Nariadenie vlády č. 450/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani

Čiastka 183/2005
Platnosť od 12.10.2005
Účinnosť od 01.11.2005

OBSAH

01.11.2005

450

01.11.2005

NARIADENIE VLÁDY

01.11.2005

Slovenskej republiky

01.11.2005

zo 14. septembra 2005

01.11.2005

o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani

01.11.2005

Vláda Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


01.11.2005

§ 1

01.11.2005

Toto nariadenie vlády ustanovuje podmienky zániku daňového nedoplatku evidovaného k 31. októbru 2005 a zodpovedajúceho nezaplateným penále, pokute a zvýšeniu dane, ktoré boli vyrubené alebo uložené do 31. decembra 2003, ako aj sankčnému úroku a pokute, ktoré boli vyrubené alebo uložené od 1. januára 2004 a ktoré prislúchajú k dani z príjmov zo závislej činnosti zaplatenej do 31. decembra 2004.

01.11.2005

§ 2

01.11.2005

Daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplateným penále, pokute a zvýšeniu dane, ako aj sankčnému úroku a pokute podľa § 1 zaniká dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády, ak daňový nedoplatok vzniknutý nezaplatením dane z príjmov zo závislej činnosti bol evidovaný k

01.11.2005

a) 31. decembru 2002 voči štátnemu zdravotníckemu zariadeniu, ku ktorému zriaďovateľská funkcia prešla podľa osobitného predpisu1) na obec alebo na vyšší územný celok,

01.11.2005

b) 30. júnu 2002, 31. decembru 2002 a 30. septembru 2003 voči štátnemu zdravotníckemu zariadeniu, ktoré bolo transformované na neziskovú organizáciu podľa osobitného predpisu,2)

01.11.2005

c) 31. decembru 2003 voči štátnemu zdravotníckemu zariadeniu.


01.11.2005

§ 3

01.11.2005

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.


01.11.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

01.11.2005

1) Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

01.11.2005

2) Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.11.2005

1) Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

01.11.2005

2) Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.