Zákon č. 517/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Čiastka 212/2005
Platnosť od 28.11.2005
Účinnosť od 01.12.2005

OBSAH

01.12.2005

517

01.12.2005

ZÁKON

01.12.2005

z 25. októbra 2005,

01.12.2005

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

01.12.2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2005

Čl. I

01.12.2005

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 171/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2005

1. V § 5 ods. 1 sa slová „v odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 2“.

01.12.2005

2. V § 5 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

01.12.2005

3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).“.

01.12.2005

3. V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:

01.12.2005

b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a železničné dráhy,“.

01.12.2005

4. V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.12.2005

c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 3.“.

01.12.2005

5. V § 6 odsek 4 znie:

01.12.2005

(4) Na účely tohto zákona sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.“.

01.12.2005

6. V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.12.2005

(5) Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.“.

01.12.2005

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

01.12.2005

7. V § 7 ods. 3 sa slová „uvedené inak“ nahrádzajú slovami „uvedená iná hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g)“.

01.12.2005

8. V § 7 odsek 4 znie:

01.12.2005

(4) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedenej v prílohe č. 2 sa použije hodnota pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) uvedená vo všeobecne záväznom nariadení.11)“.

01.12.2005

9. V § 8 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Takto určená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 20-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení.11)“.

01.12.2005

10. V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.12.2005

(3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.“.

01.12.2005

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.12.2005

11. V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:

01.12.2005

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,“.

01.12.2005

12. V § 10 ods. 1 písmená e) a f) znejú:

01.12.2005

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

01.12.2005

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,“.

01.12.2005

13. V § 10 ods. 1 písm. g) sa na konci vety pripájajú tieto slová: „neuvedené v písmenách a) až f)“.

01.12.2005

14. V § 10 odsek 2 znie:

01.12.2005

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.“.

01.12.2005

15. V § 11 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.“.

01.12.2005

16. V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb pri stavbách uvedených v § 10 ods. 1 nesmie presiahnuť 40-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení11) pre stavby uvedené v § 10 ods. 1.“.

01.12.2005

17. V § 12 odsek 3 znie:

01.12.2005

(3) Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane všeobecne záväzným nariadením11) podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok za podlažie v sume najviac 10 Sk za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.“.

01.12.2005

18. V § 12 odsek 6 znie:

01.12.2005

(6) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2 a príplatok za podlažie podľa odseku 3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby. Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.“.

01.12.2005

19. V § 17 ods. 5 písm. a) sa vypúšťa slovo „nadzemných“.

01.12.2005

20. V § 17 odsek 6 znie:

01.12.2005

(6) Jednotlivou časťou obce sa rozumie časť územia obce vymedzená vo všeobecne záväznom nariadení obce.11) Jednotlivú časť obce možno určiť zoznamom ulíc alebo súborom všetkých pozemkov jedného druhu nachádzajúcich sa v tejto časti obce.“.

01.12.2005

21. V § 18 odsek 1 znie:

01.12.2005

(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.“.

01.12.2005

22. V § 18 ods. 2 sa slovo „Pre“ nahrádza slovom „Na“.

01.12.2005

23. V § 19 ods. 1 prvej vete sa za slová „daňová povinnosť“ vkladajú slová „podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia“.

01.12.2005

24. V § 19 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4.“.

01.12.2005

25. V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.“.

01.12.2005

26. V § 20 ods. 1 sa slová „do 15. marca“ nahrádzajú slovami „do 15. mája“.

01.12.2005

27. V § 20 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý podal priznanie.“.

01.12.2005

28. V § 21 ods. 1 sa slová „do 31. marca“ nahrádzajú slovami „do 31. mája“.

01.12.2005

29. V § 22 ods. 2 písmeno c) znie:

01.12.2005

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím,“.

01.12.2005

30. V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

01.12.2005

31. V § 26 sa slová „v ktorom daňovník nadobudol psa“ nahrádzajú slovami „v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1“.

01.12.2005

32. V § 29 sa za slová „sadzbu dane,“ vkladajú slová „prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií,“ a slová „a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane“ sa nahrádzajú slovami „alebo zníženia dane“.

01.12.2005

33. § 36 vrátane nadpisu znie:

01.12.2005

㤠36

01.12.2005

Splnomocňovacie ustanovenie

01.12.2005

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) podrobnosti k § 30 až 34, najmä sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií, miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, spôsoby vyberania dane, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane.“.

01.12.2005

34. V § 37 sa slová „v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania23)“ nahrádzajú slovami „v ubytovacom zariadení23)“.

01.12.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

01.12.2005

23) § 30 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.“.

01.12.2005

35. V § 43 sa slová „a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane“ nahrádzajú slovami „alebo zníženia dane“.

01.12.2005

36. V § 49 ods. 1 a § 57 ods. 1 sa slovo „mesiace“ nahrádza slovom „dni“.

01.12.2005

37. V § 51 sa za slová „sadzbu dane,“ vkladajú slová „prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií,“ a slová „a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane“ sa nahrádzajú slovami „alebo zníženia dane“.

01.12.2005

38. V § 59 sa za slová „sadzbu dane,“ vkladajú slová „prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií,“ a slová „a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane“ sa nahrádzajú slovami „alebo zníženia dane“.

01.12.2005

39. V § 66 sa za slová „sadzbu dane,“ vkladajú slová „prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií,“ a slová „a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane“ sa nahrádzajú slovami „alebo zníženia dane“.

01.12.2005

40. V § 79 ods. 3 písm. b) druhom bode sa na konci vypúšťa slovo „alebo“ a čiarka sa nahrádza bodkou.

01.12.2005

41. V § 79 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

01.12.2005

42. V § 79 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.12.2005

(4) Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa odseku 3, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet

01.12.2005

a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1, a

01.12.2005

b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 3 písm. b).“.

01.12.2005

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

01.12.2005

43. V § 82 odsek 1 sa vypúšťa písmeno c).

01.12.2005

44. § 84 a 85 vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou znejú:

01.12.2005

㤠84

01.12.2005

Predmet dane

01.12.2005

Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo (ďalej len „vozidlo"), ktoré možno zaradiť do kategórie vozidiel M, N a O38) a používa sa na podnikanie40) a

01.12.2005

a) má pridelené v Slovenskej republike evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo,40a) alebo

01.12.2005

b) nie je evidované v Slovenskej republike.

01.12.2005

§ 85

01.12.2005

Daňovník

01.12.2005

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá používa vozidlo na podnikanie.“.

01.12.2005

Poznámky pod čiarou k odkazom 38, 40 a 40a znejú:

01.12.2005

38) § 3 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.12.2005

40) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 659/2004 Z. z.

01.12.2005

40a) § 94 až 96 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.12.2005

45. V § 86 ods. 1 písmeno a) znie:

01.12.2005

a) vozidlo používané vyšším územným celkom, do ktorého rozpočtu plynie daň z motorových vozidiel,“.

01.12.2005

46. V § 86 ods. 2 úvodná veta znie:

01.12.2005

„Vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení42) podľa miestnych podmienok znížiť daň na vozidlo používané ako“.

01.12.2005

47. V § 86 ods. 2 písmeno b) znie:

01.12.2005

b) vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme,“.

01.12.2005

48. V § 86 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.12.2005

(3) Vozidlo používané podľa odseku 2 môže vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení42) podľa miestnych podmienok oslobodiť od dane.“.

01.12.2005

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.12.2005

49. V § 86 odsek 4 znie:

01.12.2005

(4) Ak vyšší územný celok oslobodí vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme od dane a ak sa takéto vozidlo použije v priebehu zdaňovacieho obdobia aj na podnikanie,12) daňovník zaplatí pomernú časť dane za dni používania vozidla na podnikanie na základe písomnej evidencie dní, v ktorých používal vozidlo na podnikanie, najneskôr do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.“.

01.12.2005

50. V § 88 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré nesmú byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.“.

01.12.2005

51. V § 88 ods. 2 písm. a), b) a c) sa slová „technickom preukaze“ nahrádzajú slovom „dokladoch“.

01.12.2005

52. § 89 vrátane nadpisu znie:

01.12.2005

㤠89

01.12.2005

Vznik a zánik daňovej povinnosti

01.12.2005

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia používania vozidla na podnikanie, a to aj vtedy, ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, ale je v Slovenskej republike používané na podnikanie.

01.12.2005

(2) Daňová povinnosť zaniká dňom ukončenia používania vozidla na podnikanie.“.

01.12.2005

53. V § 90 ods. 1 sa slová „technickom preukaze“ nahrádzajú slovom „dokladoch“ a na konci sa pripája táto veta: „Za zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie alebo vyrubenie dane sa nepovažujú zmeny sadzieb dane, zmeny miestnej príslušnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a zmeny podmienok oslobodenia od dane.“.

01.12.2005

54. V § 90 ods. 2 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovami „§ 86“ sa vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo k zmene miesta evidencie vozidla, alebo k zmene miesta dočasného pobytu vozidla, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike,“.

01.12.2005

55. V § 90 ods. 3 prvej vete sa za slová „rodné číslo,“ vkladajú slová „dátum narodenia,“ a na konci vety sa pripájajú tieto slová: „a u vozidiel, ktoré nie sú evidované v Slovenskej republike, miesto dočasného pobytu vozidla“.

01.12.2005

56. V § 91 ods. 2 sa za slovami „daňová povinnosť“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo zanikne oslobodenie podľa § 86,“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak o to daňovník požiada v lehote na podanie daňového priznania.“.

01.12.2005

57. Doterajší text § 92 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.12.2005

(2) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne daňová povinnosť u vozidla, za ktoré sa platí daň v splátkach podľa § 91 ods. 1 alebo § 91 ods. 2, správca dane zníži pomerne zostávajúce splátky dane na základe oznámenia o zániku daňovej povinnosti podľa § 90 ods. 2.“.

01.12.2005

58. V § 93 ods. 5 sa za slová „31. januára“ vkladá slovo „nasledujúceho“.

01.12.2005

59. V § 94 odsek 1 znie:

01.12.2005

(1) Správca dane vráti daňovníkovi pomernú časť dane podľa § 92 a § 93 ods. 1 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.“.

01.12.2005

60. § 95 vrátane nadpisu znie:

01.12.2005

㤠95

01.12.2005

Súčinnosť

01.12.2005

Vyšší územný celok je povinný zaslať Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky jeden výtlačok všeobecne záväzného nariadenia,42) ktorým zaviedol daň z motorových vozidiel alebo zmenil sadzby dane alebo podmienky oslobodenia od dane, do piatich kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.“.

01.12.2005

61. § 98 znie:

01.12.2005

㤠98

01.12.2005

Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a miestnu daň podľa § 2 ods. 3 možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku podľa § 2 ods. 2 možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku, ako aj podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.“.

01.12.2005

62. V § 99 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

01.12.2005

(3) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonávajú v Bratislave a v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta.46a)

01.12.2005

(4) Správou miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 nie je možné poveriť iné právnické osoby alebo fyzické osoby.“.

01.12.2005

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

01.12.2005

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

01.12.2005

46a) § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.“.

01.12.2005

63. V § 99 odsek 5 znie:

01.12.2005

(5) Správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla, a ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, podľa miesta dočasného pobytu vozidla.“.

01.12.2005

64. V § 101 ods. 2 sa za slovo „Daň“ vkladá čiarka a slová „splátka dane a pomerná časť dane“.

01.12.2005

65. Za § 104 sa vkladá § 104a, ktorý znie:

01.12.2005

㤠104a

01.12.2005

(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam a poplatková povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2005, postupuje sa podľa predpisov platných do 30. novembra 2005; to sa vzťahuje aj na splnenie oznamovacej povinnosti.

01.12.2005

(2) Ak obec, ktorá vykonávala správu dane z nehnuteľností v zdaňovacom období roku 2005, vyrubila daň zo stavieb tak, že do základu tejto dane zahrnula aj prečnievajúcu časť strešnej konštrukcie stavby, zabezpečí súlad s týmto zákonom najneskôr v zdaňovacom období roku 2007.“.

01.12.2005

66. Doterajší text § 105 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.12.2005

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznámi Komisii nahradenie cestnej dane daňou z motorových vozidiel.“.

01.12.2005

67. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá znie:

01.12.2005

„Príloha č. 4 k zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2005 Z. z.

01.12.2005

MINIMÁLNE SADZBY DANE PRE VOZIDLÁ

01.12.2005

A. Motorové vozidlá

01.12.2005
Počet náprav a maximálna prípustná celková
hmotnosť naloženého vozidla (v tonách)
Minimálna sadzba dane
(v euro/rok)
Minimálna Maximálna Hnacia(e) náprava(y)
so vzduchovým pružením
alebo s ekvivalentným
zariadením
Hnacia(e) náprava(y)
s inými systémami
pruženia
Dve nápravy
12
13
14
15
13
14
15
18
0
31
86
121
31
86
121
274
Tri nápravy
15
17
19
21
23
25
17
19
21
23
25
26
31
54
111
144
222
222
54
111
144
222
345
345
Štyri nápravy
23
25
27
29
31
25
27
29
31
32
144
146
228
362
362
146
228
362
537
537
01.12.2005

B. Jazdné súpravy (návesové a prívesové súpravy)

01.12.2005
Počet náprav a maximálna prípustná celková
hmotnosť naloženého vozidla (v tonách)
Minimálna sadzba dane
(v euro/rok)
Minimálna Maximálna Hnacia(e) náprava(y)
so vzduchovým pružením
alebo s ekvivalentným
zariadením
Hnacia(e) náprava(y)
s inými systémami
pruženia
Nápravy 2+1
12 14 0 0
14 16 0 0
16 18 0 14
18 20 14 32
20 22 32 75
22 23 75 97
23 25 97 175
25 28 175 307
Nápravy 2 + 2
23 25 30 70
25 26 70 115
26 28 115 169
28 29 169 204
29 31 204 335
31 33 335 465
33 36 465 706
36 38 465 706
Nápravy 2 + 3
36
38
38
40
370
515
515
700
Nápravy 3 + 2
36
38
40
38
40
44
327
454
628
454
628
929
Nápravy 3 + 3
36
38
40
38
40
44
186
225
336
225
336
535

01.12.2005

Čl. II

01.12.2005

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.


01.12.2005

Ivan Gašparovič v. r.

01.12.2005

Pavol Hrušovský v. r.

01.12.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.