Vyhláška č. 605/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Čiastka 239/2005
Platnosť od 23.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006
01.01.2006

605

01.01.2006

VYHLÁŠKA

01.01.2006

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.01.2006

z 5. decembra 2005

01.01.2006

o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

01.01.2006

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 15 ods. 6 a § 16 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:


01.01.2006

§ 1

01.01.2006

(1) Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o poskytovaní

01.01.2006

a) údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie (ďalej len „údaj“) o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu,

01.01.2006

b) údajov o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie.

01.01.2006

(2) Rozsah údajov o verejnom vodovode a údajov o verejnej kanalizácii je uvedený v prílohe č. 1.

01.01.2006

(3) Rozsah sumárnych údajov o verejných vodovodoch a údajov o verejných kanalizáciách je uvedený v prílohe č. 2.

01.01.2006

(4) Rozsah údajov verejného vodovodu a údajov verejnej kanalizácie podľa jednotlivých objektov a zariadení je uvedený v prílohe č. 3.

01.01.2006

(5) Údaje o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a údaje o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie sa spracúvajú za každý technologicky samostatný objekt alebo technologický súbor objektov, alebo za miesta odberov1) z verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

01.01.2006

(6) Údaje o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a údaje o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie sa spracúvajú v elektronickej forme podľa požiadaviek ministerstva ako dátové súbory v štruktúre zodpovedajúcej rozsahu údajov podľa príloh č. 1 až 3 a zasielajú sa v elektronickej forme nepriamo (off-line) prostredníctvom záznamových médií alebo priamo (on-line) prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom špeciálnych internet-intranetových aplikácií v technologicky akceptovateľných dátových formátoch. Objekty verejného vodovodu alebo objekty verejnej kanalizácie sa identifikujú podľa číselníkov objektov.

01.01.2006

§ 2

01.01.2006

(1) Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie poskytuje okrem údajov podľa odseku 3 písm. b) až e) raz ročne do 31. januára za predchádzajúci rok

01.01.2006

a) údaje uvedené v prílohe č. 1,

01.01.2006

b) údaje uvedené v prílohe č. 2 častiach A a B,

01.01.2006

c) údaje o majetkovej evidencii uvedené v prílohe č. 3 časti I.

01.01.2006

(2) Ak došlo v predchádzajúcom roku k zmenám na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácií, poskytujú sa len údaje, ktoré sa zmenili.

01.01.2006

(3) Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie poskytuje raz ročne do 30. apríla za predchádzajúci rok

01.01.2006

a) identifikačné údaje o vlastníkovi verejného vodovodu alebo vlastníkovi verejnej kanalizácie,

01.01.2006

b) údaje uvedené v prílohe č. 1 bodoch A 2, B 2 a C 2,

01.01.2006

c) údaje uvedené v prílohe č. 2 časti C,

01.01.2006

d) údaje o majetkovej evidencii uvedené v prílohe č. 3 časti I bodoch A 3, B 4, C 3, D 3 a E 5,

01.01.2006

e) údaje o prevádzkovej evidencii uvedené v prílohe č. 3 časti II bodoch A 1, B 2, C 2, D 2 a E 2.

01.01.2006

(4) Údaje z miest odberov z verejných vodovodov a verejných kanalizácií uvedené v prílohe č. 3 časti II sa poskytujú raz štvrťročne do 15. dňa po skončení štvrťroka.

01.01.2006

§ 3

01.01.2006

Vlastník verejného vodovodu alebo vlastník verejnej kanalizácie poskytne údaje o verejnom vodovode alebo údaje o verejnej kanalizácii okrem údajov podľa § 2 ods. 3 písm. b) až e) za rok 2005 do 28. februára 2006.


01.01.2006

§ 4

01.01.2006

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


01.01.2006

László Miklós v. r.


01.01.2006

Príloha č. 1

01.01.2006

k vyhláške č. 605/2005 Z. z.

01.01.2006

ROZSAH ÚDAJOV O VEREJNOM VODOVODE A ÚDAJOV O VEREJNEJ KANALIZÁCII

01.01.2006

Identifikačné údaje:

01.01.2006
1. Názov vlastníka:
2. IČO vlastníka:
3. Názov prevádzkovateľa:
4. IČO prevádzkovateľa:
5. Údaje za sledované obdobie roka:
6. Dátum spracovania údajov:
7. Identifikačné číslo na zber údajov:
8. Osoba zodpovedná za spracovanie údajov:
9. Kontakt na osobu zodpovednú za spracovanie údajov: tel: fax: e-mail:
01.01.2006

Tabuľka 01

01.01.2006

Príloha č. 2

01.01.2006

k vyhláške č. 605/2005 Z. z.

01.01.2006

ROZSAH SUMÁRNYCH ÚDAJOV O VEREJNÝCH VODOVODOCH A ÚDAJOV O VEREJNÝCH KANALIZÁCIÁCH

01.01.2006

Identifikačné údaje:

01.01.2006
1. Názov vlastníka:
2. IČO vlastníka:
3. Názov prevádzkovateľa:
4. IČO prevádzkovateľa:
5. Údaje za sledované obdobie roka:
6. Dátum spracovania údajov:
7. Identifikačné číslo na zber údajov:
8. Osoba zodpovedná za spracovanie údajov:
9. Kontakt na osobu zodpovednú za spracovanie údajov: tel: fax: e-mail:
01.01.2006

Tabulka 02

01.01.2006

Príloha č. 3

01.01.2006

k vyhláške č. 605/2005 Z. z.

01.01.2006

ROZSAH ÚDAJOV VEREJNÉHO VODOVODU A ÚDAJOV VEREJNEJ KANALIZÁCIE PODĽA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV A ZARIADENÍ

01.01.2006

Identifikačné údaje

01.01.2006
1. Názov vlastníka:
2. IČO vlastníka:
3. Názov prevádzkovateľa:
4. IČO prevádzkovateľa:
5. Údaje za sledované obdobie roka:
6. Dátum spracovania údajov:
7. Identifikačné číslo na zber údajov:
8. Osoba zodpovedná za spracovanie údajov:
9. Kontakt na osobu zodpovednú za spracovanie údajov: tel: fax: e-mail:
01.01.2006

Tabuľka 03

Poznámky pod čiarou

01.01.2006

1) § 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd.
§ 8 a 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch.