Zákon č. 567/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a o zmene ďalších zákonov

Čiastka 228/2005
Platnosť od 14.12.2005
Účinnosť od 01.07.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. I 15. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006

01.01.2006

567

01.01.2006

ZÁKON

01.01.2006

z 8. novembra 2005,

01.01.2006

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a o zmene ďalších zákonov

01.01.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2006

Čl. I

01.01.2006

Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2006

1. V § 1 sa za slová „v horských oblastiach“ vkladá čiarka a slová „práva a povinnosti prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a prevádzkovateľov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu“.

01.01.2006

2. Za § 2 sa vkladajú § 2a až 2d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.01.2006

㤠2a

01.01.2006

Záchranná činnosť

01.01.2006

(1) Záchranná činnosť na účely tohto zákona je vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni, poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni a jej preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia.

01.01.2006

(2) Záchrannú činnosť podľa tohto zákona môže vykonávať len osoba s odbornou spôsobilosťou a zdravotnou spôsobilosťou.

01.01.2006

§ 2b

01.01.2006

Zriadenie a postavenie

01.01.2006

Národnej asociácie horských vodcov

01.01.2006

(1) Zriaďuje sa Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky (ďalej len „asociácia”) so sídlom v Starom Smokovci.

01.01.2006

(2) Asociácia je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov a ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na zvyšovaní ich odbornej úrovne a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

01.01.2006

(3) Asociácia je právnická osoba.

01.01.2006

(4) Orgánmi asociácie sú predseda, predsedníctvo a snem asociácie. Snem asociácie je najvyšším orgánom asociácie, ktorý tvoria členovia asociácie. Predsedníctvo je výkonný orgán asociácie. Štatutárnym orgánom asociácie je predseda, ktorý tiež zastupuje asociáciu navonok. Predsedu a predsedníctvo volí snem. Predseda koná v mene asociácie. Podrobnosti o činnosti asociácie, práva a povinnosti členov asociácie ustanovujú predpisy asociácie, ktoré schvaľuje snem asociácie.

01.01.2006

§ 2c

01.01.2006

Pôsobnosť asociácie

01.01.2006

Asociácia najmä

01.01.2006

a) zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,

01.01.2006

b) vykonáva odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú horskú vodcovskú činnosť,

01.01.2006

c) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti,

01.01.2006

d) podieľa sa na zvyšovaní odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich horskú vodcovskú činnosť,

01.01.2006

e) oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti,

01.01.2006

f) poskytuje informačné a poradenské služby,

01.01.2006

g) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa horskej vodcovskej činnosti,

01.01.2006

h) spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí.

01.01.2006

§ 2d

01.01.2006

Horská vodcovská činnosť

01.01.2006

(1) Horská vodcovská činnosť je vedenie a sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí mimo turistických chodníkov a trás

01.01.2006

a) na túrach chodeckých i lezeckých na skale, ľade a snehu alebo v kombináciách uvedených terénov,

01.01.2006

b) na skialpinistických alebo lyžiarskych túrach a pri zjazdoch v neupravovanom a hlbokom snehu.

01.01.2006

(2) Horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti vydané asociáciou alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA) so sídlom v Schwandvorsass v Švajčiarskej konfederácii.

01.01.2006

(3) Odborná spôsobilosť alebo jej časť získaná v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii sa uzná ako odborná spôsobilosť získaná podľa tohto zákona, ak žiadateľ doloží doklady o získaní odbornej spôsobilosti zodpovedajúce dokladom podľa tohto zákona a ich preklad do štátneho jazyka vyhotovený tlmočníkom podľa osobitného predpisu.

01.01.2006

(4) Ak sa porovnaním dokladov predložených podľa odseku 3 preukáže rozdiel v odbornej spôsobilosti vyžadovanej podľa tohto zákona a odbornej spôsobilosti, ktorú má osoba, umožní sa osobe získať odbornú spôsobilosť alebo jej časť podľa tohto zákona. O neuznaní odbornej spôsobilosti alebo jej časti získanej v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii vydá asociácia rozhodnutie. Proti rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok na súd.

01.01.2006

(5) Osvedčenie vydané alebo uznané asociáciou má platnosť tri roky od jeho vydania.“.

01.01.2006

3. V § 3 sa vypúšťa písmeno a).

01.01.2006

Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená a) až i).

01.01.2006

4. V § 3 písmeno e) znie:

01.01.2006

e) Stredné Beskydy,“.

01.01.2006

5. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.01.2006

i) zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby.“.

01.01.2006

6. V § 4 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „svojich zamestnancov“.

01.01.2006

7. V § 4 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.01.2006

c) rozhoduje podľa osobitného zákona6a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“.

01.01.2006

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

01.01.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.01.2006

6a) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2006

8. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

01.01.2006

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

01.01.2006

9. § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2006

(3) Horská služba

01.01.2006

a) spolupracuje s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach,

01.01.2006

b) vykonáva školenie dobrovoľných záchranárov podieľajúcich sa na záchrannej činnosti na základe dohody s horskou službou,

01.01.2006

c) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie dobrovoľných záchranárov podieľajúcich sa na záchrannej činnosti na základe dohody s horskou službou,

01.01.2006

d) podporuje činnosť občianskych združení vykonávajúcich záchrannú činnosť.“.

01.01.2006

10. V § 5 ods. 1 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

01.01.2006

11. V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slovo „používať“ vkladajú slová „pri záchrannej činnosti“.

01.01.2006

12. § 8 vrátane nadpisu znie:

01.01.2006

㤠8

01.01.2006

Povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu

01.01.2006

(1) Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je povinný

01.01.2006

a) vydať a na viditeľnom mieste umiestniť pravidlá správania sa na lyžiarskej trati, ktoré je povinný každý dodržiavať,

01.01.2006

b) označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň jej náročnosti,

01.01.2006

c) zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť označenej lyžiarskej trate počas prevádzkového času zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu,

01.01.2006

d) zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc a podľa potreby prepravu zranenej osoby do miesta, kde sa jej poskytne neodkladná zdravotná starostlivosť.

01.01.2006

(2) Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je oprávnený zakázať činnosť na lyžiarskej trati osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na lyžiarskej trati.

01.01.2006

(3) Prevádzkovateľ zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu je povinný pri záchrannej činnosti umožniť bezplatne prednostnú prepravu osôb podľa § 5 ods. 1 a zamestnancov iných záchranných služieb a zachraňovaných osôb na zariadení určenom na osobnú lanovú dopravu, ak to umožňujú prevádzkové podmienky, a to aj mimo prevádzkového času.

01.01.2006

(4) Vzor pravidiel správania sa na lyžiarskej trati a podrobnosti o označovaní lyžiarskej trate ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.01.2006

13. V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a od prevádzkovateľa lyžiarskej trate alebo prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu“.

01.01.2006

14. V § 11 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „pravidlá správania sa na lyžiarskej trati,“.

01.07.2006

15. V § 11 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová: „, okrem nákladov, ktoré sa uhrádzajú z povinného zdravotného poistenia, ak porušila povinnosti podľa písmen a) až d)“.

01.01.2006

16. § 12 vrátane nadpisu znie:

01.01.2006

㤠12

01.01.2006

Odborná spôsobilosť a zdravotná spôsobilosť

01.01.2006

(1) Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré sú potrebné na riadny výkon záchrannej činnosti.

01.01.2006

(2) Odborná spôsobilosť sa získava špecializovanou prípravou a úspešným vykonaním skúšky pred odbornou komisiou, ktorej členov vymenúva riaditeľ horskej služby.

01.01.2006

(3) Žiadateľovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá horská služba osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti.

01.01.2006

(4) Žiadosť o vykonanie špecializovanej prípravy a skúšky obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu žiadateľa a druh záchrannej činnosti, na ktorú odbornú spôsobilosť žiada. Žiadateľ k žiadosti priloží doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 9 a doklad o skončení kurzu prvej pomoci organizovanom Organizáciou medzinárodného Červeného kríža.

01.01.2006

(5) Žiadosť o vykonanie špecializovanej prípravy a skúšky môže podať aj právnická osoba za osoby, ktoré sú k nej v pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom vzťahu.

01.01.2006

(6) Žiadateľ o vykonanie skúšky môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške; ak nevyhovie na opravnej skúške, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní špecializovanej prípravy.

01.01.2006

(7) Odborne spôsobilá osoba je povinná každých 24 mesiacov zúčastniť sa školenia a po jeho skončení absolvovať preskúšanie; ak sa školenia nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať horskej službe osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti.

01.01.2006

(8) Špecializovaná príprava a školenie osoby, ktorá nie je zamestnancom horskej služby, sa vykonáva za úhradu nákladov.

01.01.2006

(9) Zdravotná spôsobilosť na výkon záchrannej činnosti sa preukazuje lekárskym posudkom podľa osobitného zákona.10)

01.01.2006

(10) Druhy záchranných činností, obsah a rozsah špecializovanej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.01.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

01.01.2006

10) § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.

01.01.2006

17. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2006

㤠12a

01.01.2006

Dozor

01.01.2006

Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva obvodný úrad.“.

01.01.2006

18. V § 13 ods. 1 sa slová „§ 9 a § 11 ods. 2 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1, § 8 ods. 1 písm. a), § 9, § 11 ods. 2 písm. a) až d) a § 12 ods. 7“.

01.01.2006

19. V § 14 ods. 1 sa slová „§ 7, 8 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1, § 7, § 8 ods. 1 a 3, § 9 a 10“.

01.01.2006

20. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2006

㤠16a

01.01.2006

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006

01.01.2006

(1) Doklad o odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť vydaný do 31. decembra 2005 sa považuje za osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti vydané podľa tohto zákona.

01.01.2006

(2) Odborne spôsobilá osoba, ktorej bol vydaný doklad o odbornej spôsobilosti na záchrannú činnosť do 31. decembra 2005, je povinná zúčastniť sa školenia a absolvovať preskúšanie podľa tohto zákona prvýkrát do 31. decembra 2007, inak stratí odbornú spôsobilosť.

01.01.2006

(3) Ustanovujúci snem asociácie zvolá výkonný orgán Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky založenej podľa osobitného zákona tak, aby sa uskutočnil najneskôr do 30. apríla 2006. Prvé zasadnutie snemu do zvolenia orgánov asociácie vedie predseda Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky.

01.01.2006

(4) Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydaného do 31. decembra 2005 končí 31. decembra 2006.“.

01.01.2006

Čl. II

01.01.2006

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2006

1. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2006

f) Horská záchranná služba.14a)“.

01.01.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

01.01.2006

14a) Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2006

2. V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:

01.01.2006

f) Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky,“.

01.01.2006

Čl. III

01.01.2006

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z. a zákona č. 555/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2006

1. V prílohe č. 2 – Viazané živnosti, v skupine č. 214 – Ostatné, v položke č. 24 v prvom stĺpci sa na konci pripájajú slová „okrem horskej vodcovskej činnosti“.

01.01.2006

2. V prílohe č. 2 – Viazané živnosti, v skupine č. 214 – Ostatné, sa za položku č. 24 vkladá položka č. 24a, ktorá znie:

01.01.2006

„24a.

01.01.2006
Horská vodcovská činnosť
- vedenie návštevníkov v horách pri
nehorolezeckých túrach, horole-
zeckých túrach a lyžiarskych vy-
sokohorských túrach
Osvedčenie o odbornej
spôsobilosti horského vodcu
vydané Národnou asociáciou
horských vodcov
§ 2d ods. 2 zákona č. 544/2002
Z. z. o Horskej záchrannej službe
v znení neskorších predpisov

01.01.2006

Čl. IV

01.01.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem čl. I 15. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


01.01.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2006

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.