 2.18

01.01.200631.07.2014

TRVALÁ ONDULÁCIA – V

01.01.200631.07.2014
LátkaNajvyššia koncentrácia
v hmotnostných percentách
ČASŤ 1 
Estery kyseliny tioglykolovej (napr. glyceryl thioglycolate*)99
Glycerin*50
01.01.200631.07.2014
 
ČASŤ 2 
Redukujúce látky: ammonium thioglycolate* cysteine HCl*  5 10
Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (napr. deriváty betaínu)10
Katiónové C12 povrchovoaktívne látky (napr. dicetyldimonium chloride*)5
Alkálie (napr. ammonium hydroxide* alebo amíny)5
Diammonium dithioglycolate*4
Silikóny (napr. amodimethicone*)3
Látky na kondicionovanie vlasov (napr. proteíny, polyméry)2
Zakaľujúce prísady1
Parfum*1
Aqua*do 100
Hodnota pH časti 2 musí byť 8 – 9,5. Hodnota pH zmesi pripravenej ako aplik