Vyhláška č. 482/2005 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008

(v znení č. 632/2006 Z. z., 447/2007 Z. z.)

Čiastka 196/2005
Platnosť od 31.10.2005
Účinnosť od 01.10.2007
Redakčná poznámka

okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007

01.01.2006

482

01.01.2006

VYHLÁŠKA

01.01.2006

Štatistického úradu Slovenskej republiky

01.01.2006

z 12. októbra 2005,

01.01.2006

ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008

01.01.2006

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2006

§ 1

01.01.2006

Touto vyhláškou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008.

01.01.2006

§ 2

01.01.2006

(1) Štátnymi štatistickými zisťovaniami, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám podľa § 18 ods. 3 zákona spravodajská povinnosť, sú

01.01.2006

a) štátne štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky v rokoch 2006 až 2008, uvedené v prílohe č. 1,

01.01.2006

b) štátne štatistické zisťovania organizované a vykonávané ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a nimi zriadenými organizáciami a inými orgánmi štátnej správy zriadenými podľa osobitných predpisov v rokoch 2006 až 2008, uvedené v prílohe č. 2.

01.01.2006

(2) Rozsah a využívanie administratívnych zdrojov údajov Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a nimi zriadenými organizáciami a inými orgánmi štátnej správy zriadenými podľa osobitných predpisov na účely štátnej štatistiky podľa § 12 ods. 7 zákona sú uvedené v prílohe č. 3.

01.01.2006

§ 3

01.01.2006

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.


01.01.2007

§ 4

01.01.2007

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005 v znení vyhlášky č. 572/2003 Z. z, vyhlášky č. 467/2004 Z. z. a vyhlášky č. 685/2004 Z. z.

01.01.2006

§ 5

01.01.2006

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


01.01.2006

Peter Mach v. r.


01.01.2006

Príloha č. 1

01.01.2006

k vyhláške č. 482/2005 Z. z.

01.01.2006

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2006 AŽ 2008

01.10.2007

Prehľad zisťovaní

01.10.2007

Príloha 01

01.01.2006

Príloha č. 2

01.01.2006

k vyhláške č. 482/2005 Z. z.

01.01.2006

ŠTATISTICKÉ ZISOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ MINISTERSTVAMI A OSTATNÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A NIMI ZRIADENÝMI ORGANIZÁCIAMI A INÝMI ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY ZRIADENÝMI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV V ROKOCH 2006 AŽ 2008

01.10.2007

Prehľad zisťovaní

01.01.2006

Charakteristiky zisťovaní

01.01.2006

1. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cene práce

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať aktuálne informácie o priemerných hodinových zárobkoch zamestnancov, o cene práce a podrobnej štruktúre a diferenciácii miezd zamestnancov v jednotlivých triedeniach podľa Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,1) tarifných tried (stupňov náročnosti), pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Údaje sa využijú na koncepčné riadenie mzdovej politiky, na účely kolektívneho vyjednávania, vyhodnocovanie rovnosti príležitostí žien a mužov a na účely poskytovania príspevkov v rámci aktívnej politiky trhu práce úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Súčasne budú slúžiť na vytvorenie kompletných štatistických zdrojov, spoľahlivých štatistických zdrojov a porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej úrovni, národnej úrovni a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového vývoja a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.2)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, základné tarifné mzdy, mzdové zvýhodnenie, príplatky, doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny, poskytnuté plnenia zo zisku, náhrady za pracovnú pohotovosť, pohlavie a vek zamestnanca, kódy zamestnania podľa Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,1) tarifné triedy, dosiahnuté vzdelanie, týždenný fond pracovného času, odpracovaný čas, pracovný úväzok a priemerný hodinový zárobok a obec bydliska.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

01.01.2006

2. Názov zisťovania: Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Platy (MPSVR SR) 1-02

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyplatených platoch zamestnancom v štátnej službe a výkone prác vo verejnom záujme, o ich podrobnej štruktúre a diferenciácii v jednotlivých triedeniach podľa Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,1) platových taríf, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Údaje sa využijú na koncepčné riadenie mzdovej politiky, vyhodnocovanie rovnosti príležitostí žien a mužov a na usmerňovanie aktívnej politiky trhu práce. Súčasne budú slúžiť na vytvorenie kompletných štatistických zdrojov, spoľahlivých štatistických zdrojov a porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej úrovni, národnej úrovni a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového vývoja a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.3)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: plošné zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené platy podľa jednotlivých zložiek – celkový plat, funkčný plat, tarifný (osobný) plat, príplatky, odmeny, náhrada za pracovnú pohotovosť, číselný kód druhu funkcie, pohlavie a vek zamestnanca, kód zamestnania podľa Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,1) platová tarifa, dosiahnuté vzdelanie, miesto bydliska.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne vysoké školy a verejné vysoké školy, obce a samosprávne kraje.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: polročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

01.01.2006

3. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu

01.01.2006

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 5-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, o počte a štruktúre zamestnancov, vzdelanostnej úrovni zamestnancov a o výdavkoch detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu a príjmoch detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu s možnosťou ich využitia na metodickú činnosť a legislatívnu činnosť.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet detí, zamestnancov, príjmov detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu a výdavkov detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Detské domovy a detské domovy pre maloletých bez sprievodu.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

01.01.2006

4. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

01.01.2006

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 6-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať podrobné informácie na zistenie a vyhodnotenie pracovných podmienok, mzdových podmienok zamestnancov a informácie nevyhnutné na sledovanie nákladov vynaložených na podnikovú sociálnu politiku, ktoré budú slúžiť najmä na účely kolektívneho vyjednávania, analýzy a prognózy. Súčasne bude zisťovanie slúžiť na zabezpečenie informácií o životných podmienkach a pracovných podmienkach v Slovenskej republike pre EURES.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.4)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnávateľ, evidenčný počet zamestnancov, zmluvné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich spolupráca, mzdové nároky, minimálne mzdy, mzdové tarify, mzdové príplatky, zvýhodnenia a odmeny, doplnkové dôchodkové poistenie, pracovný čas, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a podniková sociálna politika.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júla sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

01.01.2006

5. Názov zisťovania: Ročný výkaz o neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby

01.01.2006

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 7-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnych služieb neštátnymi subjektmi. Výsledky zisťovania sa využívajú ako podklad na koncepčnú činnosť, riadiacu činnosť, kontrolnú činnosť a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: rozdelenia podľa druhu poskytovaných sociálnych služieb, počet zamestnancov v neštátnych subjektoch, počet poberateľov sociálnych služieb, rozdelenia podľa právnej formy, formy poskytovateľa sociálnych služieb, objemy finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu pre neštátne subjekty, príjmy neštátnych subjektov za poskytované sociálne služby a celkové výdavky neštátnych subjektov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby, samosprávne kraje, obce poskytujúce sociálne služby podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

01.01.2006

– činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.2006

6. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb a o domoch s opatrovateľskou službou

01.01.2006

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 10-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej pomoci z obcí a samosprávnych krajov, a to o vybraných druhoch sociálnych služieb, o poskytovaní starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadila obec a samosprávny kraj, o organizovaní spoločného stravovania a o domoch s opatrovateľskou službou. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú činnosť a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.10.2007

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vybraných zariadení sociálnych služieb, počet občanov, ktorým sa poskytli vybrané sociálne služby spolu s bežnými výdavkami, počet domov s opatrovateľskou službou a počet bytov v domoch s opatrovateľskou službou, počet poskytnutých sociálnych pôžičiek.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Vybrané zariadenia sociálnych služieb zriadené ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

01.01.2006

– činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

01.01.2006

7. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb

01.01.2006

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 11-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, o prepravnej službe poskytovanej orgánmi miestnej samosprávy a regionálnej samosprávy a o počte občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú činnosť, riadiacu činnosť, kontrolnú činnosť a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.10.2007

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet občanov, ktorým sa poskytla opatrovateľská služba, počet zariadení opatrovateľskej služby, štruktúra a počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu, vynaložené bežné výdavky na opatrovateľskú službu, príjmy z úhrad za opatrovateľskú službu, počet občanov, ktorým sa poskytla prepravná služba, počet automobilov prepravnej služby, vynaložené bežné výdavky na prepravnú službu, príjmy z úhrad za prepravnú službu a počet občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú zriadené ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, obce, samosprávne kraje, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti sociálnej pomoci (OKEČ 85.3),

01.01.2006

– činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

01.01.2006

– činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

01.01.2006

8. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

01.01.2006

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 12-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti orgánov štátnej správy. Cieľom je monitorovať uplatňovanie a dodržiavanie práv detí a využívať výsledky štatistického zisťovania na koncepčnú činnosť, legislatívnu činnosť a metodickú činnosť v oblasti ochrany detí a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet prípadov jednotlivcov i rodín, pre ktorých sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (plnoletí, maloletí), výkony jednotlivých opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v sledovanom roku a personálne zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávanej pre maloletých a plnoletých.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

01.01.2006

9. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

01.01.2006

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 13-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zriadených v samosprávnej pôsobnosti obcí, samosprávnych krajov a zriadených akreditovanými subjektmi a informácie o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti samosprávnych krajov a vykonávaných akreditovanými subjektmi. Cieľom je monitorovať uplatňovanie a dodržiavanie práv detí a využívať výsledky štatistického zisťovania na koncepčnú činnosť, legislatívnu činnosť a metodickú činnosť v oblasti ochrany detí a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kapacita, počet prípadov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dôvody vykonávania týchto opatrení, metódy, techniky a postupy práce, personálne zabezpečenie a náklady na vykonávanie opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, počet prípadov a spôsoby realizácie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Krízové strediská, resocializačné strediská, obce, ktoré zriadili zariadenia ako organizačné jednotky obce, samosprávne kraje, akreditované subjekty, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

01.01.2006

– činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

01.01.2006

10. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zamestnancoch a mzdách za zariadenia sociálnych služieb

01.01.2006

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 19-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o čerpaní mzdových prostriedkov a o vývoji miezd zamestnancov zariadení sociálnych služieb podľa jednotlivých kategórií v oblasti sociálneho zabezpečenia.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov a objem finančných prostriedkov na mzdy a platy členené na ústavnú sociálnu starostlivosť a mimoústavnú sociálnu starostlivosť.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Zariadenia sociálnych služieb, obce, samosprávne kraje, územné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

01.01.2006

– činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.2007

10a. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pracovných miestach v malých podnikoch a u podnikateľov

01.01.2007

Značka štatistického formulára: PM (MPSVR SR) 1-04

01.01.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje o vzniknutých, zaniknutých, voľných a obsadených pracovných miestach na účely získania spoľahlivých informácií na tvorbu politík v oblasti trhu práce a pre potreby štátnej štatistiky.

01.01.2007

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2007

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vzniknutých a zaniknutých pracovných miest v sledovanom štvrťroku, počet voľných a obsadených pracovných miest k poslednému dňu štvrťroka, charakteristika voľného pracovného miesta: profesia podľa klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,1) pracovný úväzok a náročnosť obsadenia voľného pracovného miesta.

01.01.2007

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2007

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové a neziskové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom zamestnancov 0 až 19, fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri bez ohľadu na prevažujúcu činnosť.

01.01.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2007

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2007

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2007

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

01.01.2006

11. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde Slovenskej republiky

01.01.2006

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 4-02

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na úseku vybavovania súdnych agend, ktoré sa využívajú na zjednocovanie rozhodovacej činnosti súdov.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: jednotlivé agendy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, osobitný trestný úsek, občianskoprávny úsek, obchodný úsek a správny úsek, a to tak odvolacej agendy (riadne opravné prostriedky), ako aj agendy sťažností pre porušenie zákona a dovolanie (mimoriadne opravné prostriedky) proti rozhodnutiam súdov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Najvyšší súd Slovenskej republiky.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: polročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. pracovného dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

01.01.2006

12. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci v školstve

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 1-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre zamestnanosti a mzdách v školstve pre potreby riadiacej činnosti a rozhodovacej činnosti a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci, mzdové prostriedky, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Zriaďovatelia škôl a školských zariadení.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

13. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 2-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pre potreby riadiacej činnosti a rozhodovacej činnosti.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky verejnej správy v členení podľa ich účelu, zamestnanci a mzdové prostriedky.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Vysoké školy a organizácie priamo riadené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

15. Názov zisťovania: Výkaz o materskej škole

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 1-01

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materskej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet tried a detí, druhy starostlivosti, národnosť detí, veková štruktúra a individuálna integrácia detí, evidenčný počet zamestnancov v materských školách a školách v prírode.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Materské školy.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

16. Názov zisťovania: Výkaz o základnej škole

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: triedy a žiaci podľa ročníkov, odchody žiakov zo základných škôl, organizácia vyučovania, školské kluby, žiaci podľa národnosti, individuálne integrovaní žiaci podľa druhu postihnutia, žiaci učiaci sa cudzí jazyk, veková štruktúra žiakov a počet pedagogických zamestnancov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Základné školy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

17. Názov zisťovania: Výkaz o prospechu žiakov v základných školách a špeciálnych základných školách

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3a-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prospechu žiakov v základných školách a špeciálnych základných školách potrebné na hodnotenie kvality pedagogického procesu. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej činnosti v oblasti základného školstva a špeciálneho školstva a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov v jednotlivých ročníkoch, prospech, neklasifikovanosť a žiaci opakujúci ročník.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Základné školy a špeciálne základné školy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

18. Názov zisťovania: Výkaz o rozšírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov v základných školách

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3b-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o rozšírenom vyučovaní predmetov a o záujmoch žiakov pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: športové triedy, rozšírené vyučovanie matematiky, cudzích jazykov, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a technickej výchovy a informatiky v členení tried žiakov podľa jednotlivých ročníkov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Základné školy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

19. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej materskej škole, špeciálnej základnej škole

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informáciu o špeciálnej materskej škole a o špeciálnej základnej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet jednotlivých druhov škôl, detí a žiakov podľa druhu postihnutia, vekovej štruktúry, počet žiakov za predchádzajúci rok, ktorí skončili školskú dochádzku, a za sledované obdobie triedy a počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa ročníkov a národnosti a evidenčný počet zamestnancov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Špeciálne materské školy a špeciálne základné školy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

20. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti a o praktickej škole

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4a-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špeciálnej strednej škole, odbornom učilišti a o praktickej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti a počtu tried podľa ročníkov, študijných odborov a foriem štúdia, evidenčný počet zamestnancov a internát školy.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Špeciálne stredné školy, odborné učilištia a praktické školy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

21. Názov zisťovania: Výkaz o individuálnej integrácii na stredných školách

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4b-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o individuálnej integrácii postihnutých detí, žiakov a študentov pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: jednotlivé druhy škôl, počet detí, žiakov a študentov podľa tried a ročníkov a druhu postihnutia.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Stredné školy.

01.01.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka, SOU a U do 4. októbra.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

22. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom centre

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 5-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach. Výsledky zisťovania sa použijú pri rozhodovacej činnosti a riadiacej činnosti, odbornej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti a deti ohrozené postihnutím a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony špeciálnopedagogickej poradne a detského integračného centra, počet klientov evidovaných v poradenskom zariadení podľa veku, druhu postihnutia a spôsobu vzdelávania a evidenčný počet zamestnancov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Špeciálnopedagogické poradne, detské integračné centrá.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

23. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre študujúcich, novoprijatých študentov a absolventov stredných škôl, špeciálnych stredných škôl a učilíšť

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 6-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informáciu o vekovej štruktúre študentov a absolventov stredných škôl, špeciálnych stredných škôl a učilíšť pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: veková štruktúra novoprijatých študentov, študentov spolu a absolventov stredných škôl a špeciálnych stredných škôl podľa druhu, foriem a dĺžky štúdia.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Stredné školy, špeciálne stredné školy a učilištia.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

24. Názov zisťovania: Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informáciu o gymnáziu, strednej odbornej škole a konzervatóriu podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet tried podľa ročníkov, počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti, študijné odbory a zamerania, kapacita školy, evidenčný počet zamestnancov a štipendiá za predchádzajúci školský rok.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

25. Názov zisťovania: Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, združených stredných škôl, stredných odborných učilíšť a učilíšť

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7a-01

01.01.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prospechu a dochádzke žiakov gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, združených stredných škôl, stredných odborných učilíšť a učilíšť potrebné na hodnotenie kvality procesu na pedagogické účely a na prijímanie opatrení v riadiacej činnosti podľa stavu k 31. augustu sledovaného roka a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prospech a dochádzka žiakov a kvalita pedagogického procesu žiakov (študujúcich) podľa jednotlivých ročníkov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, združené stredné školy, stredné odborné učilištia a učilištia.

01.01.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

26. Názov zisťovania: Výkaz o vyučovaní voliteľných predmetov a nepovinných predmetov v stredných školách

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7b-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyučovaní voliteľných predmetov a nepovinných predmetov v stredných školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Informácie sa využívajú na riadiacu činnosť a informatívnu činnosť v pedagogickom procese a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov podľa jednotlivých ročníkov, v ktorých sa učia voliteľné predmety a nepovinné predmety.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Stredné školy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

27. Názov zisťovania: Výkaz o združenej strednej škole

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 8-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o združenej strednej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet tried podľa ročníkov, národnosti, študijných odborov a zamerania, počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk, kapacita školy, evidenčný počet zamestnancov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Združené stredné školy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

28. Názov zisťovania: Výkaz o školskej knižnici

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 9-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školských knižniciach potrebné pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: knižničný fond, používatelia, výpožičky a služby, aktivity knižníc, informačné technológie, počet zamestnancov a finančné náklady.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Základné školy a stredné školy, v ktorých pôsobnosti sú zriadené školské knižnice.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

29. Názov zisťovania: Výkaz o akademickej knižnici

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 10-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o akademických knižniciach pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: knižničný fond, počet čitateľov, výpožičky, informačné technológie, finančné náklady a zamestnanci.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Akademické knižnice a vysoké školy, ktorých sú knižnice súčasťou.

01.01.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

30. Názov zisťovania: Výkaz o vysokej škole

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 11-01

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokých školách podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zapísaných študentov podľa študijných odborov a ročníkov, foriem štúdia, počet študujúcich, počet študentov podľa národnosti, počet učiteľov, počet štipendistov a vyplatená suma na štipendiá.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Vysoké školy.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. októbra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

31. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 11a-01

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: veková štruktúra študentov vysokých škôl podľa foriem štúdia.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Vysoké školy.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. októbra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

32. Názov zisťovania: Výkaz o absolventoch vysokých škôl

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 12-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o absolventoch vysokých škôl pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: absolventi vysokých škôl členení podľa študijných odborov Klasifikácie odborov vzdelania ustanovenej osobitným predpisom 6) a podľa druhu štúdia.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Vysoké školy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

33. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre absolventov vysokých škôl

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 12a-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre absolventov vysokých škôl pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: absolventi vysokých škôl členení podľa vekovej štruktúry a podľa druhu štúdia.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Vysoké školy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

34. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a zariadení náhradnej výchovy

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 14-01

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zariadeniach výchovnej prevencie a zariadeniach náhradnej výchovy podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov, rozmiestnenie detí, príchody a odchody z domova (centra), chovanci, žiaci vyslaní do škôl v prírode, vybavenie zariadení a počet zamestnancov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Reedukačné domovy a diagnostické centrá.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

35. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 15-01

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie slúžiace v pedagogickom procese na vytváranie podmienok na využívanie voľného času a na záujmovú činnosť detí a mládeže podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: záujmová činnosť v sledovaných oblastiach, počet zariadení a podujatí, metodická činnosť, letné tábory a evidenčný počet zamestnancov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

36. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských jedálňach

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 16-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských jedálňach pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony, kapacita a zamestnanci jedální a tržby jedální za predchádzajúci rok.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Vysoké školy, ktoré prevádzkujú vysokoškolské jedálne.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

37. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení školského stravovania

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 17-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zariadeniach školského stravovania pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet stravníkov, kapacita zariadení a ich výkony a evidenčný počet zamestnancov jedální.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Základné školy, stredné školy a školské zariadenia, v ktorých pôsobnosti sa nachádzajú zariadenia školského stravovania.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

38. Názov zisťovania: Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 18-01

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jazykových školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: poslucháči podľa vyučovacieho jazyka a stupňa vyučovania jednotlivých druhov škôl.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Jazykové školy, stredné školy a základné školy, ktorých sú súčasťou.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

39. Názov zisťovania: Výkaz o domove mládeže

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 19-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o domove mládeže podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných žiakov, vybavenie domova a evidenčný počet zamestnancov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Domovy mládeže a stredné školy, ktorých sú súčasťou.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

40. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských internátoch

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 20-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských internátoch podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných študentov v internáte, kapacita a zamestnanci internátu.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Vysoké školy, v ktorých pôsobnosti je správa vysokoškolských internátov.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

41. Názov zisťovania: Ročný výkaz o botanickej záhrade

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 21-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti botanickej záhrady na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení a ich návštevníci, kultúrno-výchovné akcie a účasť na nich, počet záujmových krúžkov a ich členov, počet zamestnancov zariadení a hospodárenie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Botanické záhrady, ktorých zakladateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Slovenská akadémia vied.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 2. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

42. Názov zisťovania: Výkaz o pedagogicko-psychologickej poradni

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 22-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o psychologickom poradenstve a výchovnom poradenstve a preventívnej starostlivosti o deti a mládež. Výsledky zisťovania sa použijú pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony pedagogicko-psychologickej poradne, počet klientov podľa druhu školy a zariadenia, počet zamestnancov, aktivity v oblasti poradenstva a prevencia drogových závislostí.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Pedagogicko-psychologické poradne.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. septembra nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

43. Názov zisťovania: Výkaz o centrách výchovnej prevencie a psychologickej prevencie

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 23-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o centrách výchovnej prevencie a psychologickej prevencie pre rozhodovaciu činnosť a riadiacu činnosť, na zhodnotenie projektov v rámci prevencie drogových závislostí a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť centra výchovnej prevencie a psychologickej prevencie, dôvod príchodu klienta do centra podľa druhu problému, prevencia drogových závislostí, internátna starostlivosť, vybavenie zariadenia výchovnej starostlivosti a počet zamestnancov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Centrá výchovnej prevencie a psychologickej prevencie.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. septembra nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

44. Názov zisťovania: Výkaz o základnej umeleckej škole

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24-01

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej umeleckej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov študujúcich na jednotlivých umeleckých školách podľa ročníkov a stupňov v sledovaných odboroch a evidenčný počet zamestnancov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Základné umelecké školy.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

45. Názov zisťovania: Príloha k výkazu o základnej umeleckej škole

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24a-01

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o hudobnom odbore základnej umeleckej školy podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hudobné odbory základnej umeleckej školy, členenie študujúcich a absolventov podľa hudobných nástrojov a iných zameraní, podľa stupňa vzdelania.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Základné umelecké školy.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

46. Názov zisťovania: Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 25-01

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o strednom odbornom učilišti a o učilišti podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: žiaci podľa študijných odborov a učebných odborov a ročníkov, kvalitatívne údaje a kvantitatívne údaje o materiálno-technickom vybavení, žiaci podľa národnosti a vyučovania cudzích jazykov, druhu a dĺžky štúdia alebo prípravy.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Stredné odborné učilištia a učilištia.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

47. Názov zisťovania: Výkaz o športovej škole, športovej triede

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 26-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športových školách, prípadne triedach pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: športové triedy a žiaci podľa druhu športov a počtu trénerov a podľa druhu pracovnej činnosti.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Športové školy a školy, ktorých súčasťou sú športové triedy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

48. Názov zisťovania: Príloha k výkazu o športovej škole, športovej triede

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 26a-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti trénerov v športových školách a športových triedach pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kvalifikovanosť trénerov podľa druhu športu v športovej škole a športovej triede.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Športové školy a školy, ktorých súčasťou sú športové triedy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

49. Názov zisťovania: Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 27-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stredisku praktického vyučovania a stredisku odbornej praxe podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: žiaci podľa študijných odborov a učebných odborov a ročníkov, evidenčný počet zamestnancov a materiálno-technická základňa.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Strediská praktického vyučovania, strediská odbornej praxe a stredné školy, ktorých sú súčasťou.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 3. októbra sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

50. Názov zisťovania: Výkaz o škole v prírode

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 29-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školách v prírode pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných v školách v prírode, ich vybavenie a evidenčný počet zamestnancov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Školy v prírode.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 9. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.10.2007

51. Názov zisťovania: Výkaz o športe pri škole a školskom zariadení

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 30-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športovom stredisku pri školách pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: žiaci športového strediska pri škole podľa druhu športu a počet trénerov podľa druhu pracovnej činnosti.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Základné školy a stredné školy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.10.2007

52. Názov zisťovania: Príloha k výkazu o športe pri škole a školskom zariadení

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 30a-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti trénerov v športovom stredisku pri školách pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kvalifikovanosť trénerov podľa druhu pracovnej činnosti v športovom stredisku pri škole.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Základné školy a stredné školy.

01.01.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

53. Názov zisťovania: Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 31-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o telovýchovných zariadeniach využívaných školou pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: telovýchovné zariadenia využívané školou, ako sú telocvične, ihriská, bazény, haly, štadióny atď.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Základné školy, stredné školy a vysoké školy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

54. Názov zisťovania: Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 32-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zabezpečovaní vzdelávacej činnosti vo vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry, činnosť zariadenia, počet zaškolených frekventantov a počet zamestnancov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Vzdelávacie zariadenia, ktorým bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.10.2007

55. Názov zisťovania: Výkaz o počte žiakov (detí) základných umeleckých škôl, škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 40-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok.

01.10.2007

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.10.2007

Obce, v ktorých územnej pôsobnosti sa nachádzajú obecné, súkromné a cirkevné základné umelecké školy, školy a školské zariadenia.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. septembra kalendárneho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

56. Názov zisťovania: Výkaz o občianskych združeniach

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti občianskych združení detí a mládeže a združení pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi v oblasti neformálneho vzdelávania pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, vekové zloženie a vzdelanostné zloženie, činnosť občianskeho združenia, medzinárodné výmeny a ekonomické ukazovatele.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Občianske združenia detí a mládeže.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

57. Názov zisťovania: Výkaz o informačných centrách mladých (ICM)

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 2-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o živote a problémoch mladých ľudí pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosti a podujatia centier mladých, edičná činnosť, počet klientov a ich veková štruktúra v rámci informačného servisu a evidenčný počet zamestnancov centier.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Informačné centrá mládeže.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.10.2007

57a. Názov zisťovania: Výkaz o centrách talentovanej mládeže a zväzových centrách prípravy mládeže (CTM a ZCPM)

01.10.2007

Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 3-01

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zabezpečovaní športovej prípravy mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň vo vekovej kategórii žiactva a dorastu (kadeti, juniori) pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.

01.10.2007

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.10.2007

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.10.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počty zamestnancov, odborná úroveň a vzdelanie zamestnancov, počty športovcov podľa vekových kategórií, dôvody príchodu a odchodu športovcov, ekonomické ukazovatele.

01.10.2007

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.10.2007

Centrá talentovanej mládeže a zväzové centrá prípravy mládeže.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

01.10.2007

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.10.2007

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.10.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

58. Názov zisťovania: Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Úr (MŠ SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrazovosti žiakov a študentov pre potreby riadenia a na prijímanie opatrení pri spôsobených úrazoch.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet jednotlivých druhov úrazov, odškodnení za úrazy, zdroje a príčiny úrazov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Základné školy, stredné školy, vysoké školy a školské zariadenia.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla sledovaného roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

59. Názov zisťovania: Výkaz o ďalšom vzdelávaní

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Dalv (MŠ SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzdelávacích subjektoch a realizovaných vzdelávacích aktivitách v oblasti ďalšieho vzdelávania pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť v rámci ďalšieho vzdelávania a pri tvorbe a realizácii koncepcií ďalšieho a celoživotného vzdelávania obyvateľstva.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony vzdelávacieho subjektu, kapacita, evidenčný počet zamestnancov, zdroj financovania, vzdelávacia činnosť a účastníci vzdelávania.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Stredné školy, vysoké školy, vzdelávacia ustanovizeň orgánov štátnej správy, zariadení obcí a miest, stavovských organizácií, profesijných zväzov, družstiev, občianskych a záujmových združení, odborových organizácií, cirkví a náboženských spoločností, kultúrnych ustanovizní, fyzických osôb a právnických osôb a vzdelávacie zariadenie zamestnávateľov a iné vzdelávacie ustanovizne.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2006

60. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli

01.01.2006

Značka štatistického formulára: VVP (MŠ SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výskumno-vývojovom potenciáli pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výskumno-vývojový potenciál, štruktúra kapacít výskumu a vývoja podľa vecného zamerania a podľa druhu činností, štruktúra realizačných výstupov, zamestnanci podľa štruktúry a podľa vecného zamerania, ženy, medzinárodné vedecko-technické kontakty a spolupráca a odborné pobyty v zahraničí, výdavky na riešenie medzinárodných úloh, členstvo v medzinárodnej vládnej organizácii alebo mimovládnej organizácii v oblasti vedy a techniky, inovačné aktivity, novovznikajúce inovatívne podniky a hospodárenie a úroveň laboratórneho vybavenia vo výskume a vývoji.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ak majú zamestnancov výskumu a vývoja.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. apríla nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

61. Názov zisťovania: Ročný výkaz o informačných technológiách v škole

01.01.2006

Značka štatistického formulára: IKT (MŠ SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách v školách podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybavenosť škôl osobnými počítačmi, zdroje ich získavania a pedagogickí zamestnanci.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Základné školy, stredné školy a vysoké školy.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

01.01.2007

62. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových a neziskových organizáciách a v štátnych akciových spoločnostiach

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 1-04

01.01.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch v príspevkových zdravotníckych organizáciách a neziskových zdravotníckych organizáciách a v štátnych akciových spoločnostiach. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na určovanie cien zdravotníckych výkonov.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady podľa vybraných druhov, výnosy a počet vyšetrení a využitie postelí.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

63. Názov zisťovania: Štatistický lístok pacienta prijatého do ústavnej starostlivosti v psychiatrickom zariadení

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ZS (MZ SR) 1-12

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o populácii prijatej do ústavnej starostlivosti v psychiatrických zariadeniach a o požiadavkách na jej ďalšiu liečbu. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.7)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia pacienta (rodné číslo, kód okresu jeho trvalého bydliska, prechodného bydliska, štátne občianstvo, rodinný stav), charakter kontaktu (dátum prijatia, prijatie pacienta, kontakt so zariadením, čas od predchádzajúcej hospitalizácie), sociálno-ekonomické informácie (spôsob života, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), liečba (kód diagnózy) a prepustenie, preloženie, úmrtie a ďalšia starostlivosť po prepustení.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

64. Názov zisťovania: Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ZS (MZ SR) 2-12

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na rozbor príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia (samovraždy a samovražedné pokusy). Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.7)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia pacienta (rodné číslo, kód okresu jeho trvalého bydliska, prechodného bydliska, štátne občianstvo, rodinný stav), sociálno-ekonomické informácie (najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), úmyselné sebapoškodenie (vykonanie činu, spôsob vykonania činu, kód diagnózy, motív činu, demonštratívny pokus, prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky, psychiatrická liečba) a pitva.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

65. Názov zisťovania: Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ZS (MZ SR) 3-12

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukončenej kúpeľnej liečbe v prírodných liečebných kúpeľoch. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.7)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia klienta (rodné číslo, kód trvalého bydliska, prechodného bydliska, kód krajiny) sociálno-ekonomické informácie (pracovný stav, poisťovňa/platca), druh kúpeľnej starostlivosti a ukončená kúpeľná liečba (dĺžka pobytu, indikačná skupina, kód diagnózy, výsledok liečenia, dátum ukončenia kúpeľnej liečby).

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

66. Názov zisťovania: Hlásenie liečby užívateľa drog

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ZS (MZ SR) 4-12

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o liečených užívateľoch drog. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.7)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia klienta (rodné číslo, vek, pohlavie, štátne občianstvo, rodinný stav, kód trvalého bydliska, prechodného bydliska, resp. kód krajiny v prípade cudzinca), charakter kontaktu (dátum prijatia na liečbu, liečený kedykoľvek predtým, kontakt so zariadením), sociálno-ekonomické informácie (spôsob života, pracovný stav, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania), drogy (vek prvého užitia akejkoľvek drogy, kód primárnej drogy, kód psychiatrickej diagnózy, spôsob, frekvencia a vek pri prvom užití primárnej drogy, kódy sekundárnych drog), rizikové faktory (použitie injekčnej striekačky pri aplikácii drogy, použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog, vyšetrenie HIV a vírusovej hepatitídy) a začatá liečba užívateľa drog.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

67. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 2-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vývoji diabetu a účinnosti liečby. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výskyt jednotlivých typov diabetu a ich komplikácií, druh liečby diabetu a vekové zloženie chorých na diabetes mellitus.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

68. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 3-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnocovanie chorobnosti na tuberkulózu a respiračné choroby. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výskyt tuberkulózy a respiračných chorôb, jednotlivé typy vyšetrení a očkovania proti tuberkulóze.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

69. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 4-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave pacientov evidovaných na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách podľa vybraných diagnóz. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: psychiatrické zariadenia, záchytné stanice, zdravotný stav obyvateľstva podľa psychiatrických diagnóz, veku a pohlavia.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2007

70. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti všeobecných ambulancií pre deti a dorast

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 5-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o starostlivosti o deti. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu detí a dorastu a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: choroby detí a dorastu podľa jednotlivých druhov ochorení a činnosti špecializovaných pediatrických oddelení a pracovísk.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

71. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 6-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať potrebné informácie na hodnotenie geneticky ohrozených rodín pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť v zdravotníctve. Údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne zabezpečenie v ambulanciách, laboratóriách a na špecializovaných úsekoch oddelení lekárskej genetiky, prenatálne vyšetrenia a chromozómové vyšetrenia.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

72. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 7-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti gynekologických ambulancií, o zdravotnom stave žien, tehotných žien a o používaní antikoncepčných prostriedkov. Údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nové tehotenstvá, počet a štruktúra gynekologických vyšetrení a prvýkrát zistených rakovinových ochorení.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

73. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 8-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stomatologickej starostlivosti o obyvateľstvo. Spracované údaje sa využijú na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť stomatológov a stomatologická starostlivosť o deti a dorast.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

74. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 9-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kožných chorobách a iných chorobách prenosných prevažne sexuálnym stykom podľa jednotlivých diagnóz. Údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet evidovaných pacientov podľa jednotlivých závažných kožných ochorení.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

76. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia telovýchovného lekárstva

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 11-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti oddelení telovýchovného lekárstva. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preventívne vyšetrenia a odborné výkony.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

77. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti chirurgických odborov (ambulantných a posteľových)

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 12-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jednotlivých ambulantných chirurgických odboroch a posteľových chirurgických odboroch a vybraných chirurgických výkonoch. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané chirurgické výkony.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

78. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahrádzajúcej funkciu obličiek

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 13-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nefrologických ambulancií a dialyzačných stredísk, o pacientoch, ktorí vyžadujú liečbu nahrádzajúcu funkcie obličiek. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2007

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2007

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nefrologické pracoviská a posteľový fond, personálne zabezpečenie, diagnózy, vekové zloženie pacientov a spôsob a dĺžka ich liečby, technické vybavenie a laboratórne vybavenie dializačných stredísk a nefrologických laboratórií.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

79. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oftalmologických oddelení a ambulancií

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 15-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracoviskách a činnosti oftalmologických ambulancií a oddelení. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyšetrenia, výskyt jednotlivých vybraných ochorení, dispenzarizácie vybraných ochorení, druh liečby a operačné výkony a činnosti.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.10.2007

80. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelení Fakultnej nemocnice – infektológia a tropická medicína

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 16-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výskyte cudzokrajných chorôb. Informácie slúžia na ich včasné diagnostikovanie a vyhodnocovanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výskyt cudzokrajných chorôb, nároky na jednotlivé druhy vyšetrení a personálne zabezpečenie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

81. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti kardiologických ambulancií

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 17-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prevalencii pacientov a incidencii pacientov dispenzarizovaných v kardiologických ambulanciách. Údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu, na epidemiologické analýzy, prognózovanie, návrhy preventívnych opatrení a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovísk, personálneho zabezpečenia, počet pacientov dispenzarizovaných v kardiologických ambulanciách podľa vekových skupín, pohlavia, vybrané ochorenia na choroby obehovej sústavy a revaskularizačné zákroky.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

82. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 18-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti neurologických ambulancií a o evidovaných pacientoch podľa vybraných skupín diagnóz. Údaje sa využijú ako podklady do zdravotníckych publikácií a na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovísk, personálneho zabezpečenia, činnosť neurologických ambulancií, počet evidovaných pacientov podľa vybraných skupín diagnóz a veková štruktúra pacientov s cievnymi chorobami mozgu.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

83. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby (poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby)

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 19-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracoviskách a činnosti záchrannej zdravotnej služby. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovísk, personálneho zabezpečenia, činnosť záchrannej zdravotnej služby a počet ošetrených osôb podľa vybraných diagnóz.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

84. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

01.01.2006

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 20-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne zabezpečenie v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti podľa jednotlivých kategórií, ošetrené osoby podľa vekových skupín, počet postihnutí u ošetrovaných osôb a počet výkonov u ošetrovaných osôb.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

85. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie

01.01.2006

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o metódach chemickej analýzy a ich podiele na správnom určení diagnózy, dynamickom sledovaní priebehu ochorenia a jeho liečby a na určenie prognózy zdravotného stavu vyšetrovaného. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne zabezpečenie a počet a druh vyšetrení.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

86. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfúziologického oddelenia (úseku)

01.01.2006

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 2-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o diagnostikovaní a terapii chorôb krvi a krvotvorby, darcoch krvi, odberoch krvi a využívaní krvi a jej zložiek. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne zabezpečenie, laboratórnych vyšetrení pre hematológiu a transfúziológiu, darcovia krvi, ich vyšetrenia, príprava jednotlivých zložiek krvi a použitie krvných prípravkov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

87. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny

01.01.2006

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 3-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie súvisiace s používaním otvorených rádioaktívnych žiaričov na preventívne účely, diagnostické účely a liečebné účely. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet rádionuklidových vyšetrení, personálne zabezpečenie a prístrojové vybavenie na pracoviskách nukleárnej medicíny.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

88. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti rádiológie

01.01.2006

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 4-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rádiologických oddeleniach a pracoviskách, ich prístrojovom vybavení a používaných rádiologických metódach. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: rádiologické vyšetrenia, prístrojové vybavenie a personálne zabezpečenie rádiologických oddelení.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

89. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia a ambulancie

01.01.2006

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 5-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyšetreniach, výkonoch, počte pacientov a ich štruktúre na fyziatricko-rehabilitačných pracoviskách. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet a rozdelenie evidovaných osôb podľa diagnostických skupín, výkony a personálne vybavenie oddelení.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

90. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia (ambulancie) ortopedickej protetiky a výdajne ortopedicko-protetických pomôcok

01.01.2006

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 6-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie poskytujúce prehľad o pacientoch, ktorým sa venuje sústavná zdravotnícka starostlivosť, z hľadiska ortopedickej protetiky. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne zabezpečenie, počet vyšetrení, počet zariadení výdajní ortopedicko-protetických pomôcok, počet osôb evidovaných na oddeleniach (ambulanciách) ortopedickej protetiky a poskytnuté ortopedicko-protetické pomôcky.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

91. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancie a laboratória klinickej imunológie a alergológie

01.01.2006

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 7-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnocovanie chorobnosti na alergické stavy a iné imunopatogeneticky podmienené stavy a informácie o činnosti imunologických laboratórií. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ambulancií, personálneho zabezpečenia, počet ochorení u sledovaných osôb a vybrané vyšetrenia.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

92. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie

01.01.2006

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 8-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyšetreniach a diagnostickom zhodnotení orgánov, tkanív a buniek odobratých pri lekárskom výkone. Údaje slúžia na včasné diagnostikovanie a na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet úmrtí, počet pitiev, počet oddelení a personálneho zabezpečenia a činnosť oddelení.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

93. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia

01.01.2006

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 9-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti súdnolekárskeho oddelenia so zameraním na vybrané vyšetrenia. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vyšetrení, počet pitiev podľa vekových kategórií detí, ostatné pitvy a personálne vybavenie daného oddelenia.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

94. Názov zisťovania: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

01.01.2006

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie umožňujúce kvantitatívne a kvalitatívne hodnotiť využitie posteľovej kapacity jednotlivých posteľových oddelení v rámci zdravotníckeho zariadenia. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: posteľový fond zdravotníckeho zariadenia a jeho využitie podľa jednotlivých oddelení, a personálne zabezpečenie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

95. Názov zisťovania: Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti

01.01.2006

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 3-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vyhodnotenie priebehu a druhov pôrodov a úmrtnosti rodičiek. Údaje slúžia na monitorovanie zdravotného stavu žien – gynekologická starostlivosť a na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť v posteľovej časti.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

96. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny

01.01.2006

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 4-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: materiálne zabezpečenie a personálne zabezpečenie a zdravotnícke výkony na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

97. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie

01.01.2006

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 5-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré slúžia na sledovanie vývoja liečby ožarovaním ultrakrátkymi lúčmi. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pacientov, postelí a personálne vybavenie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

98. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií

01.01.2006

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 8-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vývoji chorobnosti detí liečených v sanatóriách. Údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu detí, na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť a kapacita detských sanatórií a druh postihnutia.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

99. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej nemocnice a psychiatrickej liečebne

01.01.2006

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 9-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnotenie personálneho vybavenia a využitia lôžkovej kapacity psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej nemocnice a psychiatrickej liečebne. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: posteľový fond a jeho využitie pre dospelých, deti a dorast a personálne zabezpečenie v psychiatrických zariadeniach.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

100. Názov zisťovania: Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach

01.01.2006

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 10-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o hospitalizovaných pacientoch pri náhlych ochoreniach a úrazoch. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: druhy náhlych príhod vyžadujúcich chirurgický zákrok.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

101. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií

01.01.2006

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 11-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré poskytujú prehľad o využití posteľovej kapacity a o liečebných výkonoch v jednotlivých kúpeľných liečebniach. Získané údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet a štruktúra liečených pacientov a liečebné výkony.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

102. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia

01.01.2006

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 12-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výkonoch a počte pacientov na neurochirurgických oddeleniach, o posteľovom fonde na týchto oddeleniach. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: neurochirurgické oddelenia v posteľovej časti, počet operácií a počet pacientov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

103. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie

01.01.2006

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 13-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vyhodnotenie činnosti oddelení a ambulancií klinickej onkológie. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pracoviská klinickej onkológie, personálneho zabezpečenia, prístrojové vybavenie, vyšetrenia a liečebné postupy na oddeleniach a v ambulancii klinickej onkológie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

104. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrického stacionára

01.01.2006

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 14-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnotenie personálneho vybavenia a využitia kapacity psychiatrického stacionára. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pacienti a činnosti stacionárov pre dospelých, deti a dorast a odborné personálne zabezpečenie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2007

106. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 2-01

01.01.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a o špecifických údajoch u neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Získané údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2007

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2007

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky a náklady, príjmy a výnosy, doplnkové ukazovatele a vybrané ukazovatele za neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (posteľových aj neposteľových).

01.01.2007

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2007

Neštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2007

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. apríla nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

107. Názov zisťovania: Ročný výkaz o počte a štruktúre zamestnancov v zdravotníctve

01.01.2006

Značka štatistického formulára: M (MZ SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o evidenčnom počte, vekovej štruktúre zamestnancov a vzdelanostnej štruktúre zamestnancov v zdravotníctve. Údaje sa využijú pri hodnotení personálneho zabezpečenia poskytovaných služieb a na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách, priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný, veková štruktúra a vzdelanostná štruktúra zamestnancov v zdravotníctve podľa kategórií a informačné technológie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ostatné organizácie pôsobiace v zdravotníctve bez ohľadu na prevažujúcu činnosť a počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

110. Názov zisťovania: Register chronických ochorení pľúc

01.01.2006

Značka štatistického formulára: R (MZ SR) 4-02

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na pravidelné monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia pacienta (priezvisko a meno, miesto trvalého bydliska, prípadná zmena trvalého bydliska), sociálno-ekonomické informácie o pacientovi (pracovný stav), meno a priezvisko ošetrujúceho lekára a informácie o vybraných chronických ochoreniach pľúc, ich symptomatológie, spôsob overenia diagnózy a liečby, resp. úmrtia.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: polročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. júla a 20. januára po skončení sledovaného obdobia.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice.

01.10.2007

111. Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

01.01.2006

Značka štatistického formulára: S (MZ SR) 1-01

01.01.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie poskytujúce prehľad o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve a na publikačnú činnosť.

01.01.2007

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2007

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ich druhy, personálne zabezpečenie, vyšetrenia v organizačných útvaroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v návštevnej službe.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

114. Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti zariadení kúpeľnej starostlivosti

01.01.2006

Značka štatistického formulára: S (MZ SR) 6-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti zariadení kúpeľnej starostlivosti, o počte liečební, oddelení a postelí. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kúpeľná starostlivosť pre dospelých a deti podľa skupín chorôb s uvedením počtu liečební, oddelení, postelí a personálneho zabezpečenia.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.

01.01.2006

115. Názov zisťovania: Hlásenie o pacientovi s genetickými chorobami

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 13-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je registrácia pacientov s geneticky podmienenými chorobami, ktorí boli vyšetrení na oddeleniach lekárskej genetiky. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na epidemiologické spracovanie, prognózovanie, prevenciu a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pacient s genetickými chorobami, diagnózy a etiológie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Centra lekárskej genetiky v Bratislave.

01.01.2006

116. Názov zisťovania: Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ochrane pamiatkového fondu, ktoré sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie vo výbore pre kultúrne dedičstvo Rady Európy.

01.01.2006

Štatistické zisťovanie sa vykonáva podľa Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy z 3. 10. 1985 prijatého v Grenade a Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva (revidovaného 16. 1. 1992) prijatého vo Vallete.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovísk, priemerný evidenčný počet zamestnancov, príjmy a výdavky, počet národných kultúrnych pamiatok, počet pamiatkových objektov, pamiatkových predmetov a pamiatkových území a financovanie obnovy národných kultúrnych pamiatok z verejných zdrojov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Ústredné štátne orgány, ústredné orgány štátnej správy, krajské úrady, samosprávne kraje, obce, organizácie rezortu kultúry, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti múzeí a pamiatková starostlivosť (OKEČ 92.52),

01.01.2006

– všeobecná verejná správa (OKEČ 75.11).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

01.01.2006

117. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín a kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 2-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kultúre národnostných menšín a kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva. Podklady a prehľady sa periodicky vykazujú pri monitorovaní plnenia záväzkov, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov č. 148 prijatej Radou Európy 5. 11. 1992 v Štrasburgu, z Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín č. 157 prijatého Radou Európy 1. 2. 1995 v Štrasburgu, ako aj z Memoranda o sociálnej inklúzii podpísaného 18. 12. 2003 v Bruseli.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: aktivity a financovanie kultúry národnostných menšín a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva zo štátnych zdrojov a z neštátnych zdrojov, subjekty kultúrnych aktivít, počet a druh usporiadaných kultúrnych podujatí, financovanie vydavateľských subjektov zo štátnych zdrojov a z neštátnych zdrojov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Organizácie národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva, občianske združenia, nadácie, právnické osoby, fyzické osoby, ktoré zabezpečujú aktivity a vykonávajú vydavateľskú činnosť vo vzťahu ku kultúre národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva v Slovenskej republike podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti ostatných členských organizácií (OKEČ 91.33.9),

01.01.2006

– vydavateľské činnosti (OKEČ 22.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.10.2007

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.10.2007

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.10.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.

01.01.2006

118. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 3-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o verejných kultúrno-osvetových aktivitách a o finančnom zabezpečení a personálnom zabezpečení miestnej kultúry na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet kultúrno-osvetových zariadení, priemerný evidenčný počet zamestnancov, počet uskutočnených podujatí, hospodárenie kultúrno-osvetových zariadení, formy záujmovej vzdelávacej činnosti, ich počet, formy a počet záujmovej umeleckej činnosti a mimoumeleckej činnosti.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Obce, regionálne osvetové strediská, Dom zahraničných Slovákov, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Matica slovenská vykonávajúce činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– ostatné činnosti v kultúre a zábave (OKEČ 92.3),

01.01.2006

– ostatné vzdelávanie (OKEČ 80.42.9),

01.01.2006

– usmerňovanie činnosti zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia (OKEČ 75.12).

01.01.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.

01.01.2006

119. Názov zisťovania: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 4-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách v členení na tematické skupiny a o počte výtlačkov. Spracované údaje sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet titulov a výtlačkov neperiodických publikácií podľa tematických skupín a podľa jazyka vydania.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Vydavatelia neperiodických publikácií, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– vydávanie kníh (OKEČ 22.11).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.

01.01.2006

120. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 5-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hudobných telies a umeleckých súborov na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť hudobných telies a umeleckých súborov – koncertov, počet vystúpení, návštevníkov, počet premiér, zameraní koncertov vo vzťahu k návštevníkovi, zastúpení domácich umelcov a hosťujúcich umelcov, ako aj údaje o zamestnancoch a hospodárení.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Hudobné telesá a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia (OKEČ 92.31).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Hudobného centra.

01.01.2006

121. Názov zisťovania: Ročný výkaz o galérii

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 6-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti galérií na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Informácie sa v medzinárodnom meradle využívajú na štatistické zisťovanie inštitútu UNESCO a na zabezpečovanie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí – ICOM.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť galérií a ich expozícií, výkony galérií, počet návštevníkov, počet zamestnancov, hospodárenie organizácie a informačné technológie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Galérie zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti múzeí a pamiatková starostlivosť (OKEČ 92.52).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej galérie.

01.01.2006

122. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 7-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozhlasovej programovej službe pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho života, kultúrneho života a politického života a v medzinárodných organizáciách.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: rozhlasová programová služba podľa typu programu, programy spravodajských vysielaní, vzdelávacích vysielaní, kultúrnych vysielaní, náboženských vysielaní, reklamných vysielaní, zábavných vysielaní, zahraničných vysielaní a národnostných vysielaní v jednotlivých jazykoch, personálne zabezpečenie vysielania, typ prenosu a forma vysielania.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Rozhlasoví vysielatelia na Slovensku, ktorí majú oprávnenie vysielať rozhlasovú programovú službu, vykonávajúci činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti rozhlasu a televízie (OKEČ 92.20).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

123. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 8-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o televíznej programovej službe pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho života, kultúrneho života a politického života a v medzinárodných organizáciách.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.8)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: televízna programová služba podľa typu a pôvodu programu, programy spravodajských vysielaní, vzdelávacích vysielaní, kultúrnych vysielaní, náboženských vysielaní, reklamných vysielaní, umeleckých vysielaní a zábavných vysielaní, národnostných vysielaní v jednotlivých jazykoch, personálne zabezpečenie vysielania, typ prenosu a forma vysielania.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Televízni vysielatelia na Slovensku, ktorí majú oprávnenie vysielať televíznu programovú službu, vykonávajúci činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti rozhlasu a televízie (OKEČ 92.20).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

124. Názov zisťovania: Ročný výkaz o múzeu

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 9-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Informácie sa v medzinárodnom meradle využívajú na štatistické zisťovanie inštitútu UNESCO a na zabezpečovanie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí – ICOM.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť múzeí a ich expozícií, výkony múzeí, počet návštevníkov, počet zamestnancov, hospodárenie organizácie a využívanie informačných technológií.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Múzeá zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti múzeí a pamiatková starostlivosť (OKEČ 92.52).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského národného múzea.

01.01.2006

125. Názov zisťovania: Ročný výkaz o knižnici

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 10-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti verejných knižníc, vedeckých knižníc a špeciálnych knižníc. Výsledky zisťovania sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a ako podklady na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť knižníc (verejné knižnice a vedecké knižnice, špeciálne knižnice), knižničný fond (knižničné jednotky, ročný prírastok knižničných jednotiek a úbytok knižničných jednotiek), výpožičky a služby, používatelia, informačné technológie, zamestnanci a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Knižnice, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby verejnosti, a vlastníci alebo správcovia historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti knižníc a archívov (OKEČ 92.51).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.

01.01.2006

126. Názov zisťovania: Ročný výkaz o audiovízii

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 11-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín, videopožičovní a klubov, ako aj o jazykovej úprave a exporte filmových diel. Výsledky zisťovania sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Využívajú ich svetové organizácie a inštitúcie sledujúce oblasť audiovízie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť producentov, distributérov a prevádzkovateľov, tvorba, výroba a úprava audiovizuálnych diel, ich distribúcia v sieti kín, videopožičovní a klubov, jazyková úprava a export filmových diel, ako aj sieť a výkony kín a filmových klubov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Únia filmových distributérov, Združenie prevádzkovateľov a zamestnancov kín Slovenskej republiky, Asociácia slovenských filmových klubov a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– tvorba a distribúcia filmov a videozáznamov (OKEČ 92.1),

01.01.2006

– reprodukcia nosičov záznamu obrazu (OKEČ 22.32),

01.01.2006

– prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť inde neklasifikovaných (OKEČ 71.40).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského filmového ústavu.

01.01.2006

127. Názov zisťovania: Ročný výkaz o profesionálnom divadle

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 12-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych divadiel na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť divadiel, inscenácia predstavenia, výkony, tvorba a šírenie divadelného predstavenia, ponúkané miesta a návštevnosť, hospodárenie a výkony, zamestnanci a počet predstavení odohraných hosťujúcimi súbormi.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Profesionálne divadlá, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, samosprávnych krajov, obcí a iných právnických osôb, vykonávajúce činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia (OKEČ 92.31),

01.01.2006

– prevádzka kultúrnych a umeleckých zariadení (OKEČ 92.32).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Divadelného ústavu.

01.01.2006

128. Názov zisťovania: Ročný výkaz o periodickej tlači

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 13-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o periodickej tlači podľa druhu, periodicity, jazyka vydania a vydavateľa. Výsledky sa využijú na riešenie vecných problémov rozvoja systému periodickej tlače a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: systém periodickej tlače z hľadiska vývoja počtu titulov, vydavateľa a územnej pôsobnosti novín a časopisov, počet výtlačkov, periodicita, jazyk vydania, priemerné jednorazové náklady, noviny a časopisy vydávané v elektronickej forme.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Vydavatelia periodickej tlače registrovanej na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– vydávanie novín (OKEČ 22.12),

01.01.2006

– vydávanie časopisov a ostatných periodických publikácií (OKEČ 22.13).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

129. Názov zisťovania: Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 14-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hvezdární, planetárií, astronomických pozorovateľní a kabinetov na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení a ich návštevníkov, kultúrno-výchovné akcie a účasť na nich, počet záujmových krúžkov a počet ich členov, počet zamestnancov, zariadení, celkové hospodárenie zariadení a využívanie informačných technológií.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Hvezdárne, planetáriá, astronomické pozorovateľne a kabinety, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied (OKEČ 73.10),

01.01.2006

– ostatné vzdelávanie (OKEČ 80.42.9).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

01.01.2006

130. Názov zisťovania: Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 15-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti cirkví a náboženských spoločností na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne obsadenie, cirkevné činnosti, počet liturgických obradov, materiálno-technická základňa cirkví a náboženských spoločností.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Ústredia cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– činnosti cirkevných organizácií (OKEČ 91.31).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví.

01.01.2006

131. Názov zisťovania: Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 16-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizátorov verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry – koncerty podľa zamerania a regiónu, počet ponúknutých miest a návštevníkov koncertov, periodické podujatia a neperiodické podujatia podľa typu a regiónu, financovanie podujatí.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Hudobné agentúry, nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, mestské kultúrne strediská, obce, ktoré v rámci svojej činnosti usporadúvajú verejné hudobné podujatia profesionálnych hudobných telies a umelcov a ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– ostatné obchodné činnosti inde neklasifikované (OKEČ 74.87),

01.01.2006

– prevádzka kultúrnych a umeleckých zariadení (OKEČ 92.32).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Hudobného centra.

01.01.2006

132. Názov zisťovania: Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 17-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o organizovaní divadelných festivalov, prehliadok, pracovných dielní a tvorivých dielní a podobných pracovných podujatí v oblasti profesionálneho divadelníctva v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklady na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kvantitatívne vyjadrenie činnosti organizátora podujatia, programu, kapacita ponúkaných miest a financovanie podujatí.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Občianske združenia, profesionálne divadlá a ďalšie subjekty, ktoré organizujú profesionálne divadelné podujatia, ako aj orgány štátnej správy, samosprávneho kraja a miestnej samosprávy, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– ostatné obchodné činnosti inde neklasifikované (OKEČ 74.87),

01.01.2006

– umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia (OKEČ 92.31),

01.01.2006

– prevádzka kultúrnych a umeleckých zariadení (OKEČ 92.32).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Divadelného ústavu.

01.01.2006

133. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti orgánov územnej samosprávy v správnom konaní

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ŠS (MV SR) 5-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti orgánov územnej samosprávy týkajúcej sa výkonu štátnej správy v správnom konaní. Získané informácie umožnia porovnávať výkon rozhodovacieho procesu a hodnotiť výkon rozhodovacieho procesu a kvalitu výkonu štátnej správy.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet podaní, vybavení, odstúpení, odvolaní, nevybavení a nevykonaní rozhodnutí podľa jednotlivých úsekov štátnej správy.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Obce a samosprávne kraje.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

01.01.2006

134. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti orgánov územnej samosprávy, ktorá nepodlieha režimu správneho konania

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ŠS (MV SR) 6-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti orgánov územnej samosprávy v tých oblastiach, ktoré sa týkajú výkonu štátnej správy a nepodliehajú režimu správneho konania. Ide o rôznorodé činnosti a na základe ich kvantifikácie bude možné objektívnejšie hodnotiť náročnosť, kvalitu štátnej správy a kvantitu štátnej správy vykonávanej týmito úradmi.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vydávanie všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov a interných predpisov, predkladanie návrhov príslušným orgánom, vypracovanie koncepcií, kontrolnej činnosti, vedenia rôznych evidencií a vydávanie stanovísk.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Obce a samosprávne kraje.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

01.01.2006

135. Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti obecného hasičského zboru

01.01.2006

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení obecných hasičských zborov hasičskou technikou a vecnými prostriedkami, o zásahovej činnosti a výdavkoch vynaložených na činnosť.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet hasičských automobilov a vecných prostriedkov, výjazdov k zásahom a výdavky na ich činnosť.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Obce.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných a krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru.

01.01.2006

136. Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti závodného hasičského útvaru a závodného hasičského zboru

01.01.2006

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 2-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení závodných hasičských útvarov a závodných hasičských zborov hasičskou technikou a vecnými prostriedkami, o zásahovej činnosti a výdavkoch vynaložených na činnosť.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet hasičských automobilov a vecných prostriedkov, výjazdov k zásahom a výdavky na ich činnosť.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby, ktoré majú zriadené hasičské jednotky.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných a krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru.

01.01.2006

137. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 1-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúre a umiestnení na trhu. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, zákazky a predaj tovaru.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Podniky zapísané v obchodnom registri vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa štatistickej klasifikácie produkcie (KP) ustanovenej osobitným predpisom10) v skupinách:

01.01.2006

– výbušniny (KP 24.61),

01.01.2006

– ostatné výrobky z gumy (KP 25.13),

01.01.2006

– ostatné výrobky z plastov (KP 25.24),

01.01.2006

– kovové konštrukcie a ich časti (KP 28.11),

01.01.2006

– zbrane a munícia (KP 29.60),

01.01.2006

– počítače a iné prístroje a zariadenia na spracovanie dát (KP 30.02),

01.01.2006

– meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné prístroje a zariadenia (KP 33.20),

01.01.2006

– optické a fotografické prístroje a zariadenia (KP 33.40),

01.01.2006

– hodiny a hodinky (KP 33.50),

01.01.2006

– lode (KP 35.11),

01.01.2006

– lietadlá a kozmické lode (KP 35.30).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

138. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 2-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe, umiestnení na trhu a vývoji priemerných predajných cien vybraných tuzemských výrobkov zbrojnej techniky. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a umiestnenie na trhu zbrojnej techniky vyrábanej v tuzemsku.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Podniky zapísané v obchodnom registri vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa štatistickej klasifikácie produkcie (KP) ustanovenej osobitným predpisom10) v skupinách:

01.01.2006

– výbušniny (KP 24.61),

01.01.2006

– ostatné výrobky z gumy (KP 25.13),

01.01.2006

– ostatné výrobky z plastov (KP 25.24),

01.01.2006

– kovové konštrukcie a ich časti (KP 28.11),

01.01.2006

– zbrane a munícia (KP 29.60),

01.01.2006

– počítače a iné prístroje a zariadenia na spracovanie dát (KP 30.02),

01.01.2006

– meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné prístroje a zariadenia (KP 33.20),

01.01.2006

– optické a fotografické prístroje a zariadenia (KP 33.40),

01.01.2006

– hodiny a hodinky (KP 33.50),

01.01.2006

– lode (KP 35.11),

01.01.2006

– lietadlá a kozmické lode (KP 35.30).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

139. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze citlivých tovarov podľa licencií

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 3-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vývoze a dovoze citlivých tovarov realizovaných na základe úradného rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vývoz a dovoz citlivých tovarov podľa licencií.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Vývozcovia a dovozcovia, ktorí sú držiteľmi licencie oprávňujúcej vyvážať a dovážať citlivé tovary.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

01.10.2007

139a. Názov zisťovania: Ročný výkaz o spotrebe dreva na priemyselné spracovanie

01.10.2007

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 3-01

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o spotrebe surového dreva na priemyselné spracovanie. Informácie sa využijú pri analytickej a koncepčnej činnosti za odvetvia drevospracujúceho priemyslu a pre potreby medzinárodných organizácií (Eurostat, FAO a ďalšie).

01.10.2007

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.10.2007

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.10.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vlastná spotreba surového dreva na priemyselné spracovanie podľa kvalitatívnych tried v členení na ihličnaté a listnaté sortimenty.

01.10.2007

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.10.2007

Podniky zapísané v obchodnom a živnostenskom registri s ročnou spotrebou surového dreva 100 m3 a viac s činnosťou podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.10.2007

– pílenie dreva (OKEČ 20.10),

01.10.2007

– výroba dyhy, drevotrieskovej, drevovláknitej dosky a iných aglomerovaných materiálov (OKEČ 20.20),

01.10.2007

– výroba celulózy (OKEČ 21.11).

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: ročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka po sledovanom období.

01.10.2007

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.10.2007

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

01.10.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

140. Názov zisťovania: Mesačný výkaz pre rafinérie, ťažobné organizácie, skladovateľov, dovozcov a vývozcov palív

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Ropa (SŠHR SR) 1-12

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne pre medzinárodnú energetickú agentúru a pre Európsku úniu.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilancia rafinérskeho procesu, zásoby ropy a ropných výrobkov z hľadiska núdzových zásob.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba rafinovaných ropných produktov (OKEČ 23.20),

01.01.2006

– ťažba ropy a zemného plynu (OKEČ 11.10),

01.01.2006

– veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a so súvisiacimi produktmi (OKEČ 51.51),

01.01.2006

– skladovanie a uskladňovanie (OKEČ 63.12).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

01.10.2007

140a. Názov zisťovania: Týždenný výkaz predajcov pohonných látok

01.10.2007

Značka štatistického formulára: PPH (SŠHR SR) 1-52

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka za Slovenskú republiku o maloobchodných predajných cenách vybraných ropných výrobkov na území Slovenskej republiky pre Európsku úniu.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11a)

01.10.2007

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.10.2007

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.10.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilancia maloobchodného predaja ropných palív na území Slovenskej republiky z pohľadu vybraných ropných výrobkov núdzových zásob.

01.10.2007

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.10.2007

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.10.2007

– maloobchodný predaj pohonných látok (OKEČ 50.50).

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: týždenne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po sledovanom období.

01.10.2007

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.10.2007

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

01.10.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

01.01.2006

142. Názov zisťovania: Výkaz o dani z nehnuteľnosti

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Daň (MF SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré sú potrebné pri legislatívnych prácach a rozpočtových prácach na zostavovaní rozpočtov obcí a na sledovanie tvorby vlastných príjmov obcí.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, v členení na predpis dane bežného roka, predpis nedoplatkov na dani za minulé roky, zaplatená daňová povinnosť bežného roka, zaplatené nedoplatky na dani za minulé roky, úľavy, zaplatené penále, pokuty a sankčný úrok v sledovanom roku, výmera pozemkov, zastavaných plôch podliehajúcich dani, počet daňovníkov a počet daňovníkov oslobodených od dane z pozemkov, zo stavieb a z bytov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Obce.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom Datacentra.

01.01.2006

143. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách

01.01.2006

Značka štatistického formulára: V (MDPT SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie hodnotenia činnosti a analýzy činnosti a hospodárenia správcov komunikácií potrebných na operatívne riadenie a koncepčné riadenie, ako aj na výkon štátnej správy – dozoru nad pozemnými komunikáciami.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony a náklady získané z analytickej účtovej evidencie správcov komunikácií v členení na výkony a náklady na prevádzku a správu, údržbu a opravy komunikácií v technologicko-predmetnej štruktúre.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2007

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2007

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.2006

144. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na diaľniciach a na cestách

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ZF (MDPT SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby operatívneho riadenia a koncepčného riadenia v oblasti rozdeľovania finančných prostriedkov, reprodukcie základných fondov správcov komunikácií a technologickej kontroly výkonov vo vzťahu k spotrebe hmotných zdrojov a k technologickej vybavenosti.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prevádzkové zariadenia, príjmy, kapitálové aktíva, spotreba vybraných materiálov a technologická vybavenosť pri starostlivosti o komunikácie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2007

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2007

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.2006

145. Názov zisťovania: Ročný výkaz o cestách a ich objektoch

01.01.2006

Značka štatistického formulára: CI (MDPT SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o dĺžke a stave ciest I. – III. triedy a ich objektov podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky a správcov cestných komunikácií pre potreby operatívneho riadenia a koncepčného riadenia.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka ciest I. – III. triedy v členení podľa jednotlivých krajov, trás a kategórií ciest, povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky, cestné objekty v členení na mosty, podcestia a železničné priecestia a dĺžky a druhy cestných komunikácií podľa krajov a správcov cestných komunikácií.

01.10.2007

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.10.2007

Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, samosprávne kraje.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2007

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2007

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.2006

146. Názov zisťovania: Ročný výkaz o diaľniciach a rýchlostných cestách a ich objektoch

01.01.2006

Značka štatistického formulára: CI (MDPT SR) 2-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o dĺžke a stave diaľničnej siete, rýchlostných cestách a ich objektoch podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky pre potreby operatívneho riadenia a koncepčného riadenia.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka diaľnic, dĺžka diaľničných privádzačov a dĺžka rýchlostných ciest v členení podľa povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky a cestné objekty v členení na mosty, podcestia a železničné priecestia podľa stredísk správy a údržby na diaľniciach a rýchlostných cestách.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Národná diaľničná spoločnosť.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2007

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2007

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.2006

147. Názov zisťovania: Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry

01.01.2006

Značka štatistického formulára: CI (MDPT SR) 3-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch príjmov na financovanie cestnej infraštruktúry, o obstaraní dlhodobého hmotného majetku na dopravnú cestu a o zúčtovaní nákladov vynakladaných na cestnú infraštruktúru pre potreby operatívneho riadenia a koncepčného riadenia.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.12)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmy a výdavky cestnej infraštruktúry podľa jednotlivých zdrojov a rozdeľovanie prostriedkov podľa účelu použitia, obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa druhov cestných komunikácií a správcov, nákladov vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu dopravnej cesty podľa druhov komunikácií a správcov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, samosprávne kraje, Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Správa komunikácií Košice, Policajné prezídium Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2007

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2007

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.2006

148. Názov zisťovania: Ročný výkaz o technických parametroch a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy

01.01.2006

Značka štatistického formulára: KD (MDPT SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o technických parametroch a prevádzkových parametroch na obstaranie dlhodobého majetku pre terminály, o zdrojoch financovania kombinovanej dopravy pre potreby operatívneho riadenia a koncepčného riadenia.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: technické parametre a prevádzkové parametre terminálov kombinovanej dopravy, manipulačné prostriedky terminálov kombinovanej dopravy, obstarávanie dlhodobého majetku pre terminál kombinovanej dopravy podľa zdrojov financovania, štruktúry nákladov v termináli kombinovanej dopravy a ich zúčtovaní.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Vlastníci a užívatelia terminálov kombinovanej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– manipulácia s nákladom (OKEČ 63.11),

01.01.2006

– iné vedľajšie činnosti v pozemnej doprave (OKEČ 63.21),

01.01.2006

– iné vedľajšie činnosti vo vodnej doprave (OKEČ 63.22),

01.01.2006

– železničná doprava (OKEČ 60.1),

01.01.2006

– vnútrozemská vodná doprava (OKEČ 61.20).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.2006

149. Názov zisťovania: Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou

01.01.2006

Značka štatistického formulára: KD (MDPT SR) 2-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovaru kombinovanou dopravou slúžiace pre potreby operatívneho riadenia a koncepčného riadenia.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.13)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: doprava nákladových jednotiek kombinovanej dopravy železničnými vozňami, ucelenými vlakmi a plavidlami v členení na vnútroštátnu prepravu a medzinárodnú prepravu a kombinovaná doprava zvozu a rozvozu z terminálov do terminálov cesta – železnica a cesta – voda.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Prevádzkovatelia železničnej dopravy, vodnej dopravy a cestnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– železničná doprava (OKEČ 60.1),

01.01.2006

– iná pozemná doprava (OKEČ 60.2),

01.01.2006

– vnútrozemská vodná doprava (OKEČ 61.2).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka prevádzkovatelia železničnej dopravy a vodnej dopravy a do 30. júna nasledujúceho roka prevádzkovatelia cestnej dopravy.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.2006

150. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave

01.01.2006

Značka štatistického formulára: VD (MDPT SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke splavných tokov na území Slovenskej republiky v členení podľa krajov, o obstarávaní dlhodobého hmotného majetku vodnej cesty a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania a o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry pre potreby operatívneho riadenia a koncepčného riadenia.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.12)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka splavných tokov na území Slovenskej republiky v členení podľa krajov, obstarávanie dlhodobého hmotného majetku vodnej cesty a prístavov podľa účelu a zdrojov financovania a nákladov vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Slovenský vodohospodársky podnik – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Bodrogu, Štátna plavebná správa a prevádzkovatelia vodnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– vnútrozemská vodná doprava (OKEČ 61.2).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.2006

151. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru železničnej dopravy

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ŽD (MDPT SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu železničnej infraštruktúry, ktoré budú slúžiť pre potreby operatívneho riadenia a koncepčného riadenia.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka železničných tratí podľa tried a rozchodu koľají, dĺžka elektrifikovaných železničných tratí podľa tried a prúdovej sústavy v členení podľa krajov, objekty na železničných tratiach, obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa účelu a podľa zdrojov financovania a nákladov na dopravnú cestu.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Železnice Slovenskej republiky, Železničná polícia Slovenskej republiky.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.2006

152. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru leteckej dopravy, potrubnej dopravy a mestskej hromadnej dopravy

01.01.2006

Značka štatistického formulára: INVD (MDPT SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu infraštruktúry dopravnej cesty v leteckej doprave, potrubnej doprave a v mestskej hromadnej doprave, ktoré budú slúžiť pre potreby operatívneho riadenia a koncepčného riadenia.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet verejných letísk a neverejných letísk vnútroštátneho významu a medzinárodného významu na území Slovenskej republiky v členení podľa krajov a obstaranie dlhodobého majetku podľa zdrojov financovania a nákladov na infraštruktúru dopravnej cesty v leteckej doprave, potrubnej doprave a v mestskej hromadnej doprave.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Prevádzkovatelia leteckej dopravy, pozemnej dopravy a potrubnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– iné vedľajšie činnosti v leteckej doprave (OKEČ 63.23),

01.01.2006

– iná pravidelná osobná pozemná doprava (OKEČ 60.21),

01.01.2006

– mestská hromadná doprava (OKEČ 60.21.1),

01.01.2006

– potrubná doprava (OKEČ 60.3).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.2006

153. Názov zisťovania: Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb cez územie Slovenskej republiky

01.01.2006

Značka štatistického formulára: MPO (MDPT SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie podkladov pre výpočet kompenzácie k Výkazu DPH za domáci úsek v medzinárodnej osobnej doprave.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.15)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet prepravených osôb, osobokilometre, ubehnuté kilometre a tržby bez DPH podľa jednotlivých liniek v pravidelnej preprave osôb a podľa štátov v nepravidelnej preprave osôb pobytových zájazdov a turistických zájazdov cestovných kancelárií, združení a fyzických osôb.

01.01.2007

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2007

Prevádzkovatelia verejnej autobusovej dopravy a neverejnej autobusovej dopravy, ktorí sú držiteľmi dopravnej licencie a licencie spoločenstva, prevádzkovatelia verejnej železničnej dopravy, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2007

– doprava (OKEČ 60.1),

01.01.2007

– doprava (OKEČ 60.2),

01.01.2007

– priemysel (OKEČ 10 až 41),

01.01.2007

– poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01),

01.01.2007

– lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02),

01.01.2007

– stavebníctvo (OKEČ 45),

01.01.2007

– obchod, pohostinstvo a ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

01.01.2007

– pošty a telekomunikácie (OKEČ 64),

01.01.2007

– nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti (OKEČ 70 až 74),

01.10.2007

– vybrané trhové služby a cestovný ruch (OKEČ 70 až 74, 80, 90, 91, 92, 93, 63.3).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2007

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2007

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

01.01.2006

154. Názov zisťovania: Polročný výkaz o vybraných elektronických komunikačných službách

01.01.2006

Značka štatistického formulára: TS (MDPT SR) 1-02

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných elektronických komunikačných službách. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu politiku v oblasti elektronických komunikačných služieb a sietí a na štátnu reguláciu elektronických komunikačných služieb a sietí.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prenajaté okruhy, telefaxová služba, telegrafná služba a ďalekopisná služba, internet, rádiové služby a družicové služby.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce elektronické komunikačné siete a služby.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: polročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a 31. januára po skončení sledovaného obdobia.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

01.01.2006

155. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pevných elektronických komunikačných sieťach a službách

01.01.2006

Značka štatistického formulára: PS (MDPT SR)
1-02

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prístupe k pevným elektronickým komunikačným službám a sieťam, o infraštruktúre, prevádzke univerzálnej služby a kvalite univerzálnej služby. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu politiku v oblasti elektronických komunikačných služieb a sietí a štátnu reguláciu elektronických komunikačných služieb a sietí.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: účastnícke prípojky, čísla a účastníci v pevnej sieti, infraštruktúra sietí, kvalita univerzálnej služby a prevádzka v pevných sieťach.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce elektronické komunikačné siete a služby.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: polročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a 31. januára po skončení sledovaného obdobia.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

01.01.2006

156. Názov zisťovania: Polročný výkaz o mobilných elektronických komunikačných sieťach a službách

01.01.2006

Značka štatistického formulára: MS (MDPT SR) 1-02

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o mobilných elektronických komunikačných sieťach a o službách poskytovaných prostredníctvom týchto sietí.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prístup k službám, pokrytie územia a obyvateľstva a prevádzka mobilných sietí.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce elektronické komunikačné siete a služby.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: polročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a 31. januára po skončení sledovaného obdobia.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

01.01.2006

157. Názov zisťovania: Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch

01.01.2006

Značka štatistického formulára: FET (MDPT SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických ukazovateľoch v oblasti elektronických komunikácií. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu politiku v oblasti elektronických komunikačných služieb a sietí a na štátnu reguláciu elektronických komunikačných služieb a sietí.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby z poskytovania elektronických komunikačných služieb a sietí, zamestnanosť a obstarávanie dlhodobého majetku.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce elektronické komunikačné siete a služby.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

01.01.2006

158. Názov zisťovania: Polročný výkaz o poštovej sieti

01.01.2006

Značka štatistického formulára: PO (PRÚ) 1-02

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o poštovej sieti a zamestnancoch poskytujúcich poštové služby. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku a štátnu reguláciu poštových služieb a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prevádzkarne poštovej siete v členení na poštovú sieť univerzálnej poštovej služby a poštovú sieť ostatných poštových podnikov a zamestnanci poskytujúci poštové služby.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– poštové a doručovateľské činnosti (OKEČ 64.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: polročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta a 15. februára po skončení sledovaného obdobia.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.2006

159. Názov zisťovania: Polročný výkaz o poštových službách a poštovom platobnom styku

01.01.2006

Značka štatistického formulára: PO (PRÚ) 2-02

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaných poštových službách a poštovom platobnom styku z hľadiska ich štruktúry a rozsahu. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku a štátnu reguláciu poštových služieb a reguláciu poštových sadzieb a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vybraných poštových zásielok a dodaných poštových zásielok, vklady a výplaty v rámci poštového platobného styku, ostatné doplnkové služby v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– poštové a doručovateľské činnosti (OKEČ 64.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: polročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a 30. apríla po skončení sledovaného obdobia.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.2006

160. Názov zisťovania: Polročný výkaz o vybraných ukazovateľoch kvality univerzálnej poštovej služby

01.01.2006

Značka štatistického formulára: PO (PRÚ) 3-02

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, na ktorých základe je hodnotená kvalita univerzálnej poštovej služby. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku a štátnu reguláciu poštových služieb a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2007

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2007

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet stratených poštových zásielok a poškodených poštových zásielok a poštové zásielky s úbytkom obsahu v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk.

01.01.2007

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2007

Slovenská pošta, a. s.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: polročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta a 15. februára po skončení sledovaného obdobia.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.2006

161. Názov zisťovania: Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových podnikov

01.01.2006

Značka štatistického formulára: PO (PRÚ) 4-02

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového platobného styku. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku a štátnu reguláciu poštových služieb a reguláciu poštových sadzieb a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady, výnosy, hospodársky výsledok a investície v rámci univerzálnej poštovej služby, ostatné poštové služby v členení na vnútroštátny styk a medzinárodný styk.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– poštové a doručovateľské činnosti (OKEČ 64.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: polročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a 30. apríla po skončení sledovaného obdobia.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.

01.01.2006

162. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vlastníctve bytového fondu

01.01.2006

Značka štatistického formulára: BF (MVRR SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vlastníckej štruktúre bytov. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby rozhodovania Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, potreby iných ústredných orgánov štátnej správy a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: byty vo vlastníctve právnických osôb a fyzických osôb v členení na byty jednoizbové a garsónky, dvojizbové a dvojgarsónky, trojizbové, štvorizbové a päť- a viacizbové.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Obce, v Bratislave a v Košiciach mestské časti a bytové družstvá v sídlach s počtom nad dvetisíc obyvateľov.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

01.10.2007

163. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa akostných tried

01.01.2006

Značka štatistického formulára: BM (MP SR) 1-12

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vypracovanie prognóz ponuky ošípaných spolu, teliat, jalovíc, kráv, býkov, volov, oviec a kôz, na sledovanie porážok a hodnoty nákupu jatočných zvierat podľa akostných tried a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.16)

01.10.2007

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.10.2007

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.10.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zabitie vrátane osobitne naliehavého zabitia zvierat v tonách jatočnej a živej hmotnosti a v kusoch, zabitia a hodnota nákupu podľa akostných tried a podľa jednotlivých druhov jatočných zvierat.

01.10.2007

Mŕtva váha sa sleduje za tieto kategórie zvierat:

01.10.2007

– ošípané spolu,

01.10.2007

– teľatá,

01.10.2007

– jalovice,

01.10.2007

– kravy,

01.10.2007

– býky,

01.10.2007

– voly,

01.10.2007

– ovce spolu,

01.10.2007

– z toho jahňatá,

01.10.2007

– kozy spolu.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba, spracúvanie a konzervovanie mäsa a mäsových výrobkov (OKEČ 15.1),

01.01.2006

– výroba a konzervovanie mäsa (OKEČ 15.11),

01.01.2006

– výroba mäsových a hydinových výrobkov (OKEČ 15.13).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

1. Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

2. Termíny predkladania orgánom Európskej únie Štatistickým úradom Slovenskej republiky:

01.01.2006

– Porážky ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec a kôz do dvoch mesiacov nasledujúcich po príslušnom mesiaci,

01.01.2006

– Prognózy ponuky:

01.01.2006

a) ošípané

01.01.2006

– do 15. februára, pokiaľ ide o prognózy do tretieho štvrťroka daného roku (vrátane),

01.01.2006

– do 15. júna, pokiaľ ide o prognózy do prvého štvrťroka nasledujúceho roku (vrátane),

01.01.2006

– do 15. októbra, pokiaľ ide o prognózy do druhého štvrťroka nasledujúceho roku (vrátane),

01.01.2006

b) hovädzí dobytok

01.01.2006

– do 15. februára, pokiaľ ide o prognózy do prvých šiestich mesiacov nasledujúceho roku (vrátane),

01.01.2006

– do 1. októbra, pokiaľ ide o prognózy do ďalších šiestich mesiacov nasledujúceho roku (vrátane),

01.01.2006

c) ovce a kozy

01.01.2006

– do 1. marca nasledujúceho po zisťovaní, pokiaľ ide o dve šesťmesačné obdobia daného roku.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.10.2007

164. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o bilancii mäsa na kosti a výrobkov z mäsa

01.01.2006

Značka štatistického formulára: RM (MP SR) 2-12

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vypracovanie bilancie mäsa na kosti a bilancie mäsových výrobkov a pre potreby trhovej regulácie v poľnohospodárstve a potravinárstve a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.17)

01.10.2007

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.10.2007

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.10.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba mäsa, nákup a predaj mäsa, ostatné zdroje a ostatné použitie, zdroje a rozdelenie výrobkov z mäsa.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba, spracúvanie a konzervovanie mäsa a mäsových výrobkov (OKEČ 15.1),

01.01.2006

– výroba a konzervovanie mäsa (OKEČ 15.11),

01.01.2006

– výroba mäsových a hydinových výrobkov (OKEČ 15.13).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.10.2007

165. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o odbytových cenách vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov

01.01.2006

Značka štatistického formulára: CM (MP SR) 3-12

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja odbytových cien vybraných druhov výsekového mäsa a mäsových výrobkov pre potreby Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.18)

01.10.2007

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.10.2007

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.10.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: odbytové ceny vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosti podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba, spracúvanie a konzervovanie mäsa a mäsových výrobkov (OKEČ 15.1),

01.01.2006

– výroba a konzervovanie mäsa (OKEČ 15.11),

01.01.2006

– výroba mäsových a hydinových výrobkov (OKEČ 15.13).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

166. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ML (MP SR) 6-12

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyrobenom množstve a predanom množstve mlieka a o vybraných mliekarenských výrobkoch v súvislosti s plnením úloh Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v zmysle európskych noriem.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a predaj mlieka a vybraných mliečnych výrobkov, nákup a predaj surového kravského mlieka a smotany, výroba, predaj, konečná zásoba a tržby z predaja mlieka a mliečnych výrobkov, množstvo a obsah tuku v nakúpenom mlieku a smotane, ako aj obsah tuku v nakúpenom kravskom mlieku.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba mliečnych výrobkov (OKEČ 15.5).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

1. Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

2. Termíny predkladania orgánom Európskej únie Štatistickým úradom Slovenskej republiky:

01.01.2006

45 dní po uplynutí sledovaného mesiaca.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

167. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

01.01.2006

Značka štatistického formulára: OB (MP SR) 9-12

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím. Štatistické zisťovanie slúži aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.19)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdroje a použitie potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné účely a kŕmne účely, bilancia múky a sladu.

01.01.2007

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2007

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2007

– výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov (OKEČ 15.6),

01.01.2007

– sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami (OKEČ 51.11),

01.01.2007

– veľkoobchod s obilninami, osivami a krmivami (OKEČ 51.21).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

168. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy

01.01.2006

Značka štatistického formulára: FCMIZ (MP SR) 1-12

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru, melasy a izoglukózy v Slovenskej republike. Štatistické zisťovanie slúži aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému na zisťovanie bilančných údajov v skupine „cukor“.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.20)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tvorba zdrojov cukru, melasy a izoglukózy a ich zásoby, výroba, nákup v tuzemsku, dovoz z tretích krajín, prijatie z členských štátov Európskej únie, rozdelenie fondov na vlastnú spotrebu, dodávky pre obyvateľstvo a na výrobu nealkoholických nápojov, výrobná spotreba, vývoz do tretích krajín, odoslanie do členských štátov Európskej únie, iné dodávky, nákup a dodávky pre intervencie a pre hmotné rezervy.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba cukru (OKEČ 15.83),

01.01.2006

– výroba škrobu a škrobových výrobkov (OKEČ 15.62).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

169. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o bilancii výroby, nákupu a predaja výrobkov s obsahom cukru

01.01.2006

Značka štatistického formulára: FCMIZ (MP SR) 3-12

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bilancii hotových výrobkov a surovín s obsahom cukru na ich výrobu. Bilancia slúži na sledovanie pohybu cukru, izoglukózy a fruktózy a z nich spracovaných výrobkov v súlade s nariadením Európskej komisie.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.21)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stav zásob suroviny a nedokončenej výroby, nákup suroviny v tuzemsku, dovoz, predaj, vývoz a použitie suroviny, stav zásob spracovaných výrobkov, nákup, dovoz, predaj a vývoz spracovaných výrobkov za výrobné organizácie, nevýrobné organizácie a obchodné organizácie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba potravín a nápojov (OKEČ 15),

01.01.2006

– veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (OKEČ 51.3),

01.01.2006

– maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (OKEČ 52.2),

01.01.2006

– skladovanie a uskladňovanie (OKEČ 63.12),

01.01.2006

prípadne sa zaoberajú inými činnosťami spojenými s držbou a so spracovaním zásob monitorovaných výrobkov:

01.01.2006

– cukru z repy a trstiny v tuhej forme označovaných kódom CN 1701,

01.01.2006

– cukrových sirupov označovaných kódmi CN 1702 60 95, 1702 90 99 a 2106 90 59,

01.01.2006

– inulínových sirupov označovaných kódmi CN 1702 60 80 a 1702 90 80,

01.01.2006

– izoglukózy označovanej kódmi CN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30,

01.01.2006

– fruktózy označovanej kódom CN 1702 50 00 a z nich spracovaných výrobkov s obsahom cukru alebo ekvivalentu cukru nad 10 %.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

170. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Liah (MP SR) 1-12

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie a ucelený prehľad o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine. Výsledky zisťovania sa využívajú v rámci analýz Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.22)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný stav nosníc, výroba, ponuka, nákup a odbyt násadových vajec, odbyt jednodňovej hydiny a liahnutie jednotlivých druhov hydiny a obchodovanie s jednodňovou hydinou.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– chov hydiny (OKEČ 01.24).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: mesačne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.10.2007

171. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade

01.10.2007

Značka štatistického formulára: Sklad (MP SR) 1-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákupe, predaji a zdrojoch obilnín uložených vo verejnom sklade, slúžiacich ako základ na prípravu ročnej bilancie obilnín a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.23)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákup, predaj a zdroje obilnín, olejnín a strukovín na priemyselné účely a kŕmne účely a nákup a predaj cukru.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby vlastniace Osvedčenie o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu.

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.10.2007

172. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

01.10.2007

Značka štatistického formulára: VOH (MP SR) 7-12

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie a ucelený prehľad o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového mäsa a konzumných vajec na tvorbu analýz a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.24)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, ponuka, nákup a odbyt jatočnej hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt, očakávaná skutočnosť o výrobe a odbyte vaječných hmôt a obchodovanie s jednodňovou hydinou.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba a konzervovanie hydiny (OKEČ 15.12).

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: mesačne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

173. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

01.01.2006

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 1-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov surového liehu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.25)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdroje surového liehu poľnohospodárskeho pôvodu a nepoľnohospodárskeho pôvodu, jeho výroba, spotreba surovín na jeho výrobu, nákup v tuzemsku, dovoz spolu z tretích krajín, rozdelenie zdrojov na vlastnú výrobu rafinovaného liehu, predaj liehu v Slovenskej republike podľa účelu použitia, vývoz spolu do tretích krajín, a ostatné použitie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Výrobcovia a dovozcovia surového liehu poľnohospodárskeho pôvodu a nepoľnohospodárskeho pôvodu a rafinérie liehu poľnohospodárskeho pôvodu a nepoľnohospodárskeho pôvodu bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba etylalkoholu kvasením (OKEČ 15.92),

01.01.2006

– veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi (OKEČ 51.34).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

174. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

01.01.2006

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 2-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov rafinovaného liehu v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.26)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zdroje rafinovaného liehu, výroba, nákup v tuzemsku, dovoz z tretích krajín a vývoz do tretích krajín, vlastná spotreba, predaj v tuzemsku a ostatné použitie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Výrobcovia a dovozcovia rafinovaného liehu a výrobcovia liehovín bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba etylalkoholu kvasením (OKEČ 15.92),

01.01.2006

– veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi (OKEČ 51.34).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

175. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

01.01.2006

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 3-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.25)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a predaj liehovín, nákup v tuzemsku, dovoz z tretích krajín a vývoz do tretích krajín, prijatie z krajín Európskej únie a odoslanie do krajín Európskej únie a ostatné použitie.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Výrobcovia a dovozcovia liehovín bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba destilovaných alkoholických nápojov (OKEČ 15.91),

01.01.2006

– veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi (OKEČ 51.34).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

176. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii ovocných destilátov

01.01.2006

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 4-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výrobe a predaji ovocných destilátov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.25)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba ovocných destilátov, nákup a predaj v Slovenskej republike, prijatie z krajín Európskej únie, odoslanie do krajín Európskej únie, dovoz z tretích krajín a vývoz do tretích krajín.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Výrobcovia a dovozcovia ovocných destilátov bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba etylalkoholu kvasením (OKEČ 15.92),

01.01.2006

– veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi (OKEČ 51.34).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

177. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe

01.01.2006

Značka štatistického formulára: KRMZ (MP SR) 1-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe kŕmnych zmesí, o spotrebe jednotlivých kŕmnych surovín pri ich výrobe, o stave zásob kŕmnych zmesí u registrovaných výrobcov kŕmnych zmesí na zistenie potreby kŕmnych zmesí, na zabezpečenie spoločenskej objednávky potravín živočíšneho pôvodu z domácej produkcie a na zistenie potreby dovozu a možnosti vývozu jednotlivých kŕmnych zmesí a ich jednotlivých komponentov.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, zloženie, použitie a ceny kompletných kŕmnych zmesí podľa jednotlivých druhov zvierat a spotreba kŕmnych surovín pri ich výrobe.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Registrovaní výrobcovia a samovýrobcovia kŕmnych zmesí bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo) (OKEČ 01.3),

01.01.2006

– výroba hotových krmív (OKEČ 15.7),

01.01.2006

– výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá (OKEČ 15.71).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

178. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ODV (MP SR) 7-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom trhu a zahraničnom trhu pre potreby vývoja zahraničného obchodu. Informácie vo forme bilancií slúžia na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, nákup v tuzemsku, celkový dovoz, z toho dovoz z tretích krajín, ostatné zdroje, zdroje spolu, vlastná spotreba, dodávky pre obyvateľstvo, celkový vývoz, z toho vývoz do tretích krajín, ostatné dodávky a dodávky spolu.

01.10.2007

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.10.2007

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.10.2007

– výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov (OKEČ 15.4),

01.10.2007

– výroba stužených jedlých tukov (OKEČ 15.43),

01.10.2007

– výroba zmrzliny (OKEČ 15.52).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

179. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe v lesnom hospodárstve

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) 1-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výrobe, vybraných činnostiach a výkonoch v štátnych organizáciách lesného hospodárstva. Informácie sa využijú pri analytickej činnosti, prognostickej činnosti a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného hospodárstva.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.27)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: objem vybraných výkonov pestovnej činnosti, ťažbovej činnosti, ochrany lesa a ostatných činností vyjadrených v technických jednotkách v členení podľa lesných pozemkov, na ktorých sa uvedené činnosti vykonávajú.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici a Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra, Zvolen.

01.01.2006

180. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) 2-04

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o dodávkach surového dreva, lesnej štiepky a reziva na domáci trh a na celkový vývoz realizovaný organizáciami lesného hospodárstva. Informácie sa využijú pri realizácii lesníckeho trhového informačného systému, pri tvorbe súvisiacich zložiek hospodárskej politiky štátu, koncepcií a stratégií rozvoja lesníctva a pre potreby medzinárodných organizácií.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.27)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky na domáci trh a na vývoz, vlastná spotreba a zásoby surového dreva podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín, lesnej štiepky a reziva.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š. p., Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02.0),

01.01.2006

– služby pri ťažbe dreva (OKEČ 02.02.2).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra, Zvolen.

01.10.2007

180a. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry

01.10.2007

Značka štatistického formulára: Ryby (MP SR) 1-04

01.10.2007

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.10.2007

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom trhu pre potreby vývoja obchodu s rybími výrobkami. Informácie vo forme bilancií slúžia na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby.

01.10.2007

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.10.2007

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.10.2007

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vlastná produkcia, nákup v Slovenskej republike, prijatie z členských štátov Európskej únie, dovoz z nečlenských krajín, predaj v Slovenskej republike, odoslanie do členských štátov Európskej únie, vývoz do nečlenských krajín, straty, výdaje celkom, stav zásob ku koncu sledovaného obdobia, celkové tržby a počty zamestnancov.

01.10.2007

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.10.2007

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.10.2007

– spracúvanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov (OKEČ 15.2).

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.10.2007

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.10.2007

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.10.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

181. Názov zisťovania: Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Potrav (MP SR) 1-02

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o činnosti a vývoji ekonomiky potravinárskych podnikov a o ich kapacitách. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky využije výsledky pri vypracúvaní koncepcie zabezpečenia výživy obyvateľstva, pri dotačnej politike a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele – hospodársky výsledok za účtovné obdobie, náklady a výnosy, hrubý obrat a medzispotreba, aktíva a pasíva, nové investície, výroba, odbyt, vývoz, nepriame dane a dotácie, zamestnanci, mzdy a kapacity.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba potravín a nápojov (OKEČ 15) okrem OKEČ 15.7 a OKEČ 15.89,

01.01.2006

– výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických a toaletných prípravkov (OKEČ 24.5),

01.01.2006

– výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied (OKEČ 73.10).

01.10.2007

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.10.2007

Periodicita zisťovania: polročne.

01.10.2007

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. júla a do 29. marca po skončení sledovaného obdobia.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

182. Názov zisťovania: Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarňach

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ML (MP SR) 6-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nakúpenom množstve a vyrobenom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkoch v súvislosti s plnením úloh Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v zmysle európskych noriem.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákup mlieka, obsah maslového tuku a bielkovín v hlavných mliečnych výrobkoch, výroba mlieka a vybraných mliečnych výrobkov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– výroba mliečnych výrobkov (OKEČ 15.5).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

1. Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

2. Termíny predkladania orgánom Európskej únie Štatistickým úradom Slovenskej republiky v júni roka, ktorý nasleduje po sledovanom roku.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

183. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vrátení vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom a obhospodarovanej výmere lesného pôdneho fondu

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) 4-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o postupe vracania vlastníckych práv a užívacích práv k lesným pozemkom, o zmenách vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom a o obhospodarovanej výmere lesného pôdneho fondu. Údaje sa využijú pri analytickej činnosti týkajúcej sa procesu reprivatizácie lesov.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: žiadosti o vrátenie vlastníckych práv a užívacích práv k lesným pozemkom podľa vlastníckych foriem a obhospodarovaná výmera lesného pôdneho fondu podľa foriem vlastníctva.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok š. p., Ulič, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky š. p., Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– lesníctvo a ťažba dreva (OKEČ 02.01),

01.01.2006

– služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (OKEČ 02.02).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra, Zvolen.

01.01.2006

184. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) 5-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o lesnej výrobe realizovanej v neštátnych subjektoch lesného hospodárstva. Informácie sa využijú pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti za odvetvie lesného hospodárstva, na zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu a pre potreby medzinárodných organizácií.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.27)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané výkony pestovnej činnosti, ťažbovej činnosti a prác celospoločenského významu, počet zamestnancov, mzdy zamestnancov, stav a využitie vlastných mechanizačných prostriedkov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2007

Súkromní vlastníci a obhospodarovatelia lesov, pozemkové spoločenstvá, družstvá, subjekty obhospodarujúce mestské, obecné lesy a cirkevné lesy bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– lesníctvo a ťažba dreva (OKEČ 02.01),

01.01.2006

– služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (OKEČ 02.02).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra, Zvolen.

01.01.2006

185. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch v lesníckej činnosti

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) 7-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch a výnosoch v štátnych organizáciách lesného hospodárstva podľa jednotlivých výkonov lesníckej činnosti. Informácie sa využijú pri analytickej činnosti, prognostickej činnosti a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného hospodárstva, na zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu a pre potreby medzinárodných organizácii.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.27)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: objem jednotlivých druhov výkonov realizovaný vlastnými prostriedkami a dodávateľským spôsobom, materiálové náklady, odpisy, mzdové náklady, ostatné priame náklady, podiel režijných nákladov, úplné náklady, tržby a výnosy podľa jednotlivých druhov výkonov lesníckej činnosti.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra, Zvolen.

01.01.2006

186. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stavebnej činnosti v lesníctve

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) 8-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stavebnej činnosti v štátnych organizáciách lesného hospodárstva. Informácie sa využijú pri analytickej činnosti, prognostickej činnosti a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného hospodárstva.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.27)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: investičná výstavba, stavebné rekonštrukcie, opravy a údržba lesných ciest, skladov dreva, objektov zahrádzania bystrín, objektov lesníckych meliorácií, zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a bytových jednotiek.

01.01.2006

Ukazovatele sa sledujú v členení na realizované vlastnými prostriedkami a dodávateľským spôsobom v technických jednotkách a v cenách bežného roka.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra, Zvolen.

01.01.2006

187. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave a využití vlastných mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) 9-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stave a využití vlastných mechanizačných prostriedkov v štátnych organizáciách lesného hospodárstva. Informácie sa využijú pri analytickej činnosti, prognostickej činnosti a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného hospodárstva.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.27)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: inventárny počet a priemerný stav vlastných mechanizačných prostriedkov, počet hodín v prevádzke, celkový výkon a prepravný výkon jednotlivých druhov mechanizačných prostriedkov, doplnkové ukazovatele ťažbových technológií, mechanizácia prác v lesných škôlkach a ostatné doplnkové ukazovatele.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra, Zvolen.

01.01.2006

189. Názov zisťovania: Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Sad (MP SR) 11-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dodávkach sejbového materiálu a sadbového materiálu lesných drevín na domáci trh a na celkový vývoz. Informácie sa využijú pri realizácii lesníckeho trhového informačného systému, pri tvorbe súvisiacich zložiek hospodárskej politiky štátu, koncepcií a stratégií rozvoja lesníctva a pre potreby medzinárodných organizácií.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.27)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vlastná spotreba a dodávky semien, semenáčikov a sadeníc ihličnatých lesných drevín a listnatých lesných drevín v hmotnostnom vyjadrení, tržby za realizované dodávky. Údaje o dodávkach sa sledujú v členení na tuzemský trh a na celkový vývoz.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič, Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Pliešovce, štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– lesníctvo a ťažba dreva (OKEČ 02.01),

01.01.2006

– služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (OKEČ 02.02).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra, Zvolen.

01.01.2006

190. Názov zisťovania: Ročný výkaz o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Poľov (MP SR) 12-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jarnom kmeňovom stave zveri, love zveri, výmere poľovnej plochy, výsledkoch poľovného hospodárenia a o škodách spôsobených vybranými druhmi zveri. Výsledky zisťovania sa využijú pri analytickej činnosti, prognostickej činnosti a koncepčnej činnosti zameranej na oblasť poľovníctva.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.27)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výmera revíru, normované kmeňové stavy zveri, výmera poľovnej plochy podľa akostných tried, klasifikácia revíru, výsledky poľovného hospodárenia, lov zveri, zazverovanie, stav zveri a škody spôsobené zverou.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Užívatelia poľovných revírov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– lov, odchyt zveri a rozmnožovanie zveri vrátane súvisiacich služieb (OKEČ 01.5).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2007

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra, Zvolen.

01.01.2006

191. Názov zisťovania: Ročný výkaz o včelárstve

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Včelár (MP SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja počtu včelárov a stavov včelstiev v Slovenskej republike, produkcie hlavných produktov včiel – medu a vosku a vývoja koncentrácie včiel v jednotlivých lokalitách, ktoré využíva Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a včelárske organizácie. Štatistické zisťovanie sa zabezpečuje v súlade s požiadavkami Európskeho štatistického systému.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.28)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet včelárov a včelstiev, produkcia jednotlivých druhov medu a vosku, ich predaj, náklady na prevádzku a ochranu včelstiev.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Včelári organizovaní v Slovenskom zväze včelárov a Spolku včelárov Slovenska, neorganizovaní včelári a podnikateľské subjekty bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– chov drobných hospodárskych zvierat (OKEČ 01.25.1), z toho chov včiel a výroba prírodného medu a včelieho vosku.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. januára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského zväzu včelárov a Spolku včelárov Slovenska.

01.01.2006

192. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hlavných melioračných zariadeniach

01.01.2006

Značka štatistického formulára: HMZ (MP SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o hlavných melioračných zariadeniach, ich nadobúdacej hodnote a o odpisoch hlavných melioračných zariadení. Informácie sa využijú na operatívne riadenie a pri tvorbe „Zelenej správy“.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: závlahy pozemkov, prevádzka hlavných melioračných zariadení a kanálov, nadobúdacia hodnota a odpisy hlavných melioračných zariadení.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– služby spojené s pestovaním plodín; krajinné záhradníctvo (OKEČ 01.41).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom š. p. Hydromeliorácie, Bratislava.

01.01.2006

194. Názov zisťovania: Odhad úrody ovocia

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Odh (MP SR) 1-99

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhade celkovej úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ v tonách a produkčnej plochy v hektároch pre potreby Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

01.10.2007

Podrobný postup zisťovania týchto štatistických informácií sa vykonáva podľa prebraného právneho aktu Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedeného v bode 10 prílohy č. 4.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.30)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: odhad úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ podľa jednotlivých odrôd, produkčná plocha a celková úroda.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby, fyzické osoby a súkromné osoby, ktoré sa zaoberajú ovocinárskou výrobou a produkujú ovocie v sadoch s výmerou 0,15 hektára a viac, z ktorých sa očakáva úroda pre trh bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– pestovanie ovocia a orechov (OKEČ 01.13.1).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

01.01.2006

195. Názov zisťovania: Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Usk (MP SR) 3-99

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie množstva uskladnených druhov jabĺk a hrušiek pre potreby Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

01.10.2007

Podrobný postup zisťovania týchto štatistických informácií sa vykonáva podľa prebraného právneho aktu Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedeného v bode 10 prílohy č. 4.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.30)

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zásoby uskladnených jabĺk a hrušiek podľa jednotlivých odrôd v jednotlivých typoch skladov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú skladovaním jabĺk a hrušiek z domácej produkcie určených pre trh, s kapacitou skladu minimálne 1 tony bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– skladovanie a uskladňovanie (OKEČ 63.12).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

01.01.2006

196. Názov zisťovania: Ročný výkaz o spotrebe palív, energie a ich cene

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ENERG (MP SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebe palív a energie vrátane pohonných látok. Nakupované palivá, elektrina a teplo vytvárajú základný rámec na vypracovanie palivovo-energetických bilancií v odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva. Sú základom na sledovanie energetickej náročnosti, ako aj vplyvov ich cenovej liberalizácie na nákladnosť výroby.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotreba palív a energie v merných jednotkách a vo finančnom vyjadrení.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov od 0 do 19, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01),

01.01.2006

– lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02),

01.01.2006

– rybolov, chov rýb a súvisiace služby (OKEČ 05),

01.01.2006

– výroba potravín a nápojov (OKEČ 15).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: raz za päť rokov.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán vykonávajúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

01.01.2006

197. Názov zisťovania: Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Geo (MŽP SR) 3-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať základné údaje pre bilanciu zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky, ktoré sú v súlade so surovinovou politikou štátu, základom na rozhodovanie vo sfére banského podnikania a geologického výskumu a prieskumu. Zisťovanie poskytuje tiež súhrnné údaje pre medzinárodné porovnania v oblasti surovín.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zásoby výhradných ložísk bilančné a nebilančné, v závislosti od stupňa ich preskúmanosti a zmeny stavu zásob jednotlivých výhradných ložísk, s údajmi o príčinách zmien.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– ťažba čierneho uhlia, hnedého uhlia a lignitu, ťažba rašeliny (OKEČ 10),

01.01.2006

– ťažba ropy a zemného plynu, súvisiace služby okrem prieskumu (OKEČ 11),

01.01.2006

– ťažba a úprava uránových a tóriových rúd (OKEČ 12),

01.01.2006

– ťažba a úprava rúd (OKEČ 13),

01.01.2006

– ťažba a úprava ostatných nerastov (OKEČ 14).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.

01.01.2006

198. Názov zisťovania: Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov

01.01.2006

Značka štatistického formulára: Geo (MŽP SR) 3a-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať základné údaje o zásobách ložísk nevyhradených nerastov Slovenskej republiky, ktoré sú základom pre získanie prehľadu o využívaní surovinového potenciálu štátu v oblasti nevyhradených nerastov. Zisťovanie poskytuje tiež súhrnné údaje pre medzinárodné porovnania v danej oblasti.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stav zásob ložísk nevyhradených nerastov a zmeny stavu zásob jednotlivých ložísk nevyhradených nerastov.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)

01.01.2006

– ťažba a úprava ostatných nerastov (OKEČ 14).

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.

01.01.2006

199. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zoologickej záhrade

01.01.2006

Značka štatistického formulára: ZOO (MŽP SR) 1-01

01.01.2006

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

01.01.2006

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti zoologických záhrad pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

01.01.2006

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

01.01.2006

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

01.01.2006

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení a návštevníkov zoologickej záhrady, počet podujatí zameraných na výchovu verejnosti ochraňovať prírodu a účasť na nich, počet výskumných úloh, počet druhov a jedincov, na ktorých reintrodukcii alebo repatriácii do voľnej prírody sa zoologická záhrada zúčastnila, celkový počet živočíchov, počet rehabilitovaných živočíchov, počet zrehabilitovaných živočíchov vypustených do prírody, počet zamestnancov zoologickej záhrady, náklady a výnosy.

01.01.2006

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

01.01.2006

Zoologické záhrady.

01.01.2006

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

01.01.2006

Periodicita zisťovania: ročne.

01.01.2006

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

01.01.2006

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

01.01.2006

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

01.01.2006

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Zoologickej záhrady Bojnice.

01.01.2006

Príloha č. 3

01.01.2006

k vyhláške č. 482/2005 Z. z.

01.01.2006

ROZSAH A VYUŽÍVANIE ADMINISTRATÍVNYCH ZDROJOV ÚDAJOV NA ÚČELY ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY

01.10.2007

Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

01.01.2006

Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

01.01.2006

I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva:

01.01.2006

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.01.2006

I. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

01.01.2006

1. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Súvaha Úč POD 1-01

01.01.2006

Súvaha

01.01.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory, za subsektor ostatných finančných pomocných inštitúcií, subsektor poisťovacích korporácií a penzijných fondov a subsektor ústrednej štátnej správy (Slovenská konsolidačná, a.s.).

01.01.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné údaje za Slovensko spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom,2) právnej formy, druhu vlastníctva a triedenia podľa počtu zamestnancov spravodajskej jednotky 0 až 19 a 20 a viac zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (ďalej len „IČO“), ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.10.2007

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

2. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

01.01.2006

Výkaz ziskov a strát

01.01.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory, za subsektor ostatných finančných sprostredkovateľov, subsektor finančných pomocných inštitúcií, subsektor poisťovacích korporácií a penzijných fondov a subsektor ústrednej štátnej správy (Slovenská konsolidačná, a. s.).

01.01.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné údaje za Slovensko spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom,2) právnej formy, druhu vlastníctva a triedenia podľa počtu zamestnancov spravodajskej jednotky 0 až 19 a 20 a viac zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.10.2007

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

3. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Úč FO 1-01

01.01.2006

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa sektorov európskeho systému národných účtov, štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) právnej formy, druhu vlastníctva a v územnom členení podľa krajov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

4. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Úč FO 2-01

01.01.2006

Výkaz o majetku a záväzkoch

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch fyzických osôb v triedení podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) právnej formy, druhu vlastníctva a v územnom členení podľa krajov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

5. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Súvaha pre banky a pobočky zahraničných bánk, Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Súvaha komerčných bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike v plnom rozsahu a osobitne výsledovka Národnej banky Slovenska v plnom rozsahu vrátane zoznamu komerčných bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

Súvaha komerčných bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike v plnom rozsahu v triedení podľa subsektorov (verejné, súkromné, pod zahraničnou kontrolou) európskeho systému národných účtov, právnej formy, druhu vlastníctva, štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom2) a zostava za Slovensko.

01.01.2006

Súvaha Fondu ochrany vkladov, Garančného fondu investícií, obchodníkov s cennými papiermi (bez komerčných bánk), pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (bez komerčných bánk), správcovských spoločností, pobočiek správcovských spoločností, podielových fondov (samostatne za fondy peňažného trhu a samostatne za Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu) v plnom rozsahu v triedení podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, právnej formy, druhu vlastníctva za vybrané skupiny jednotiek a zostava za Slovensko vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú predmetom spracovania výkazov a zoznamu jednotiek vylúčených zo spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

6. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Výkaz ziskov a strát pre banky a pobočky zahraničných bánk, Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Výkaz ziskov a strát komerčných bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike v plnom rozsahu a osobitne výkaz ziskov a strát Národnej banky Slovenska v plnom rozsahu (zostava za Slovensko) vrátane zoznamu komerčných bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

Výkaz ziskov a strát komerčných bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike v plnom rozsahu v triedení podľa subsektorov (verejné, súkromné, pod zahraničnou kontrolou) európskeho systému národných účtov, právnej formy, druhu vlastníctva, štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom.2)

01.01.2006

Výkaz ziskov a strát Fondu ochrany vkladov, Garančného fondu investícií, obchodníkov s cennými papiermi (bez komerčných bánk), pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (bez komerčných bánk), správcovských spoločností, pobočiek správcovských spoločností, podielových fondov (samostatne za fondy peňažného trhu a samostatne za Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu) v plnom rozsahu v triedení podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, právnej formy, druhu vlastníctva za vybrané skupiny jednotiek a zostava za Slovensko vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú predmetom spracovania výkazov a zoznamu jednotiek vylúčených zo spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

7. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Súvaha Úč EB 1-01

01.01.2006

Súvaha

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Súvaha Exportno-importnej banky Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

8. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Výsledovka Úč EB 2-01

01.01.2006

Výkaz ziskov a strát

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Výkaz ziskov a strát Exportno-importnej banky Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

9. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Súvaha Úč NUJ 1-01

01.01.2006

Súvaha

01.01.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (S.15) a v subsektore ústrednej štátnej správy (Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Ústav pamäti národa).

01.01.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Súvaha v triedení podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa obcí a krajov, štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

10. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Výsledovka Úč NUJ 2-01

01.01.2006

Výkaz ziskov a strát

01.01.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (S.15) a v subsektore ústrednej štátnej správy (Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Ústav pamäti národa).

01.01.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2007

Kompletné štvrťročné údaje za Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Ústav pamäti národa v elektronickej forme.

01.01.2007

Kompletné ročné údaje v triedení podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa obcí a krajov, štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

11. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

01.01.2006

Súvaha

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v sektore verejnej správy.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné štvrťročné údaje za sektor verejnej správy v triedení za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, samosprávne kraje podľa subsektorov verejnej správy európskeho systému národných účtov v elektronickej forme vrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

Kompletné ročné údaje za sektor verejnej správy v triedení za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, Národný fond, obce, samosprávne kraje podľa subsektorov verejnej správy európskeho systému národných účtov a podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom2) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania aj s územným členením podľa obcí a krajov.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

12. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

01.01.2006

Výkaz ziskov a strát

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v sektore verejnej správy.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné štvrťročné údaje za sektor verejnej správy v triedení za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, samosprávne kraje podľa subsektorov verejnej správy európskeho systému národných účtov v elektronickej forme vrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

Kompletné ročné údaje za sektor verejnej správy v triedení za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, samosprávne kraje podľa subsektorov verejnej správy európskeho systému národných účtov a podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom2) vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, aj s územným členením podľa obcí a krajov.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

13. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

MPO Úč 1-01

01.01.2006

Výkaz o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch príspevkových organizácií

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore miestnej samosprávy.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Podrobné údaje o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch malých príspevkových organizácií podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) európskeho systému národných účtov aj s územným členením podľa obcí a krajov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

14. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Súvaha Úč FNM SR 1-01

01.01.2006

Súvaha Fondu národného majetku Slovenskej republiky

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej štátnej správy.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Súvaha v plnom rozsahu.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

15. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Úč FNM SR 1-01

01.01.2006

Výkaz o tvorbe a použití majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej štátnej správy.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Výkaz o tvorbe a použití majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

16. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Úč FNM SR 2-01

01.01.2006

Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej štátnej správy.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Výkaz o nákladoch na správnu činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2007

17. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2007

Súvaha Úč SP 1-01

01.01.2007

Súvaha

01.01.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore fondov sociálneho zabezpečenia za Sociálnu poisťovňu.

01.01.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2007

Kompletné údaje súvahy Sociálnej poisťovne podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom.2)

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2007

18. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2007

Výsledovka Úč SP 2-01

01.01.2007

Výkaz ziskov a strát

01.01.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore fondov sociálneho zabezpečenia za Sociálnu poisťovňu.

01.01.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2007

Kompletné údaje výkazu ziskov a strát Sociálnej poisťovne podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom.2)

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2007

18.a Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2007

Súvaha Úč POI 3-01

01.01.2007

Súvaha

01.01.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore fondov sociálneho zabezpečenia len za zdravotné poisťovne.

01.01.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov:

01.01.2007

Kompletné údaje súvah zdravotných poisťovní podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom.2)

01.01.2007

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2007

18b. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2007

Výsledovka Úč POI 4-01

01.01.2007

Výkaz ziskov a strát

01.01.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore fondov sociálneho zabezpečenia za zdravotné poisťovne.

01.01.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2007

Kompletné údaje výkazu ziskov a strát zdravotných poisťovní podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom.2)

01.01.2007

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

19. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Výkaz NO Úč 1-01

01.01.2006

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (S.15).

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné údaje o príjmoch a výdavkoch neziskových organizácií v triedení inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa krajov, podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

20. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Výkaz NO Úč 2-01

01.01.2006

Výkaz o majetku a záväzkoch

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v sektore neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (S.15).

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch neziskových organizácií v triedení inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa krajov, podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) právnej formy, druhu vlastníctva vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

21. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Fin RO 1-04

01.01.2006

Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov rozpočtových organizácií štátu

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej štátnej správy.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné štvrťročné údaje o rozpočtových príjmoch a výdavkoch rozpočtových organizácií ústrednej štátnej správy podľa funkčného a ekonomického členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v elektronickej forme vrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

Kompletné ročné údaje o príjmoch a výdavkoch rozpočtových organizácií ústrednej štátnej správy podľa druhu rozpočtu, organizačného členenia, ekonomického členenia, funkčného členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a členenia podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom2) a podľa európskeho systému národných účtov v územnom členení podľa krajov a formy vrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

22. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Fin PO 3-04

01.01.2006

Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov príspevkových organizácií a štátnych fondov

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej štátnej správy a miestnej samosprávy.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné štvrťročné údaje o rozpočtových príjmoch a výdavkoch príspevkových organizácií a štátnych fondov podľa funkčného a ekonomického členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v elektronickej forme vrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

Podrobné ročné údaje o príjmoch a výdavkoch príspevkových organizácií a štátnych účelových fondov podľa druhu rozpočtu, organizačného členenia, ekonomického členenia, funkčného členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a členenia podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) európskeho systému národných účtov v územnom členení podľa obcí a krajov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

23. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Fin SAM 2-04

01.01.2006

Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore miestnej samosprávy.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné štvrťročné údaje o rozpočtových príjmoch a výdavkoch rozpočtových organizácií obcí a samosprávnych krajov podľa funkčného a ekonomického členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v elektronickej forme vrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

Podrobné ročné údaje o príjmoch a výdavkoch rozpočtových organizácií obcí a vyšších územných celkov podľa druhu rozpočtu, organizačného členenia, ekonomického členenia, funkčného členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a členenia podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) európskeho systému národných účtov v územnom členení podľa obcí a krajov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.10.2007

24. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Fin OST 4-04

01.10.2007

Výkaz o plnení rozpočtu ostatných subjektov verejnej správy

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov v subsektore ústrednej štátnej správy a vo fondoch sociálneho zabezpečenia.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2007

Kompletné štvrťročné údaje o rozpočtových príjmoch a výdavkoch Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, verejných vysokých škôl, Slovenskej konsolidačnej a. s., Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenského národného strediska pre ľudské práva a Ústavu pamäti národa a iných subjektov zaradených vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu podľa funkčného a ekonomického členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v elektronickej forme vrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2007

Kompletné ročné údaje o príjmoch a výdavkoch Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, verejných vysokých škôl, Slovenskej konsolidačnej, a. s., Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenského národného strediska pre ľudské práva a Ústavu pamäti národa podľa druhu rozpočtu, ekonomického členenia, funkčného členenia v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a členenia podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) európskeho systému národných účtov aj s územným členením podľa krajov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.01.2006

25. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Fin FAP 5-04

01.01.2006

Štvrťročný výkaz o sektorovom členení prírastku/úbytku finančných aktív a pasív

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Vybrané aktíva a pasíva spracované podľa subsektorov verejnej správy európskeho systému národných účtov.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne 55. kalendárny deň po referenčnom období, ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

26. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Štátny rozpočet Slovenskej republiky

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Štátny rozpočet Slovenskej republiky.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

27. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

28. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

PO

01.01.2006

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje v plnom rozsahu za Slovensko spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa krajov a podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom2) a v členení podľa druhu dane a právnej formy daňového subjektu.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

29. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

FO

01.01.2006

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje v plnom rozsahu za Slovensko spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa krajov a podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom2) a v členení podľa druhu dane a právnej formy daňového subjektu.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

30. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Daňové priznanie – Spotrebná daň

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje v plnom rozsahu za Slovensko spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa krajov a podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom2) a podľa druhu spotrebnej dane, v členení podľa druhu daňového subjektu-fyzická osoba, právnická osoba, v členení podľa právnej formy daňového subjektu a v členení daní na spotrebné dane z domácej produkcie a spotrebné dane vyberané na colnici z dovozu.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

01.01.2006

31. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

DPFO typ A

01.01.2006

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníkov, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje v plnom rozsahu za Slovensko spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa krajov a podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom.2)

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

32. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

DPFO typ B

01.01.2006

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa krajov a podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) členenie podľa toho, či sú podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri, alebo podnikajú na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu, a členenie podľa právnej formy daňovníka.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

33. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

DzMV-PO

01.01.2006

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – právnické osoby

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje v plnom rozsahu za Slovensko spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa krajov a podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom2) a v členení podľa právnej formy daňového subjektu.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

34. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

DzMV-FO

01.01.2006

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – fyzické osoby

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje v plnom rozsahu za Slovensko spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa krajov a podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom2) a v členení podľa právnej formy daňového subjektu.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

35. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

DPPN-PO

01.01.2006

Daňové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností – právnické osoby

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje v plnom rozsahu za Slovensko spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa krajov a podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom2) a v členení podľa právnej formy daňového subjektu.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

36. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

DPPN-FO

01.01.2006

Daňové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností – fyzické osoby

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje v plnom rozsahu za Slovensko spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa krajov a podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom2) a v členení podľa právnej formy daňového subjektu.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

37. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

DPPO

01.01.2006

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje v plnom rozsahu za Slovensko spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa krajov, podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom2) a podľa právnej formy daňovníka.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

38. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

DPH

01.01.2006

Daňové priznanie – Daň z pridanej hodnoty

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov, ako aj na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.3)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje v plnom rozsahu za Slovensko spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, v územnom členení podľa krajov, podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) členenie podľa druhu daňového subjektu – fyzická osoba, právnická osoba, a členenie podľa právnej formy daňovníka.

01.01.2006

Podrobné mesačné údaje v rozsahu potrebnom na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, na zostavenie štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky a na určenie spravodajskej povinnosti pre štatistiku obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, najmä identifikačné číslo na daň z pridanej hodnoty platiteľa, základ dane na zdaniteľné obchody spolu, základ dane na nadobudnutie tovaru v tuzemsku, základ dane na dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane spolu, základ dane na dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane s možnosťou odpočítania dane, základ dane na tovary, pri ktorých druhý odberateľ platí daň.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 20. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynul termín na podanie daňového priznania DPH za príslušné zdaňovacie obdobie, ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

39. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

SV DPH

01.01.2006

Súhrnný výkaz – Daň z pridanej hodnoty

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.4)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo inej komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Podrobné štvrťročné údaje v rozsahu potrebnom na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, identifikačné číslo na daň z pridanej hodnoty platiteľa, kód štátu, v ktorom má nadobúdateľ pridelené identifikačné číslo, hodnota dodaných tovarov.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení mesiaca, v ktorom uplynul termín na podanie výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie.

01.01.2006

40. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Hlásenie

01.01.2006

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z.

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje v plnom rozsahu za Slovensko spolu a v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) údaje o počte spravodajských jednotiek a počte zamestnancov, za ktoré sa hlásenie podáva podľa uvedeného členenia.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky

01.01.2006

41. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Jednotný colný doklad pozostávajúci z ôsmich výtlačkov

01.01.2006

Jednotný colný doklad pozostávajúci zo štyroch výtlačkov

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov, ako aj na zostavenie štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.5)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kumulatívne údaje (zo 4 výtlačkov, 8 výtlačkov a doplnkového tlačiva pozostávajúceho z 8 výtlačkov) za rok o druhu dane, základu na výmer platby, sadzby a sumy podľa druhu zaplatenej dane podľa 6-miestneho kódu harmonizovaného systému.

01.01.2006

Podrobné mesačné údaje v rozsahu potrebnom na zostavenie štatistiky zahraničného obchodu, najmä druh tovaru, druh obchodu, colný režim, krajina určenia, krajina zaslania, krajina pôvodu, krajina obchodu, hmotnosť tovaru, množstvo tovaru v dodatkových merných jednotkách, hodnota tovaru, identifikačné číslo vývozcu, dovozcu alebo deklaranta.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 25. kalendárneho dňa mesiaca, ročne do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

I. B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska

01.01.2006

1. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Bil (NBS) 1-12

01.01.2006

Mesačná bilancia aktív a pasív

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických charakteristík ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Mesačná bilancia aktív a pasív komerčných bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike v plnom rozsahu, osobitne mesačná bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska v plnom rozsahu vrátane zoznamu komerčných bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania. Mesačná bilancia aktív a pasív obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v plnom rozsahu.

01.01.2006

c) Periodicita: stav k 1. januáru, mesačne, štvrťročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: Banky a pobočky zahraničných bánk, Národná banka Slovenska: stav k 1. januáru predbežné údaje do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a definitívne údaje do 16. apríla, mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.10.2007

Obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi: polročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

2. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Bil (NBS) 2-12

01.01.2006

Mesačný výkaz ziskov a strát

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických charakteristík ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Výkaz ziskov a strát komerčných bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike v plnom rozsahu, osobitne výkaz ziskov a strát Národnej banky Slovenska v plnom rozsahu vrátane zoznamu komerčných bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania. Výkaz ziskov a strát obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v plnom rozsahu.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: Banky a pobočky zahraničných bánk, Národná banka Slovenska: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.10.2007

Obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi: polročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

3. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 5-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch vrátane zoznamu komerčných bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: stav k 1. januáru, mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 1. januáru definitívne údaje do 16. apríla, mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

4. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 7-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o stave úverov v slovenských korunách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Stav úverov a výška dohodnutých priemerných úrokových mier v členení podľa druhu úverov v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

5. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 8-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o cenných papieroch v majetku bánk a finančných derivátoch

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné údaje o druhoch cenných papierov podľa emitentov v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 1. januáru definitívne údaje do 16. apríla, mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

6. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 9-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o čerpaní úverov v slovenských korunách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje o čerpaní úverov a výške dohodnutých priemerných úrokových mier v členení podľa druhu úverov v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

7. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 11-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o stave vkladov v slovenských korunách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Objem vkladov a výška priemerných úrokových mier v členení podľa časového hľadiska a v triedení podľa ekonomických sektorov.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

8. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 12-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Stav netermínovaných a termínovaných vkladov a úverov.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

9. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 13-04

01.01.2006

Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Úrokové náklady a úrokové výnosy od klientov v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4) ustanovenej osobitným predpisom,2) v územnom členení podľa krajov vrátane zoznamu komerčných bánk Slovenskej republiky a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

10. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 15-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o inkasách a platbách na účtoch nerezidentov v slovenských korunách

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Vybrané údaje o inkasách klientov bánk podľa platobných titulov.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

11. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 18-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o stavoch a transakciách na účtoch nerezidentov v slovenských korunách

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné údaje o transakciách na účtoch nerezidentov v slovenských korunách.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

12. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 24-04

01.01.2006

Štvrťročný výkaz o inkasách a platbách v slovenských korunách na účtoch nerezidentov podľa geografického členenia

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje zo spracovania štvrťročného výkazu o inkasách a platbách v slovenských korunách na účtoch nerezidentov podľa geografického členenia.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

13. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 25-01

01.01.2006

Ročný výkaz o rozdelení výsledku hospodárenia

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje zo spracovania ročného výkazu o rozdelení výsledku hospodárenia.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ročne definitívne údaje do 30. septembra po referenčnom období.

01.01.2006

14. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 31-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o úveroch podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Úvery poskytnuté klientom v triedení podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom.2)

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

15. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 32-01

01.01.2006

Ročný výkaz o úveroch podľa krajov

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Úvery poskytnuté klientom v členení podľa krajov, v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom.2)

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

16. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 33-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o úplnom sektorovom členení úverov

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Úvery poskytnuté klientom v členení podľa druhov a časového hľadiska do inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 1. januáru definitívne údaje do 16. apríla, mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

17. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 51-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Vklady a úvery prijaté od klientov v členení podľa časového hľadiska, v triedení podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom.2)

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

18. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

V (NBS) 52-01

01.01.2006

Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Vklady a úvery prijaté od klientov podľa krajov, v triedení podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov a podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom.2)

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

19. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

M (NBS) 2-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Mesačný výkaz o preceneniach súvahových položiek podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

20. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

M (NBS) 3-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Mesačný výkaz o reklasifikáciách súvahových položiek podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

21. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

M (NBS) 4-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Mesačný výkaz o menovej štruktúre súvahových a podsúvahových položiek podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 1. januáru definitívne údaje do 16. apríla, mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2007

22. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2007

M (NBS) 5-04

01.01.2007

Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov nerezidentov

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Štvrťročný rozpis súvahových položiek podľa štátov nerezidentov, osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 1. januáru definitívne údaje do 16. apríla, štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

23. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

M (NBS) 10-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v aktuálnom mesiaci v slovenských korunách a o výške priemerných úrokových mier

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Mesačný výkaz o nových úveroch poskytnutých v slovenských korunách v členení podľa časového hľadiska a podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

24. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

M (NBS) 11-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v aktuálnom mesiaci v slovenských korunách a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Mesačný výkaz o nových vkladoch prijatých v slovenských korunách v členení podľa časového hľadiska a podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov, osobitne za komerčné banky Slovenskej republiky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osobitne za Národnú banku Slovenska.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

25. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

M (NBS) 12-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o stave úverov v euro a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Mesačný výkaz o stave úverov v euro a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier v členení podľa časového hľadiska a podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

26. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

M (NBS) 13-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o stave vkladov v euro a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Mesačný výkaz o stave vkladov v euro a o výške dohodnutých priemerných úrokových mier podľa inštitucionálnych sektorov európskeho systému národných účtov.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

27. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

M (NBS) 61-12

01.01.2006

Mesačná štatistická bilancia podielových fondov peňažného trhu

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Mesačná štatistická bilancia fondov peňažného trhu vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

28. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

M (NBS) 71-12

01.01.2006

Mesačná štatistická bilancia podielových fondov iných ako podielové fondy peňažného trhu

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Mesačná štatistická bilancia podielových fondov iných ako podielové fondy peňažného trhu vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

29. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Dev (NBS) 12-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov, ako aj na zostavovanie technologickej platobnej bilancie v súlade s manuálom OECD, ktorá sa poskytuje v rámci pravidelného dotazníka s ročnou periodicitou.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné údaje o platobných tituloch podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára, definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

30. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Dev (NBS) 14-04

01.01.2006

Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa geografického členenia v konvertibilných menách

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa geografického členenia v konvertibilných menách.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

31. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Dev (NBS) 17-12

01.01.2006

Mesačný výkaz o devízových transakciách a stavoch na účtoch nerezidentov v konvertibilných menách

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné údaje o transakciách zvyšujúcich alebo znižujúcich aktíva a pasíva.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 1. januáru definitívne údaje do 16. apríla, mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

32. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Dev (NBS) 19-04

01.01.2006

Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa konvertibilných mien

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Údaje zo spracovania štvrťročného výkazu o devízových inkasách a platbách v členení podľa konvertibilných mien.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

33. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

E (NBS) 1-04

01.01.2006

Prehľad o rozvoji bankového sektora v Slovenskej republike

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Prehľad o rozvoji bankového sektora v Slovenskej republike.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: stav k 1. januáru do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období, štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.01.2006

34. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

M (NBS) 1-12

01.01.2006

Výstup z výkazu

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Výstup za Národnú banku Slovenska.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.10.2007

35. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Kis (SPS) 13-04

01.10.2007

Výkaz o aktívach a pasívach správcovskej spoločnosti

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za finančné korporácie.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností podľa druhu vlastníctva, právnej formy.

01.10.2007

c) Periodicita: polročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.10.2007

36. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Kis (SPS) 14-04

01.10.2007

Výkaz o výnosoch a nákladoch správcovskej spoločnosti

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za finančné korporácie.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností podľa druhu vlastníctva, právnej formy.

01.10.2007

c) Periodicita: polročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.10.2007

37. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Kis (PF) 15-04

01.10.2007

Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za finančné korporácie.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky podielové fondy peňažného trhu spolu a osobitne za podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

01.10.2007

c) Periodicita: polročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.10.2007

38. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Kis (PF) 16-04

01.10.2007

Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za finančné korporácie.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky podielové fondy peňažného trhu spolu a osobitne za podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

01.10.2007

c) Periodicita: polročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.10.2007

39. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

M (NBS) 81-04

01.10.2007

Štvrťročná štatistická bilancia

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov za finančné korporácie.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky faktoringové spoločnosti a spoločnosti splátkového financovania a lízingové spoločnosti vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.10.2007

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.

01.10.2007

40. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Ppn (BIL) 01-04

01.10.2007

Bilancia aktív a pasív

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb – údaje za poisťovne poskytujúce životné poistenie, údaje za poisťovne poskytujúce neživotné poistenie a údaje za univerzálne poisťovne vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.10.2007

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.10.2007

41. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Ppn (VZS) 02-04

01.10.2007

Výkaz ziskov a strát

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb – údaje za poisťovne poskytujúce životné poistenie, údaje za poisťovne poskytujúce neživotné poistenie a údaje za univerzálne poisťovne vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.10.2007

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.10.2007

42. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Ppn (PTZ) 03-04

01.10.2007

Výkaz o poistnom trhu životného poistenia

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky poskytujúce životné poistenie spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb – údaje za poisťovne poskytujúce len životné poistenie a údaje za univerzálne poisťovne vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.10.2007

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.10.2007

43. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Ppn (PTN) 04-04

01.10.2007

Výkaz o poistnom trhu neživotného poistenia

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky poskytujúce neživotné poistenie spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb – údaje za poisťovne poskytujúce len neživotné poistenie a údaje za univerzálne poisťovne vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.10.2007

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.10.2007

44. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Ppn (DRV) 14-01

01.10.2007

Výkaz o dosiahnutých ročných výnosoch

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky poisťovníctva.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb – údaje za poisťovne poskytujúce životné poistenie, údaje za poisťovne poskytujúce neživotné poistenie a údaje za univerzálne poisťovne vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.10.2007

c) Periodicita: ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.

01.10.2007

45. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

F (NBS) 24-04

01.10.2007

Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – stavy

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov poisťovníctva a dôchodkového sporenia.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.10.2007

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.10.2007

46. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

F (NBS) 25-04

01.10.2007

Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – toky

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov poisťovníctva a dôchodkového sporenia.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky poisťovne Slovenskej republiky, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.10.2007

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.10.2007

47. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

D (SUV) 09-04

01.10.2007

Bilancia aktív a pasív

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.10.2007

c) Periodicita: polročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 31. mája po referenčnom období.

01.10.2007

48. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

D (VZS) 10-04

01.10.2007

Výkaz nákladov a výnosov

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

01.10.2007

c) Periodicita: polročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 31. mája po referenčnom období.

01.10.2007

49. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Dof (HMF) 03-02

01.10.2007

Správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky dôchodkové fondy, stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov, hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde (numerická časť).

01.10.2007

c) Periodicita: polročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 31. mája po referenčnom období.

01.10.2007

50. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Dss (HVM) 04-02

01.10.2007

Správa o hospodárení s vlastným majetkom v dôchodkovej správcovskej spoločnosti

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, informácia o vývoji hodnoty dôchodkovej jednotky a vývoji počtu sporiteľov dôchodkového fondu podľa stavov na konci kalendárnych mesiacov (časť „Počet klientov") a prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti (numerická časť).

01.10.2007

c) Periodicita: polročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 31. mája po referenčnom období.

01.10.2007

51. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Dss (PVZ) 01-04

01.10.2007

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti.

01.10.2007

c) Periodicita: štvrťročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.10.2007

52. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Dds (PVZ) 02-04

01.10.2007

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky doplnkové dôchodkové spoločnosti.

01.10.2007

c) Periodicita: štvrťročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 45. kalendárneho dňa po referenčnom období.

01.10.2007

53. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Dfo (HMF) 11-02

01.10.2007

Správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky doplnkové dôchodkové fondy, stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk a pobočiek zahraničných bánk a emitentov, hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde (numerická časť).

01.10.2007

c) Periodicita: polročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 31. mája po referenčnom období.

01.10.2007

54. Označenie administratívneho zdroja:

01.10.2007

Dds (HVM) 12-02

01.10.2007

Správa o hospodárení s vlastným majetkom v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.

01.10.2007

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Sumár za všetky doplnkové dôchodkové spoločnosti, prehľad o cudzích zdrojoch v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (numerická časť).

01.10.2007

c) Periodicita: polročne a ročne.

01.10.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra po referenčnom období a ročne do 31. mája po referenčnom období.

01.01.2007

55. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2007

PS (NBS) 01-01

01.01.2007

Ročný výkaz o účtoch bánk a pobočiek zahraničných bánk

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Ročný výkaz o inštitúciách poskytujúcich bezhotovostné platobné služby.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ročne definitívne údaje do 30. septembra po referenčnom období.

01.01.2007

56. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2007

PS (NBS) 02-01

01.01.2007

Ročný výkaz o vydaných bankových platobných kartách a o termináloch

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zabezpečenie štrukturálnych zisťovaní za finančné korporácie.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Ročný výkaz o vydaných platobných kartách a o termináloch.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ročne definitívne údaje do 30. septembra po referenčnom období.

01.01.2007

57. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2007

PS (NBS) 03-01

01.01.2007

Ročný výkaz o ukazovateľoch využitia platobných prostriedkov a terminálov

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Ročný výkaz ukazovateľov využitia platobných nástrojov a terminálov.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2007

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: ročne definitívne údaje do 30. septembra po referenčnom období.

01.01.2006

58. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Platobná bilancia

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Platobná bilancia v plnom rozsahu v súlade s príručkou Medzinárodného menového fondu.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, štvrťročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne a štvrťročne do 45 pracovných dní po referenčnom období údaje za bežný účet; ročne predbežné údaje do 3 mesiacov po referenčnom období, ročné definitívne údaje do 9 mesiacov po referenčnom období.

01.01.2006

59. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Medzinárodná investičná pozícia

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné údaje o platobných tituloch podľa inštitucionálnych sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov.

01.01.2006

c) Periodicita: štvrťročne, polročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 6 mesiacov po skončení príslušného štvrťroka, polročne do 55. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 30. júna po referenčnom období.

01.01.2006

I. C Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

01.01.2006

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

01.01.2006

1. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Register obyvateľstva Slovenskej republiky

01.01.2006

a) Využitie administratívnych zdrojov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zistenie počtu obyvateľov, štruktúry obyvateľov podľa štátnej príslušnosti a krajiny narodenia, na spracovanie štatistiky zahraničnej migrácie, štatistiky pobytu cudzincov v Slovenskej republike a ich integrácie do spoločnosti s cieľom poskytovať údaje ústredným orgánom štátnej správy, rôznym inštitúciám a medzinárodným organizáciám.

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné údaje o počte a štruktúre obyvateľov podľa pohlavia, veku, štátnej príslušnosti a krajiny narodenia. Za prisťahovaných cudzincov údaje o udelenom štátnom občianstve Slovenskej republiky podľa štátnej príslušnosti cudzinca, pohlavia a veku. Údaje o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa veku a pohlavia. Počet prisťahovaných a vysťahovaných podľa dĺžky, účelu pobytu, pohlavia, veku, štátnej príslušnosti, rodinného stavu, krajiny narodenia, posledného pobytu až do úrovne obcí.

01.01.2006

c) Periodicita: polročne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 15. augusta sledovaného roka, ročne do 28. februára po referenčnom období.

01.01.2006

2. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Centrálna evidencia nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na získanie informácií o udelenom štátnom občianstve Slovenskej republiky a o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky s cieľom poskytovať údaje Eurostatu.

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne údaje o udelenom štátnom občianstve osobám podľa predchádzajúceho štátneho občianstva, veku a pohlavia a o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa krajiny, do ktorej bol žiadateľ prepustený, veku a pohlavia.

01.01.2006

c) Periodicita: ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.

01.01.2006

Migračný úrad

01.01.2006

3. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Utečenec

01.10.2007

a) Využitie administratívnych údajov

01.10.2007

Administratívne zdroje údajov sa využijú na získanie informácií o počte žiadateľov o udelenie azylu a azylantov na území Slovenskej republiky.

01.10.2007

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.10.2007

Údaje o azyle vykazované v kategóriách:

01.10.2007

– žiadatelia o udelenie azylu, a to podľa pohlavia, veku, štátnej príslušnosti, počet maloletých žiadateľov bez sprievodu,

01.10.2007

– prehľad o cudzincoch s udeleným azylom, o cudzincoch, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, a to podľa pohlavia, veku a štátnej príslušnosti,

01.10.2007

– prehľad o cudzincoch, žiadajúcich poskytnutie dočasného útočiska, a odídencoch.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne a ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 20. dňa nasledujúceho mesiaca, ročne do 28. februára po referenčnom období.

01.01.2006

Prezídium policajného zboru – Úrad hraničnej a cudzineckej polície

01.01.2006

4. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

Evidencia cudzincov

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zistenie počtu cudzincov na území Slovenskej republiky, na spracovanie štatistiky zahraničnej migrácie, štatistiky pobytu cudzincov v Slovenskej republike a ich integrácie do spoločnosti s cieľom poskytovať údaje Eurostatu a iným medzinárodným inštitúciám na medzinárodné porovnania.

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Kompletné údaje o počte prisťahovaných (podľa krajiny prisťahovania) a vysťahovaných (podľa zamýšľanej krajiny vysťahovania) do úrovne obcí podľa pohlavia, veku, štátnej príslušnosti, rodinného stavu a vzdelania, dĺžky pobytu a účelu pobytu.

01.01.2006

Kompletné údaje o povoleniach na pobyt podľa štátnej príslušnosti, pohlavia, účelu a dĺžky pobytu v závislosti od formujúcich sa medzinárodných požiadaviek.

01.01.2006

c) Periodicita: ročná.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 28. februára po referenčnom období.

01.01.2006

I. D Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

01.01.2006

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.01.2006

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

01.01.2006

1. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

c 03a

01.01.2006

Mesačný výkaz o vzniku a skončení pracovnoprávneho vzťahu občana EÚ/EHP a jeho rodinného príslušníka na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na získanie informácií o občanoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru pracujúcich na území Slovenskej republiky na základe pracovnoprávneho vzťahu s cieľom poskytovať údaje Eurostatu na medzinárodné porovnania a na zostavenie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Počet občanov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru pracujúcich na území Slovenskej republiky na základe pracovnoprávneho vzťahu v členení podľa štátnej príslušnosti, podľa dĺžky trvania zamestnania, pohlavia, veku, vzdelania, štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom,2) Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom11) a regiónov Slovenskej republiky podľa Klasifikácie štatistických územných jednotiek ustanovenej osobitným predpisom.12)

01.01.2006

Na potreby zostavenia národných účtov stav predchádzajúceho mesiaca, prítok, odtok, stav ku koncu sledovaného mesiaca v triedení podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom,2) Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom11) a krajiny pôvodu.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, ročne do 28. februára po referenčnom období.

01.01.2006

2. Označenie administratívneho zdroja:

01.01.2006

c 03b

01.01.2006

Mesačný výkaz o vyslaní na výkon zamestnania a skončení vyslania na výkon zamestnania občana EÚ/EHP a jeho rodinného príslušníka na území Slovenskej republiky na základe informačnej karty

01.01.2006

a) Využitie administratívnych údajov

01.01.2006

Administratívne zdroje údajov sa využijú na získanie informácií o občanoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru pracujúcich na území Slovenskej republiky na základe vyslania na výkon zamestnania s cieľom poskytovať údaje Eurostatu na medzinárodné porovnania a na zostavenie národných účtov.

01.01.2006

Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.1)

01.01.2006

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

01.01.2006

Počet občanov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru pracujúcich na území Slovenskej republiky na základe pracovnoprávneho vzťahu v členení podľa štátnej príslušnosti, podľa dĺžky trvania zamestnania, pohlavia, veku, vzdelania, štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom,2) Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom11) a regiónov Slovenskej republiky podľa Klasifikácie štatistických územných jednotiek ustanovenej osobitným predpisom.12)

01.01.2006

Na potreby zostavenia národných účtov stav predchádzajúceho mesiaca, prítok, odtok, stav ku koncu sledovaného mesiaca v triedení podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom,2) Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom11) a krajiny pôvodu.

01.01.2006

c) Periodicita: mesačne, ročne.

01.01.2006

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, do 28. februára po referenčnom období.