Nariadenie vlády č. 406/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Čiastka 171/2005
Platnosť od 09.09.2005
Účinnosť od 15.09.2005
15.09.2005

406

15.09.2005

NARIADENIE VLÁDY

15.09.2005

Slovenskej republiky

15.09.2005

zo 17. augusta 2005

15.09.2005

o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

15.09.2005

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


15.09.2005

§ 1

15.09.2005

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1 a N1 a ich prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 uvedené v osobitnom predpise.1)

15.09.2005

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na historické vozidlá,2) ktoré boli pôvodne vybavené pneumatikami, ktoré mali ako nové hĺbku hlavných drážok dezénu jazdnej plochy menšiu ako 1,6 mm, a za predpokladu, že sú vybavené takýmito pneumatikami, používajú sa len za výnimočných podmienok a takmer nikdy sa nepoužívajú v premávke na pozemných komunikáciách.

15.09.2005

§ 2

15.09.2005

Na účely tohto nariadenia vlády sa hlavnými drážkami rozumejú široké drážky v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky.

15.09.2005

§ 3

15.09.2005

Motorové vozidlá podľa tohto nariadenia vlády musia mať hĺbku hlavných drážok povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky najmenej 1,6 mm.

15.09.2005

§ 4

15.09.2005

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje Európskej komisii prijatie právnych predpisov a ich znenie v oblasti dotknutej týmto nariadením vlády.

15.09.2005

§ 5

15.09.2005

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


15.09.2005

§ 6

15.09.2005

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.


15.09.2005

v z. Pál Csáky v. r.


15.09.2005

Príloha

15.09.2005

k nariadeniu vlády č. 406/2005 Z. z.

15.09.2005

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

15.09.2005

Smernica Rady 89/459/EHS z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 226, 3. 8. 1989).

Poznámky pod čiarou

15.09.2005

1) Príloha č. 1 časť B body 2 až 5 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.09.2005

2) § 2 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z.