Zákon č. 562/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Čiastka 227/2005
Platnosť od 14.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006

OBSAH

01.01.2006

562

01.01.2006

ZÁKON

01.01.2006

z 8. novembra 2005,

01.01.2006

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

01.01.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2006

Čl. I

01.01.2006

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z. a zákona č. 347/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2006

1. V § 2 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník"), zamestnancov a členov hasičských jednotiek, protipožiarnych hliadok a fyzických osôb“.

01.01.2006

2. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2006

g) objekt je stavba alebo súbor stavieb, zariadení a priestorov, ktoré sa užívajú na účel, na ktorý boli určené.“.

01.01.2006

3. V § 2 ods. 2 sa slová „Armády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily")“.

01.01.2006

4. V § 4 písm. e) sa vypúšťa slovo „pravidelné“.

01.01.2006

5. V § 4 písm. i) sa za slovo „ministerstvo“ pripájajú tieto slová: „a zabezpečovať odstraňovanie zistených nedostatkov,“.

01.01.2006

6. V § 4 písm. j) sa za slovo „výrobkov“ vkladajú slová „a látok“.

01.01.2006

7. V § 4 písm. k) sa za slovo „užívaní“ vkladá čiarka a slová „ako aj pri zmene užívania stavieb“.

01.01.2006

8. § 4 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

01.01.2006

p) zabezpečiť v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi najmä spracovanie a udržiavanie mapových podkladov v súlade so skutkovým stavom, udržiavanie ciest a zdrojov vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom uskutočnenie zásahu, ako aj hliadkovaciu činnosť s vhodným systémom spojenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.01.2006

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

01.01.2006

6) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2006

10. V § 7 písm. c) sa bodka na konci nahrádza slovom „a“, zároveň sa § 7 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2006

d) nevlastní, neužíva alebo neobhospodaruje lesy.“.

01.01.2006

11. § 8 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2006

f) zrušiť hasičskú jednotku alebo znížiť jej početný stav alebo materiálno-technické vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva.“.

01.01.2006

12. § 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.01.2006

(6) Obec môže zabezpečovať plnenie povinností podľa odseku 5 aj technikom požiarnej ochrany alebo špecialistom požiarnej ochrany.“.

01.01.2006

13. § 10 sa vypúšťa.

01.01.2006

14. V § 11 odseky 8 a 9 znejú:

01.01.2006

„ (8) Opravovať a plniť hasiace prístroje a vykonávať ich kontrolu môžu len fyzické osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobili sa overeniu vedomostí a majú vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie odbornej spôsobilosti na opravu, plnenie a kontrolu hasiacich prístrojov vykonáva a osobitné oprávnenie vydáva výrobca, ak má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie, alebo jeho splnomocnený zástupca v uvedených krajinách na obdobie piatich rokov. Výrobca, ktorý nemá sídlo na území členských štátov Európskej únie, určí na území Slovenskej republiky na vykonanie uvedených činností svojho splnomocneného zástupcu.

01.01.2006

(9) Projektovať, inštalovať a opravovať zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, stabilné a polostabilné hasiace zariadenia a vykonávať ich kontrolu môžu len fyzické osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobili sa overeniu vedomostí a majú vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie odbornej spôsobilosti vykonáva a osobitné oprávnenie vydáva výrobca, ak má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie, alebo jeho splnomocnený zástupca v uvedených krajinách na obdobie piatich rokov. Výrobca, ktorý nemá sídlo na území členských štátov Európskej únie, určí na území Slovenskej republiky na vykonanie uvedených činností svojho splnomocneného zástupcu.“.

01.01.2006

15. V § 11 ods. 12 sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.

01.01.2006

16. V § 11 sa vypúšťa odsek 13.

01.01.2006

Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 13.

01.01.2006

17. V § 12 ods. 1 sa za slovo „prípravu“ vkladajú slová „technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ochrany, preventivárov požiarnej ochrany obce alebo zamestnancov a členov hasičskej jednotky (§ 30)“.

01.01.2006

18. V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a b).

01.01.2006

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená a) až c).

01.01.2006

19. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

01.01.2006

k) zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní; podrobnosti o opatreniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.01.2006

20. V § 14 ods. 2 písm. f) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo zneužiť linku tiesňového volania“.

01.01.2006

21. V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

01.01.2006

p) plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti ochrany pred požiarmi a zabezpečuje koordináciu týchto úloh s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.“.

01.01.2006

22. V § 17 ods. 2 sa za slovo „požiarmi“ vkladajú slová „pre technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ochrany, preventivárov požiarnej ochrany obce alebo zamestnancov a členov hasičskej jednotky (§ 30)“.

01.01.2006

23. § 21 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

01.01.2006

m) vydáva súhlas a ustanovuje podmienky na usporiadanie verejných podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb v stavbách, ktoré nie sú na to určené.“.

01.01.2006

24. Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2006

(2) Podrobnosti o obsahu a o lehotách vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.01.2006

25. V § 25 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj protipožiarnou kontrolou stavieb určených na bývanie, ktoré majú viac ako 8 podlaží alebo viac ako 64 bytových jednotiek,“.

01.01.2006

26. V § 25 ods. 1 písmeno b) znie:

01.01.2006

b) posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie,“.

01.01.2006

27. V § 25 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.01.2006

c) vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich realizácie z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie,“.

01.01.2006

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).

01.01.2006

28. V § 26 ods. 1 písmeno b) znie:

01.01.2006

b) posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov a projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti,“.

01.01.2006

29. V § 26 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

01.01.2006

c) posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti,

01.01.2006

d) vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich realizácie z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti,“.

01.01.2006

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená e) až h).

01.01.2006

30. V § 26 ods. 2 sa slová „dovozcu alebo výrobcu“ nahrádzajú slovami „výrobcu alebo distribútora8a)“.

01.01.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

01.01.2006

8a) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 264/1999 Z. z.“.

01.01.2006

31. V § 27 písmeno a) znie:

01.01.2006

a) posudzovaním dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresných riaditeľstiev alebo ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,“.

01.01.2006

32. V § 27 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

01.01.2006

b) posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,

01.01.2006

c) vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich realizácie z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu.“.

01.01.2006

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená d) a e).

01.01.2006

33. V § 27 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:

01.01.2006

f) kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti závodného hasičského útvaru a jeho materiálno-technického vybavenia u právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa,

01.01.2006

g) vykonávaním dohľadu nad určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov.6)“.

01.01.2006

34. V § 28 sa slová „§ 25 ods. 1 písm. a), b), e), f), g), h) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 1 písm. a), b), c), f), g), h), i) a j)“.

01.01.2006

35. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

01.01.2006

9) Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2006

36. V § 30 ods. 4 sa slová „Armády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ozbrojených síl“.

01.01.2006

37. V § 31 ods. 3 sa za slová „hasičskej jednotky“ vkladajú slová „právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa“.

01.01.2006

38. V § 33 ods. 7 a 8 sa za slovo „členov“ vkladajú slová „a zamestnancov“.

01.01.2006

39. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

01.01.2006

12) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2006

40. V § 39 ods. 2 sa slová „Armády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ozbrojených síl“.

01.01.2006

41. V § 40 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2006

(3) Základnú prípravu a špecializovanú prípravu zamestnancov hasičských jednotiek vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na túto činnosť oprávnenie vydané ministerstvom.“.

01.01.2006

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

01.01.2006

42. V § 43 ods. 1, § 45 ods. 3, § 48 ods. 1 písm. a) a v § 66 ods. 1 písm. a) sa slová „Vojsk ministerstva vnútra, Železničného vojska, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Policajného zboru, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a Slovenskej informačnej služby“ nahrádzajú slovami „a v stavbách pre bezpečnosť štátu,13a) v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície a orgánov colnej správy okrem colných skladov“.

01.01.2006

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

01.01.2006

13a) § 139b ods. 9 zákona č. 50/1976 Z. z. v znení zákona č. 417/2003 Z. z.“.

01.01.2006

43. V § 44 ods. 5 sa slová „Armády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „a zariadeniami ozbrojených síl“.

01.01.2006

44. V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov“ a citácia „zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže“ sa nahrádza citáciou „zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov“.

01.01.2006

45. V § 48 ods. 1 písm. a) sa slová „vojakov a zamestnancov Armády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „príslušníkov, štátnych zamestnancov a zamestnancov ozbrojených síl“.

01.01.2006

46. V § 49 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

01.01.2006

„Ak sa taká pomoc poskytla v záujme fyzickej osoby na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výdavky s tým spojené sa uplatňujú na Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ak o poskytnutie pomoci požiadal; tento ich aj uhrádza.“.

01.01.2006

47. V § 53 odsek 1 znie:

01.01.2006

(1) Fyzická osoba má nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla pri poskytovaní pomoci pri zdolávaní požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky. Fyzická osoba uplatňuje právo na náhradu škody na okresnom riaditeľstve, pričom ju uhrádza krajské riaditeľstvo; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uplatňuje právo na náhradu škody na Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý ju aj uhrádza. Ak pomoc poskytla fyzická osoba v záujme právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, má krajské riaditeľstvo právo voči tejto právnickej osobe alebo fyzickej osobe na náhradu toho, čo fyzickej osobe poskytlo. Ak pomoc poskytla fyzická osoba v záujme právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy má Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy právo voči tejto právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi na náhradu toho, čo fyzickej osobe poskytol.“.

01.01.2006

48. V § 55 ods. 3 sa v druhej vete bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uplatňuje právo na náhradu škody na Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý ju aj uhrádza.“.

01.01.2006

49. V § 56 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

01.01.2006

„Ak sa pomoc poskytla v záujme fyzickej osoby na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, uplatňuje sa právo na náhradu výdavkov na Hasičskom a záchrannom útvare hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ak o poskytnutie pomoci požiadal; tento ju aj uhrádza.“.

01.01.2006

50. V § 59 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2006

(3) Krajské riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 500 000 Sk právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že

01.01.2006

a) nezabezpečí pripravenosť a akcieschopnosť závodného hasičského útvaru a jeho materiálno-technické vybavenie,

01.01.2006

b) zruší závodný hasičský útvar, zníži jeho početný stav alebo jeho materiálno-technické vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva,

01.01.2006

c) nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených krajským riaditeľstvom.“.

01.01.2006

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

01.01.2006

51. V § 61 ods. 3 písmeno b) znie:

01.01.2006

b) poškodí, odstráni, zneužije alebo inak zníži účinnosť požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov, sťažuje k nim prístup, bezdôvodne privolá hasičskú jednotku, bezdôvodne vyvolá požiarny poplach alebo zneužije linku tiesňového volania,“.

01.01.2006

52. V § 61 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2006

g) nezabezpečí plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní.“.

01.01.2006

53. Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

01.01.2006

24) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2006

54. Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:

01.01.2006

26) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z. a zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z.“.

01.01.2006

55. Doterajší text § 67 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2006

(2) Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov ustanovené v tomto zákone sa nevzťahujú na objekty zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí; spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v týchto objektoch ustanoví Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky po prerokovaní s ministerstvom.“.

01.01.2006

56. § 73 vrátane nadpisu znie:

01.01.2006

㤠73

01.01.2006

Vzťah zákona k všeobecným predpisom o správnom konaní

01.01.2006

Na rozhodovanie podľa § 25 ods. 1 písm. b) až d), § 44 ods. 2, § 45 ods. 1, § 46 písm. d) a § 47 tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.29)“.

01.01.2006

57. Slová „podnikajúca fyzická osoba“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona, v právnych predpisoch vydaných na jeho vykonanie a v súvisiacich právnych predpisoch nahrádzajú slovami „fyzická osoba-podnikateľ“ v príslušnom tvare.


01.01.2006

Čl. II

01.01.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


01.01.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2006

Pavol Hrušovský v. r.

01.01.2006

Mikuláš Dzurinda v. r.