Zákon č. 646/2005 Z. z.Zákon o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 252/2005
Platnosť od 30.12.2005
Účinnosť od 30.12.2005
30.12.2005

646

30.12.2005

ZÁKON

30.12.2005

z 13. decembra 2005

30.12.2005

o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

30.12.2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


30.12.2005

Čl. I

30.12.2005

§ 1

30.12.2005

Tento zákon upravuje ochranu niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb1) a služieb informačnej spoločnosti2) a opatrenia proti zariadeniam, ktoré umožňujú nepovolený prístup k týmto službám.

30.12.2005

§ 2

30.12.2005

Na účely tohto zákona sa rozumie

30.12.2005

a) chránenou službou rozhlasová programová služba a televízna programová služba1) a služba informačnej spoločnosti,2) ak sú tieto služby poskytované za úhradu a na základe podmieneného prístupu, alebo poskytovanie podmieneného prístupu k uvedeným službám, ak je poskytovaný ako samostatná služba,

30.12.2005

b) podmieneným prístupom každé technické opatrenie alebo úprava, ktorými je prístup k chránenej službe v zrozumiteľnej podobe podmienený predplatným alebo iným súhlasom poskytovateľa služby,

30.12.2005

c) súvisiacou službou inštalácia, údržba alebo výmena zariadenia podmieneného prístupu, ako aj komerčná komunikácia3) o týchto zariadeniach alebo chránených službách,

30.12.2005

d) zariadením podmieneného prístupu každé zariadenie alebo programové vybavenie navrhnuté alebo upravené tak, aby umožňovali prístup k chránenej službe v zrozumiteľnej podobe,

30.12.2005

e) nepovoleným zariadením každé zariadenie alebo programové vybavenie navrhnuté alebo upravené tak, aby umožňovali prístup k chránenej službe v zrozumiteľnej podobe bez povolenia poskytovateľa služby.

30.12.2005

§ 3

30.12.2005

Zakazuje sa

30.12.2005

a) vyrábať, dovážať, predávať, prenajímať, prechovávať alebo šíriť nepovolené zariadenia na účely dosiahnutia zisku,

30.12.2005

b) vykonávať inštaláciu, údržbu alebo výmenu nepovolených zariadení na účely dosiahnutia zisku,

30.12.2005

c) komerčná komunikácia3) na propagáciu nepovolených zariadení.

30.12.2005

§ 4

30.12.2005

Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia4) (ďalej len „orgán dohľadu“).

30.12.2005

§ 5

30.12.2005

(1) Fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu, ak

30.12.2005

a) na účely dosiahnutia zisku vyrába, dováža, predáva, prenajíma, prechováva a šíri nepovolené zariadenia,

30.12.2005

b) na účely dosiahnutia zisku vykonáva inštaláciu, údržbu alebo výmenu nepovolených zariadení,

30.12.2005

c) vykonáva komerčnú komunikáciu3) na propagáciu nepovolených zariadení.

30.12.2005

(2) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) orgán dohľadu uloží pokutu od 500 000 Sk do 2 000 000 Sk a za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) a c) od 100 000 Sk do 1 000 000 Sk.

30.12.2005

(3) Pri ukladaní pokuty v medziach podľa odseku 2 orgán dohľadu prihliada na závažnosť správneho deliktu, spôsob jeho spáchania, čas trvania a jeho následky.

30.12.2005

(4) Pokutu podľa odseku 2 môže orgán dohľadu uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa o spáchaní správneho deliktu dozvedel, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa, keď bol spáchaný.

30.12.2005

§ 6

30.12.2005

Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní,5) ak tento zákon neustanovuje inak.

30.12.2005

§ 7

30.12.2005

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.


30.12.2005

Čl. II

30.12.2005

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z. a zákona č. 308/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

30.12.2005

V § 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

30.12.2005

h) ochrana niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti podľa osobitného predpisu,8a)“.

30.12.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

30.12.2005

8a) Zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

30.12.2005

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j).


30.12.2005

Čl. III

30.12.2005

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


30.12.2005

Ivan Gašparovič v. r.

30.12.2005

Pavol Hrušovský v. r.

30.12.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.


30.12.2005

Príloha k zákonu č. 646/2005 Z. z.

30.12.2005

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

30.12.2005

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/84/ES z 20. novembra 1998 o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu (Ú. v. ES L 320, 28. 11. 1998).

Poznámky pod čiarou

30.12.2005

1) § 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

30.12.2005

2) § 2 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

30.12.2005

3) § 2 písm. d) zákona č. 22/2004 Z. z.

30.12.2005

4) Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30.12.2005

5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.