Ústavný zákon č. 566/2005 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.

Čiastka 228/2005
Platnosť od 14.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006
01.01.2006

566

01.01.2006

ÚSTAVNÝ ZÁKON

01.01.2006

z 8. novembra 2005,

01.01.2006

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.

01.01.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


01.01.2006

Čl. I

01.01.2006

Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2006

1. V čl. 1 ods. 5 sa za slovo „sily“ vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily")“.

01.01.2006

2. V čl. 1 odsek 6 znie:

01.01.2006

(6) Ozbrojené sily tvoria profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na výkon odbornej prípravy a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu aj vojaci v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby.“.

01.01.2006

3. V čl. 1 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

01.01.2006

(7) Výkon mimoriadnej služby upraví zákon.“.

01.01.2006

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

01.01.2006

4. V čl. 1 sa vypúšťa odsek 9.

01.01.2006

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

01.01.2006

5. V čl. 2 odsek 4 znie:

01.01.2006

(4) V čase vojny môže prezident na návrh vlády

01.01.2006

a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon odbornej prípravy,

01.01.2006

b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe a registrovaných občanov, ktorí sú na základe odvodného konania odvedení,

01.01.2006

c) povolať na výkon alternatívnej služby registrovaných občanov a vojakov v zálohe, ktorí v stave bezpečnosti odopreli výkon mimoriadnej služby, alebo

01.01.2006

d) nariadiť čiastočnú alebo všeobecnú mobilizáciu ozbrojených síl.“.

01.01.2006

6. V čl. 3 odsek 4 znie:

01.01.2006

(4) V čase vojnového stavu môže prezident na návrh vlády

01.01.2006

a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon odbornej prípravy,

01.01.2006

b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe a registrovaných občanov, ktorí sú na základe odvodného konania odvedení,

01.01.2006

c) povolať na výkon alternatívnej služby registrovaných občanov a vojakov v zálohe, ktorí v stave bezpečnosti odopreli výkon mimoriadnej služby, alebo

01.01.2006

d) nariadiť čiastočnú alebo všeobecnú mobilizáciu ozbrojených síl.“.

01.01.2006

7. V čl. 4 odsek 5 znie:

01.01.2006

(5) V čase výnimočného stavu môže prezident na návrh vlády

01.01.2006

a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon odbornej prípravy,

01.01.2006

b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.“.

01.01.2006

8. V čl. 5 odsek 4 znie:

01.01.2006

(4) V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády

01.01.2006

a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon odbornej prípravy,

01.01.2006

b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.“.

01.01.2006

9. V čl. 6 sa vypúšťa odsek 2.

01.01.2006

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

01.01.2006

10. V čl. 11 ods. 3 písmeno d) znie:

01.01.2006

d) škody spôsobené orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci,“.


01.01.2006

Čl. II

01.01.2006

Účinnosť

01.01.2006

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


01.01.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2006

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.