Nariadenie vlády č. 382/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku

Čiastka 162/2005
Platnosť od 27.08.2005
Účinnosť od 01.09.2005

OBSAH

01.09.2005

382

01.09.2005

NARIADENIE VLÁDY

01.09.2005

Slovenskej republiky

01.09.2005

zo 17. augusta 2005,

01.09.2005

ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku

01.09.2005

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


01.09.2005

§ 1

01.09.2005

Dávka v hmotnej núdzi je

01.09.2005

a) u jednotlivca 1 560 Sk mesačne,

01.09.2005

b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 500 Sk mesačne,

01.09.2005

c) u dvojice bez detí 2 710 Sk mesačne,

01.09.2005

d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 3 700 Sk mesačne,

01.09.2005

e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 3 710 Sk mesačne,

01.09.2005

f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 4 950 Sk mesačne.

01.09.2005

§ 2

01.09.2005

Aktivačný príspevok je 1 700 Sk mesačne.

01.09.2005

§ 3

01.09.2005

Ochranný príspevok je 1 700 Sk mesačne.


01.09.2005

§ 4

01.09.2005

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


01.09.2005

Mikuláš Dzurinda v. r.